ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

               Nīvaraṇadukaṃ
              paṭiccavāro
   [576]  Nīvaraṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nīvaraṇo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  kāmacchandanīvaraṇaṃ  paṭicca  thīnamiddhanīvaraṇaṃ  uddhaccanīvaraṇaṃ
avijjānīvaraṇaṃ  kāmacchandanīvaraṇaṃ  paṭicca  uddhaccanīvaraṇaṃ  avijjānīvaraṇaṃ
byāpādanīvaraṇaṃ    paṭicca    thīnamiddhanīvaraṇaṃ    uddhaccanīvaraṇaṃ
avijjānīvaraṇaṃ  byāpādanīvaraṇaṃ  paṭicca  uddhaccanīvaraṇaṃ  avijjānīvaraṇaṃ
byāpādanīvaraṇaṃ    paṭicca    thīnamiddhanīvaraṇaṃ    uddhaccanīvaraṇaṃ
kukkuccanīvaraṇaṃavijjānīvaraṇaṃ   byāpādanīvaraṇaṃ   paṭicca  uddhaccanīvaraṇaṃ
kukkuccanīvaraṇaṃ    avijjānīvaraṇaṃ    vicikicchānīvaraṇaṃ    paṭicca
uddhaccanīvaraṇaṃ  uddhaccanīvaraṇaṃ  paṭicca  avijjānīvaraṇaṃ  .  nīvaraṇaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nonīvaraṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: nīvaraṇe
Paṭicca sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   {576.1} Nīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇo ca nonīvaraṇo ca dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  kāmacchandanīvaraṇaṃ  paṭicca  thīnamiddhanīvaraṇaṃ
uddhaccanīvaraṇaṃ  avijjānīvaraṇaṃ  sampayuttakā  ca khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  cakkaṃ  .  nonīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nonīvaraṇo dhammo uppajjati
hetupaccayā: nonīvaraṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  paṭisandhi  .  nonīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇo dhammo uppajjati
hetupaccayā: nonīvaraṇe khandhe paṭicca nīvaraṇā.
   {576.2} Nonīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇo ca nonīvaraṇo ca dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  nonīvaraṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
nīvaraṇā  ca  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ dve khandhe ... . nīvaraṇañca
nonīvaraṇañca  dhammaṃ  paṭicca  nīvaraṇo  dhammo uppajjati hetupaccayā:
kāmacchandanīvaraṇañca  sampayuttake  ca  khandhe  paṭicca  thīnamiddhanīvaraṇaṃ
uddhaccanīvaraṇaṃ avijjānīvaraṇaṃ cakkaṃ.
   {576.3} Nīvaraṇañca nonīvaraṇañca dhammaṃ paṭicca nonīvaraṇo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nonīvaraṇaṃ  ekaṃ  khandhañca nīvaraṇañca paṭicca
tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... . nīvaraṇañca
nonīvaraṇañca dhammaṃ paṭicca nīvaraṇo ca nonīvaraṇo ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā:  nonīvaraṇaṃ  ekaṃ  khandhañca  kāmacchandanīvaraṇañca  paṭicca
tayo  khandhā  thīnamiddhanīvaraṇaṃ uddhaccanīvaraṇaṃ avijjānīvaraṇaṃ dve khandhe
... Cakkaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [577]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sabbattha  nava  vipāke  ekaṃ
āhāre nava avigate nava.
   [578]  Nīvaraṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nīvaraṇo  dhammo  uppajjati
nahetupaccayā:  vicikicchānīvaraṇaṃ  paṭicca  avijjānīvaraṇaṃ  uddhaccanīvaraṇaṃ
paṭicca  avijjānīvaraṇaṃ  .  nonīvaraṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nonīvaraṇo
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  ahetukaṃ  nonīvaraṇaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  ...
Ahetukapaṭisandhi  yāva  asaññasattā  .  nonīvaraṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nīvaraṇo   dhammo   uppajjati   nahetupaccayā:  vicikicchāsahagate
uddhaccasahagate  khandhe paṭicca avijjānīvaraṇaṃ . nīvaraṇañca nonīvaraṇañca
dhammaṃ   paṭicca   nīvaraṇo   dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:
vicikicchānīvaraṇañca  sampayuttake  ca  khandhe  paṭicca  avijjānīvaraṇaṃ
uddhaccanīvaraṇañca sampayuttake ca khandhe paṭicca avijjānīvaraṇaṃ.
   [579]  Nīvaraṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nonīvaraṇo  dhammo uppajjati
naārammaṇapaccayā:   nīvaraṇe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .
Nonīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nonīvaraṇo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā:
nonīvaraṇe   khandhe   paṭicca   cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ   yāva
asaññasattā  .  nīvaraṇañca  nonīvaraṇañca  dhammaṃ  paṭicca  nonīvaraṇo
dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā:  nīvaraṇe  ca  sampayuttake ca
Khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  . saṅkhittaṃ . naadhipatipaccayā:
naanantarapaccayā:     nasamanantarapaccayā:    naaññamaññapaccayā:
naupanissayapaccayā:.
   [580]  Nīvaraṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nīvaraṇo  dhammo  uppajjati
napurejātapaccayā:  arūpe  kāmacchandanīvaraṇaṃ  paṭicca  thīnamiddhanīvaraṇaṃ
uddhaccanīvaraṇaṃ   avijjānīvaraṇaṃ   arūpe  kāmacchandanīvaraṇaṃ  paṭicca
uddhaccanīvaraṇaṃ   avijjānīvaraṇaṃ   arūpe   vicikicchānīvaraṇaṃ  paṭicca
uddhaccanīvaraṇaṃ  avijjānīvaraṇaṃ arūpe uddhaccanīvaraṇaṃ paṭicca avijjānīvaraṇaṃ
nīvaraṇaṃ  .  nīvaraṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nonīvaraṇo  dhammo  uppajjati
napurejātapaccayā:  arūpe  nīvaraṇe  paṭicca  sampayuttakā  khandhā
nīvaraṇe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  avasesā pañhā sabbepi
vitthāretabbā arūpaṃ paṭhamaṃ kātabbaṃ rūpaṃ pacchā yathā labbhati.
   {580.1}  Nīvaraṇañca nonīvaraṇañca dhammaṃ paṭicca nīvaraṇo dhammo
uppajjati  napurejātapaccayā:  arūpe  nonīvaraṇe  khandhe  ca
kāmacchandanīvaraṇañca  paṭicca  thīnamiddhanīvaraṇaṃ  uddhaccanīvaraṇaṃ  cakkaṃ .
Nīvaraṇañca  nonīvaraṇañca  dhammaṃ  paṭicca  nonīvaraṇo  dhammo uppajjati
napurejātapaccayā: arūpe nonīvaraṇaṃ ekaṃ khandhañca nīvaraṇe ca paṭicca
tayo khandhā dve khandhe ... nīvaraṇe ca sampayuttake ca khandhe paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  nīvaraṇe  ca  mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  .  nīvaraṇañca  nonīvaraṇañca  dhammaṃ  paṭicca  nīvaraṇo  ca
Nonīvaraṇo  ca  dhammā  uppajjanti  napurejātapaccayā:  arūpe
nonīvaraṇaṃ  ekaṃ  khandhañca  kāmacchandanīvaraṇañca  paṭicca  tayo khandhā
thīnamiddhanīvaraṇaṃ uddhaccanīvaraṇaṃ avijjānīvaraṇaṃ cakkaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [581]  Nahetuyā  cattāri  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā
nava  naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi
naupanissaye  tīṇi  napurejāte  nava  napacchājāte nava naāsevane
nava   nakamme   tīṇi   navipāke   nava  naāhāre  ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte
tīṇi navippayutte nava nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [582] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi ... Naadhipatiyā nava.
            Saṅkhittaṃ.
   [583]  Nahetupaccayā  ārammaṇe  cattāri ... magge tīṇi
avigate cattāri.
       Sahajātavāropi evaṃ vitthāretabbo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 347-351. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=7073              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=7073              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=576&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=77              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=576              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]