ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Panhavaro
   [546]  Ganthasampayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  ganthasampayutta  hetu sampayuttakanam khandhanam
hetupaccayena  paccayo  .  ganthasampayutto  dhammo  ganthavippayuttassa
dhammassa  hetupaccayena paccayo: ganthasampayutta hetu cittasamutthananam
rupanam   hetupaccayena   paccayo   ditthigatavippayuttalobhasahagato
hetu   lobhassa   cittasamutthanananca   rupanam   hetupaccayena
paccayo   domanassasahagato   hetu  patighassa  cittasamutthanananca
rupanam hetupaccayena paccayo.
   {546.1}   Ganthasampayutto   dhammo   ganthasampayuttassa
ca   ganthavippayuttassa   ca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:
Ganthasampayutta  hetu  sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca
rupanam  hetupaccayena  paccayo  ditthigatavippayuttalobhasahagato  hetu
sampayuttakanam  khandhanam  lobhassa  ca  cittasamutthanananca  rupanam
hetupaccayena   paccayo   domanassasahagato  hetu  sampayuttakanam
khandhanam  patighassa  ca  cittasamutthanananca  rupanam  hetupaccayena
paccayo.
   {546.2}  Ganthavippayutto  dhammo  ganthavippayuttassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  ganthavippayutta  hetu sampayuttakanam khandhanam
cittasamutthanananca  rupanam  hetupaccayena  paccayo  ditthigatavippayutto
lobho  cittasamutthananam  rupanam  hetupaccayena  paccayo  patigham
cittasamutthananam rupanam hetupaccayena paccayo patisandhi. Ganthavippayutto
dhammo   ganthasampayuttassa   dhammassa   hetupaccayena   paccayo:
ditthigatavippayutto  lobho  sampayuttakanam  khandhanam  hetupaccayena
paccayo patigham sampayuttakanam khandhanam hetupaccayena paccayo.
   {546.3}   Ganthavippayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  ca
ganthavippayuttassa  ca dhammassa hetupaccayena paccayo: ditthigatavippayutto
lobho  sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam hetupaccayena
paccayo  patigham  sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam
hetupaccayena  paccayo  .  ganthasampayutto  ca  ganthavippayutto  ca
dhamma   ganthasampayuttassa   dhammassa   hetupaccayena   paccayo:
ditthigatavippayuttalokasahagato  hetu ca lobho ca sampayuttakanam khandhanam
Hetupaccayena paccayo domanassasahagato hetu ca patighanca sampayuttakanam
khandhanam hetupaccayena paccayo.
   {546.4}  Ganthasampayutto  ca  ganthavippayutto  ca  dhamma
ganthavippayuttassa    dhammassa    hetupaccayena    paccayo:
ditthigatavippayuttalobhasahagato  hetu  ca  lobho  ca  cittasamutthananam
rupanam  hetupaccayena  paccayo  domanassasahagato  hetu  ca patighanca
cittasamutthananam  rupanam  hetupaccayena paccayo . ganthasampayutto ca
ganthavippayutto  ca  dhamma  ganthasampayuttassa  ca ganthavippayuttassa ca
dhammassa   hetupaccayena   paccayo:   ditthigatavippayuttalobhasahagato
hetu  ca  lobho  ca  sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca
rupanam  hetupaccayena  paccayo  domanassasahagato  hetu  ca patighanca
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  hetupaccayena
paccayo.
   [547]  Ganthasampayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  dhammassa
arammanapaccayena paccayo: ganthasampayutte khandhe arabbha ganthasampayutta
khandha  uppajjanti  .  tisupi  mula  pucchitabba . ganthasampayutte
khandhe  arabbha  ganthavippayutta khandha uppajjanti . ganthasampayutte
khandhe   arabbha   ditthigatavippayuttalobhasahagata   khandha   ca
lobho  ca  uppajjanti  domanassasahagata  khandha  ca  patighanca
uppajjanti.
   {547.1}  Ganthavippayutto  dhammo  ganthavippayuttassa  dhammassa
arammanapaccayena paccayo: danam datva silam ... uposathakammam ...
Tam   paccavekkhati   pubbe   sucinnani   paccavekkhati  jhana
vutthahitva  jhanam  paccavekkhati  ariya  magga  vutthahitva  maggam
paccavekkhanti  phalam  paccavekkhanti  nibbanam  paccavekkhanti  nibbanam
gotrabhussa  vodanassa  maggassa phalassa avajjanaya arammanapaccayena
paccayo    ariya    ganthavippayutte    pahine   kilese
paccavekkhanti  vikkhambhite  kilese  paccavekkhanti pubbe samudacinne
kilese  jananti  cakkhum ... vatthum ... ganthavippayutte khandhe ca
lobhanca patighanca aniccato ... Vipassati assadeti abhinandati
   {547.2} tam arabbha ganthavippayutto rago uppajjati vicikiccha ...
Uddhaccam ... domanassam uppajjati dibbena cakkhuna rupam passati dibbaya
sotadhatuya  saddam  sunati cetopariyananena ganthavippayuttacittasamangissa
cittam    janati    akasanancayatanam    vinnanancayatanassa
akincannayatanam     nevasannanasannayatanassa     rupayatanam
cakkhuvinnanassa   photthabbayatanam  kayavinnanassa  arammanapaccayena
paccayo  ganthavippayutta  khandha  iddhividhananassa  cetopariyananassa
pubbenivasanussatinanassa    yathakammupagananassa   anagatamsananassa
avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   {547.3}  Ganthavippayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  dhammassa
arammanapaccayena paccayo: danam ... Silam ... Uposathakammam ... Tam assadeti
abhinandati tam arabbha ganthasampayutto rago uppajjati ditthi ... Domanassam
Uppajjati   .   ganthavippayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  ca
ganthavippayuttassa  ca  dhammassa arammanapaccayena paccayo: cakkhum ...
Vatthum  ...  ganthavippayutte  khandhe  ca  lobhanca patighanca arabbha
ditthigatavippayuttalobhasahagata  khandha  ca  lobho  ca  domanassasahagata
khandha ca patighanca uppajjanti.
   {547.4}  Ganthasampayutto  ca  ganthavippayutto  ca  dhamma
ganthasampayuttassa    dhammassa    arammanapaccayena    paccayo:
ditthigatavippayuttalobhasahagate  khandhe  ca  lobhanca  domanassasahagate
khandhe  ca  patighanca  arabbha  ganthasampayutta khandha uppajjanti .
Mulam  pucchitabbam  ditthigatavippayuttalobhasahagate  khandhe  ca  lobhanca
domanassasahagate  khandhe  ca  patighanca arabbha ganthavippayutta khandha
uppajjanti  .  mulam  pucchitabbam  ditthigatavippayuttalobhasahagate  khandhe
ca  lobhanca  domanassasahagate  khandhe  ca  patighanca  arabbha
ditthigatavippayuttalobhasahagata  khandha  ca  lobho  ca  domanassasahagata
khandha ca patighanca uppajjanti.
   [548]  Ganthasampayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo:   arammanadhipati   sahajatadhipati  .
Arammanadhipati:  ganthasampayutte  khandhe  garum  katva ganthasampayutta
khandha   uppajjanti   .   sahajatadhipati:   ganthasampayuttadhipati
sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo.
   {548.1}   Ganthasampayutto   dhammo   ganthavippayuttassa
dhammassa adhipatipaccayena paccayo:
Arammanadhipati  sahajatadhipati  .  arammanadhipati:  ganthasampayutte
khandhe  garum  katva  ditthigatavippayutto  lobho  uppajjati .
Sahajatadhipati:   ganthasampayuttadhipati   cittasamutthananam   rupanam
adhipatipaccayena     paccayo     ditthigatavippayuttalobhasahagatadhipati
lobhassa  ca  cittasamutthanananca  rupanam  adhipatipaccayena  paccayo
domanassasahagatadhipati   patighassa   ca  cittasamutthanananca  rupanam
adhipatipaccayena paccayo.
   {548.2}   Ganthasampayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  ca
ganthavippayuttassa   ca   dhammassa   adhipatipaccayena   paccayo:
arammanadhipati  sahajatadhipati  .  arammanadhipati:  ganthasampayutte
khandhe  garum  katva ditthigatavippayuttalobhasahagata khandha ca lobho ca
uppajjanti   .   sahajatadhipati:   ditthigatavippayuttalobhasahagatadhipati
sampayuttakanam  khandhanam  lobhassa  ca  cittasamutthanananca  rupanam
adhipatipaccayena   paccayo   domanassasahagatadhipati   sampayuttakanam
khandhanam  patighassa  ca  cittasamutthanananca  rupanam  adhipatipaccayena
paccayo.
   {548.3}  Ganthavippayutto  dhammo  ganthavippayuttassa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo:   arammanadhipati   sahajatadhipati  .
Arammanadhipati: danam ... silam ... uposathakammam ... Tam garum katva
paccavekkhati  pubbe  sucinnani  garum  katva  paccavekkhati  jhana
vutthahitva  jhanam  garum  katva  paccavekkhati  ariya  magga
vutthahitva maggam garum katva paccavekkhanti phalam garum katva paccavekkhanti
Nibbanam   garum   katva   paccavekkhanti  nibbanam  gotrabhussa
vodanassa  maggassa  phalassa  adhipatipaccayena  paccayo  cakkhum  ...
Vatthum ... Ganthavippayutte khandhe ca lobhanca garum katva assadeti abhinandati
tam  garum  katva  ganthavippayutto rago uppajjati . sahajatadhipati:
ganthavippayuttadhipati   sampayuttakanam   khandhanam   cittasamutthanananca
rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   {548.4}  Ganthavippayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo:  arammanadhipati:  danam  ...  silam ...
Uposathakammam ... pubbe sucinnani ... jhana vutthahitva jhanam ...
Cakkhum ... vatthum ... ganthavippayutte khandhe ca lobhanca garum katva
assadeti  abhinandati tam garum katva ganthasampayutto rago uppajjati
ditthi  uppajjati  .  ganthavippayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  ca
ganthavippayuttassa  ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo: arammanadhipati:
cakkhum ... vatthum ... ganthavippayutte khandhe ca lobhanca garum katva
ditthigatavippayuttalobhasahagata khandha ca lobho ca uppajjanti.
   {548.5}  Ganthasampayuttato  ca  ganthavippayutto  ca  dhamma
ganthasampayuttassa    dhammassa    adhipatipaccayena    paccayo:
arammanadhipati:    ditthigatavippayuttalobhasahagate    khandhe   ca
lobhanca  garum  katva  ganthasampayutta  khandha  uppajjanti .
Mulam  pucchitabbam  ditthigatavippayuttalobhasahagate  khandhe  ca  lobhanca
garum  katva  ditthigatavippayutto  lobho  uppajjati . mulam pucchitabbam
Ditthigatavippayuttalobhasahagate  khandhe  ca  lobhanca  garum  katva
ditthigatavippayuttalobhasahagata khandha ca lobho ca uppajjanti.
   [549]  Ganthasampayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  purima  purima  ganthasampayutta  khandha
pacchimanam  pacchimanam  ganthasampayuttanam  khandhanam  anantarapaccayena
paccayo  .  mulam pucchitabbam purima purima ditthigatavippayuttalobhasahagata
khandha   pacchimassa   pacchimassa   ditthagatavippayuttassa   lobhassa
anantarapaccayena  paccayo  purima  purima  domanassasahagata  khandha
pacchimassa  pacchimassa  patighassa anantarapaccayena paccayo ganthasampayutta
khandha vutthanassa anantarapaccayena paccayo.
   {549.1} Mulam pucchitabbam purima purima ditthigatavippayuttalobhasahagata
khandha  pacchimanam  pacchimanam  ditthigatavippayuttalobhasahagatanam  khandhanam
lobhassa  ca  anantarapaccayena paccayo purima purima domanassasahagata
khandha  pacchimanam  pacchimanam  domanassasahagatanam  khandhanam patighassa ca
anantarapaccayena paccayo.
   {549.2}  Ganthavippayutto  dhammo  ganthavippayuttassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  purimo  purimo  ditthigatavippayutto lobho
pacchimassa  pacchimassa  ditthigatavippayuttassa  lobhassa  anantarapaccayena
paccayo purimam purimam domanassasahagatam patigham pacchimassa pacchimassa patighassa
anantarapaccayena  paccayo  purima  purima  ganthavippayutta  khandha
Pacchimanam  pacchimanam  ganthavippayuttanam  khandhanam  anantarapaccayena
paccayo   anulomam  gotrabhussa  phalasamapattiya  anantarapaccayena
paccayo.
   {549.3}  Ganthavippayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  dhammassa
anantarapaccayena   paccayo:   purimo  purimo  ditthigatavippayutto
lobho   pacchimanam   pacchimanam   ditthigatavippayuttanam   khandhanam
anantarapaccayena  paccayo  purimam  purimam  patigham  pacchimanam  pacchimanam
domanassasahagatanam  khandhanam  anantarapaccayena  paccayo  avajjana
ganthasampayuttanam khandhanam anantarapaccayena paccayo.
   {549.4}   Ganthavippayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  ca
ganthavippayuttassa  ca  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purimo
purimo   ditthigatavippayutto   lobho   pacchimanam   pacchimanam
ditthigatavippayuttalobhasahagatanam  khandhanam  lobhassa  ca  anantarapaccayena
paccayo  purimam  purimam  patigham  pacchimanam  pacchimanam domanassasahagatanam
khandhanam   patighassa  ca  anantarapaccayena  paccayo  avajjana
ditthigatavippayuttalobhasahagatanam    khandhanam    lobhassa    ca
domanassasahagatanam khandhanam patighassa ca anantarapaccayena paccayo.
   {549.5}  Ganthasampayutto  ca  ganthavippayutto  ca  dhamma
ganthasampayuttassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purima purima
ditthigatavippayuttalobhasahagata  khandha  ca  lobho  ca  pacchimanam
pacchimanam   ditthigatavippayuttalobhasahagatanam  khandhanam  anantarapaccayena
paccayo  purima  purima  domanassasahagata  khandha  ca  patighanca
Pacchimanam  pacchimanam  domanassasahagatanam  khandhanam  anantarapaccayena
paccayo.
   {549.6} Mulam pucchitabbam purima purima ditthigatavippayuttalobhasahagata
khandha  ca  lobho  ca  pacchimassa  pacchimassa  ditthigatavippayuttassa
lobhassa    anantarapaccayena    paccayo   purima   purima
domanassasahagata   khandha   ca  patighanca  pacchimassa  pacchimassa
patighassa   anantarapaccayena   paccayo   ditthigatavippayuttalobhasahagata
khandha  ca  lobho  ca  domanassasahagata  khandha  ca  patighanca
vutthanassa anantarapaccayena paccayo.
   {549.7} Mulam pucchitabbam purima purima ditthigatavippayuttalobhasahagata
khandha  ca lobho ca pacchimanam pacchimanam ditthigatavippayuttalobhasahagatanam
khandhanam lobhassa ca anantarapaccayena paccayo purima purima domanassasahagata
khandha  ca  patighanca  pacchimanam  pacchimanam domanassasahagatanam khandhanam
patighassa  ca  anantarapaccayena  paccayo  .  ganthasampayutto  dhammo
ganthasampayuttassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo: . Sahajatapaccayena
paccayo:    annamannapaccayena    paccayo:    nissayapaccayena
paccayo:.
   [550]  Ganthasampayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   arammanupanissayo  anantarupanissayo
pakatupanissayo   .pe.   pakatupanissayo:  ganthasampayutta  khandha
ganthasampayuttanam  khandhanam  upanissayapaccayena  paccayo  .  mulam
Pucchittabbam  tinipi  upanissaya  ganthasampayutta khandha ganthavippayuttanam
khandhanam upanissayapaccayena paccayo.
   {550.1} Mulam pucchitabbam tinipi upanissaya ganthasampayutta khandha
ditthigatavippayuttalobhasahagatanam  khandhanam  lobhassa  ca  upanissayapaccayena
paccayo domanassasahagatanam khandhanam patighassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   {550.2}  Ganthavippayutto  dhammo  ganthavippayuttassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   arammanupanissayo  anantarupanissayo
pakatupanissayo  .pe.  pakatupanissayo:  saddham  upanissaya danam deti
.pe.  samapattim  uppadeti  manam  jappeti  silam  ...  .pe.
Pannam  ragam  dosam  moham  manam  patthanam kayikam sukham kayikam dukkham
utum  bhojanam ... senasanam upanissaya danam deti .pe. samapattim
uppadeti  panam  hanati  .pe.  sangham  bhindati  saddha  .pe.
Panna  rago  .pe.  patthana  senasanam  saddhaya  .pe.
Pannaya   ragassa   dosassa   mohassa   manassa  patthanaya
upanissayapaccayena paccayo.
   {550.3}  Ganthavippayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   arammanupanissayo  anantarupanissayo
pakatupanissayo  .pe.  pakatupanissayo: saddham upanissaya manam jappeti
ditthim ganhati silam ... .pe. Pannam ragam .pe. Manam patthanam ... Senasanam
upanissaya panam hanati .pe. Sangham bhindati saddha .pe. Senasanam ragassa
Dosassa  mohassa  manassa  ditthiya  patthanaya  upanissayapaccayena
paccayo.
   {550.4}   Ganthavippayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  ca
ganthavippayuttassa  ca  dhammassa  upanissayapaccayena paccayo: tini saddham
upanissaya  manam  jappeti  silam  ...  .pe.  pannam ragam dosam
moham  manam  patthanam  kayikam  sukham ... senasanam upanissaya panam
hanati  .pe.  sangham  bhindati  saddha  .pe.  panna  rago
doso  moho  mano patthana senasanam ditthigatavippayuttalobhasahagatanam
khandhanam  lobhassa  ca  domanassasahagatanam  khandhanam  patighassa  ca
upanissayapaccayena paccayo.
   {550.5}  Ganthasampayutto  ca  ganthavippayutto  ca  dhamma
ganthasampayuttassa    dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo:
arammanupanissayo    anantarupanissayo   pakatupanissayo   .pe.
Pakatupanissayo:  ditthigatavippayuttalobhasahagata  khandha  ca  lobho  ca
domanassasahagata  khandha  ca  patighanca  ganthasampayuttanam  khandhanam
upanissayapaccayena paccayo.
   {550.6}  Mulam pucchitabbam ditthigatavippayuttalobhasahagata khandha ca
lobho ca domanassasahagata khandha ca patighanca ganthavippayuttanam khandhanam
ditthigatavippayuttassa  lobhassa  ca  patighassa  ca  upanissayapaccayena
paccayo  .  mulam  pucchitabbam  ditthigatavippayuttalobhasahagata  khandha ca
lobho  ca  domanassasahagata  khandha  ca  patighanca ditthigatavippayutta-
lobhasahagatanam  khandhanam  lobhassa  ca  domanassasahagatanam  khandhanam
Patighassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   [551]  Ganthavippayutto  dhammo  ganthavippayuttassa  dhammassa
purejatapaccayena  paccayo:  arammanapurejatam  vatthupurejatam .
Arammanapurejatam:  cakkhum  ... vatthum ... aniccato ... vipassati
assadeti  abhinandati  tam  arabbha  ganthavippayutto rago uppajjati
vicikiccha ... uddhaccam ... domanassam uppajjati dibbena cakkhuna rupam
passati  dibbaya  sotadhatuya  saddam sunati rupayatanam cakkhuvinnanassa
photthabbayatanam    kayavinnanassa    .    vatthupurejatam:
cakkhayatanam   cakkhuvinnanassa   kayayatanam  kayavinnanassa  vatthu
ganthavippayuttanam   khandhanam   ditthigatavippayuttassa   lobhassa   ca
patighassa ca purejatapaccayena paccayo.
   {551.1}  Ganthavippayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  dhammassa
purejatapaccayena  paccayo:  arammanapurejatam  vatthupurejatam .
Arammanapurejatam: cakkhum ... vatthum assadeti abhinandati tam arabbha
ganthasampayutto rago uppajjati ditthi ... .pe. Domanassam uppajjati.
Vatthupurejatam:  vatthu  ganthasampayuttanam  khandhanam  purejatapaccayena
paccayo . ganthavippayutto dhammo ganthasampayuttassa ca ganthavippayuttassa
ca dhammassa purejatapaccayena paccayo: arammanapurejatam vatthupurejatam.
Arammanapurejatam: cakkhum ... vatthum arabbha ditthigatavippayuttalobhasahagata
khandha  ca  lobho  ca  domanassasahagata  khandha  ca  patighanca
Uppajjanti  .  vatthupurejatam:  vatthu  ditthigatavippayuttalobhasahagatanam
khandhanam  lobhassa  ca  domanassasahagatanam  khandhanam  patighassa  ca
purejatapaccayena paccayo.
   [552]  Ganthasampayutto  dhammo  ganthavippayuttassa  dhammassa
pacchajatapaccayena  paccayo:  ekam  .  ganthavippayutto  dhammo
ganthavippayuttassa  dhammassa  pacchajatapaccayena  paccayo:  ekam .
Ganthasampayutto  ca  ganthavippayutto  ca  dhamma  ganthavippayuttassa
dhammassa    pacchajatapaccayena    paccayo:    pacchajata
ditthigatavippayuttalobhasahagata khandha ca lobho ca domanassasahagata khandha ca
patighanca purejatassa imassa kayassa pacchajatapaccayena paccayo.
   [553]  Ganthasampayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  dhammassa
asevanapaccayena  paccayo:  anantarasadisam  avajjanapi  vutthanampi
natthi.
   [554]  Ganthasampayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  dhammassa
kammapaccayena  paccayo:  ganthasampayutta  cetana  sampayuttakanam
khandhanam kammapaccayena paccayo . ganthasampayutto dhammo ganthavippayuttassa
dhammassa  kammapaccayena  paccayo:  sahajata  nanakhanika  .
Sahajata:    ganthasampayutta    cetana    cittasamutthananam
rupanam  kammapaccayena  paccayo  ditthigatavippayuttalobhasahagata  cetana
lobhassa  ca  cittasamutthanananca  rupanam  kammapaccayena  paccayo
Domanassasahagata   cetana  patighassa  cittasamutthanananca  rupanam
kammapaccayena  paccayo  .  nanakhanika:  ganthasampayutta  cetana
vipakanam khandhanam katatta ca rupanam kammapaccayena paccayo.
   {554.1}   Ganthasampayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  ca
ganthavippayuttassa  ca  dhammassa  kammapaccayena paccayo: ganthasampayutta
cetana  sampayuttakanam  khandhanam cittasamutthananca rupanam kammapaccayena
paccayo   ditthigatavippayuttalobhasahagata   cetana   sampayuttakanam
khandhanam  lobhassa  ca  cittasamutthanananca  rupanam  kammapaccayena
paccayo   domanassasahagata   cetana   sampayuttakanam   khandhanam
patighassa ca cittasamutthanananca rupanam kammapaccayena paccayo.
   {554.2}  Ganthavippayutto  dhammo  ganthavippayuttassa  dhammassa
kammapaccayena paccayo: sahajata nanakhanika. Sahajata: ganthavippayutta
cetana sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam kammapaccayena
paccayo  .  nanakhanika:  ganthavippayutta  cetana  vipakanam
khandhanam katatta ca rupanam kammapaccayena paccayo.
   [555]  Ganthavippayutto  dhammo  ganthavippayuttassa  dhammassa
vipakapaccayena paccayo: ekam.
   [556]  Ganthasampayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  dhammassa
aharapaccayena  paccayo:  cattari  .  indriyapaccayena  paccayo:
cattari  .  jhanapaccayena  paccayo:  cattari  .  maggapaccayena
Paccayo: cattari. Sampayuttapaccayena paccayo: cha.
   [557]  Ganthasampayutto  dhammo  ganthavippayuttassa  dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo:  sahajatam  pacchajatam  .  sankhittam
vibhajitabbam  .  ganthavippayutto  dhammo  ganthavippayuttassa  dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo:  sahajatam  purejatam  pacchajatam .
Sankhittam.
   {557.1}  Ganthavippayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo:  purejatam:  vatthu  ganthasampayuttanam
khandhanam  vippayuttapaccayena  paccayo  .  ganthavippayutto  dhammo
ganthasampayuttassa  ca  ganthavippayuttassa  ca  dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo:    purejatam:   vatthu   ditthigatavippayuttalobhasahagatanam
khandhanam  lobhassa  ca  domanassasahagatanam  khandhanam  patighassa  ca
vippayuttapaccayena paccayo.
   {557.2}  Ganthasampayutto  ca  ganthavippayutto  ca  dhamma
ganthavippayuttassa    dhammassa    vippayuttapaccayena    paccayo:
sahajatam  pacchajatam  .  sahajata:  ditthigatavippayuttalobhasahagata
khandha  ca  lobho  ca  cittasamutthananam  rupanam  vippayuttapaccayena
paccayo  domanassasahagata  khandha  ca  patighanca  cittasamutthananam
rupanam  vippayuttapaccayena  paccayo . pacchajata: ditthigatavippayutta-
lobhasahagata  khandha  ca  lobho  ca  domanassasahagata  khandha ca
patighanca purejatassa imassa kayassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [558]  Ganthasampayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  dhammassa
Atthipaccayena  paccayo:  ekam  paticcasadisam . ganthasampayutto dhammo
ganthavippayuttassa   dhammassa   atthipaccayena   paccayo:  sahajatam
pacchajatam . sankhittam vibhajitabbam. Ganthasampayutto dhammo ganthasampayuttassa
ca   ganthavippayuttassa   ca  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:
ekam paticcasadisam.
   {558.1}   Ganthavippayutto   dhammo   ganthavippayuttassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajatam  purejatam  pacchajatam
aharam  indriyam  .  sankhittam  vibhajitabbam . ganthavippayutto dhammo
ganthasampayuttassa   dhammassa   atthipaccayena   paccayo:  sahajatam
purejatam  .  sahajato:  ditthigatavippayutto  lobho  sampayuttakanam
khandhanam  atthipaccayena  paccayo  domanassasahagatam  patigham sampayuttakanam
khandhanam  atthipaccayena  paccayo  .  purejatam:  cakkhum ... vatthum
assadeti abhinandati tam arabbha ganthasampayutto rago ... Ditthi ...
Domanassam  uppajjati  vatthu  ganthasampayuttakanam  khandhanam atthipaccayena
paccayo.
   {558.2}   Ganthavippayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  ca
ganthavippayuttassa  ca  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajatam
purejatam  .  sahajato:  ditthigatavippayutto  lobho  sampayuttakanam
khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  atthipaccayena  paccayo  patigham
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  atthipaccayena
paccayo . purejatam: cakkhum ... Vatthum arabbha ditthigatavippayuttalobhasahagata
khandha   ca   lobho   ca   domanassasahagata   khandha  ca
Patighanca  uppajjanti  vatthu  ditthigatavippayuttalobhasahagatanam  khandhanam
lobhassa  ca  domanassasahagatanam  khandhanam  patighassa  ca atthipaccayena
paccayo.
   {558.3}  Ganthasampayutto  ca  ganthavippayutto  ca  dhamma
ganthasampayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam purejatam .
Sahajato:  ganthasampayutto  eko  khandho  ca  vatthu  ca tinnannam
khandhanam  atthipaccayena  paccayo sahajato: ditthigatavippayuttalobhasahagato
eko  khandho  ca  lobho  ca  tinnannam  khandhanam  atthipaccayena
paccayo  dve  khandha  ...  domanassasahagato  eko  khandho ca
patighanca tinnannam khandhanam atthipaccayena paccayo dve khandha ....
   {558.4}  Ganthasampayutto  ca  ganthavippayutto  ca  dhamma
ganthavippayuttassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo: sahajatam purejatam
pacchajatam  aharam indriyam . sahajata: ganthasampayutta khandha ca
mahabhuta  ca  cittasamutthananam  rupanam  atthipaccayena  paccayo
sahajata:  ditthigatavippayuttalobhasahagata  khandha  ca  lobho  ca
cittasamutthananam   rupanam   atthipaccayena   paccayo  sahajata:
domanassasahagata khandha ca patighanca cittasamutthananam rupanam atthipaccayena
paccayo   ditthigatavippayuttalobhasahagata   khandha  ca  vatthu  ca
lobhassa  atthipaccayena  paccayo  domanassasahagata  khandha  ca
vatthu  ca  patighassa  atthipaccayena  paccayo  .  pacchajata:
ditthigatavippayuttalobhasahagata khandha ca lobho ca domanassasahagata khandha ca
Patighanca  purejatassa  imassa  kayassa  atthipaccayena  paccayo
pacchajata:  ganthasampayutta  khandha  ca  kabalimkaro  aharo ca
imassa  kayassa  atthipaccayena  paccayo pacchajata: ganthasampayutta
khandha   ca   rupajivitindriyanca   katattarupanam   atthipaccayena
paccayo.
   {558.5}  Ganthasampayutto  ca  ganthavippayutto  ca  dhamma
ganthasampayuttassa  ca  ganthavippayuttassa  ca  dhammassa  atthipaccayena
paccayo:  sahajatam purejatam . sahajato: ditthigatavippayuttalobhasahagato
eko  khandho  ca  lobho  ca tinnannam khandhanam cittasamutthanananca
rupanam atthipaccayena paccayo dve khandha ... Sahajato: domanassasahagato
eko  khandho  ca  patighanca  tinnannam  khandhanam  cittasamutthanananca
rupanam  atthipaccayena  paccayo  dve  khandha  ...  sahajato:
ditthigatavippayuttalobhasahagato  eko  khandho  ca  vatthu  ca  tinnannam
khandhanam  lobhassa ca atthipaccayena paccayo dve khandha: sahajato:
domanassasahagato eko khandho ca vatthu ca tinnannam khandhanam patighassa
ca atthipaccayena paccayo dve khandha ....
   [559]  Hetuya  nava  arammane  nava  adhipatiya  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajate  nava  annamanne  cha
nissaye  nava  upanissaye  nava  purejate  tini  pacchajate
tini  asevane  nava  kamme  cattari  vipake  ekam  ahare
Cattari  indriye  cattari  jhane  cattari  magge  cattari
sampayutte  cha  vippayutte  panca  atthiya  nava  natthiya  nava
vigate nava avigate nava.
   [560]  Ganthasampayutto  dhammo  ganthasampayuttassa  dhammassa
arammanapaccayena    paccayo:    sahajatapaccayena   paccayo:
upanissayapaccayena  paccayo: . ganthasampayutto dhammo ganthavippayuttassa
dhammassa    arammanapaccayena    paccayo:    sahajatapaccayena
paccayo:   upanissayapaccayena   paccayo:   pacchajatapaccayena
paccayo:  kammapaccayena  paccayo:  .  ganthasampayutto  dhammo
ganthasampayuttassa  ca  ganthavippayuttassa  ca  dhammassa arammanapaccayena
paccayo:    sahajatapaccayena    paccayo:   upanissayapaccayena
paccayo:.
   {560.1}  Ganthavippayutto  dhammo  ganthavippayuttassa  dhammassa
arammanapaccayena    paccayo:    sahajatapaccayena   paccayo:
upanissayapaccayena    paccayo:   purejatapaccayena   paccayo:
pacchajatapaccayena  paccayo:  kammapaccayena paccayo: aharapaccayena
paccayo:   indriyapaccayena   paccayo:   .   ganthavippayutto
dhammo   ganthasampayuttassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:
sahajatapaccayena    paccayo:    upanissayapaccayena   paccayo:
purejatapaccayena paccayo:.
   {560.2}   Ganthavippayutto   dhammo   ganthasampayuttassa
ca  ganthavippayuttassa  ca  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:
Sahajatapaccayena    paccayo:    upanissayapaccayena   paccayo:
purejatapaccayena  paccayo:  . ganthasampayutto ca ganthavippayutto ca
dhamma   ganthasampayuttassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:
sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   {560.3}  Ganthasampayutto  ca  ganthavippayutto  ca  dhamma
ganthavippayuttassa    dhammassa    arammanapaccayena    paccayo:
sahajatapaccayena    paccayo:    upanissayapaccayena   paccayo:
pacchajatapaccayena  paccayo:  .  ganthasampayutto  ca ganthavippayutto
ca  dhamma  ganthasampayuttassa  ca  ganthavippayuttassa  ca  dhammassa
arammanapaccayena    paccayo:    sahajatapaccayena   paccayo:
upanissayapaccayena paccayo:.
   [561]  Nahetuya  nava  naarammane  nava  sabbattha  nava
noavigate nava.
   [562]  Hetupaccaya  naarammane  nava ... naadhipatiya nava
sankhittam  ...  nasamanantare  nava  naannamanne  tini nanissaye nava
naupanissaye  nava  sankhittam  ...  namagge  nava  nasampayutte tini
navippayutte cha nonatthiya nava novigate nava.
   [563]  Nahetupaccaya arammane nava ... adhipatiya nava .
Anulomamatika vittharetabba. ... Avigate nava.
         Ganthasampayuttadukam nitthitam.
             -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 318-338. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=6474&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=6474&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=546&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=70              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=546              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]