ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

           Ganthasampayuttadukaṃ
              paṭiccavāro
   [527]  Ganthasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ganthasampayutto  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  ganthasampayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo
khandhā dve khandhe ... . ganthasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca ganthavippayutto
dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   ganthasampayutte   khandhe
paṭicca   cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate  khandhe
Paṭicca  lobho  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  domanassasahagate  khandhe
paṭicca paṭighaṃ cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   {527.1}  Ganthasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ganthasampayutto  ca
ganthavippayutto  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  ganthasampayuttaṃ
ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ...
Diṭṭhigatavippayuttalobhasahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo khandhā lobho
ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... domanassasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ
paṭicca tayo khandhā paṭighañca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ....
   {527.2}  Ganthavippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca ganthavippayutto dhammo
uppajjati hetupaccayā: ganthavippayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ...  diṭṭhigatavippayuttaṃ lobhaṃ paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭighaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe khandhe
paṭicca ... . saṅkhittaṃ . ganthavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca ganthasampayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  diṭṭhigatavippayuttaṃ  lobhaṃ  paṭicca
sampayuttakā khandhā paṭighaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā.
   {527.3}  Ganthavippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ganthasampayutto  ca
ganthavippayutto  ca  dhammā  uppajjanti hetupaccayā: diṭṭhigatavippayuttaṃ
lobhaṃ  paṭicca  sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ paṭighaṃ paṭicca
sampayuttakā  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  .  ganthasampayuttañca
ganthavippayuttañca dhammaṃ paṭicca ganthasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā:
Diṭṭhigatavippayuttalobhasahagataṃ  ekaṃ  khandhañca  lobhañca  paṭicca  tayo
khandhā  dve  khandhe  ...  domanassasahagataṃ ekaṃ khandhañca paṭighañca
paṭicca tayo khandhā dve khandhe ....
   {527.4}  Ganthasampayuttañca  ganthavippayuttañca  dhammaṃ  paṭicca
ganthavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā: ganthasampayutte khandhe ca
mahābhūte  ca  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate
khandhe ca lobhañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ domanassasahagate khandhe ca
paṭighañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   {527.5}  Ganthasampayuttañca  ganthavippayuttañca  dhammaṃ  paṭicca
ganthasampayutto  ca ganthavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:
diṭṭhigatavippayuttalobhasahagataṃ  ekaṃ  khandhañca  lobhañca  paṭicca  tayo
khandhā  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... domanassasahagataṃ ekaṃ
khandhañca paṭighañca paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ....
   [528]  Ganthasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ganthasampayutto  dhammo
uppajjati  ārammaṇapaccayā:  ganthasampayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
tayo  khandhā  dve  khandhe  ...  . ganthasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca
ganthavippayutto    dhammo    uppajjati    ārammaṇapaccayā:
diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate  khandhe  paṭicca  lobho  domanassasahagate
khandhe  paṭicca  paṭighaṃ  . ganthasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca ganthasampayutto
ca  ganthavippayutto  ca  dhammā  uppajjanti  ārammaṇapaccayā:
Diṭṭhigatavippayuttalobhasahagataṃ   ekaṃ   khandhaṃ   paṭicca   tayo
khandhā  lobho  ca  dve  khandhe ... domanassasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ
paṭicca tayo khandhā paṭighañca dve khandhe ....
   {528.1}  Ganthavippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca ganthavippayutto dhammo
uppajjati  ārammaṇapaccayā:  ganthavippayuttaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo
khandhā dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca khandhā. Ganthavippayuttaṃ
dhammaṃ  paṭicca  ganthasampayutto  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:
diṭṭhigatavippayuttaṃ  lobhaṃ  paṭicca  sampayuttakā  khandhā  paṭighaṃ  paṭicca
sampayuttakā khandhā.
   {528.2}   Ganthasampayuttañca   ganthavippayuttañca   dhammaṃ
paṭicca   ganthasampayutto   dhammo   uppajjati  ārammaṇapaccayā:
diṭṭhigatavippayuttalobhasahagataṃ  ekaṃ  khandhañca  lobhañca  paṭicca  tayo
khandhā  dve  khandhe  ...  domanassasahagataṃ ekaṃ khandhañca paṭighañca
paṭicca tayo khandhā dve khandhe .... Saṅkhittaṃ.
   [529]  Hetuyā  nava ārammaṇe cha adhipatiyā nava anantare
cha  samanantare  cha  sahajāte  nava  aññamaññe  cha  nissaye
nava  upanissaye  cha  purejāte  cha  āsevane  cha  kamme nava
vipāke  ekaṃ  āhāre  nava  indriye  nava jhāne nava magge
nava  sampayutte  cha  vippayutte  nava  atthiyā  nava  natthiyā
cha vigate cha avigate nava.
   [530]  Ganthavippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ganthavippayutto  dhammo
Uppajjati  nahetupaccayā:  ahetukaṃ  ganthavippayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  ...
Ahetukapaṭisandhi  yāva  asaññasattā  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate
khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [531]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā nava
naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye
tīṇi  napurejāte  satta  .  napurejāte  vibhajantena  arūpaṃ
paṭhamaṃ  kātabbaṃ  rūpaṃ  yattha  labbhati  pacchā  kātabbaṃ  paṭighañca
arūpe  natthi  .  napacchājāte  nava  naāsevane  nava  nakamme
cattāri  navipāke  nava  naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne
ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte  tīṇi navippayutte cha nonatthiyā
tīṇi novigate tīṇi.
   [532]  Hetupaccayā  naārammaṇe  tīṇi ... naadhipatiyā nava
evaṃ gaṇetabbaṃ saṅkhittaṃ ... Novigate tīṇi.
   [533] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ ... Avigate ekaṃ.
        Sahajātavāropi evaṃ kātabbo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 309-313. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=6293              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=6293              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=527&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=67              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=527              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]