ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

           Ganthasampayuttadukam
              paticcavaro
   [527]  Ganthasampayuttam  dhammam  paticca  ganthasampayutto  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  ganthasampayuttam  ekam  khandham  paticca  tayo
khandha dve khandhe ... . ganthasampayuttam dhammam paticca ganthavippayutto
dhammo   uppajjati   hetupaccaya:   ganthasampayutte   khandhe
paticca   cittasamutthanam  rupam  ditthigatavippayuttalobhasahagate  khandhe
Paticca  lobho  cittasamutthananca  rupam  domanassasahagate  khandhe
paticca patigham cittasamutthananca rupam.
   {527.1}  Ganthasampayuttam  dhammam  paticca  ganthasampayutto  ca
ganthavippayutto  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  ganthasampayuttam
ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ...
Ditthigatavippayuttalobhasahagatam  ekam  khandham  paticca  tayo khandha lobho
ca cittasamutthananca rupam dve khandhe ... domanassasahagatam ekam khandham
paticca tayo khandha patighanca cittasamutthananca rupam dve khandhe ....
   {527.2}  Ganthavippayuttam  dhammam  paticca ganthavippayutto dhammo
uppajjati hetupaccaya: ganthavippayuttam ekam khandham paticca tayo khandha
cittasamutthananca rupam dve khandhe ...  ditthigatavippayuttam lobham paticca
cittasamutthanam rupam patigham paticca cittasamutthanam rupam patisandhikkhane khandhe
paticca ... . sankhittam . ganthavippayuttam dhammam paticca ganthasampayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  ditthigatavippayuttam  lobham  paticca
sampayuttaka khandha patigham paticca sampayuttaka khandha.
   {527.3}  Ganthavippayuttam  dhammam  paticca  ganthasampayutto  ca
ganthavippayutto  ca  dhamma  uppajjanti hetupaccaya: ditthigatavippayuttam
lobham  paticca  sampayuttaka khandha cittasamutthananca rupam patigham paticca
sampayuttaka  khandha  cittasamutthananca  rupam  .  ganthasampayuttanca
ganthavippayuttanca dhammam paticca ganthasampayutto dhammo uppajjati hetupaccaya:
Ditthigatavippayuttalobhasahagatam  ekam  khandhanca  lobhanca  paticca  tayo
khandha  dve  khandhe  ...  domanassasahagatam ekam khandhanca patighanca
paticca tayo khandha dve khandhe ....
   {527.4}  Ganthasampayuttanca  ganthavippayuttanca  dhammam  paticca
ganthavippayutto dhammo uppajjati hetupaccaya: ganthasampayutte khandhe ca
mahabhute  ca  paticca  cittasamutthanam  rupam ditthigatavippayuttalobhasahagate
khandhe ca lobhanca paticca cittasamutthanam rupam domanassasahagate khandhe ca
patighanca paticca cittasamutthanam rupam.
   {527.5}  Ganthasampayuttanca  ganthavippayuttanca  dhammam  paticca
ganthasampayutto  ca ganthavippayutto ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:
ditthigatavippayuttalobhasahagatam  ekam  khandhanca  lobhanca  paticca  tayo
khandha  cittasamutthananca rupam dve khandhe ... domanassasahagatam ekam
khandhanca patighanca paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ....
   [528]  Ganthasampayuttam  dhammam  paticca  ganthasampayutto  dhammo
uppajjati  arammanapaccaya:  ganthasampayuttam  ekam  khandham  paticca
tayo  khandha  dve  khandhe  ...  . ganthasampayuttam dhammam paticca
ganthavippayutto    dhammo    uppajjati    arammanapaccaya:
ditthigatavippayuttalobhasahagate  khandhe  paticca  lobho  domanassasahagate
khandhe  paticca  patigham  . ganthasampayuttam dhammam paticca ganthasampayutto
ca  ganthavippayutto  ca  dhamma  uppajjanti  arammanapaccaya:
Ditthigatavippayuttalobhasahagatam   ekam   khandham   paticca   tayo
khandha  lobho  ca  dve  khandhe ... domanassasahagatam ekam khandham
paticca tayo khandha patighanca dve khandhe ....
   {528.1}  Ganthavippayuttam  dhammam  paticca ganthavippayutto dhammo
uppajjati  arammanapaccaya:  ganthavippayuttam  ekam khandham paticca tayo
khandha dve khandhe ... Patisandhikkhane vatthum paticca khandha. Ganthavippayuttam
dhammam  paticca  ganthasampayutto  dhammo  uppajjati  arammanapaccaya:
ditthigatavippayuttam  lobham  paticca  sampayuttaka  khandha  patigham  paticca
sampayuttaka khandha.
   {528.2}   Ganthasampayuttanca   ganthavippayuttanca   dhammam
paticca   ganthasampayutto   dhammo   uppajjati  arammanapaccaya:
ditthigatavippayuttalobhasahagatam  ekam  khandhanca  lobhanca  paticca  tayo
khandha  dve  khandhe  ...  domanassasahagatam ekam khandhanca patighanca
paticca tayo khandha dve khandhe .... Sankhittam.
   [529]  Hetuya  nava arammane cha adhipatiya nava anantare
cha  samanantare  cha  sahajate  nava  annamanne  cha  nissaye
nava  upanissaye  cha  purejate  cha  asevane  cha  kamme nava
vipake  ekam  ahare  nava  indriye  nava jhane nava magge
nava  sampayutte  cha  vippayutte  nava  atthiya  nava  natthiya
cha vigate cha avigate nava.
   [530]  Ganthavippayuttam  dhammam  paticca  ganthavippayutto  dhammo
Uppajjati  nahetupaccaya:  ahetukam  ganthavippayuttam  ekam  khandham
paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  ...
Ahetukapatisandhi  yava  asannasatta  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate
khandhe paticca vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   [531]  Nahetuya  ekam  naarammane  tini  naadhipatiya nava
naanantare  tini  nasamanantare  tini  naannamanne  tini  naupanissaye
tini  napurejate  satta  .  napurejate  vibhajantena  arupam
pathamam  katabbam  rupam  yattha  labbhati  paccha  katabbam  patighanca
arupe  natthi  .  napacchajate  nava  naasevane  nava  nakamme
cattari  navipake  nava  naahare ekam naindriye ekam najhane
ekam  namagge  ekam  nasampayutte  tini navippayutte cha nonatthiya
tini novigate tini.
   [532]  Hetupaccaya  naarammane  tini ... naadhipatiya nava
evam ganetabbam sankhittam ... Novigate tini.
   [533] Nahetupaccaya arammane ekam ... Avigate ekam.
        Sahajatavaropi evam katabbo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 309-313. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=6293&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=6293&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=527&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=67              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=527              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]