ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

             Sahetukadukaṃ
             paṭiccavāro
   [39]  Sahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sahetuko  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  sahetukaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  dve
khandhe  paṭicca  dve  khandhā paṭisandhikkhaṇe ... . sahetukaṃ dhammaṃ
paṭicca  ahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: sahetuke khandhe
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  ...  . sahetukaṃ dhammaṃ
paṭicca  sahetuko  ca  ahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:
sahetukaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ
dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe ....
   {39.1}  Ahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ahetuko dhammo uppajjati
hetupaccayā:   vicikicchāsahagataṃ   uddhaccasahagataṃ   mohaṃ   paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā
mahābhūte  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ .
Ahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
vicikicchāsahagataṃ  uddhaccasahagataṃ  mohaṃ  paṭicca  sampayuttakā  khandhā
paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca sahetukā khandhā.
   {39.2} Ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko ca ahetuko ca dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  vicikicchāsahagataṃ  uddhaccasahagataṃ mohaṃ paṭicca
sampayuttakā  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ
Paṭicca  sahetukā  khandhā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ . sahetukañca
ahetukañca  dhammaṃ  paṭicca  sahetuko  dhammo uppajjati hetupaccayā:
vicikicchāsahagataṃ   uddhaccasahagataṃ   ekaṃ   khandhañca   mohañca
paṭicca  tayo khandhā dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe sahetukaṃ ekaṃ
khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ....
   {39.3}  Sahetukañca ahetukañca dhammaṃ paṭicca ahetuko dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  sahetuke  khandhe  ca mahābhūte ca paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  ca
mohañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   {39.4} Sahetukañca ahetukañca dhammaṃ paṭicca sahetuko ca ahetuko
ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  vicikicchāsahagataṃ  uddhaccasahagataṃ
ekaṃ  khandhañca  mohañca  paṭicca  tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ
dve  khandhe  ...  paṭisandhikkhaṇe  sahetukaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca
paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... sahetuke khandhe ca mahābhūte ca
paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   [40]  Sahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sahetuko  dhammo  uppajjati
ārammaṇapaccayā:  sahetukaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca tayo khandhā dve
khandhe ... paṭisandhikkhaṇe ... . Sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca ahetuko dhammo
uppajjati   ārammaṇapaccayā:   vicikicchāsahagate   uddhaccasahagate
khandhe  paṭicca  vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato  moho . sahetukaṃ
dhammaṃ  paṭicca  sahetuko  ca  ahotuko  ca  dhammā  uppajjanti
Ārammaṇapaccayā:  vicikicchāsahagataṃ  uddhaccasahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca
tayo khandhā moho ca dve khandhe ....
   {40.1}  Ahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ahetuko dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā: ahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe
...  paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca ahetukā khandhā . ahetukaṃ dhammaṃ
paṭicca  sahetuko  dhammo  uppajjati ārammaṇapaccayā: vicikicchāsahagataṃ
uddhaccasahagataṃ  mohaṃ  paṭicca  sampayuttakā khandhā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ
paṭicca  sahetukā  khandhā  .  sahetukañca  ahetukañca dhammaṃ paṭicca
sahetuko   dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:  vicikicchāsahagataṃ
uddhaccasahagataṃ  ekaṃ  khandhañca  mohañca  paṭicca  tayo khandhā dve
khandhe  ...  paṭisandhikkhaṇe  sahetukaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca
tayo khandhā dve khandhe ....
   [41]  Sahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sahetuko  dhammo  uppajjati
adhipatipaccayā:  sahetukaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā dve
khandhe  ...  .  sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca ahetuko dhammo uppajjati
adhipatipaccayā:  sahetuke  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ .
Sahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca sahetuko ca ahetuko ca dhammā uppajjanti
adhipatipaccayā: sahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  dve  khandhe  ...  .  ahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ahetuko
dhammo  uppajjati  adhipatipaccayā:  ekaṃ  mahābhūtaṃ  ...  mahābhūte
Paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  upādārūpaṃ  .  sahetukañca  ahetukañca
dhammaṃ  paṭicca  ahetuko  dhammo  uppajjati adhipatipaccayā: sahetuke
khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [42]  Sahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sahetuko  dhammo  uppajjati
anantarapaccayā:. ... Samanantarapaccayā:.
   [43]  ...  Sahajātapaccayā:  sahetukaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  ...
Paṭisandhikkhaṇe ... . sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca ahetuko dhammo uppajjati
sahajātapaccayā:  sahetuke  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paṭicca  vicikicchāsahagato
uddhaccasahagato  moho  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe ... .
Sahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca sahetuko ca ahetuko ca dhammā uppajjanti
sahajātapaccayā: sahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ   dve   khandhe   ...   vicikicchāsahagataṃ  uddhaccasahagataṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā moho ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ
dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe ....
   {43.1}  Ahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ahetuko dhammo uppajjati
sahajātapaccayā:  ahetukaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
cittasamuṭṭhānañca   rūpaṃ   dve  khandhe  ...  vicikicchāsahagataṃ
uddhaccasahagataṃ  mohaṃ  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe
khandhe  paṭicca  vatthu  vatthuṃ  paṭicca  khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ .pe.
Bāhiraṃ  ...  āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ
Ekaṃ   mahābhūtaṃ  .pe.  ahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sahetuko
dhammo  uppajjati  sahajātapaccayā:  ime  pañca  pañhā hetusadisā
ninnānaṃ.
   [44]  Sahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sahetuko  dhammo  uppajjati
aññamaññapaccayā:  sahetukaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
paṭisandhikkhaṇe  ...  .  sahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ahetuko dhammo
uppajjati   aññamaññapaccayā:   vicikicchāsahagate   uddhaccasahagate
khandhe  paṭicca  vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato moho paṭisandhikkhaṇe
sahetuke  khandhe  paṭicca  vatthu  .  sahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca
sahetuko  ca  ahetuko  ca  dhammā  uppajjanti  aññamaññapaccayā:
vicikicchāsahagataṃ  uddhaccasahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
moho  ca  dve  khandhe  ... paṭisandhikkhaṇe sahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ
paṭicca tayo khandhā vatthu ca dve khandhe ....
   {44.1}  Ahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ahetuko dhammo uppajjati
aññamaññapaccayā:  ahetukaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca tayo khandhā dve
khandhe  ... paṭisandhikkhaṇe ahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
vatthu ca dve khandhe paṭicca ... Saṅkhittaṃ yāva asaññasattā. Ahetukaṃ
dhammaṃ  paṭicca  sahetuko  dhammo  uppajjati  aññamaññapaccayā:
vicikicchāsahagataṃ  uddhaccasahagataṃ  mohaṃ  paṭicca  sampayuttakā  khandhā
paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca sahetukā khandhā. Sahetukañca ahetukañca dhammaṃ
Paṭicca  sahetuko  dhammo  uppajjati aññamaññapaccayā: vicikicchāsahagataṃ
uddhaccasahagataṃ   ekaṃ   khandhañca   mohañca   paṭicca   tayo
khandhā  dve  khandhe  ...  paṭisandhikkhaṇe  sahetukaṃ ekaṃ khandhañca
vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ....
   [45]  Sahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sahetuko  dhammo  uppajjati
nissayapaccayā:. ... Upanissayapaccayā: purejātapaccayā: āsevanapaccayā:
kammapaccayā:   vipākapaccayā:   āhārapaccayā:  indriyapaccayā:
jhānapaccayā:  maggapaccayā:  . jhānampi maggampi sahajātapaccayasadisā
bāhirā   mahābhūtā   natthi   .   ...   sampayuttapaccayā:
vippayuttapaccayā:   atthipaccayā:   natthipaccayā:   vigatapaccayā:
avigatapaccayā:.
   [46]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  cha  adhipatiyā  pañca
anantare  cha  samanantare  cha  sahajāte  nava  aññamaññe  cha
nissaye  nava  upanissaye  cha  purejāte cha āsevane cha kamme
nava  vipāke  nava  āhāre  nava  indriye  nava  jhāne  nava
magge  nava  sampayutte  cha  vippayutte  nava  atthiyā  nava
natthiyā cha vigate cha avigate nava. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [47]  Sahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ahetuko  dhammo  uppajjati
nahetupaccayā:  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paṭicca
Vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato  moho  .  ahetukaṃ  dhammaṃ paṭicca
ahetuko  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  ahetukaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  ...
Paṭisandhikkhaṇe sabbaṃ yāva asaññasattā tāva kātabbaṃ.
   [48]  Sahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ahetuko  dhammo  uppajjati
naārammaṇapaccayā:  sahetuke  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
paṭisandhikkhaṇe ... . ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca ahetuko dhammo uppajjati
naārammaṇapaccayā:  ahetuke  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
vicikicchāsahagataṃ  uddhaccasahagataṃ  mohaṃ  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
paṭisandhikkhaṇe khandhe paṭicca vatthu ekaṃ mahābhūtaṃ ... . saṅkhittaṃ.
Asaññasattānaṃ  ekaṃ  ...  .  sahetukañca ahetukañca dhammaṃ paṭicca
ahetuko  dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā:  sahetuke  khandhe
ca  mahābhūte  ca  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  vicikicchāsahagate
uddhaccasahagate khandhe ca mohañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [49]  Sahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sahetuko  dhammo  uppajjati
naadhipatipaccayā:  anulome  sahajātasadisā  . ... naanantarapaccayā:
nasamanantarapaccayā: naaññamaññapaccayā: na anupanissayapaccayā:.
   [50]  Sahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sahetuko  dhammo  uppajjati
napurejātapaccayā  arūpe  sahetukaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
paṭisandhikkhaṇe sahetukaṃ ... . sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca ahetuko dhammo
Uppajjati  napurejātapaccayā:  arūpe  vicikicchāsahagate uddhaccasahagate
khandhe   paṭicca   vicikicchāsahagato   uddhaccasahagato   moho
sahetuke  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe ... .
Sahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca sahetuko ca ahetuko ca dhammā uppajjanti
napurejātapaccayā:  arūpe  vicikicchāsahagataṃ  uddhaccasahagataṃ  ekaṃ
khandhaṃ paṭicca tayo khandhā moho ca dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe ....
   {50.1}  Ahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ahetuko dhammo uppajjati
napurejātapaccayā: arūpe ahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ ... dve khandhe ...
Ahetuke  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  vicikicchāsahagataṃ
uddhaccasahagataṃ  mohaṃ  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe ...
Yāva  asaññasattā  tāva  vitthāro  .  ahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca
sahetuko  dhammo  uppajjati napurejātapaccayā: arūpe vicikicchāsahagataṃ
uddhaccasahagataṃ  mohaṃ  paṭicca  sampayuttakā  khandhā  paṭisandhikkhaṇe
vatthuṃ  paṭicca  sahetukā  khandhā  .  ahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca
sahetuko  ca  ahetuko  ca  dhammā  uppajjanti napurejātapaccayā:
paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca  sahetukā  khandhā  mahābhūte  paṭicca
kaṭattārūpaṃ.
   {50.2}  Sahetukañca ahetukañca dhammaṃ paṭicca sahetuko dhammo
uppajjati  napurejātapaccayā:  arūpe  vicikicchāsahagataṃ  uddhaccasahagataṃ
ekaṃ  khandhañca  mohañca  paṭicca  tayo  khandhā dve khandhe ...
Paṭisandhikkhaṇe  sahetukaṃ  ekaṃ  khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā
Dve  khandhe ... . sahetukañca ahetukañca dhammaṃ paṭicca ahetuko
dhammo uppajjati napurejātapaccayā: sahetuke khandhe ca mahābhūte ca
paṭicca   cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ   vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate
khandhe  ca  mohañca  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  sahetukañca
ahetukañca  dhammaṃ  paṭicca  sahetuko  ca  ahetuko  ca  dhammā
uppajjanti   napurejātapaccayā:   paṭisandhikkhaṇe  sahetukaṃ  ekaṃ
khandhañca  vatthuñca  paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... sahetuke
khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   [51]  Sahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sahetuko  dhammo  uppajjati
napacchājātapaccayā:. ... Naāsevanapaccayā:.
   [52]  ... Nakammapaccayā: sahetuke khandhe paṭicca sahetukā
cetanā  .  ahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ahetuko  dhammo  uppajjati
nakammapaccayā: ahetuke khandhe paṭicca ahetukā cetanā bāhiraṃ ...
Āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ .... Ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko
dhammo  uppajjati  nakammapaccayā:  vicikicchāsahagataṃ  uddhaccasahagataṃ
mohaṃ  paṭicca  sampayuttakā  cetanā  .  sahetukañca  ahetukañca
dhammaṃ   paṭicca   sahetuko  dhammo  uppajjati  nakammapaccayā:
vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  ca  mohañca  paṭicca
sampayuttakā cetanā.
   [53] ... Navipākapaccayā: paṭisandhi natthi.
   [54]  Ahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ahetuko  dhammo  uppajjati
naāhārapaccayā: . ... Naindriyapaccayā: najhānapaccayā: namaggapaccayā:
nasampayuttapaccayā:.
   [55]  Sahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sahetuko  dhammo  uppajjati
navippayuttapaccayā:  arūpe sahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ ... .pe. sahetukaṃ
dhammaṃ  paṭicca  ahetuko  dhammo  uppajjati  navippayuttapaccayā:
arūpe  vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato
uddhaccasahagato  moho  .  sahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sahetuko  ca
ahetuko  ca  dhammā  uppajjanti  navippayuttapaccayā:  arūpe
vicikicchāsahagataṃ  uddhaccasahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
moho ca dve khandhe ....
   {55.1}  Ahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ahetuko dhammo uppajjati
navippayuttapaccayā:  arūpe  ahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
dve khandhe ... . ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko dhammo uppajjati
navippayuttapaccayā:  arūpe  vicikicchāsahagataṃ  uddhaccasahagataṃ  mohaṃ
paṭicca  sampayuttakā  khandhā  . sahetukañca ahetukañca dhammaṃ paṭicca
sahetuko  dhammo  uppajjati navippayuttapaccayā: arūpe vicikicchāsahagataṃ
uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paṭicca tayo khandhā dve khandhe
.... ... Nonatthipaccayā: novigatapaccayā:.
   [56]  Nahetuyā  dve  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  nava
Naanantare   tīṇi   nasamanantare   tīṇi   naaññamaññe   tīṇi
naupanissaye  tīṇi  napurejāte  nava  napacchājāte nava naāsevane
nava   nakamme  cattāri  navipāke  nava  naāhāre  ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte tīṇi
navippayutte cha nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [57]  Hetupaccayā  naārammaṇe  tīṇi  ... naadhipatiyā nava
naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye
tīṇi  napurejāte  nava  napacchājāte nava naāsevane nava nakamme
tīṇi  navipāke  nava  nasampayutte  tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā
tīṇi novigate tīṇi evaṃ gaṇetabbaṃ.
          Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [58] Nahetupaccayā ārammaṇe dve ... Anantare dve samanantare
dve sabbattha dve vipāke ekaṃ āhāre dve indriye dve jhāne
dve magge ekaṃ sampayutte dve avigate dve evaṃ gaṇetabbaṃ.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
        Sahajātavāro paṭiccavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 26-36. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=509              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=509              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=39&items=20              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=3              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=39              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]