ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

             Sahetukadukam
             paticcavaro
   [39]  Sahetukam  dhammam  paticca  sahetuko  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  sahetukam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  dve
khandhe  paticca  dve  khandha patisandhikkhane ... . sahetukam dhammam
paticca  ahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: sahetuke khandhe
paticca  cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane  ...  . sahetukam dhammam
paticca  sahetuko  ca  ahetuko ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:
sahetukam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca rupam
dve khandhe ... Patisandhikkhane ....
   {39.1}  Ahetukam  dhammam  paticca  ahetuko dhammo uppajjati
hetupaccaya:   vicikicchasahagatam   uddhaccasahagatam   moham   paticca
cittasamutthanam  rupam  ekam  mahabhutam  paticca  tayo  mahabhuta
mahabhute  paticca  cittasamutthanam  rupam  katattarupam  upadarupam .
Ahetukam  dhammam  paticca  sahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
vicikicchasahagatam  uddhaccasahagatam  moham  paticca  sampayuttaka  khandha
patisandhikkhane vatthum paticca sahetuka khandha.
   {39.2} Ahetukam dhammam paticca sahetuko ca ahetuko ca dhamma
uppajjanti  hetupaccaya:  vicikicchasahagatam  uddhaccasahagatam moham paticca
sampayuttaka  khandha  cittasamutthananca  rupam  patisandhikkhane  vatthum
Paticca  sahetuka  khandha mahabhute paticca katattarupam . sahetukanca
ahetukanca  dhammam  paticca  sahetuko  dhammo uppajjati hetupaccaya:
vicikicchasahagatam   uddhaccasahagatam   ekam   khandhanca   mohanca
paticca  tayo khandha dve khandhe ... patisandhikkhane sahetukam ekam
khandhanca vatthunca paticca tayo khandha dve khandhe ....
   {39.3}  Sahetukanca ahetukanca dhammam paticca ahetuko dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  sahetuke  khandhe  ca mahabhute ca paticca
cittasamutthanam  rupam  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  ca
mohanca paticca cittasamutthanam rupam.
   {39.4} Sahetukanca ahetukanca dhammam paticca sahetuko ca ahetuko
ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  vicikicchasahagatam  uddhaccasahagatam
ekam  khandhanca  mohanca  paticca  tayo khandha cittasamutthananca rupam
dve  khandhe  ...  patisandhikkhane  sahetukam ekam khandhanca vatthunca
paticca tayo khandha dve khandhe ... sahetuke khandhe ca mahabhute ca
paticca katattarupam.
   [40]  Sahetukam  dhammam  paticca  sahetuko  dhammo  uppajjati
arammanapaccaya:  sahetukam  ekam  khandham  paticca tayo khandha dve
khandhe ... patisandhikkhane ... . Sahetukam dhammam paticca ahetuko dhammo
uppajjati   arammanapaccaya:   vicikicchasahagate   uddhaccasahagate
khandhe  paticca  vicikicchasahagato  uddhaccasahagato  moho . sahetukam
dhammam  paticca  sahetuko  ca  ahotuko  ca  dhamma  uppajjanti
Arammanapaccaya:  vicikicchasahagatam  uddhaccasahagatam  ekam  khandham paticca
tayo khandha moho ca dve khandhe ....
   {40.1}  Ahetukam  dhammam  paticca  ahetuko dhammo uppajjati
arammanapaccaya: ahetukam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe
...  patisandhikkhane vatthum paticca ahetuka khandha . ahetukam dhammam
paticca  sahetuko  dhammo  uppajjati arammanapaccaya: vicikicchasahagatam
uddhaccasahagatam  moham  paticca  sampayuttaka khandha patisandhikkhane vatthum
paticca  sahetuka  khandha  .  sahetukanca  ahetukanca dhammam paticca
sahetuko   dhammo  uppajjati  arammanapaccaya:  vicikicchasahagatam
uddhaccasahagatam  ekam  khandhanca  mohanca  paticca  tayo khandha dve
khandhe  ...  patisandhikkhane  sahetukam ekam khandhanca vatthunca paticca
tayo khandha dve khandhe ....
   [41]  Sahetukam  dhammam  paticca  sahetuko  dhammo  uppajjati
adhipatipaccaya:  sahetukam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha dve
khandhe  ...  .  sahetukam dhammam paticca ahetuko dhammo uppajjati
adhipatipaccaya:  sahetuke  khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam .
Sahetukam  dhammam  paticca sahetuko ca ahetuko ca dhamma uppajjanti
adhipatipaccaya: sahetukam ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca
rupam  dve  khandhe  ...  .  ahetukam  dhammam  paticca  ahetuko
dhammo  uppajjati  adhipatipaccaya:  ekam  mahabhutam  ...  mahabhute
Paticca  cittasamutthanam  rupam  upadarupam  .  sahetukanca  ahetukanca
dhammam  paticca  ahetuko  dhammo  uppajjati adhipatipaccaya: sahetuke
khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [42]  Sahetukam  dhammam  paticca  sahetuko  dhammo  uppajjati
anantarapaccaya:. ... Samanantarapaccaya:.
   [43]  ...  Sahajatapaccaya:  sahetukam  ekam  khandham  ...
Patisandhikkhane ... . sahetukam dhammam paticca ahetuko dhammo uppajjati
sahajatapaccaya:  sahetuke  khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam
vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paticca  vicikicchasahagato
uddhaccasahagato  moho  cittasamutthananca  rupam patisandhikkhane ... .
Sahetukam  dhammam  paticca sahetuko ca ahetuko ca dhamma uppajjanti
sahajatapaccaya: sahetukam ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca
rupam   dve   khandhe   ...   vicikicchasahagatam  uddhaccasahagatam
ekam  khandham  paticca  tayo  khandha moho ca cittasamutthananca rupam
dve khandhe ... Patisandhikkhane ....
   {43.1}  Ahetukam  dhammam  paticca  ahetuko dhammo uppajjati
sahajatapaccaya:  ahetukam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
cittasamutthananca   rupam   dve  khandhe  ...  vicikicchasahagatam
uddhaccasahagatam  moham  paticca  cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane
khandhe  paticca  vatthu  vatthum  paticca  khandha ekam mahabhutam .pe.
Bahiram  ...  aharasamutthanam ... utusamutthanam ... asannasattanam
Ekam   mahabhutam  .pe.  ahetukam  dhammam  paticca  sahetuko
dhammo  uppajjati  sahajatapaccaya:  ime  panca  panha hetusadisa
ninnanam.
   [44]  Sahetukam  dhammam  paticca  sahetuko  dhammo  uppajjati
annamannapaccaya:  sahetukam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
patisandhikkhane  ...  .  sahetukam  dhammam  paticca  ahetuko dhammo
uppajjati   annamannapaccaya:   vicikicchasahagate   uddhaccasahagate
khandhe  paticca  vicikicchasahagato  uddhaccasahagato moho patisandhikkhane
sahetuke  khandhe  paticca  vatthu  .  sahetukam  dhammam  paticca
sahetuko  ca  ahetuko  ca  dhamma  uppajjanti  annamannapaccaya:
vicikicchasahagatam  uddhaccasahagatam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
moho  ca  dve  khandhe  ... patisandhikkhane sahetukam ekam khandham
paticca tayo khandha vatthu ca dve khandhe ....
   {44.1}  Ahetukam  dhammam  paticca  ahetuko dhammo uppajjati
annamannapaccaya:  ahetukam  ekam  khandham  paticca tayo khandha dve
khandhe  ... patisandhikkhane ahetukam ekam khandham paticca tayo khandha
vatthu ca dve khandhe paticca ... Sankhittam yava asannasatta. Ahetukam
dhammam  paticca  sahetuko  dhammo  uppajjati  annamannapaccaya:
vicikicchasahagatam  uddhaccasahagatam  moham  paticca  sampayuttaka  khandha
patisandhikkhane vatthum paticca sahetuka khandha. Sahetukanca ahetukanca dhammam
Paticca  sahetuko  dhammo  uppajjati annamannapaccaya: vicikicchasahagatam
uddhaccasahagatam   ekam   khandhanca   mohanca   paticca   tayo
khandha  dve  khandhe  ...  patisandhikkhane  sahetukam ekam khandhanca
vatthunca paticca tayo khandha dve khandhe ....
   [45]  Sahetukam  dhammam  paticca  sahetuko  dhammo  uppajjati
nissayapaccaya:. ... Upanissayapaccaya: purejatapaccaya: asevanapaccaya:
kammapaccaya:   vipakapaccaya:   aharapaccaya:  indriyapaccaya:
jhanapaccaya:  maggapaccaya:  . jhanampi maggampi sahajatapaccayasadisa
bahira   mahabhuta   natthi   .   ...   sampayuttapaccaya:
vippayuttapaccaya:   atthipaccaya:   natthipaccaya:   vigatapaccaya:
avigatapaccaya:.
   [46]  Hetuya  nava  arammane  cha  adhipatiya  panca
anantare  cha  samanantare  cha  sahajate  nava  annamanne  cha
nissaye  nava  upanissaye  cha  purejate cha asevane cha kamme
nava  vipake  nava  ahare  nava  indriye  nava  jhane  nava
magge  nava  sampayutte  cha  vippayutte  nava  atthiya  nava
natthiya cha vigate cha avigate nava. Evam ganetabbam.
           Anulomam nitthitam.
   [47]  Sahetukam  dhammam  paticca  ahetuko  dhammo  uppajjati
nahetupaccaya:  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paticca
Vicikicchasahagato  uddhaccasahagato  moho  .  ahetukam  dhammam paticca
ahetuko  dhammo  uppajjati  nahetupaccaya:  ahetukam  ekam  khandham
paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  ...
Patisandhikkhane sabbam yava asannasatta tava katabbam.
   [48]  Sahetukam  dhammam  paticca  ahetuko  dhammo  uppajjati
naarammanapaccaya:  sahetuke  khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam
patisandhikkhane ... . ahetukam dhammam paticca ahetuko dhammo uppajjati
naarammanapaccaya:  ahetuke  khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam
vicikicchasahagatam  uddhaccasahagatam  moham  paticca  cittasamutthanam  rupam
patisandhikkhane khandhe paticca vatthu ekam mahabhutam ... . sankhittam.
Asannasattanam  ekam  ...  .  sahetukanca ahetukanca dhammam paticca
ahetuko  dhammo  uppajjati  naarammanapaccaya:  sahetuke  khandhe
ca  mahabhute  ca  paticca  cittasamutthanam  rupam  vicikicchasahagate
uddhaccasahagate khandhe ca mohanca paticca cittasamutthanam rupam.
   [49]  Sahetukam  dhammam  paticca  sahetuko  dhammo  uppajjati
naadhipatipaccaya:  anulome  sahajatasadisa  . ... naanantarapaccaya:
nasamanantarapaccaya: naannamannapaccaya: na anupanissayapaccaya:.
   [50]  Sahetukam  dhammam  paticca  sahetuko  dhammo  uppajjati
napurejatapaccaya  arupe  sahetukam  ekam khandham paticca tayo khandha
patisandhikkhane sahetukam ... . sahetukam dhammam paticca ahetuko dhammo
Uppajjati  napurejatapaccaya:  arupe  vicikicchasahagate uddhaccasahagate
khandhe   paticca   vicikicchasahagato   uddhaccasahagato   moho
sahetuke  khandhe  paticca  cittasamutthanam rupam patisandhikkhane ... .
Sahetukam  dhammam  paticca sahetuko ca ahetuko ca dhamma uppajjanti
napurejatapaccaya:  arupe  vicikicchasahagatam  uddhaccasahagatam  ekam
khandham paticca tayo khandha moho ca dve khandhe ... Patisandhikkhane ....
   {50.1}  Ahetukam  dhammam  paticca  ahetuko dhammo uppajjati
napurejatapaccaya: arupe ahetukam ekam khandham ... dve khandhe ...
Ahetuke  khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam  vicikicchasahagatam
uddhaccasahagatam  moham  paticca  cittasamutthanam  rupam patisandhikkhane ...
Yava  asannasatta  tava  vittharo  .  ahetukam  dhammam  paticca
sahetuko  dhammo  uppajjati napurejatapaccaya: arupe vicikicchasahagatam
uddhaccasahagatam  moham  paticca  sampayuttaka  khandha  patisandhikkhane
vatthum  paticca  sahetuka  khandha  .  ahetukam  dhammam  paticca
sahetuko  ca  ahetuko  ca  dhamma  uppajjanti napurejatapaccaya:
patisandhikkhane  vatthum  paticca  sahetuka  khandha  mahabhute  paticca
katattarupam.
   {50.2}  Sahetukanca ahetukanca dhammam paticca sahetuko dhammo
uppajjati  napurejatapaccaya:  arupe  vicikicchasahagatam  uddhaccasahagatam
ekam  khandhanca  mohanca  paticca  tayo  khandha dve khandhe ...
Patisandhikkhane  sahetukam  ekam  khandhanca vatthunca paticca tayo khandha
Dve  khandhe ... . sahetukanca ahetukanca dhammam paticca ahetuko
dhammo uppajjati napurejatapaccaya: sahetuke khandhe ca mahabhute ca
paticca   cittasamutthanam   rupam   vicikicchasahagate  uddhaccasahagate
khandhe  ca  mohanca  paticca  cittasamutthanam  rupam  .  sahetukanca
ahetukanca  dhammam  paticca  sahetuko  ca  ahetuko  ca  dhamma
uppajjanti   napurejatapaccaya:   patisandhikkhane  sahetukam  ekam
khandhanca  vatthunca  paticca tayo khandha dve khandhe ... sahetuke
khandhe ca mahabhute ca paticca katattarupam.
   [51]  Sahetukam  dhammam  paticca  sahetuko  dhammo  uppajjati
napacchajatapaccaya:. ... Naasevanapaccaya:.
   [52]  ... Nakammapaccaya: sahetuke khandhe paticca sahetuka
cetana  .  ahetukam  dhammam  paticca  ahetuko  dhammo  uppajjati
nakammapaccaya: ahetuke khandhe paticca ahetuka cetana bahiram ...
Aharasamutthanam ... utusamutthanam .... Ahetukam dhammam paticca sahetuko
dhammo  uppajjati  nakammapaccaya:  vicikicchasahagatam  uddhaccasahagatam
moham  paticca  sampayuttaka  cetana  .  sahetukanca  ahetukanca
dhammam   paticca   sahetuko  dhammo  uppajjati  nakammapaccaya:
vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  ca  mohanca  paticca
sampayuttaka cetana.
   [53] ... Navipakapaccaya: patisandhi natthi.
   [54]  Ahetukam  dhammam  paticca  ahetuko  dhammo  uppajjati
naaharapaccaya: . ... Naindriyapaccaya: najhanapaccaya: namaggapaccaya:
nasampayuttapaccaya:.
   [55]  Sahetukam  dhammam  paticca  sahetuko  dhammo  uppajjati
navippayuttapaccaya:  arupe sahetukam ekam khandham ... .pe. sahetukam
dhammam  paticca  ahetuko  dhammo  uppajjati  navippayuttapaccaya:
arupe  vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe paticca vicikicchasahagato
uddhaccasahagato  moho  .  sahetukam  dhammam  paticca  sahetuko  ca
ahetuko  ca  dhamma  uppajjanti  navippayuttapaccaya:  arupe
vicikicchasahagatam  uddhaccasahagatam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
moho ca dve khandhe ....
   {55.1}  Ahetukam  dhammam  paticca  ahetuko dhammo uppajjati
navippayuttapaccaya:  arupe  ahetukam ekam khandham paticca tayo khandha
dve khandhe ... . ahetukam dhammam paticca sahetuko dhammo uppajjati
navippayuttapaccaya:  arupe  vicikicchasahagatam  uddhaccasahagatam  moham
paticca  sampayuttaka  khandha  . sahetukanca ahetukanca dhammam paticca
sahetuko  dhammo  uppajjati navippayuttapaccaya: arupe vicikicchasahagatam
uddhaccasahagatam ekam khandhanca mohanca paticca tayo khandha dve khandhe
.... ... Nonatthipaccaya: novigatapaccaya:.
   [56]  Nahetuya  dve  naarammane  tini  naadhipatiya  nava
Naanantare   tini   nasamanantare   tini   naannamanne   tini
naupanissaye  tini  napurejate  nava  napacchajate nava naasevane
nava   nakamme  cattari  navipake  nava  naahare  ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte tini
navippayutte cha nonatthiya tini novigate tini. Evam ganetabbam.
           Paccaniyam nitthitam.
   [57]  Hetupaccaya  naarammane  tini  ... naadhipatiya nava
naanantare  tini  nasamanantare  tini  naannamanne  tini  naupanissaye
tini  napurejate  nava  napacchajate nava naasevane nava nakamme
tini  navipake  nava  nasampayutte  tini navippayutte tini nonatthiya
tini novigate tini evam ganetabbam.
          Anulomapaccaniyam nitthitam.
   [58] Nahetupaccaya arammane dve ... Anantare dve samanantare
dve sabbattha dve vipake ekam ahare dve indriye dve jhane
dve magge ekam sampayutte dve avigate dve evam ganetabbam.
          Paccaniyanulomam nitthitam.
        Sahajatavaro paticcavarasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 26-36. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=509&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=509&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=39&items=20              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=3              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=39              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]