ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

page292.

Ganthadukam paticcavaro [498] Gantham dhammam paticca gantho dhammo uppajjati hetupaccaya: silabbataparamasam kayagantham paticca abhijjha kayagantho abhijjha kayagantham paticca silabbataparamaso kayagantho idamsaccabhinivesam kayagantham paticca abhijjha kayagantho abhijjha kayagantham paticca idamsaccabhiniveso kayagantho . gantham dhammam paticca nogantho dhammo uppajjati hetupaccaya: ganthe paticca sampayuttaka khandha cittasamutthananca rupam . gantham dhammam paticca gantho ca nogantho ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: silabbataparamasam kayagantham paticca abhijjha kayagantho sampayuttaka ca khandha cittasamutthananca rupam cakkam. {498.1} Nogantham dhammam paticca nogantho dhammo uppajjati hetupaccaya: nogantham ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... patisandhikkhane khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha ekam mahabhutam ... . nogantham dhammam paticca gantho dhammo uppajjati hetupaccaya: noganthe khandhe paticca gantha . Nogantham dhammam paticca gantho ca nogantho ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: nogantham ekam khandham paticca tayo khandha gantha ca cittasamutthananca rupam dve khandhe ... . ganthanca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page293.

Noganthanca dhammam paticca gantho dhammo uppajjati hetupaccaya: silabbataparamasam kayaganthanca sampayuttake ca khandhe paticca abhijjha kayagantho cakkam . ganthanca noganthanca dhammam paticca nogantho dhammo uppajjata hetupaccaya: nogantham ekam khandhanca ganthe ca paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... . Ganthanca noganthanca dhammam paticca gantho ca nogantho ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: nogantham ekam khandhanca silabbataparamasam kayaganthanca paticca tayo khandha abhijjha kayagantho cittasamutthananca rupam dve khandhe ... cakkam . sankhittam . Arammanapaccaya ... Avigatapaccaya:. [499] Hetuya nava arammane nava adhipatiya nava sabbattha nava vipake ekam ahare nava avigate nava. [500] Nogantham dhammam paticca nogantho dhammo uppajjati nahetupaccaya: ahetukam nogantham ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... ahetukapatisandhi yava asannasatta vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe paticca vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho. [501] Gantham dhammam paticca nogantho dhammo uppajjati naarammanapaccaya: ganthe paticca cittasamutthanam rupam . nogantham dhammam paticca nogantho dhammo uppajjati naarammanapaccaya:

--------------------------------------------------------------------------------------------- page294.

Noganthe khandhe paticca cittasamutthanam rupam patisandhi yava asannasatta . ganthanca noganthanca dhammam paticca nogantho dhammo uppajjati naarammanapaccaya: ganthe ca sampayuttake ca khandhe paticca cittasamutthanam rupam . sankhittam . naadhipatipaccaya: nava . naanantarapaccaya: tini . nasamanantarapaccaya: tini . Naannamannapaccaya: tini. Naupanissayapaccaya: tini. [502] Gantham dhammam paticca gantho dhammo uppajjati napurejatapaccaya: arupe idamsaccabhinivesam kayagantham paticca abhijjha kayagantho abhijjha kayagantham paticca idamsaccabhiniveso kayagantho . Arupe silabbataparamaso natthi evam nava panha katabba . Napacchajatapaccaya: nava . naasevanapaccaya: nava . nakammapaccaya: tini . navipakapaccaya: nava. Naaharapaccaya: ekam. Naindriyapaccaya: ekam . najhanapaccaya: ekam . namaggapaccaya: ekam . Nasampayuttapaccaya: tini . navippayuttapaccaya: nava . nonatthipaccaya: tini. Novigatapaccaya: tini. [503] Nahetuya ekam naarammane tini naadhipatiya nava naanantare tini nasamanantare tini naannamanne tini naupanissaye tini napurejate nava napacchajate nava naasevane nava nakamme tini navipake nava naahare ekam naindriye ekam najhane ekam namagge ekam nasampayutte

--------------------------------------------------------------------------------------------- page295.

Tini navippayutte nava nonatthiya tini novigate tini. [504] Hetupaccaya naarammane tini ... naadhipatiya nava evam ganetabbam. [505] Nahetupaccaya arammane ekam ... anantare ekam avigate ekam. Sahajatavaro paticcavarasadiso.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 292-295. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=5933&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=5933&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=498&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=63              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=498              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]