ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Pañhāvāro
   [594]  Nīvaraṇo  dhammo  nīvaraṇassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:  nīvaraṇā  hetū  sampayuttakānaṃ  nīvaraṇānaṃ  hetupaccayena
paccayo  .  nīvaraṇo  dhammo  nonīvaraṇassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo  nīvaraṇā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo  .  nīvaraṇo  dhammo  nīvaraṇassa ca
nonīvaraṇassa  ca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  nīvaraṇā  hetū
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  nīvaraṇānañca  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
hetupaccayena  paccayo  .  nonīvaraṇo  dhammo nonīvaraṇassa dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  nonīvaraṇā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo paṭisandhi.
   [595]  Nīvaraṇo  dhammo  nīvaraṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  nīvaraṇe  ārabbha  nīvaraṇā  uppajjanti . mūlaṃ pucchitabbaṃ
nīvaraṇe  ārabbha  nonīvaraṇā  khandhā  uppajjanti . mūlaṃ pucchitabbaṃ
nīvaraṇe ārabbha nīvaraṇā ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti.
   {595.1} Nonīvaraṇo dhammo nonīvaraṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo: dānaṃ ... sīlaṃ ... uposathakammaṃ ... taṃ paccavekkhati taṃ
assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  diṭṭhi  uppajjati  domanassaṃ
uppajjati pubbe suciṇṇāni ... jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ ... Ariyā
maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ ... phalaṃ ... Nibbānaṃ ... Nibbānaṃ gotrabhussa
Vodānassa  maggassa  phalassa  āvajjanāya  ārammaṇapaccayena paccayo
ariyā nonīvaraṇe pahīne kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese ...
Pubbe samudāciṇṇe ... Cakkhuṃ ... Vatthuṃ nonīvaraṇe khandhe aniccato ...
Domanassaṃ  uppajjati  dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya
sotadhātuyā  saddaṃ  suṇāti  cetopariyañāṇena  nonīvaraṇacittasamaṅgissa
cittaṃ    jānāti    ākāsānañcāyatanaṃ    viññāṇañcāyatanassa
ākiñcaññāyatanaṃ  nevasaññānāsaññāyatanassa  rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa
phoṭṭhabbāyatanaṃkāyaviññāṇassa nonīvaraṇā khandhā
iddhividhañāṇassa    cetopariyañāṇassa    pubbenivāsānussatiñāṇassa
yathākammūpagañāṇassa  anāgataṃsañāṇassa  āvajjanāya  ārammaṇapaccayena
paccayo.
   {595.2} Nonīvaraṇo dhammo nīvaraṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo: dānaṃ ... sīlaṃ ... uposathakammaṃ ... Pubbe suciṇṇāni ...
Jhānaṃ ... cakkhuṃ ... vatthuṃ ... Nonīvaraṇe khandhe assādeti abhinandati
taṃ ārabbha rāgo uppajjati diṭṭhi ... vicikicchā ... Uddhaccaṃ ...
Domanassaṃ  uppajjati  . nonīvaraṇo dhammo nīvaraṇassa ca nonīvaraṇassa
ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  dānaṃ  ...  sīlaṃ ...
Uposathakammaṃ ... pubbe suciṇṇāni ... Jhānā ... Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ...
Nonīvaraṇe  khandhe  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha nīvaraṇā ca
sampayuttakā  ca  khandhā  uppajjanti  . nīvaraṇo ca nonīvaraṇo ca
dhammā  nīvaraṇassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  tīṇi
Ārabbha kātabbā.
   [596]  Nīvaraṇo  dhammo  nīvaraṇassa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo:   ārammaṇādhipati:   nīvaraṇe  garuṃ  katvā  nīvaraṇā
uppajjanti  .  tīṇi  ārammaṇasadisaṃ  .  nonīvaraṇo  dhammo
nonīvaraṇassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati
sahajātādhipati.
   {596.1}  Ārammaṇādhipati: dānaṃ ... sīlaṃ ... uposathakammaṃ
katvā  taṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhati assādeti abhinandati taṃ garuṃ
katvā  rāgo  uppajjati  diṭṭhi  uppajjati  pubbe suciṇṇāni ...
Jhānā ... ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ ... Phalaṃ ... Nibbānaṃ ...
Nibbānaṃ  gotrabhussa  vodānassa  maggassa  phalassa  adhipatipaccayena
paccayo cakkhuṃ ... vatthuṃ ... nonīvaraṇe khandhe garuṃ katvā assādeti
abhinandati  taṃ  garuṃ  katvā  rāgo  uppajjati  diṭṭhi uppajjati .
Sahajātādhipati: nonīvaraṇādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   {596.2}  Nonīvaraṇo dhammo nīvaraṇassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati:  dānaṃ
... Sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ... Pubbe ... Jhānā ... Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ...
Nonīvaraṇe khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo
uppajjati  diṭṭhi  uppajjati  .  sahajātādhipati:  nonīvaraṇādhipati
sampayuttakānaṃ nīvaraṇānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   {596.3}    Nonīvaraṇo   dhammo   nīvaraṇassa   ca
Nonīvaraṇassa  ca  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati
sahajātādhipati . ārammaṇādhipati: dānaṃ ... Sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ...
Pubbe ... jhānā ... cakkhuṃ ... vatthuṃ ... nonīvaraṇe khandhe
garuṃ  katvā  assādeti  abhinandati  taṃ  garuṃ  katvā  nīvaraṇā ca
sampayuttakā  ca  khandhā uppajjanti . sahajātādhipati: nonīvaraṇādhipati
sampayuttakānaṃ    khandhānaṃ    nīvaraṇānañca   cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  adhipatipaccayena  paccayo  .  nīvaraṇo  ca  nonīvaraṇo  ca
dhammā  nīvaraṇassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo: ārammaṇādhipati
tīṇi ārammaṇādhipatiyeva.
   [597]  Nīvaraṇo  dhammo  nīvaraṇassa  dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  purimā  purimā  nīvaraṇā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  nīvaraṇānaṃ
anantarapaccayena  paccayo  .  mūlaṃ pucchitabbaṃ purimā purimā nīvaraṇā
pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  nonīvaraṇānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena paccayo
nīvaraṇā  vuṭṭhānassa  anantarapaccayena  paccayo  .  mūlaṃ pucchitabbaṃ
purimā  purimā nīvaraṇā pacchimānaṃ pacchimānaṃ nīvaraṇānaṃ sampayuttakānañca
khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.
   {597.1}   Nonīvaraṇo   dhammo   nonīvaraṇassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  purimā  purimā  nonīvaraṇā  khandhā
pacchimānaṃ   pacchimānaṃ   nonīvaraṇānaṃ   khandhānaṃ  anantarapaccayena
paccayo    nirodhā    vuṭṭhahantassa    nevasaññānāsaññāyatanaṃ
phalasamāpattiyā   anantarapaccayena   paccayo   .   mūlāni
Pucchitabbāni  . purimā purimā nonīvaraṇā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ
nīvaraṇānaṃ   anantarapaccayena   paccayo   āvajjanā   nīvaraṇānaṃ
anantarapaccayena paccayo . purimā purimā nonīvaraṇā khandhā pacchimānaṃ
pacchimānaṃ  nīvaraṇānaṃ  sampayuttakānañca  khandhānaṃ  anantarapaccayena
paccayo āvajjanā nīvaraṇānaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ anantarapaccayena
paccayo.
   {597.2}  Nīvaraṇo  ca  nonīvaraṇo  ca  dhammā  nīvaraṇassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purimā  purimā  nīvaraṇā  ca
sampayuttakā   ca   khandhā   pacchimānaṃ   pacchimānaṃ  nīvaraṇānaṃ
anantarapaccayena  paccayo  .  mūlāni pucchitabbāni . purimā purimā
nīvaraṇā  ca  sampayuttakā ca khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ nonīvaraṇānaṃ
khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  nīvaraṇā  ca  sampayuttakā
ca  khandhā  vuṭṭhānassa  anantarapaccayena  paccayo  .  purimā
purimā  nīvaraṇā  ca  sampayuttakā  ca  khandhā  pacchimānaṃ pacchimānaṃ
nīvaraṇānañca  sampayuttakānañca  khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo .
Nīvaraṇo  dhammo  nīvaraṇassa  dhammassa  samanantarapaccayena  paccayo:
sahajātapaccayena    paccayo:    aññamaññapaccayena   paccayo:
nissayapaccayena paccayo:.
   [598]  Nīvaraṇo  dhammo  nīvaraṇassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo   pakatūpanissayo
.pe.  pakatūpanissayo:  nīvaraṇāni  tīṇi  .  nonīvaraṇo  dhammo
Nonīvaraṇassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:  ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo    pakatūpanissayo    .pe.    pakatūpanissayo:
saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ... Jhānaṃ uppādeti
vipassanaṃ ... maggaṃ ... abhiññaṃ ... Samāpattiṃ uppādeti mānaṃ jappeti
diṭṭhiṃ  gaṇhāti  sīlaṃ  .pe.  paññaṃ  ... rāgaṃ dosaṃ mohaṃ mānaṃ
diṭṭhiṃ  patthanaṃ  kāyikaṃ  sukhaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ ... senāsanaṃ upanissāya
dānaṃ  deti  .pe.  saṅghaṃ bhindati saddhā .pe. senāsanaṃ saddhāya
.pe.  paññāya  rāgassa  .pe.  patthanāya  kāyikassa  sukhassa
kāyikassa   dukkhassa  maggassa  phalasamāpattiyā  upanissayapaccayena
paccayo.
   {598.1} Nonīvaraṇo dhammo nīvaraṇassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo   pakatūpanissayo
.pe.   pakatūpanissayo:   saddhaṃ   upanissāya  mānaṃ  jappeti
diṭṭhiṃ  gaṇhāti  sīlaṃ  ...  .pe.  senāsanaṃ  upanissāya  pāṇaṃ
hanati  .pe.  saṅghaṃ bhindati saddhā .pe. senāsanaṃ rāgassa .pe.
Patthanāya  upanissayapaccayena  paccayo  .  nonīvaraṇo  dhammo
nīvaraṇassa   ca   nonīvaraṇassa  ca  dhammassa  upanissayapaccayena
paccayo:  ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.
Pakatūpanissayo:  saddhaṃ  upanissāya  mānaṃ  jappeti  diṭṭhiṃ  gaṇhāti
sīlaṃ  ...  .pe.  senāsanaṃ  upanissāya pāṇaṃ hanati .pe. saṅghaṃ
bhindati  saddhā  .pe.  senāsanaṃ  nīvaraṇānañca  sampayuttakānañca
Khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo.
   {598.2} Nīvaraṇo ca nonīvaraṇo ca dhammā nīvaraṇassa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo:  nīvaraṇā  ca  sampayuttakā ca
khandhā nīvaraṇānaṃ upanissayapaccayena paccayo tīṇi.
   [599] Nonīvaraṇo dhammo nonīvaraṇassa dhammassa purejātapaccayena
paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:
cakkhuṃ ... vatthuṃ aniccato ... domanassaṃ uppajjati. Tīṇi. Purejātaṃ
ārammaṇasadisaṃ kusalākusalassa vibhajitabbaṃ.
   [600]  Nīvaraṇo  dhammo nīvaraṇassa dhammassa pacchājātapaccayena
paccayo: tīṇi. Āsevanapaccayena paccayo: nava.
   [601]  Nonīvaraṇo  dhammo nonīvaraṇassa dhammassa kammapaccayena
paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā  . sahajātā: nonīvaraṇā cetanā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  kammapaccayena
paccayo   .   nānākhaṇikā:  nonīvaraṇā  cetanā  vipākānaṃ
khandhānaṃ  kaṭattā  ca  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  .  mūlāni
pucchitabbāni  .  nonīvaraṇā  cetanā  sampayuttakānaṃ  nīvaraṇānaṃ
kammapaccayena  paccayo  .  nonīvaraṇā  cetanā  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  nīvaraṇānañca  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  kammapaccayena
paccayo.
   [602]  Nonīvaraṇo dhammo nonīvaraṇassa dhammassa vipākapaccayena
paccayo:  ekaṃ  .  āhārapaccayena  paccayo:  indriyapaccayena
paccayo:   jhānapaccayena   paccayo:   maggapaccayena  paccayo:
sampayuttapaccayena paccayo:.
   [603]  Nīvaraṇo dhammo nonīvaraṇassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo:  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  evaṃ  avasesā  cattāri
pañhā kātabbā.
   [604]  Nīvaraṇo  dhammo  nīvaraṇassa  dhammassa  atthipaccayena
paccayo:   kāmacchandanīvaraṇaṃ   thīnamiddhanīvaraṇassa   uddhaccanīvaraṇassa
avijjānīvaraṇassa  atthipaccayena  paccayo  cakkaṃ  .  nīvaraṇo dhammo
nonīvaraṇassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ .
Evaṃ  nīvaraṇamūle  tīṇi  .  nonīvaraṇo dhammo nonīvaraṇassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ
indriyaṃ  .  saṅkhittaṃ  .  nonīvaraṇo  dhammo  nīvaraṇassa  dhammassa
atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ. Saṅkhittaṃ.
   {604.1}  Nonīvaraṇo  dhammo  nīvaraṇassa  ca nonīvaraṇassa ca
dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ. Saṅkhittaṃ. Nīvaraṇo
ca  nonīvaraṇo  ca dhammā nīvaraṇassa dhammassa atthipaccayena paccayo:
sahajātaṃ  purejātaṃ  .  sahajātaṃ:  kāmacchandanīvaraṇañca  sampayuttakā
ca   khandhā  thīnamiddhanīvaraṇassa  uddhaccanīvaraṇassa  avijjānīvaraṇassa
Atthipaccayena  paccayo  kāmacchandanīvaraṇañca  vatthu ca thīnamiddhanīvaraṇassa
avijjānīvaraṇassa atthipaccayena paccayo.
   {604.2} Nīvaraṇo ca nonīvaraṇo ca dhammā nonīvaraṇassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ
indriyaṃ  .  sahajāto:  nonīvaraṇo  eko khandho ca nīvaraṇā ca
tiṇṇannaṃ   khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ  atthipaccayena
paccayo dve khandhā ... nīvaraṇā ca vatthu ca nonīvaraṇānaṃ khandhānaṃ
atthipaccayena  paccayo  nīvaraṇā  ca  sampayuttakā  ca  khandhā
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  nīvaraṇā  ca
mahābhūtā  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo .
Pacchājātā:  nīvaraṇā  ca  sampayuttakā  ca  khandhā  purejātassa
imassa  kāyassa  atthipaccayena  paccayo  pacchājātā:  nīvaraṇā ca
sampayuttakā  khandhā  ca  kabaḷiṃkāro  āhāro  ca imassa kāyassa
atthipaccayena  paccayo  pacchājātā:  nīvaraṇā  ca  sampayuttakā
khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   {604.3} Nīvaraṇo ca nonīvaraṇo ca dhammā nīvaraṇassa ca nonīvaraṇassa
ca  dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ . sahajāto:
nonīvaraṇo  eko  khandho  ca  kāmacchandanīvaraṇañca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ
thīnamiddhanīvaraṇassa    ca    uddhaccanīvaraṇassa    avijjānīvaraṇassa
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena paccayo dve khandhā ...
Kāmacchandanīvaraṇañca  vatthu  ca  thīnamiddhanīvaraṇassa  uddhaccanīvaraṇassa
avijjānīvaraṇassa   ca   sampayuttakānañca  khandhānaṃ  atthipaccayena
paccayo cakkaṃ.
   [605]  Hetuyā  cattāri  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe
nava  nissaye  nava  upanissaye  nava  purejāte  tīṇi pacchājāte
tīṇi  āsevane  nava  kamme  tīṇi  vipāke  ekaṃ  āhāre
tīṇi  indriye  tīṇi  jhāne  tīṇi  magge  tīṇi  sampayutte
nava  vippayutte  pañca  atthiyā  nava  natthiyā  nava  vigate
nava avigate nava.
   [606]  Nīvaraṇo  dhammo  nīvaraṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:    sahajātapaccayena    paccayo:   upanissayapaccayena
paccayo:  .  nīvaraṇo dhammo nonīvaraṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
pacchājātapaccayena  paccayo:  .  nīvaraṇo  dhammo  nīvaraṇassa
ca   nonīvaraṇassa   ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   {606.1} Nonīvaraṇo dhammo nonīvaraṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
purejātapaccayena  paccayo: pacchājātapaccayena paccayo: kammapaccayena
Paccayo:  āhārapaccayena  paccayo:  indriyapaccayena  paccayo: .
Nonīvaraṇo   dhammo   nīvaraṇassa   dhammassa   ārammaṇapaccayena
paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
purejātapaccayena paccayo:.
   {606.2} Nonīvaraṇo dhammo nīvaraṇassa ca nonīvaraṇassa ca dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena
paccayo: purejātapaccayena paccayo: . nīvaraṇo ca nonīvaraṇo ca dhammā
nīvaraṇassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena
paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   {606.3} Nīvaraṇo ca nonīvaraṇo ca dhammā nonīvaraṇassa dhammassa
ārammaṇapaccayena    paccayo:    sahajātapaccayena   paccayo:
upanissayapaccayena   paccayo:  pacchājātapaccayena  paccayo:  .
Nīvaraṇo  ca  nonīvaraṇo  ca  dhammā  nīvaraṇassa ca nonīvaraṇassa ca
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena paccayo:.
   [607]  Nahetuyā  nava  naārammaṇe  nava  naadhipatiyā  nava
sabbattha nava novigate nava noavigate nava.
   [608] Hetupaccayā naārammaṇe cattāri . saṅkhittaṃ . ...
Nasamanantare  cattāri  naaññamaññe  dve  naupanissaye  cattāri .
Saṅkhittaṃ  .  ...  namagge cattāri nasampayutte dve navippayutte
cattāri nonatthiyā cattāri novigate cattāri.
   [609]  Nahetupaccayā ārammaṇe nava ... adhipatiyā nava .
Anulomamātikā vitthāretabbā. ... Avigate nava.
           Nīvaraṇadukaṃ niṭṭhitaṃ.
            --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 355-366. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=7228              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=7228              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=594&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=80              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=594              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]