ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Pañhāvāro
   [546]  Ganthasampayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  ganthasampayuttā  hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
hetupaccayena  paccayo  .  ganthasampayutto  dhammo  ganthavippayuttassa
dhammassa  hetupaccayena paccayo: ganthasampayuttā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ   hetupaccayena   paccayo   diṭṭhigatavippayuttalobhasahagato
hetu   lobhassa   cittasamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ   hetupaccayena
paccayo   domanassasahagato   hetu  paṭighassa  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   {546.1}   Ganthasampayutto   dhammo   ganthasampayuttassa
ca   ganthavippayuttassa   ca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:
Ganthasampayuttā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo  diṭṭhigatavippayuttalobhasahagato  hetu
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  lobhassa  ca  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
hetupaccayena   paccayo   domanassasahagato  hetu  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  paṭighassa  ca  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  hetupaccayena
paccayo.
   {546.2}  Ganthavippayutto  dhammo  ganthavippayuttassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  ganthavippayuttā  hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo  diṭṭhigatavippayutto
lobho  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo  paṭighaṃ
cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo paṭisandhi. Ganthavippayutto
dhammo   ganthasampayuttassa   dhammassa   hetupaccayena   paccayo:
diṭṭhigatavippayutto  lobho  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  hetupaccayena
paccayo paṭighaṃ sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo.
   {546.3}   Ganthavippayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  ca
ganthavippayuttassa  ca dhammassa hetupaccayena paccayo: diṭṭhigatavippayutto
lobho  sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena
paccayo  paṭighaṃ  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
hetupaccayena  paccayo  .  ganthasampayutto  ca  ganthavippayutto  ca
dhammā   ganthasampayuttassa   dhammassa   hetupaccayena   paccayo:
diṭṭhigatavippayuttalokasahagato  hetu ca lobho ca sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
Hetupaccayena paccayo domanassasahagato hetu ca paṭighañca sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ hetupaccayena paccayo.
   {546.4}  Ganthasampayutto  ca  ganthavippayutto  ca  dhammā
ganthavippayuttassa    dhammassa    hetupaccayena    paccayo:
diṭṭhigatavippayuttalobhasahagato  hetu  ca  lobho  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo  domanassasahagato  hetu  ca paṭighañca
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  hetupaccayena paccayo . ganthasampayutto ca
ganthavippayutto  ca  dhammā  ganthasampayuttassa  ca ganthavippayuttassa ca
dhammassa   hetupaccayena   paccayo:   diṭṭhigatavippayuttalobhasahagato
hetu  ca  lobho  ca  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo  domanassasahagato  hetu  ca paṭighañca
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  hetupaccayena
paccayo.
   [547]  Ganthasampayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: ganthasampayutte khandhe ārabbha ganthasampayuttā
khandhā  uppajjanti  .  tīsupi  mūlā  pucchitabbā . ganthasampayutte
khandhe  ārabbha  ganthavippayuttā khandhā uppajjanti . ganthasampayutte
khandhe   ārabbha   diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā   khandhā   ca
lobho  ca  uppajjanti  domanassasahagatā  khandhā  ca  paṭighañca
uppajjanti.
   {547.1}  Ganthavippayutto  dhammo  ganthavippayuttassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: dānaṃ datvā sīlaṃ ... uposathakammaṃ ...
Taṃ   paccavekkhati   pubbe   suciṇṇāni   paccavekkhati  jhānā
vuṭṭhahitvā  jhānaṃ  paccavekkhati  ariyā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ
paccavekkhanti  phalaṃ  paccavekkhanti  nibbānaṃ  paccavekkhanti  nibbānaṃ
gotrabhussa  vodānassa  maggassa phalassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena
paccayo    ariyā    ganthavippayutte    pahīne   kilese
paccavekkhanti  vikkhambhite  kilese  paccavekkhanti pubbe samudāciṇṇe
kilese  jānanti  cakkhuṃ ... vatthuṃ ... ganthavippayutte khandhe ca
lobhañca paṭighañca aniccato ... Vipassati assādeti abhinandati
   {547.2} taṃ ārabbha ganthavippayutto rāgo uppajjati vicikicchā ...
Uddhaccaṃ ... domanassaṃ uppajjati dibbena cakkhunā rūpaṃ passati dibbāya
sotadhātuyā  saddaṃ  suṇāti cetopariyañāṇena ganthavippayuttacittasamaṅgissa
cittaṃ    jānāti    ākāsānañcāyatanaṃ    viññāṇañcāyatanassa
ākiñcaññāyatanaṃ     nevasaññānāsaññāyatanassa     rūpāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa   phoṭṭhabbāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  ārammaṇapaccayena
paccayo  ganthavippayuttā  khandhā  iddhividhañāṇassa  cetopariyañāṇassa
pubbenivāsānussatiñāṇassa    yathākammūpagañāṇassa   anāgataṃsañāṇassa
āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   {547.3}  Ganthavippayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: dānaṃ ... Sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ... Taṃ assādeti
abhinandati taṃ ārabbha ganthasampayutto rāgo uppajjati diṭṭhi ... Domanassaṃ
Uppajjati   .   ganthavippayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  ca
ganthavippayuttassa  ca  dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: cakkhuṃ ...
Vatthuṃ  ...  ganthavippayutte  khandhe  ca  lobhañca paṭighañca ārabbha
diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā  khandhā  ca  lobho  ca  domanassasahagatā
khandhā ca paṭighañca uppajjanti.
   {547.4}  Ganthasampayutto  ca  ganthavippayutto  ca  dhammā
ganthasampayuttassa    dhammassa    ārammaṇapaccayena    paccayo:
diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate  khandhe  ca  lobhañca  domanassasahagate
khandhe  ca  paṭighañca  ārabbha  ganthasampayuttā khandhā uppajjanti .
Mūlaṃ  pucchitabbaṃ  diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate  khandhe  ca  lobhañca
domanassasahagate  khandhe  ca  paṭighañca ārabbha ganthavippayuttā khandhā
uppajjanti  .  mūlaṃ  pucchitabbaṃ  diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate  khandhe
ca  lobhañca  domanassasahagate  khandhe  ca  paṭighañca  ārabbha
diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā  khandhā  ca  lobho  ca  domanassasahagatā
khandhā ca paṭighañca uppajjanti.
   [548]  Ganthasampayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo:   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati  .
Ārammaṇādhipati:  ganthasampayutte  khandhe  garuṃ  katvā ganthasampayuttā
khandhā   uppajjanti   .   sahajātādhipati:   ganthasampayuttādhipati
sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   {548.1}   Ganthasampayutto   dhammo   ganthavippayuttassa
dhammassa adhipatipaccayena paccayo:
Ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati:  ganthasampayutte
khandhe  garuṃ  katvā  diṭṭhigatavippayutto  lobho  uppajjati .
Sahajātādhipati:   ganthasampayuttādhipati   cittasamuṭṭhānānaṃ   rūpānaṃ
adhipatipaccayena     paccayo     diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatādhipati
lobhassa  ca  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  adhipatipaccayena  paccayo
domanassasahagatādhipati   paṭighassa   ca  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
adhipatipaccayena paccayo.
   {548.2}   Ganthasampayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  ca
ganthavippayuttassa   ca   dhammassa   adhipatipaccayena   paccayo:
ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati:  ganthasampayutte
khandhe  garuṃ  katvā diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca
uppajjanti   .   sahajātādhipati:   diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatādhipati
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  lobhassa  ca  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
adhipatipaccayena   paccayo   domanassasahagatādhipati   sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  paṭighassa  ca  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  adhipatipaccayena
paccayo.
   {548.3}  Ganthavippayutto  dhammo  ganthavippayuttassa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo:   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati  .
Ārammaṇādhipati: dānaṃ ... sīlaṃ ... uposathakammaṃ ... Taṃ garuṃ katvā
paccavekkhati  pubbe  suciṇṇāni  garuṃ  katvā  paccavekkhati  jhānā
vuṭṭhahitvā  jhānaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhati  ariyā  maggā
vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti
Nibbānaṃ   garuṃ   katvā   paccavekkhanti  nibbānaṃ  gotrabhussa
vodānassa  maggassa  phalassa  adhipatipaccayena  paccayo  cakkhuṃ  ...
Vatthuṃ ... Ganthavippayutte khandhe ca lobhañca garuṃ katvā assādeti abhinandati
taṃ  garuṃ  katvā  ganthavippayutto rāgo uppajjati . sahajātādhipati:
ganthavippayuttādhipati   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   {548.4}  Ganthavippayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati:  dānaṃ  ...  sīlaṃ ...
Uposathakammaṃ ... pubbe suciṇṇāni ... jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ ...
Cakkhuṃ ... vatthuṃ ... ganthavippayutte khandhe ca lobhañca garuṃ katvā
assādeti  abhinandati taṃ garuṃ katvā ganthasampayutto rāgo uppajjati
diṭṭhi  uppajjati  .  ganthavippayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  ca
ganthavippayuttassa  ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo: ārammaṇādhipati:
cakkhuṃ ... vatthuṃ ... ganthavippayutte khandhe ca lobhañca garuṃ katvā
diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca uppajjanti.
   {548.5}  Ganthasampayuttato  ca  ganthavippayutto  ca  dhammā
ganthasampayuttassa    dhammassa    adhipatipaccayena    paccayo:
ārammaṇādhipati:    diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate    khandhe   ca
lobhañca  garuṃ  katvā  ganthasampayuttā  khandhā  uppajjanti .
Mūlaṃ  pucchitabbaṃ  diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate  khandhe  ca  lobhañca
garuṃ  katvā  diṭṭhigatavippayutto  lobho  uppajjati . mūlaṃ pucchitabbaṃ
Diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate  khandhe  ca  lobhañca  garuṃ  katvā
diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca uppajjanti.
   [549]  Ganthasampayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  purimā  purimā  ganthasampayuttā  khandhā
pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  ganthasampayuttānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena
paccayo  .  mūlaṃ pucchitabbaṃ purimā purimā diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā
khandhā   pacchimassa   pacchimassa   diṭṭhagatavippayuttassa   lobhassa
anantarapaccayena  paccayo  purimā  purimā  domanassasahagatā  khandhā
pacchimassa  pacchimassa  paṭighassa anantarapaccayena paccayo ganthasampayuttā
khandhā vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo.
   {549.1} Mūlaṃ pucchitabbaṃ purimā purimā diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā
khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatānaṃ  khandhānaṃ
lobhassa  ca  anantarapaccayena paccayo purimā purimā domanassasahagatā
khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  domanassasahagatānaṃ  khandhānaṃ paṭighassa ca
anantarapaccayena paccayo.
   {549.2}  Ganthavippayutto  dhammo  ganthavippayuttassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  purimo  purimo  diṭṭhigatavippayutto lobho
pacchimassa  pacchimassa  diṭṭhigatavippayuttassa  lobhassa  anantarapaccayena
paccayo purimaṃ purimaṃ domanassasahagataṃ paṭighaṃ pacchimassa pacchimassa paṭighassa
anantarapaccayena  paccayo  purimā  purimā  ganthavippayuttā  khandhā
Pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  ganthavippayuttānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena
paccayo   anulomaṃ  gotrabhussa  phalasamāpattiyā  anantarapaccayena
paccayo.
   {549.3}  Ganthavippayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  dhammassa
anantarapaccayena   paccayo:   purimo  purimo  diṭṭhigatavippayutto
lobho   pacchimānaṃ   pacchimānaṃ   diṭṭhigatavippayuttānaṃ   khandhānaṃ
anantarapaccayena  paccayo  purimaṃ  purimaṃ  paṭighaṃ  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
domanassasahagatānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  āvajjanā
ganthasampayuttānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.
   {549.4}   Ganthavippayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  ca
ganthavippayuttassa  ca  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purimo
purimo   diṭṭhigatavippayutto   lobho   pacchimānaṃ   pacchimānaṃ
diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatānaṃ  khandhānaṃ  lobhassa  ca  anantarapaccayena
paccayo  purimaṃ  purimaṃ  paṭighaṃ  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ domanassasahagatānaṃ
khandhānaṃ   paṭighassa  ca  anantarapaccayena  paccayo  āvajjanā
diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatānaṃ    khandhānaṃ    lobhassa    ca
domanassasahagatānaṃ khandhānaṃ paṭighassa ca anantarapaccayena paccayo.
   {549.5}  Ganthasampayutto  ca  ganthavippayutto  ca  dhammā
ganthasampayuttassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purimā purimā
diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā  khandhā  ca  lobho  ca  pacchimānaṃ
pacchimānaṃ   diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena
paccayo  purimā  purimā  domanassasahagatā  khandhā  ca  paṭighañca
Pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  domanassasahagatānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena
paccayo.
   {549.6} Mūlaṃ pucchitabbaṃ purimā purimā diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā
khandhā  ca  lobho  ca  pacchimassa  pacchimassa  diṭṭhigatavippayuttassa
lobhassa    anantarapaccayena    paccayo   purimā   purimā
domanassasahagatā   khandhā   ca  paṭighañca  pacchimassa  pacchimassa
paṭighassa   anantarapaccayena   paccayo   diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā
khandhā  ca  lobho  ca  domanassasahagatā  khandhā  ca  paṭighañca
vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo.
   {549.7} Mūlaṃ pucchitabbaṃ purimā purimā diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā
khandhā  ca lobho ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatānaṃ
khandhānaṃ lobhassa ca anantarapaccayena paccayo purimā purimā domanassasahagatā
khandhā  ca  paṭighañca  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ domanassasahagatānaṃ khandhānaṃ
paṭighassa  ca  anantarapaccayena  paccayo  .  ganthasampayutto  dhammo
ganthasampayuttassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo: . Sahajātapaccayena
paccayo:    aññamaññapaccayena    paccayo:    nissayapaccayena
paccayo:.
   [550]  Ganthasampayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo
pakatūpanissayo   .pe.   pakatūpanissayo:  ganthasampayuttā  khandhā
ganthasampayuttānaṃ  khandhānaṃ  upanissayapaccayena  paccayo  .  mūlaṃ
Pucchittabbaṃ  tīṇipi  upanissayā  ganthasampayuttā khandhā ganthavippayuttānaṃ
khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo.
   {550.1} Mūlaṃ pucchitabbaṃ tīṇipi upanissayā ganthasampayuttā khandhā
diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatānaṃ  khandhānaṃ  lobhassa  ca  upanissayapaccayena
paccayo domanassasahagatānaṃ khandhānaṃ paṭighassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   {550.2}  Ganthavippayutto  dhammo  ganthavippayuttassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo:  saddhaṃ  upanissāya dānaṃ deti
.pe.  samāpattiṃ  uppādeti  mānaṃ  jappeti  sīlaṃ  ...  .pe.
Paññaṃ  rāgaṃ  dosaṃ  mohaṃ  mānaṃ  patthanaṃ kāyikaṃ sukhaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ
utuṃ  bhojanaṃ ... senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti .pe. samāpattiṃ
uppādeti  pāṇaṃ  hanati  .pe.  saṅghaṃ  bhindati  saddhā  .pe.
Paññā  rāgo  .pe.  patthanā  senāsanaṃ  saddhāya  .pe.
Paññāya   rāgassa   dosassa   mohassa   mānassa  patthanāya
upanissayapaccayena paccayo.
   {550.3}  Ganthavippayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo: saddhaṃ upanissāya mānaṃ jappeti
diṭṭhiṃ gaṇhāti sīlaṃ ... .pe. Paññaṃ rāgaṃ .pe. Mānaṃ patthanaṃ ... Senāsanaṃ
upanissāya pāṇaṃ hanati .pe. Saṅghaṃ bhindati saddhā .pe. Senāsanaṃ rāgassa
Dosassa  mohassa  mānassa  diṭṭhiyā  patthanāya  upanissayapaccayena
paccayo.
   {550.4}   Ganthavippayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  ca
ganthavippayuttassa  ca  dhammassa  upanissayapaccayena paccayo: tīṇi saddhaṃ
upanissāya  mānaṃ  jappeti  sīlaṃ  ...  .pe.  paññaṃ rāgaṃ dosaṃ
mohaṃ  mānaṃ  patthanaṃ  kāyikaṃ  sukhaṃ ... senāsanaṃ upanissāya pāṇaṃ
hanati  .pe.  saṅghaṃ  bhindati  saddhā  .pe.  paññā  rāgo
doso  moho  māno patthanā senāsanaṃ diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatānaṃ
khandhānaṃ  lobhassa  ca  domanassasahagatānaṃ  khandhānaṃ  paṭighassa  ca
upanissayapaccayena paccayo.
   {550.5}  Ganthasampayutto  ca  ganthavippayutto  ca  dhammā
ganthasampayuttassa    dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo:
ārammaṇūpanissayo    anantarūpanissayo   pakatūpanissayo   .pe.
Pakatūpanissayo:  diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā  khandhā  ca  lobho  ca
domanassasahagatā  khandhā  ca  paṭighañca  ganthasampayuttānaṃ  khandhānaṃ
upanissayapaccayena paccayo.
   {550.6}  Mūlaṃ pucchitabbaṃ diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca
lobho ca domanassasahagatā khandhā ca paṭighañca ganthavippayuttānaṃ khandhānaṃ
diṭṭhigatavippayuttassa  lobhassa  ca  paṭighassa  ca  upanissayapaccayena
paccayo  .  mūlaṃ  pucchitabbaṃ  diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā  khandhā ca
lobho  ca  domanassasahagatā  khandhā  ca  paṭighañca diṭṭhigatavippayutta-
lobhasahagatānaṃ  khandhānaṃ  lobhassa  ca  domanassasahagatānaṃ  khandhānaṃ
Paṭighassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   [551]  Ganthavippayutto  dhammo  ganthavippayuttassa  dhammassa
purejātapaccayena  paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ .
Ārammaṇapurejātaṃ:  cakkhuṃ  ... vatthuṃ ... aniccato ... vipassati
assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  ganthavippayutto rāgo uppajjati
vicikicchā ... uddhaccaṃ ... domanassaṃ uppajjati dibbena cakkhunā rūpaṃ
passati  dibbāya  sotadhātuyā  saddaṃ suṇāti rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa
phoṭṭhabbāyatanaṃ    kāyaviññāṇassa    .    vatthupurejātaṃ:
cakkhāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa   kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  vatthu
ganthavippayuttānaṃ   khandhānaṃ   diṭṭhigatavippayuttassa   lobhassa   ca
paṭighassa ca purejātapaccayena paccayo.
   {551.1}  Ganthavippayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  dhammassa
purejātapaccayena  paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ .
Ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ ... vatthuṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha
ganthasampayutto rāgo uppajjati diṭṭhi ... .pe. Domanassaṃ uppajjati.
Vatthupurejātaṃ:  vatthu  ganthasampayuttānaṃ  khandhānaṃ  purejātapaccayena
paccayo . ganthavippayutto dhammo ganthasampayuttassa ca ganthavippayuttassa
ca dhammassa purejātapaccayena paccayo: ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ.
Ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ ... vatthuṃ ārabbha diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā
khandhā  ca  lobho  ca  domanassasahagatā  khandhā  ca  paṭighañca
Uppajjanti  .  vatthupurejātaṃ:  vatthu  diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatānaṃ
khandhānaṃ  lobhassa  ca  domanassasahagatānaṃ  khandhānaṃ  paṭighassa  ca
purejātapaccayena paccayo.
   [552]  Ganthasampayutto  dhammo  ganthavippayuttassa  dhammassa
pacchājātapaccayena  paccayo:  ekaṃ  .  ganthavippayutto  dhammo
ganthavippayuttassa  dhammassa  pacchājātapaccayena  paccayo:  ekaṃ .
Ganthasampayutto  ca  ganthavippayutto  ca  dhammā  ganthavippayuttassa
dhammassa    pacchājātapaccayena    paccayo:    pacchājātā
diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca domanassasahagatā khandhā ca
paṭighañca purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo.
   [553]  Ganthasampayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  dhammassa
āsevanapaccayena  paccayo:  anantarasadisaṃ  āvajjanāpi  vuṭṭhānampi
natthi.
   [554]  Ganthasampayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  dhammassa
kammapaccayena  paccayo:  ganthasampayuttā  cetanā  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ kammapaccayena paccayo . ganthasampayutto dhammo ganthavippayuttassa
dhammassa  kammapaccayena  paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā  .
Sahajātā:    ganthasampayuttā    cetanā    cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā  cetanā
lobhassa  ca  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo
Domanassasahagatā   cetanā  paṭighassa  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:  ganthasampayuttā  cetanā
vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   {554.1}   Ganthasampayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  ca
ganthavippayuttassa  ca  dhammassa  kammapaccayena paccayo: ganthasampayuttā
cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ cittasamuṭṭhānañca rūpānaṃ kammapaccayena
paccayo   diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā   cetanā   sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  lobhassa  ca  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  kammapaccayena
paccayo   domanassasahagatā   cetanā   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ
paṭighassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   {554.2}  Ganthavippayutto  dhammo  ganthavippayuttassa  dhammassa
kammapaccayena paccayo: sahajātā nānākhaṇikā. Sahajātā: ganthavippayuttā
cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena
paccayo  .  nānākhaṇikā:  ganthavippayuttā  cetanā  vipākānaṃ
khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [555]  Ganthavippayutto  dhammo  ganthavippayuttassa  dhammassa
vipākapaccayena paccayo: ekaṃ.
   [556]  Ganthasampayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  dhammassa
āhārapaccayena  paccayo:  cattāri  .  indriyapaccayena  paccayo:
cattāri  .  jhānapaccayena  paccayo:  cattāri  .  maggapaccayena
Paccayo: cattāri. Sampayuttapaccayena paccayo: cha.
   [557]  Ganthasampayutto  dhammo  ganthavippayuttassa  dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  saṅkhittaṃ
vibhajitabbaṃ  .  ganthavippayutto  dhammo  ganthavippayuttassa  dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ .
Saṅkhittaṃ.
   {557.1}  Ganthavippayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo:  purejātaṃ:  vatthu  ganthasampayuttānaṃ
khandhānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo  .  ganthavippayutto  dhammo
ganthasampayuttassa  ca  ganthavippayuttassa  ca  dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo:    purejātaṃ:   vatthu   diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatānaṃ
khandhānaṃ  lobhassa  ca  domanassasahagatānaṃ  khandhānaṃ  paṭighassa  ca
vippayuttapaccayena paccayo.
   {557.2}  Ganthasampayutto  ca  ganthavippayutto  ca  dhammā
ganthavippayuttassa    dhammassa    vippayuttapaccayena    paccayo:
sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā:  diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā
khandhā  ca  lobho  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  vippayuttapaccayena
paccayo  domanassasahagatā  khandhā  ca  paṭighañca  cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo . pacchājātā: diṭṭhigatavippayutta-
lobhasahagatā  khandhā  ca  lobho  ca  domanassasahagatā  khandhā ca
paṭighañca purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [558]  Ganthasampayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  dhammassa
Atthipaccayena  paccayo:  ekaṃ  paṭiccasadisaṃ . ganthasampayutto dhammo
ganthavippayuttassa   dhammassa   atthipaccayena   paccayo:  sahajātaṃ
pacchājātaṃ . saṅkhittaṃ vibhajitabbaṃ. Ganthasampayutto dhammo ganthasampayuttassa
ca   ganthavippayuttassa   ca  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:
ekaṃ paṭiccasadisaṃ.
   {558.1}   Ganthavippayutto   dhammo   ganthavippayuttassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ
āhāraṃ  indriyaṃ  .  saṅkhittaṃ  vibhajitabbaṃ . ganthavippayutto dhammo
ganthasampayuttassa   dhammassa   atthipaccayena   paccayo:  sahajātaṃ
purejātaṃ  .  sahajāto:  diṭṭhigatavippayutto  lobho  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo  domanassasahagataṃ  paṭighaṃ sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo  .  purejātaṃ:  cakkhuṃ ... vatthuṃ
assādeti abhinandati taṃ ārabbha ganthasampayutto rāgo ... Diṭṭhi ...
Domanassaṃ  uppajjati  vatthu  ganthasampayuttakānaṃ  khandhānaṃ atthipaccayena
paccayo.
   {558.2}   Ganthavippayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  ca
ganthavippayuttassa  ca  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ
purejātaṃ  .  sahajāto:  diṭṭhigatavippayutto  lobho  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  paṭighaṃ
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena
paccayo . purejātaṃ: cakkhuṃ ... Vatthuṃ ārabbha diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā
khandhā   ca   lobho   ca   domanassasahagatā   khandhā  ca
Paṭighañca  uppajjanti  vatthu  diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatānaṃ  khandhānaṃ
lobhassa  ca  domanassasahagatānaṃ  khandhānaṃ  paṭighassa  ca atthipaccayena
paccayo.
   {558.3}  Ganthasampayutto  ca  ganthavippayutto  ca  dhammā
ganthasampayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ .
Sahajāto:  ganthasampayutto  eko  khandho  ca  vatthu  ca tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo sahajāto: diṭṭhigatavippayuttalobhasahagato
eko  khandho  ca  lobho  ca  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena
paccayo  dve  khandhā  ...  domanassasahagato  eko  khandho ca
paṭighañca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā ....
   {558.4}  Ganthasampayutto  ca  ganthavippayutto  ca  dhammā
ganthavippayuttassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ
pacchājātaṃ  āhāraṃ indriyaṃ . sahajātā: ganthasampayuttā khandhā ca
mahābhūtā  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo
sahajātā:  diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā  khandhā  ca  lobho  ca
cittasamuṭṭhānānaṃ   rūpānaṃ   atthipaccayena   paccayo  sahajātā:
domanassasahagatā khandhā ca paṭighañca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena
paccayo   diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā   khandhā  ca  vatthu  ca
lobhassa  atthipaccayena  paccayo  domanassasahagatā  khandhā  ca
vatthu  ca  paṭighassa  atthipaccayena  paccayo  .  pacchājātā:
diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca domanassasahagatā khandhā ca
Paṭighañca  purejātassa  imassa  kāyassa  atthipaccayena  paccayo
pacchājātā:  ganthasampayuttā  khandhā  ca  kabaḷiṃkāro  āhāro ca
imassa  kāyassa  atthipaccayena  paccayo pacchājātā: ganthasampayuttā
khandhā   ca   rūpajīvitindriyañca   kaṭattārūpānaṃ   atthipaccayena
paccayo.
   {558.5}  Ganthasampayutto  ca  ganthavippayutto  ca  dhammā
ganthasampayuttassa  ca  ganthavippayuttassa  ca  dhammassa  atthipaccayena
paccayo:  sahajātaṃ purejātaṃ . sahajāto: diṭṭhigatavippayuttalobhasahagato
eko  khandho  ca  lobho  ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā ... Sahajāto: domanassasahagato
eko  khandho  ca  paṭighañca  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  dve  khandhā  ...  sahajāto:
diṭṭhigatavippayuttalobhasahagato  eko  khandho  ca  vatthu  ca  tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ  lobhassa ca atthipaccayena paccayo dve khandhā: sahajāto:
domanassasahagato eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ paṭighassa
ca atthipaccayena paccayo dve khandhā ....
   [559]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  cha
nissaye  nava  upanissaye  nava  purejāte  tīṇi  pacchājāte
tīṇi  āsevane  nava  kamme  cattāri  vipāke  ekaṃ  āhāre
Cattāri  indriye  cattāri  jhāne  cattāri  magge  cattāri
sampayutte  cha  vippayutte  pañca  atthiyā  nava  natthiyā  nava
vigate nava avigate nava.
   [560]  Ganthasampayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena    paccayo:    sahajātapaccayena   paccayo:
upanissayapaccayena  paccayo: . ganthasampayutto dhammo ganthavippayuttassa
dhammassa    ārammaṇapaccayena    paccayo:    sahajātapaccayena
paccayo:   upanissayapaccayena   paccayo:   pacchājātapaccayena
paccayo:  kammapaccayena  paccayo:  .  ganthasampayutto  dhammo
ganthasampayuttassa  ca  ganthavippayuttassa  ca  dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:    sahajātapaccayena    paccayo:   upanissayapaccayena
paccayo:.
   {560.1}  Ganthavippayutto  dhammo  ganthavippayuttassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena    paccayo:    sahajātapaccayena   paccayo:
upanissayapaccayena    paccayo:   purejātapaccayena   paccayo:
pacchājātapaccayena  paccayo:  kammapaccayena paccayo: āhārapaccayena
paccayo:   indriyapaccayena   paccayo:   .   ganthavippayutto
dhammo   ganthasampayuttassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
sahajātapaccayena    paccayo:    upanissayapaccayena   paccayo:
purejātapaccayena paccayo:.
   {560.2}   Ganthavippayutto   dhammo   ganthasampayuttassa
ca  ganthavippayuttassa  ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
Sahajātapaccayena    paccayo:    upanissayapaccayena   paccayo:
purejātapaccayena  paccayo:  . ganthasampayutto ca ganthavippayutto ca
dhammā   ganthasampayuttassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   {560.3}  Ganthasampayutto  ca  ganthavippayutto  ca  dhammā
ganthavippayuttassa    dhammassa    ārammaṇapaccayena    paccayo:
sahajātapaccayena    paccayo:    upanissayapaccayena   paccayo:
pacchājātapaccayena  paccayo:  .  ganthasampayutto  ca ganthavippayutto
ca  dhammā  ganthasampayuttassa  ca  ganthavippayuttassa  ca  dhammassa
ārammaṇapaccayena    paccayo:    sahajātapaccayena   paccayo:
upanissayapaccayena paccayo:.
   [561]  Nahetuyā  nava  naārammaṇe  nava  sabbattha  nava
noavigate nava.
   [562]  Hetupaccayā  naārammaṇe  nava ... naadhipatiyā nava
saṅkhittaṃ  ...  nasamanantare  nava  naaññamaññe  tīṇi nanissaye nava
naupanissaye  nava  saṅkhittaṃ  ...  namagge  nava  nasampayutte tīṇi
navippayutte cha nonatthiyā nava novigate nava.
   [563]  Nahetupaccayā ārammaṇe nava ... adhipatiyā nava .
Anulomamātikā vitthāretabbā. ... Avigate nava.
         Ganthasampayuttadukaṃ niṭṭhitaṃ.
             -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 318-338. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=6474              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=6474              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=546&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=70              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=546              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]