ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

                Ganthadukam
               paticcavaro
   [498] Gantham dhammam paticca gantho dhammo uppajjati hetupaccaya:
silabbataparamasam   kayagantham   paticca   abhijjha   kayagantho
abhijjha kayagantham paticca silabbataparamaso kayagantho idamsaccabhinivesam
kayagantham   paticca   abhijjha  kayagantho  abhijjha  kayagantham
paticca  idamsaccabhiniveso kayagantho . gantham dhammam paticca nogantho
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  ganthe  paticca sampayuttaka khandha
cittasamutthananca  rupam . gantham dhammam paticca gantho ca nogantho ca
dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  silabbataparamasam  kayagantham paticca
abhijjha  kayagantho  sampayuttaka  ca  khandha  cittasamutthananca rupam
cakkam.
   {498.1}  Nogantham  dhammam  paticca nogantho dhammo uppajjati
hetupaccaya: nogantham ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca
rupam dve khandhe ... patisandhikkhane khandhe paticca vatthu vatthum paticca
khandha  ekam mahabhutam ... . nogantham dhammam paticca gantho dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  noganthe  khandhe  paticca  gantha .
Nogantham  dhammam  paticca  gantho  ca nogantho ca dhamma uppajjanti
hetupaccaya:  nogantham  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha gantha
ca  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  ...  .  ganthanca
Noganthanca  dhammam  paticca  gantho  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
silabbataparamasam  kayaganthanca  sampayuttake ca khandhe paticca abhijjha
kayagantho  cakkam  .  ganthanca  noganthanca  dhammam paticca nogantho
dhammo  uppajjata  hetupaccaya:  nogantham  ekam khandhanca ganthe ca
paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam dve khandhe ... .
Ganthanca  noganthanca  dhammam  paticca  gantho ca nogantho ca dhamma
uppajjanti  hetupaccaya:  nogantham  ekam  khandhanca  silabbataparamasam
kayaganthanca  paticca tayo khandha abhijjha kayagantho cittasamutthananca
rupam   dve   khandhe   ...   cakkam   .  sankhittam  .
Arammanapaccaya ... Avigatapaccaya:.
   [499]  Hetuya  nava  arammane  nava  adhipatiya  nava
sabbattha nava vipake ekam ahare nava avigate nava.
   [500]  Nogantham  dhammam  paticca  nogantho  dhammo uppajjati
nahetupaccaya:  ahetukam  nogantham  ekam  khandham paticca tayo khandha
cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  ...  ahetukapatisandhi  yava
asannasatta   vicikicchasahagate   uddhaccasahagate  khandhe  paticca
vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   [501]  Gantham  dhammam  paticca  nogantho  dhammo  uppajjati
naarammanapaccaya:  ganthe  paticca  cittasamutthanam  rupam  . nogantham
dhammam  paticca  nogantho  dhammo  uppajjati  naarammanapaccaya:
Noganthe  khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam  patisandhi  yava
asannasatta  .  ganthanca  noganthanca  dhammam  paticca  nogantho
dhammo  uppajjati  naarammanapaccaya:  ganthe  ca  sampayuttake  ca
khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam  . sankhittam . naadhipatipaccaya:
nava  .  naanantarapaccaya:  tini  .  nasamanantarapaccaya:  tini .
Naannamannapaccaya: tini. Naupanissayapaccaya: tini.
   [502] Gantham dhammam paticca gantho dhammo uppajjati napurejatapaccaya:
arupe  idamsaccabhinivesam  kayagantham  paticca  abhijjha  kayagantho
abhijjha  kayagantham  paticca  idamsaccabhiniveso  kayagantho  .
Arupe  silabbataparamaso  natthi  evam  nava  panha  katabba .
Napacchajatapaccaya: nava . naasevanapaccaya: nava . nakammapaccaya:
tini . navipakapaccaya: nava. Naaharapaccaya: ekam. Naindriyapaccaya:
ekam  .  najhanapaccaya:  ekam  .  namaggapaccaya:  ekam .
Nasampayuttapaccaya: tini . navippayuttapaccaya: nava . nonatthipaccaya:
tini. Novigatapaccaya: tini.
   [503]  Nahetuya  ekam  naarammane  tini  naadhipatiya nava
naanantare   tini   nasamanantare   tini   naannamanne   tini
naupanissaye   tini   napurejate   nava   napacchajate  nava
naasevane  nava  nakamme  tini  navipake  nava  naahare ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte
Tini navippayutte nava nonatthiya tini novigate tini.
   [504]  Hetupaccaya  naarammane  tini ... naadhipatiya nava
evam ganetabbam.
   [505]  Nahetupaccaya  arammane ekam ... anantare ekam
avigate ekam.
        Sahajatavaro paticcavarasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 292-295. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=5933&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=5933&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=498&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=63              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=498              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]