ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

                Ganthadukaṃ
               paṭiccavāro
   [498] Ganthaṃ dhammaṃ paṭicca gantho dhammo uppajjati hetupaccayā:
sīlabbataparāmāsaṃ   kāyaganthaṃ   paṭicca   abhijjhā   kāyagantho
abhijjhā kāyaganthaṃ paṭicca sīlabbataparāmāso kāyagantho idaṃsaccābhinivesaṃ
kāyaganthaṃ   paṭicca   abhijjhā  kāyagantho  abhijjhā  kāyaganthaṃ
paṭicca  idaṃsaccābhiniveso kāyagantho . ganthaṃ dhammaṃ paṭicca nogantho
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ganthe  paṭicca sampayuttakā khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ . ganthaṃ dhammaṃ paṭicca gantho ca nogantho ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  sīlabbataparāmāsaṃ  kāyaganthaṃ paṭicca
abhijjhā  kāyagantho  sampayuttakā  ca  khandhā  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ
cakkaṃ.
   {498.1}  Noganthaṃ  dhammaṃ  paṭicca nogantho dhammo uppajjati
hetupaccayā: noganthaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca
khandhā  ekaṃ mahābhūtaṃ ... . noganthaṃ dhammaṃ paṭicca gantho dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  noganthe  khandhe  paṭicca  ganthā .
Noganthaṃ  dhammaṃ  paṭicca  gantho  ca nogantho ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā:  noganthaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā ganthā
ca  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  ...  .  ganthañca
Noganthañca  dhammaṃ  paṭicca  gantho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
sīlabbataparāmāsaṃ  kāyaganthañca  sampayuttake ca khandhe paṭicca abhijjhā
kāyagantho  cakkaṃ  .  ganthañca  noganthañca  dhammaṃ paṭicca nogantho
dhammo  uppajjata  hetupaccayā:  noganthaṃ  ekaṃ khandhañca ganthe ca
paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ dve khandhe ... .
Ganthañca  noganthañca  dhammaṃ  paṭicca  gantho ca nogantho ca dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  noganthaṃ  ekaṃ  khandhañca  sīlabbataparāmāsaṃ
kāyaganthañca  paṭicca tayo khandhā abhijjhā kāyagantho cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ   dve   khandhe   ...   cakkaṃ   .  saṅkhittaṃ  .
Ārammaṇapaccayā ... Avigatapaccayā:.
   [499]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
sabbattha nava vipāke ekaṃ āhāre nava avigate nava.
   [500]  Noganthaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nogantho  dhammo uppajjati
nahetupaccayā:  ahetukaṃ  noganthaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  ...  ahetukapaṭisandhi  yāva
asaññasattā   vicikicchāsahagate   uddhaccasahagate  khandhe  paṭicca
vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [501]  Ganthaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nogantho  dhammo  uppajjati
naārammaṇapaccayā:  ganthe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  . noganthaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nogantho  dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā:
Noganthe  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhi  yāva
asaññasattā  .  ganthañca  noganthañca  dhammaṃ  paṭicca  nogantho
dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā:  ganthe  ca  sampayuttake  ca
khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  . saṅkhittaṃ . naadhipatipaccayā:
nava  .  naanantarapaccayā:  tīṇi  .  nasamanantarapaccayā:  tīṇi .
Naaññamaññapaccayā: tīṇi. Naupanissayapaccayā: tīṇi.
   [502] Ganthaṃ dhammaṃ paṭicca gantho dhammo uppajjati napurejātapaccayā:
arūpe  idaṃsaccābhinivesaṃ  kāyaganthaṃ  paṭicca  abhijjhā  kāyagantho
abhijjhā  kāyaganthaṃ  paṭicca  idaṃsaccābhiniveso  kāyagantho  .
Arūpe  sīlabbataparāmāso  natthi  evaṃ  nava  pañhā  kātabbā .
Napacchājātapaccayā: nava . naāsevanapaccayā: nava . nakammapaccayā:
tīṇi . navipākapaccayā: nava. Naāhārapaccayā: ekaṃ. Naindriyapaccayā:
ekaṃ  .  najhānapaccayā:  ekaṃ  .  namaggapaccayā:  ekaṃ .
Nasampayuttapaccayā: tīṇi . navippayuttapaccayā: nava . nonatthipaccayā:
tīṇi. Novigatapaccayā: tīṇi.
   [503]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā nava
naanantare   tīṇi   nasamanantare   tīṇi   naaññamaññe   tīṇi
naupanissaye   tīṇi   napurejāte   nava   napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte
Tīṇi navippayutte nava nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [504]  Hetupaccayā  naārammaṇe  tīṇi ... naadhipatiyā nava
evaṃ gaṇetabbaṃ.
   [505]  Nahetupaccayā  ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ
avigate ekaṃ.
        Sahajātavāro paṭiccavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 292-295. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=5933              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=5933              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=498&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=63              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=498              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]