ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Pañhāvāro
   [464]   Saññojanasampayutto   dhammo  saññojanasampayuttassa
dhammassa   hetupaccayena   paccayo:   saññojanasampayuttā  hetū
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  hetupaccayena  paccayo . saññojanasampayutto
Dhammo   saññojanavippayuttassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:
saññojanasampayuttā  hetū  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  hetupaccayena
paccayo  .  saññojanasampayutto  dhammo  saññojanasampayuttassa  ca
saññojanavippayuttassa   ca   dhammassa   hetupaccayena   paccayo:
saññojanasampayuttā    hetū    saññojanasampayuttānaṃ   khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   {464.1}  Saññojanavippayutto  dhammo  saññojanavippayuttassa
dhammassa   hetupaccayena   paccayo:   saññojanavippayuttā  hetū
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  hetupaccayena
paccayo  uddhaccasahagato  moho cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena
paccayo  paṭisandhi  .  saññojanavippayutto dhammo saññojanasampayuttassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo: uddhaccasahagato moho sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ hetupaccayena paccayo.
   {464.2}  Saññojanavippayutto  dhammo  saññojanasampayuttassa
ca  saññojanavippayuttassa  ca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:
uddhaccasahagato  moho  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [465]   Saññojanasampayutto   dhammo  saññojanasampayuttassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  saññojanasampayutte  khandhe
ārabbha  saññojanasampayuttā  khandhā  uppajjanti  .  mūlaṃ  kātabbaṃ
saññojanasampayutte  khandhe  ārabbha  saññojanavippayuttā  khandhā  ca
Moho  ca  uppajjanti  .  mūlaṃ  kātabbaṃ  saññojanasampayutte
khandhe ārabbha uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti.
   {465.1}  Saññojanavippayutto  dhammo  saññojanavippayuttassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: dānaṃ datvā sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ...
Taṃ  paccavekkhati  pubbe  suciṇṇāni  paccavekkhati  jhānā vuṭṭhahitvā
jhānaṃ  paccavekkhati  ariyā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ paccavekkhanti
phalaṃ  paccavekkhanti  nibbānaṃ  paccavekkhanti  nibbānaṃ  gotrabhussa
vodānassa  maggassa  phalassa  āvajjanāya  ārammaṇapaccayena paccayo
ariyā  saññojanavippayutte  pahīne  kilese paccavekkhanti vikkhambhite
kilese paccavekkhanti
   {465.2} pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti cakkhuṃ ... Vatthuṃ ...
Saññojanavippayutte  khandhe  ca  mohañca  aniccato  ... vipassanti
dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passanti  dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇanti
cetopariyañāṇena   saññojanavippayuttacittasamaṅgissa   cittaṃ  jānanti
ākāsānañcāyatanaṃ    viññāṇañcāyatanassa    rūpāyatanaṃ   ...
Phoṭṭhabbāyatanaṃ  ...  saññojanavippayuttā  khandhā  iddhividhañāṇassa
cetopariyañāṇassa   pubbenivāsānussatiñāṇassa   yathākammūpagañāṇassa
anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   {465.3}  Saññojanavippayutto  dhammo  saññojanasampayuttassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  dānaṃ  ...  sīlaṃ  ...
Uposathakammaṃ    pubbe    suciṇṇāni    ...    jhānā
Vuṭṭhahitvā jhānaṃ ... cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Saññojanavippayutte khandhe ca
mohañca  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha rāgo ... domanassaṃ
uppajjati  .  saññojanavippayutto  dhammo  saññojanasampayuttassa  ca
saññojanavippayuttassa   ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
cakkhuṃ ... vatthuṃ ... saññojanavippayutte khandhe ca mohañca ārabbha
uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti.
   {465.4}  Saññojanasampayutto  ca  saññojanavippayutto  ca
dhammā  saññojanasampayuttassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
uddhaccasahagate  khandhe ca mohañca ārabbha saññojanasampayuttā khandhā
uppajjanti  .  mūlaṃ  kātabbaṃ  uddhaccasahagate  khandhe  ca mohañca
ārabbha  saññojanavippayuttā  khandhā  ca  moho  ca uppajjanti .
Mūlaṃ  kātabbaṃ  uddhaccasahagate  khandhe  ca  mohañca  ārabbha
uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti.
   [466]   Saññojanasampayutto   dhammo  saññojanasampayuttassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati .
Ārammaṇādhipati:  rāgaṃ  ...  diṭṭhiṃ  ...  garuṃ katvā assādeti
abhinandati  taṃ  garuṃ  katvā  rāgo  uppajjati  diṭṭhi uppajjati .
Sahajātādhipati:   saññojanasampayuttādhipati   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ
adhipatipaccayena  paccayo  .  saññojanasampayutto  dhammo  saññojana-
vippayuttassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  sahajātādhipati:
Saññojanasampayuttādhipati   cittasamuṭṭhānānaṃ   rūpānaṃ  adhipatipaccayena
paccayo.
   {466.1}  Saññojanasampayutto  dhammo  saññojanasampayuttassa ca
saññojanavippayuttassa   ca   dhammassa   adhipatipaccayena  paccayo:
sahajātādhipati:   saññojanasampayuttādhipati   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo . Saññojanavippayutto
dhammo    saññojanavippayuttassa    dhammassa    adhipatipaccayena
paccayo: ārammaṇādhipati sahajātādhipati.
   {466.2} Ārammaṇādhipati: dānaṃ datvā sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ...
Taṃ garuṃ katvā paccavekkhati pubbe suciṇṇāni ... Jhānā vuṭṭhahitvā ...
Ariyā maggā ... phalaṃ ... Nibbānaṃ ... Nibbānaṃ gotrabhussa vodānassa
maggassa  phalassa  adhipatipaccayena  paccayo  .  sahajātādhipati:
saññojanavippayuttādhipati  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   {466.3}  Saññojanavippayutto  dhammo  saññojanasampayuttassa
dhammassa adhipatipaccayena paccayo: ārammaṇādhipati: dānaṃ ... Sīlaṃ ...
Uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā assādeti taṃ garuṃ katvā rāgo
uppajjati  diṭṭhi uppajjati pubbe suciṇṇāni ... jhānā ... cakkhuṃ
... vatthuṃ ... saññojanavippayutte khandhe garuṃ katvā assādeti taṃ
garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati.
   [467]   Saññojanasampayutto   dhammo  saññojanasampayuttassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo: purimā purimā saññojanasampayuttā
Khandhā   pacchimānaṃ   pacchimānaṃ   saññojanasampayuttānaṃ   khandhānaṃ
anantarapaccayena   paccayo   .   saññojanasampayutto   dhammo
saññojanavippayuttassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purimā
purimā  uddhaccasahagatā  khandhā  pacchimassa  pacchimassa uddhaccasahagatassa
mohassa   anantarapaccayena  paccayo  saññojanasampayuttā  khandhā
vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo.
   {467.1}  Saññojanasampayutto  dhammo  saññojanasampayuttassa
ca  saññojanavippayuttassa  ca  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:
purimā   purimā  uddhaccasahagatā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
uddhaccasahagatānaṃ  khandhānaṃ  mohassa  ca  anantarapaccayena paccayo .
Saññojanavippayutto    dhammo   saññojanavippayuttassa   dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  purimo  purimo  uddhaccasahagato  moho
pacchimassa  pacchimassa  uddhaccasahagatassa  mohassa  anantarapaccayena
paccayo  purimā  purimā  saññojanavippayuttā  khandhā pacchimānaṃ ...
.pe. Phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo.
   {467.2}  Saññojanavippayutto  dhammo  saññojanasampayuttassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purimo  purimo  uddhaccasahagato
moho  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena
paccayo  āvajjanā  saññojanasampayuttānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena
paccayo   .   saññojanavippayutto  dhammo  saññojanasampayuttassa
ca   saññojanavippayuttassa   ca   dhammassa   anantarapaccayena
Paccayo:  purimo  purimo  uddhaccasahagato moho pacchimānaṃ pacchimānaṃ
uddhaccasahagatānaṃ   khandhānaṃ   mohassa   ca   anantarapaccayena
paccayo   āvajjanā  uddhaccasahagatānaṃ  khandhānaṃ  mohassa  ca
anantarapaccayena paccayo.
   {467.3}   Saññojanasampayutto   ca   saññojanavippayutto
ca   dhammā   saññojanasampayuttassa   dhammassa   anantarapaccayena
paccayo:  purimā  purimā  uddhaccasahagatā  khandhā  ca  moho  ca
pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  uddhaccasahagatānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena
paccayo  .  saññojanasampayutto  ca  saññojanavippayutto  ca dhammā
saññojanavippayuttassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purimā
purimā  uddhaccasahagatā  khandhā  ca  moho  ca pacchimassa pacchimassa
uddhaccasahagatassa  mohassa  anantarapaccayena  paccayo  uddhaccasahagatā
khandhā ca moho ca vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo.
   {467.4}  Saññojanasampayutto  ca  saññojanavippayutto  ca
dhammā  saññojanasampayuttassa  ca  saññojanavippayuttassa  ca  dhammassa
anantarapaccayena paccayo: purimā purimā uddhaccasahagatā khandhā ca moho
ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca anantarapaccayena
paccayo   .   saññojanasampayutto  dhammo  saññojanasampayuttassa
dhammassa  samanantarapaccayena  paccayo:  nava  .  sahajātapaccayena
paccayo:  nava  . aññamaññapaccayena paccayo: cha . nissayapaccayena
paccayo: nava.
   [468]   Saññojanasampayutto   dhammo  saññojanasampayuttassa
dhammassa  upanissayapaccayena paccayo: ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo
pakatūpanissayo    .pe.   pakatūpanissayo:   saññojanasampayuttā
khandhā    saññojanasampayuttānaṃ    khandhānaṃ   upanissayapaccayena
paccayo   .   saññojanasampayutto  dhammo  saññojanavippayuttassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo
.pe.    pakatūpanissayo:    saññojanasampayuttā    khandhā
saññojanavippayuttānaṃ   khandhānaṃ   mohassa  ca  upanissayapaccayena
paccayo.
   {468.1}  Saññojanasampayutto  dhammo  saññojanasampayuttassa
ca  saññojanavippayuttassa  ca  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:
anantarūpanissayo    pakatūpanissayo    .pe.    pakatūpanissayo:
saññojanasampayuttā  khandhā  uddhaccasahagatānaṃ  khandhānaṃ  mohassa  ca
upanissayapaccayena   paccayo   .   saññojanavippayutto   dhammo
saññojanavippayuttassa   dhammassa   upanissayapaccayena   paccayo:
ārammaṇūpanissayo    anantarūpanissayo   pakatūpanissayo   .pe.
Pakatūpanissayo:  saddhaṃ  upanissāya  dānaṃ  deti  .pe.  samāpattiṃ
uppādeti  sīlaṃ  ...  .pe.  paññaṃ  kāyikaṃ  sukhaṃ  kāyikaṃ dukkhaṃ
senāsanaṃ  ...  mohaṃ  upanissāya  dānaṃ  deti  .pe. samāpattiṃ
uppādeti  saddhā  .pe.  senāsanaṃ  moho  ca  saddhāya .pe.
Phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   {468.2} Saññojanavippayutto  dhammo saññojanasampayuttassa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo: saddhaṃ upanissāya mānaṃ jappeti
diṭṭhiṃ gaṇhāti sīlaṃ ... .pe. Paññaṃ kāyikaṃ sukhaṃ .pe. Senāsanaṃ ... Mohaṃ
upanissāya pāṇaṃ hanati .pe. saṅghaṃ bhindati saddhā .pe. Senāsanaṃ moho
rāgassa .pe. patthanāya upanissayapaccayena paccayo. Saññojanavippayutto
dhammo    saññojanasampayuttassa    ca    saññojanavippayuttassa
ca   dhammassa   upanissayapaccayena   paccayo:   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo:  saddhā  .pe.  paññā
kāyikaṃ  sukhaṃ  .pe.  senāsanaṃ  moho ca uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ
mohassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   {468.3}  Saññojanasampayutto ca saññojanavippayutto ca dhammā
saññojanasampayuttassa   dhammassa   upanissayapaccayena   paccayo:
anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo: uddhaccasahagatā
khandhā  ca  moho ca saññojanasampayuttānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena
paccayo  .  saññojanasampayutto  ca  saññojanavippayutto  ca dhammā
saññojanavippayuttassa   dhammassa   upanissayapaccayena   paccayo:
anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo: uddhaccasahagatā
khandhā  ca  moho  ca  saññojanavippayuttānaṃ  khandhānaṃ  mohassa ca
upanissayapaccayena paccayo.
   {468.4}  Saññojanasampayutto ca saññojanavippayutto ca dhammā
Saññojanasampayuttassa   ca   saññojanavippayuttassa   ca   dhammassa
upanissayapaccayena  paccayo:  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.
Pakatūpanissayo:  uddhaccasahagatā  khandhā ca moho ca uddhaccasahagatānaṃ
khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   [469]   Saññojanavippayutto   dhammo  saññojanavippayuttassa
dhammassa purejātapaccayena paccayo: ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ .
Ārammaṇapurejātaṃ:  cakkhuṃ  ...  vatthuṃ  aniccato  ...  dibbena
cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā saddaṃ suṇāti rūpāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa  phoṭṭhabbāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  .  vatthupurejātaṃ:
cakkhāyatanaṃ    cakkhuviññāṇassa    kāyāyatanaṃ    kāyaviññāṇassa
vatthu  saññojanavippayuttānaṃ  khandhānaṃ  mohassa  ca  purejātapaccayena
paccayo.
   {469.1}  Saññojanavippayutto  dhammo  saññojanasampayuttassa
dhammassa    purejātapaccayena    paccayo:   ārammaṇapurejātaṃ
vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:  cakkhuṃ  ... vatthuṃ assādeti
abhinandati taṃ ārabbha rāgo ... domanassaṃ uppajjati. Vatthupurejātaṃ:
vatthu  saññojanasampayuttānaṃ  khandhānaṃ  purejātapaccayena  paccayo .
Saññojanavippayutto  dhammo saññojanasampayuttassa ca saññojanavippayuttassa
ca   dhammassa   purejātapaccayena   paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ
vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ  cakkhuṃ  ...  vatthuṃ  ārabbha
uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti vatthu uddhaccasahagatānaṃ
Khandhānaṃ mohassa ca purejātapaccayena paccayo.
   [470]   Saññojanasampayutto   dhammo  saññojanavippayuttassa
dhammassa  pacchājātapaccayena  paccayo: pacchājātā saññojanasampayuttā
khandhā   purejātassa   imassa   kāyassa   pacchājātapaccayena
paccayo   .   saññojanavippayutto  dhammo  saññojanavippayuttassa
dhammassa  pacchājātapaccayena  paccayo: pacchājātā saññojanavippayuttā
khandhā  ca moho ca purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena
paccayo  .  saññojanasampayutto  ca  saññojanavippayutto  ca dhammā
saññojanavippayuttassa   dhammassa   pacchājātapaccayena   paccayo:
pacchājātā  uddhaccasahagatā  khandhā  ca  moho  ca  purejātassa
imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo.
   [471]   Saññojanasampayutto   dhammo  saññojanasampayuttassa
dhammassa  āsevanapaccayena  paccayo:  nava  āvajjanāpi  vuṭṭhānampi
natthi.
   [472]   Saññojanasampayutto   dhammo  saññojanasampayuttassa
dhammassa   kammapaccayena  paccayo:  saññojanasampayuttā  cetanā
saññojanasampayuttānaṃ   khandhānaṃ   kammapaccayena   paccayo  .
Saññojanasampayutto    dhammo   saññojanavippayuttassa   dhammassa
kammapaccayena  paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā:
saññojanasampayuttā  cetanā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  kammapaccayena
Paccayo   uddhaccasahagatā  cetanā  mohassa  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā: saññojanasampayuttā
cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   {472.1}  Saññojanasampayutto  dhammo  saññojanasampayuttassa
ca  saññojanavippayuttassa  ca  dhammassa  kammapaccayena  paccayo:
saññojanasampayuttā  cetanā  sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  uddhaccasahagatā cetanā sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  mohassa  ca  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  kammapaccayena
paccayo   .   saññojanavippayutto  dhammo  saññojanavippayuttassa
dhammassa  kammapaccayena  paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā  .
Sahajātā:  saññojanavippayuttā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
Nānākhaṇikā:   saññojanavippayuttā  cetanā  vipākānaṃ  khandhānaṃ
kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [473]   Saññojanavippayutto   dhammo  saññojanavippayuttassa
dhammassa vipākapaccayena paccayo: ekaṃ.
   [474]   Saññojanasampayutto   dhammo  saññojanasampayuttassa
dhammassa  āhārapaccayena  paccayo:  cattāri  .  indriyapaccayena
paccayo: cattāri . jhānapaccayena paccayo: cattāri . Maggapaccayena
paccayo: cattāri. Sampayuttapaccayena paccayo: cha.
   [475]   Saññojanasampayutto   dhammo  saññojanavippayuttassa
dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  pacchājātaṃ .
Saṅkhittaṃ   .   saññojanavippayutto  dhammo  saññojanavippayuttassa
dhammassa  vippayuttapaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ .
Saṅkhittaṃ   .   saññojanavippayutto  dhammo  saññojanasampayuttassa
dhammassa vippayuttapaccayena paccayo: purejātaṃ: vatthu saññojanasampayuttānaṃ
khandhānaṃ   vippayuttapaccayena   paccayo   .  saññojanavippayutto
dhammo    saññojanasampayuttassa    ca    saññojanavippayuttassa
ca   dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo:  purejātaṃ:  vatthu
uddhaccasahagatānaṃ  khandhānaṃ  mohassa  ca vippayuttapaccayena paccayo .
Saññojanasampayutto   ca   saññojanavippayutto   ca   dhammā
saññojanavippayuttassa  dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo:  sahajātaṃ
pacchājātaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [476]   Saññojanasampayutto   dhammo  saññojanasampayuttassa
dhammassa atthipaccayena paccayo: ekaṃ paṭiccasadisaṃ . Saññojanasampayutto
dhammo    saññojanavippayuttassa    dhammassa    atthipaccayena
paccayo:  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā:  saññojanasampayuttā
khandhā   cittasamuṭṭhānānaṃ   rūpānaṃ   atthipaccayena   paccayo
uddhaccasahagatā khandhā mohassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena
paccayo   .   pacchājātā:   saññojanasampayuttā   khandhā
Purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo.
   {476.1}  Saññojanasampayutto  dhammo  saññojanasampayuttassa
ca  saññojanavippayuttassa  ca  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:
saññojanasampayutto  eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā ... uddhaccasahagato eko
khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  mohassa  ca  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
atthipaccayena  paccayo  dve  khandhā  ...  . saññojanavippayutto
dhammo   saññojanavippayuttassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:
sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ  indriyaṃ  .  saṅkhittaṃ .
Vitthāretabbaṃ.
   {476.2}  Saññojanavippayutto  dhammo  saññojanasampayuttassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ . sahajāto:
uddhaccasahagato   moho   sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena
paccayo  .  purejātaṃ:  cakkhuṃ ... vatthuṃ assādeti abhinandati taṃ
ārabbha  rāgo  ... domanassaṃ uppajjati vatthu saññojanasampayuttānaṃ
khandhānaṃ   atthipaccayena   paccayo:   .   saññojanavippayutto
dhammo  saññojanasampayuttassa  ca  saññojanavippayuttassa  ca  dhammassa
atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ . sahajāto: uddhaccasahagato
moho   sampayuttānaṃ   khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ
atthipaccayena  paccayo  .  purejātaṃ:  cakkhuṃ  ... vatthuṃ ārabbha
uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti vatthu uddhaccasahagatānaṃ
Khandhānaṃ mohassa ca atthipaccayena paccayo.
   {476.3}  Saññojanasampayutto  ca  saññojanavippayutto  ca
dhammā   saññojanasampayuttassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:
sahajātaṃ  purejātaṃ  .  sahajāto: saññojanasampayutto eko khandho
ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā ...
Uddhaccasahagato  eko  khandho  ca  moho  ca  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ
atthipaccayena paccayo dve khandhā ....
   {476.4}  Saññojanasampayutto  ca  saññojanavippayutto  ca
dhammā   saññojanavippayuttassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:
sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ  indriyaṃ  .  sahajātā:
saññojanasampayuttā   khandhā  ca  moho  ca  mahābhūtā  ca
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  uddhaccasahagatā
khandhā  ca  moho ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo
uddhaccasahagatā khandhā ca vatthu ca mohassa atthipaccayena paccayo .
Pacchājātā: uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca purejātassa imassa
kāyassa  atthipaccayena  paccayo  pacchājātā:  saññojanasampayuttā
khandhā ca kabaḷiṃkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo
pacchājātā:   saññojanasampayuttā  khandhā  ca  rūpajīvitindriyañca
kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   {476.5}   Saññojanasampayutto   ca   saññojanavippayutto
ca   dhammā   saññojanasampayuttassa   ca   saññojanavippayuttassa
Ca  dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ . sahajāto:
uddhaccasahagato  eko  khandho  ca  moho  ca  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena paccayo dve khandhā ...
Sahajāto:  uddhaccasahagato  eko  khandho  ca  vatthu  ca tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ  mohassa  ca  atthipaccayena paccayo dve khandhā ... .
Natthipaccayena  paccayo:  vigatapaccayena  paccayo:  avigatapaccayena
paccayo:.
   [477]  Hetuyā  cha  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  pañca
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  cha
nissaye  nava  upanissaye  nava  purejāte  tīṇi  pacchājāte
tīṇi  āsevane  nava  kamme  cattāri  vipāke  ekaṃ  āhāre
cattāri  indriye  cattāri  jhāne  cattāri  magge  cattāri
sampayutte  cha  vippayutte  pañca  atthiyā  nava  natthiyā  nava
vigate nava avigate nava.
   [478]   Saññojanasampayutto   dhammo  saññojanasampayuttassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena paccayo:. Saññojanasampayutto dhammo saññojanavippayuttassa
dhammassa    ārammaṇapaccayena    paccayo:    sahajātapaccayena
paccayo:   upanissayapaccayena   paccayo:   pacchājātapaccayena
paccayo:   kammapaccayena   paccayo:   .   saññojanasampayutto
Sampayutto  dhammo  saññojanasampayuttassa  ca  saññojanavippayuttassa ca
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena paccayo:.
   {478.1}  Saññojanavippayutto  dhammo  saññojanavippayuttassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena    paccayo:   purejātapaccayena   paccayo:
pacchājātapaccayena  paccayo:  kammapaccayena paccayo: āhārapaccayena
paccayo:   indriyapaccayena   paccayo:  .  saññojanavippayutto
dhammo    saññojanasampayuttassa    dhammassa   ārammaṇapaccayena
paccayo:    sahajātapaccayena    paccayo:   upanissayapaccayena
paccayo: purejātapaccayena paccayo:.
   {478.2}  Saññojanavippayutto  dhammo  saññojanasampayuttassa
ca  saññojanavippayuttassa  ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: purejātapaccayena
paccayo:  .  saññojanasampayutto  ca  saññojanavippayutto  ca
dhammā  saññojanasampayuttassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   {478.3}  Saññojanasampayutto  ca  saññojanavippayutto  ca
dhammā  saññojanavippayuttassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: pacchājātapaccayena
paccayo:  .  saññojanasampayutto  ca  saññojanavippayutto ca dhammā
Saññojanasampayuttassa   ca   saññojanavippayuttassa   ca   dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena
paccayo:.
   [479]  Nahetuyā  nava  naārammaṇe  nava  sabbattha  nava
novigate nava noavigate nava.
   [480] Hetupaccayā naārammaṇe cha. Saṅkhittaṃ. ... Nasamanantare
cha naaññamaññe dve naupanissaye cha . saṅkhittaṃ . ... Namagge cha
nasampayutte dve navippayutte tīṇi nonatthiyā cha novigate cha.
   [481]  Nahetupaccayā  ārammaṇe  nava ... adhipatiyā pañca
anulomapadāni gaṇitabbāni ... Avigate nava.
         Saññojanasampayuttadukaṃ niṭṭhitaṃ.
                ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 265-282. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=5395              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=5395              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=464&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=58              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=464              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]