ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Pañhāvāro
   [512] Gantho dhammo ganthassa dhammassa hetupaccayena paccayo:
ganthā  hetū sampayuttakānaṃ ganthānaṃ hetupaccayena paccayo . gantho
dhammo  noganthassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  ganthā hetū
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  hetupaccayena
paccayo  .  gantho  dhammo  ganthassa  ca  noganthassa ca dhammassa
hetupaccayena paccayo: ganthā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ ganthānañca
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   {512.1}  Nogantho  dhammo noganthassa dhammassa hetupaccayena
paccayo:  noganthā  hetū  sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo paṭisandhi . nogantho dhammo ganthassa
dhammassa hetupaccayena paccayo: noganthā hetū sampayuttakānaṃ ganthānaṃ
hetupaccayena paccayo . nogantho dhammo ganthassa ca noganthassa ca
Dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  noganthā  hetū  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ   ganthānañca  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  hetupaccayena
paccayo.
   {512.2}  Gantho  ca  nogantho ca dhammā ganthassa dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  ganthā ca noganthā ca hetū sampayuttakānaṃ
ganthānaṃ  hetupaccayena  paccayo  . gantho ca nogantho ca dhammā
noganthassa  dhammassa  hetupaccayena paccayo: ganthā ca noganthā ca
hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena
paccayo . gantho ca nogantho ca dhammā ganthassa ca noganthassa ca
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  ganthā  ca  noganthā  ca hetū
sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ  ganthānañca  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
hetupaccayena paccayo.
   [513]  Gantho  dhammo  ganthassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:  ganthe  ārabbha  ganthā  uppajjanti  .  mūlaṃ  kātabbaṃ
ganthe  ārabbha  noganthā  khandhā  uppajjanti  .  mūlaṃ  kātabbaṃ
ganthe ārabbha ganthā ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti.
   {513.1} Nogantho dhammo noganthassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo: dānaṃ ... Sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ... Taṃ paccavekkhati pubbe suciṇṇāni
paccavekkhati  jhānā  vuṭṭhahitvā  jhānaṃ  paccavekkhati  ariyā maggā
vuṭṭhahitvā  maggaṃ  paccavekkhanti  phalaṃ  paccavekkhanti  nibbānaṃ
paccavekkhanti  nibbānaṃ  gotrabhussa  vodānassa  maggassa  phalassa
Āvajjanāya  ārammaṇapaccayena  paccayo  ariyā  noganthe  pahīne
kilese ... Vikkhambhite kilese paccavekkhanti pubbe ... Cakkhuṃ ... Vatthuṃ
noganthe khandhe aniccato ... domanassaṃ uppajjati dibbena cakkhunā
rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā  saddaṃ  suṇāti cetopariyañāṇena
noganthacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa
ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa
rūpāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa  phoṭṭhabbāyatanaṃkāyaviññāṇassa  noganthā
khandhā  iddhividhañāṇassa  cetopariyañāṇassa  pubbenivāsānussatiñāṇassa
yathākammūpagañāṇassa      anāgataṃsañāṇassa      āvajjanāya
ārammaṇapaccayena paccayo.
   {513.2}  Nogantho dhammo ganthassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo: dānaṃ ... sīlaṃ ... Uposathakammaṃ katvā taṃ assādeti abhinandati
taṃ ārabbha rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati .pe. Domanassaṃ uppajjati
pubbe suciṇṇāni ... jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ ... Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ...
Noganthe khandhe assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati .pe.
Domanassaṃ uppajjati.
   {513.3} Nogantho dhammo ganthassa ca noganthassa ca dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: dānaṃ ... sīlaṃ ... Uposathakammaṃ katvā taṃ
assādeti  abhinandati  taṃ ārabbha ganthā ca sampayuttakā ca khandhā
uppajjanti pubbe suciṇṇāni ... Jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ ... Cakkhuṃ ...
Vatthuṃ ... noganthe khandhe assādeti abhinandati taṃ ārabbha ganthā ca
Sampayuttakā  ca  khandhā  uppajjanti  .  gantho  ca nogantho ca
dhammā   ganthassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  tīṇi
ārabbha kātabbā.
   [514]  Gantho  dhammo  ganthassa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo:   tīṇi  ārammaṇasadisā  garukārammaṇā  kātabbā  .
Nogantho  dhammo  noganthassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
ārammaṇādhipati sahajātādhipati . ārammaṇādhipati: dānaṃ ... sīlaṃ ...
Uposathakammaṃ ... pubbe ... jhānā ... Ariyā maggā ... Phalaṃ ...
Nibbānaṃ ... nibbānaṃ gotrabhussa vodānassa maggassa phalassa adhipatipaccayena
paccayo cakkhuṃ ... vatthuṃ ... noganthe khandhe garuṃ katvā assādeti
abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati. Sahajātādhipati:
noganthādhipati    sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   {514.1}  Nogantho  dhammo  ganthassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati:
dānaṃ ... sīlaṃ ... uposathakammaṃ ... pubbe suciṇṇāni ... Jhānā
... Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Noganthe khandhe garuṃ katvā taṃ assādeti abhinandati
taṃ  garuṃ  katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati . sahajātādhipati:
noganthādhipati  ganthānaṃ  adhipatipaccayena  paccayo  .  nogantho
dhammo  ganthassa  ca noganthassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo:
ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati:  dānaṃ  ...
Noganthe  khandhe  garuṃ  katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā
ganthā  ca  sampayuttakā  ca  khandhā  uppajjanti . sahajātādhipati:
noganthādhipati  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  ganthānañca  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  adhipatipaccayena  paccayo  . gantho ca nogantho ca dhammā
ganthassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: ārammaṇādhipati: tīṇi.
   [515]  Gantho  dhammo  ganthassa  dhammassa  anantarapaccayena
paccayo:  purimā  purimā  ganthā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  ganthānaṃ
anantarapaccayena  paccayo  .  gantho  dhammo  noganthassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  purimā  purimā  ganthā  pacchimānaṃ
pacchimānaṃ  noganthānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  ganthā
vuṭṭhānassa  anantarapaccayena  paccayo  . gantho dhammo ganthassa ca
noganthassa  ca  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purimā purimā
ganthā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  ganthānaṃ  sampayuttakānañca  khandhānaṃ
anantarapaccayena  paccayo  .  nogantho  dhammo noganthassa dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  tīṇi  dve  āvajjanā kātabbā paṭhamo
natthi . gantho ca nogantho ca dhammā ganthassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:   tīṇi   ekampi   vuṭṭhānaṃ  kātabbaṃ  majjhe  .
Gantho  dhammo  ganthassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo: nava .
Sahajātapaccayena  paccayo:  nava  .  aññamaññapaccayena  paccayo:
Nava. Nissayapaccayena paccayo: nava.
   [516]  Gantho  dhammo  ganthassa  dhammassa  upanissayapaccayena
paccayo:   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo   pakatūpanissayo
.pe.  pakatūpanissayo:  ganthā  ganthānaṃ  ...  tīṇi  . nogantho
dhammo   noganthassa   dhammassa   upanissayapaccayena   paccayo:
ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo pakatūpanissayo .pe. pakatūpanissayo:
saddhaṃ   upanissāya   dānaṃ   deti  .pe.  mānaṃ  jappeti
diṭṭhiṃ  gaṇhāti  sīlaṃ  ... .pe. senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti
.pe.  saṅghaṃ  bhindati  saddhā  .pe.  senāsanaṃ  saddhāya  .pe.
Phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   {516.1}  Nogantho dhammo ganthassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:  ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.
Pakatūpanissayo: saddhaṃ upanissāya mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti sīlaṃ ...
.pe. Senāsanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati .pe. Saṅghaṃ bhindati saddhā .pe.
Senāsanaṃ rāgassa .pe. Patthanāya upanissayapaccayena paccayo.
   {516.2} Nogantho dhammo ganthassa ca noganthassa ca dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo: saddhaṃ upanissāya mānaṃ jappeti
diṭṭhiṃ  gaṇhāti  sīlaṃ  ... .pe. senāsanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati
.pe. saṅghaṃ bhindati saddhā .pe. senāsanaṃ ganthānaṃ sampayuttakānañca
Khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo . gantho ca nogantho ca dhammā
ganthassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:  ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo   pakatūpanissayo   .pe.   pakatūpanissayo:  tīṇi
ārammaṇanayena kātabbā.
   [517]  Nogantho dhammo noganthassa dhammassa purejātapaccayena
paccayo:     ārammaṇapurejātaṃ     vatthupurejātaṃ    .
Ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ ... vatthuṃ aniccato ... Domanassaṃ uppajjati
dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā saddaṃ suṇāti
rūpāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa   phoṭṭhabbāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  .
Vatthupurejātaṃ:  cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa
vatthu noganthānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   {517.1}  Nogantho dhammo ganthassa dhammassa purejātapaccayena
paccayo: ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ. Ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ ...
Vatthuṃ  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  rāgo  uppajjati diṭṭhi
uppajjati  .pe.  domanassaṃ  uppajjati  .  vatthupurejātaṃ:  vatthu
ganthānaṃ  purejātapaccayena  paccayo . nogantho dhammo ganthassa ca
noganthassa  ca  dhammassa purejātapaccayena paccayo: ārammaṇapurejātaṃ
vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:  cakkhuṃ  ... vatthuṃ assādeti
abhinandati  taṃ ārabbha rāgo uppajjati diṭṭhi ... .pe. domanassaṃ
uppajjati  ganthā  ca  sampayuttakā  ca  khandhā  uppajjanti .
Vatthupurejātaṃ: vatthu ganthānaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ purejātapaccayena
paccayo  .  pacchājātapaccayena  paccayo: tīṇi . āsevanapaccayena
paccayo: nava.
   [518]  Nogantho  dhammo  noganthassa  dhammassa kammapaccayena
paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā: noganthā cetanā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  kammapaccayena
paccayo  .  nānākhaṇikā:  noganthā  cetanā  vipākānaṃ  khandhānaṃ
kaṭattā  ca  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  .  nogantho dhammo
ganthassa dhammassa kammapaccayena paccayo: noganthā cetanā sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ   kammapaccayena   paccayo   .   nogantho   dhammo
ganthassa  ca noganthassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo: noganthā
cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  ganthānañca  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  .  nogantho  dhammo  noganthassa
dhammassa  vipākapaccayena paccayo: ekaṃ . āhārapaccayena paccayo:
tīṇi  .  indriyapaccayena  paccayo: tīṇi . jhānapaccayena paccayo:
tīṇi  .  maggapaccayena  paccayo:  nava  .  sampayuttapaccayena
paccayo: nava.
   [519]  Gantho  dhammo  noganthassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo:  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  saṅkhittaṃ  .  nogantho dhammo
noganthassa  dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo:  sahajātaṃ purejātaṃ
Pacchājātaṃ  .  saṅkhittaṃ  .  nogantho  dhammo  ganthassa  dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo: purejātaṃ vatthu ganthānaṃ vippayuttapaccayena
paccayo  .  nogantho  dhammo  ganthassa  ca  noganthassa  ca
dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo:  purejātaṃ:  vatthu  ganthānaṃ
sampayuttakānañca  khandhānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo  . gantho ca
nogantho  ca  dhammā noganthassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo:
sahajātaṃ pacchājātaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [520] Gantho dhammo ganthassa dhammassa atthipaccayena paccayo:
ekaṃ  paṭiccasadisaṃ . gantho dhammo noganthassa dhammassa atthipaccayena
paccayo:   sahajātaṃ   pacchājātaṃ   .   sahajātā:   ganthā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena
paccayo  .  pacchājātā:  ganthā  purejātassa  imassa  kāyassa
atthipaccayena  paccayo  . gantho dhammo ganthassa ca noganthassa ca
dhammassa atthipaccayena paccayo: ekaṃ paṭiccasadisaṃ.
   {520.1}  Nogantho  dhammo noganthassa dhammassa atthipaccayena
paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ . Saṅkhittaṃ.
Nogantho  dhammo  ganthassa  dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ
purejātaṃ  .  sahajātā:  noganthā  khandhā  ganthānaṃ atthipaccayena
paccayo . purejātaṃ: cakkhuṃ ... vatthuṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha
rāgo  uppajjati diṭṭhi uppajjati .pe. vatthu ganthānaṃ atthipaccayena
Paccayo.
   {520.2} Nogantho dhammo ganthassa ca noganthassa ca dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ . sahajāto: nogantho
eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  ganthānañca  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  .  purejātaṃ:  cakkhuṃ  ... vatthuṃ
assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  ganthā  ca  sampayuttakā  ca
khandhā  uppajjanti  vatthu  ganthānaṃ  sampayuttakānañca  khandhānaṃ
atthipaccayena paccayo.
   {520.3}  Gantho  ca  nogantho ca dhammā ganthassa dhammassa
atthipaccayena   paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  .  sahajāto:
sīlabbataparāmāso  kāyagantho  ca  sampayuttakā  ca  khandhā abhijjhā
kāyaganthassa   atthipaccayena   paccayo  cakkaṃ  .  sahajāto:
sīlabbataparāmāso  kāyagantho  ca  vatthu  ca  abhijjhā  kāyaganthassa
atthipaccayena paccayo cakkaṃ.
   {520.4}  Gantho ca nogantho ca dhammā noganthassa dhammassa
atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ.
Sahajāto:  nogantho  eko khandho ca ganthā ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena paccayo dve khandhe ...
Sahajātā: ganthā ca vatthu ca noganthānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo
sahajātā:  ganthā  ca  mahābhūtā  ca  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
atthipaccayena paccayo . pacchājātā: ganthā ca sampayuttakā ca khandhā
purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo pacchājātā: ganthā ca
Kabaḷiṃkāro  āhāro  ca  imassa  kāyassa  atthipaccayena  paccayo
pacchājātā:  ganthā  ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena
paccayo.
   {520.5} Gantho ca nogantho ca dhammā ganthassa ca noganthassa ca
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ . sahajāto:
nogantho  eko khandho ca sīlabbataparāmāso kāyagantho ca tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ  abhijjhā  kāyaganthassa  ca  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
atthipaccayena paccayo cakkaṃ . sahajāto: sīlabbataparāmāso kāyagantho
ca  vatthu  ca  abhijjhā  kāyaganthassa  ca  sampayuttakānañca khandhānaṃ
atthipaccayena paccayo cakkaṃ.
   [521]  Hetuyā nava ārammaṇe nava sabbattha nava upanissaye
nava   purejāte  tīṇi  pacchājāte  tīṇi  āsevane  nava
kamme  tīṇi  vipāke  ekaṃ  āhāre  tīṇi  indriye  tīṇi
jhāne  tīṇi  magge  nava  sampayutte  nava  vippayutte  pañca
atthiyā nava natthiyā nava vigate nava avigate nava.
   [522]  Gantho  dhammo  ganthassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:    sahajātapaccayena    paccayo:   upanissayapaccayena
paccayo:  .  gantho  dhammo  noganthassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
pacchājātapaccayena paccayo: . gantho dhammo ganthassa ca noganthassa
ca   dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo:   sahajātapaccayena
Paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   {522.1} Nogantho dhammo noganthassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
purejātapaccayena  paccayo: pacchājātapaccayena paccayo: kammapaccayena
paccayo: āhārapaccayena paccayo: indriyapaccayena paccayo:. Nogantho
dhammo  ganthassa  dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: sahajātapaccayena
paccayo: upanissayapaccayena paccayo: purejātapaccayena paccayo:.
   {522.2} Nogantho dhammo ganthassa ca noganthassa ca dhammassa
ārammaṇapaccayena    paccayo:    sahajātapaccayena   paccayo:
upanissayapaccayena  paccayo: purejātapaccayena paccayo: . gantho ca
nogantho  ca  dhammā  ganthassa  dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:
sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena paccayo: . gantho ca
nogantho  ca  dhammā noganthassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:
sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: pacchājātapaccayena
paccayo: . gantho ca nogantho ca dhammā ganthassa ca noganthassa ca
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena paccayo:.
   [523]  Nahetuyā  nava  naārammaṇe  nava  sabbattha  nava
noavigate nava.
   [524] Hetupaccayā naārammaṇe nava. Saṅkhittaṃ. ... Nasamanantare
Nava  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  nava  sabbattha  nava  namagge
nava nasampayutte tīṇi navippayutte nava nonatthiyā nava novigate nava.
   [525] Nahetupaccayā ārammaṇe nava ... Adhipatiyā nava anulomapadāni
paripuṇṇāni kātabbāni ... Avigate nava.
           Ganthadukaṃ niṭṭhitaṃ.
             ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 297-309. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=6042              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=6042              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=512&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=65              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=512              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]