ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Pañhāvāro
   [487]     Saññojanocevasaññojanasampayuttoca    dhammo
saññojanassacevasaññojanasampayuttassaca    dhammassa    hetupaccayena
paccayo:   kāmarāgasaññojanaṃ  diṭṭhisaññojanassa  avijjāsaññojanassa
hetupaccayena  paccayo  cakkaṃ  .  saññojanocevasaññojanasampayuttoca
dhammo  saññojanasampayuttassacevanocasaññojanassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:      saññojanācevasaññojanasampayuttāca      hetū
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  hetupaccayena  paccayo  .  saññojanoceva-
saññojanasampayuttoca   dhammo   saññojanassacevasaññojanasampayuttassaca
saññojanasampayuttassacevanocasaññojanassa      ca     dhammassa
hetupaccayena paccayo: kāmarāgasaññojanaṃ diṭṭhisaññojanassa avijjāsaññojanassa
sampayuttakānañca khandhānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [488]     Saññojanocevasaññojanasampayuttoca    dhammo
saññojanassacevasaññojanasampayuttassa    dhammassa   ārammaṇapaccayena
Paccayo:  saññojane  ārabbha  saññojanā  uppajjanti  .  mūlaṃ
kātabbaṃ  saññojane  ārabbha  saññojanasampayuttācevanocasaññojanāca
khandhā  uppajjanti  .  mūlaṃ kātabbaṃ saññojane ārabbha saññojanā
saññojanasampayuttāca  khandhā  uppajjanti  .  saññojanasampayuttoceva-
nocasaññojano   dhammo   saññojanasampayuttassacevanocasaññojanassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: saññojanasampayuttecevanocasaññojane
khandhe     ārabbha     saññojanasampayuttācevanocasaññojanā
khandhā uppajjanti.
   {488.1}    Saññojanasampayuttocevanocasaññojano   dhammo
saññojanassacevasaññojanasampayuttassaca   dhammassa   ārammaṇapaccayena
paccayo: saññojanasampayuttecevanocasaññojane khandhe ārabbha saññojanā
uppajjanti. Saññojanasampayuttocevanocasaññojano dhammo saññojanassacevasaññojana-
sampayuttassa saññojanasampayuttassacevanocasaññojanassa
ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  saññojanasampayutteceva
nocasaññojane  khandhe  ārabbha  saññojanā  ca  saññojanasampayuttā
ca   khandhā   uppajjanti  .  saññojanocevasaññojanasampayuttoca
saññojanasampayuttocevanocasaññojano ca dhammā saññojanassacevasaññojana-
sampayuttassaca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi.
   [489]     Saññojanocevasaññojanasampayuttoca    dhammo
Saññojanassacevasaññojanasampayuttassaca    dhammassa    adhipatipaccayena
paccayo:  ārammaṇādhipati: tīṇi . saññojanasampayuttocevanocasaññojano
dhammo saññojanasampayuttassacevanocasaññojanassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati .
Tīṇi  imāsu  tīsupi  pañhāsu  ārammaṇādhipatipi  sahajātādhipatipi
kātabbā  . saññojanocevasaññojanasampayuttoca saññojanasampayuttoceva-
nocasaññojanoca    dhammā   saññojanassacevasaññojanasampayuttassaca
dhammassa adhipatipaccayena paccayo:
ārammaṇādhipati: tīṇi.
   [490]     Saññojanocevasaññojanasampayuttoca    dhammo
saññojanassacevasaññojanasampayuttassaca    dhammassa   anantarapaccayena
paccayo:  nava  ninnānākaraṇaṃ  vibhajanā  natthi  ārammaṇasadisā .
Samanantarapaccayena  paccayo:  nava  .  sahajātapaccayena  paccayo:
nava  .  aññamaññapaccayena  paccayo:  nava  .  nissayapaccayena
paccayo:  nava  .  upanissayapaccayena  paccayo: nava ārammaṇanayena
kātabbā. Āsevanapaccayena paccayo: nava.
   [491]    Saññojanasampayuttocevanocasaññojano    dhammo
saññojanasampayuttassacevanocasaññojanassa    dhammassa   kammapaccayena
paccayo:  tīṇi . āhārapaccayena paccayo: tīṇi . indriyapaccayena
paccayo:   tīṇi   .   jhānapaccayena   paccayo:  tīṇi  .
Maggapaccayena  paccayo:  nava . sampayuttapaccayena paccayo: nava .
Vippayuttapaccayena  paccayo:  nava . atthipaccayena paccayo: nava .
Natthipaccayena  paccayo:  nava  .  vigatapaccayena  paccayo: nava .
Avigatapaccayena paccayo: nava.
   [492]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe
nava  nissaye  nava  upanissaye  nava  āsevane  nava  kamme
tīṇi  āhāre  tīṇi  indriye  tīṇi  jhāne  tīṇi  magge
nava  sampayutte  nava  atthiyā  nava  natthiyā  nava  vigate  nava
avigate nava.
   [493]     Saññojanocevasaññojanasampayuttoca    dhammo
saññojanassacevasaññojanasampayuttassaca   dhammassa   ārammaṇapaccayena
paccayo:    sahajātapaccayena    paccayo:   upanissayapaccayena
paccayo:  .  saṅkhittaṃ  .  evaṃ  nava  pañhā kātabbā tīsuyeva
padesu parivattetabbā nānākhaṇikā natthi.
   [494]  Nahetuyā  nava  naārammaṇe  nava  sabbattha  nava
noavigate nava.
   [495]  Hetupaccayā  naārammaṇe  tīṇi . saṅkhittaṃ . ...
Nasamanantare  tīṇi  naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi . saṅkhittaṃ .
...  Namagge  tīṇi  nasampayutte  tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā
Tīṇi novigate tīṇi.
   [496]  Nahetupaccayā  ārammaṇe  nava  ... adhipatiyā nava
anulomapadāni kātabbāni ... Avigate nava.
       Saññojanasaññojanasampayuttadukaṃ niṭṭhitaṃ.
                ----------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 287-291. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=5841              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=5841              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=487&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=61              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=487              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]