ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Paccayavāro
   [59]  Sahetukaṃ  dhammaṃ  paccayā  sahetuko  dhammo uppajjati
hetupaccayā:  sahetukamūlakaṃ  paṭiccasadisaṃ  .  ahetukaṃ  dhammaṃ paccayā
Ahetuko  ...  paṭiccasadisaṃyeva . ahetukaṃ dhammaṃ paccayā sahetuko
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  vatthuṃ  paccayā  sahetukā  khandhā
vicikicchāsahagataṃ  uddhaccasahagataṃ  mohaṃ  paccayā  sampayuttakā  khandhā
paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paccayā  sahetukā  khandhā  . ahetukaṃ dhammaṃ
paccayā  sahetuko  ca ahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:
vatthuṃ  paccayā  sahetukā  khandhā  mahābhūte  paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  vicikicchāsahagataṃ  uddhaccasahagataṃ  mohaṃ  paccayā  sampayuttakā
khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ ....
   {59.1}  Sahetukañca  ahetukañca  dhammaṃ  paccayā  sahetuko
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  sahetukaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca
paccayā tayo khandhā dve khandhe ... vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ
ekaṃ khandhañca mohañca paccayā tayo khandhā dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe ....
   {59.2} Sahetukañca ahetukañca dhammaṃ paccayā ahetuko dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  sahetuke  khandhe ca mahābhūte ca paccayā
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca mohañca
paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ ... Paṭisandhikkhaṇe.
   {59.3}  Sahetukañca  ahetukañca  dhammaṃ paccayā sahetuko ca
ahetuko  ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: sahetukaṃ ekaṃ khandhañca
vatthuñca paccayā tayo khandhā dve khandhe ... sahetuke khandhe ca
mahābhūte   ca   paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  vicikicchāsahagataṃ
uddhaccasahagataṃ    ekaṃ    khandhañca    mohañca    paccayā
Tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe
sahetukaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve khandhe ...
Sahetuke khandhe ca mahābhūte ca paccayā kaṭattārūpaṃ.
   [60]  Sahetukaṃ  dhammaṃ  paccayā  sahetuko  dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā:  sahetukaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā
paṭisandhikkhaṇe ... . sahetukaṃ dhammaṃ paccayā ahetuko dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā:  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paccayā
vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato  moho  .  sahetukaṃ dhammaṃ paccayā
sahetuko  ca  ahetuko  ca  dhammā  uppajjanti  ārammaṇapaccayā:
vicikicchāsahagataṃ  uddhaccasahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā
moho ca dve khandhe ....
   {60.1}  Ahetukaṃ  dhammaṃ  paccayā ahetuko dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā: ahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ ... Dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe
vatthuṃ  paccayā  khandhā  cakkhāyatanaṃ  paccayā cakkhuviññāṇaṃ kāyāyatanaṃ
paccayā  kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ  paccayā  ahetukā khandhā . ahetukaṃ
dhammaṃ  paccayā  sahetuko  dhammo  uppajjati ārammaṇapaccayā: vatthuṃ
paccayā  sahetukā  khandhā  vicikicchāsahagataṃ  uddhaccasahagataṃ  mohaṃ
paccayā sampayuttakā khandhā paṭisandhikkhaṇe ....
   {60.2} Ahetukaṃ dhammaṃ paccayā sahetuko ca ahetuko ca dhammā
uppajjanti   ārammaṇapaccayā:  vatthuṃ  paccayā  vicikicchāsahagatā
uddhaccasahagatā  khandhā  moho  ca  .  sahetukañca  ahetukañca
Dhammaṃ  paccayā  sahetuko  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:
sahetukaṃ  ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā vicikicchāsahagataṃ
uddhaccasahagataṃ  ekaṃ  khandhañca  mohañca  paccayā  tayo  khandhā
dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe ....
   {60.3} Sahetukañca ahetukañca dhammaṃ paccayā ahetuko dhammo
uppajjati   ārammaṇapaccayā:   vicikicchāsahagate   uddhaccasahagate
khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho .
Sahetukañca  ahetukañca  dhammaṃ  paccayā  sahetuko  ca ahetuko ca
dhammā    uppajjanti    ārammaṇapaccayā:    vicikicchāsahagataṃ
uddhaccasahagataṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā  tayo  khandhā
moho ca dve khandhe paccayā dve khandhā moho ca.
   [61]  Sahetukaṃ  dhammaṃ  paccayā  sahetuko  dhammo uppajjati
adhipatipaccayā: adhipatiyā nava pañhā pavatteyeva.
   [62]  Sahetukaṃ  dhammaṃ  paccayā  sahetuko  dhammo uppajjati
anantarapaccayā:. ... Samanantarapaccayā:.
   [63] ... Sahajātapaccayā: tīṇi paṭiccavārasadisā. Ahetukaṃ dhammaṃ
paccayā  ahetuko  dhammo  uppajjati sahajātapaccayā: ahetukaṃ ekaṃ
khandhaṃ  paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ...
Paṭisandhi  yāva  asaññasattā  cakkhāyatanaṃ  paccayā  cakkhuviññāṇaṃ
kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ vatthuṃ paccayā ahetukā khandhā.
   {63.1}  Ahetukaṃ  dhammaṃ  paccayā sahetuko dhammo uppajjati
sahajātapaccayā:  vatthuṃ  paccayā  sahetukā  khandhā  vicikicchāsahagataṃ
uddhaccasahagataṃ mohaṃ paccayā sampayuttakā khandhā paṭisandhikkhaṇe ....
   {63.2} Ahetukaṃ dhammaṃ paccayā sahetuko ca ahetuko ca dhammā
uppajjanti  sahajātapaccayā: vatthuṃ paccayā sahetukā khandhā mahābhūte
paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  vicikicchāsahagataṃ  uddhaccasahagataṃ  mohaṃ
paccayā  sampayuttakā  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe
vatthuṃ ....
   {63.3} Sahetukañca ahetukañca dhammaṃ paccayā sahetuko dhammo
uppajjati  sahajātapaccayā:  sahetukaṃ  ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā
tayo khandhā dve khandhe ... Vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca
mohañca paccayā tayo khandhā dve khandhe ... Paṭisandhikhaṇe ....
   {63.4} Sahetukañca ahetukañca dhammaṃ paccayā ahetuko dhammo
uppajjati  sahajātapaccayā: sahetuke khandhe ca mahābhūte ca paccayā
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca mohañca
paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca
vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   {63.5}  Sahetukañca  ahetukañca  dhammaṃ paccayā sahetuko ca
ahetuko ca dhammā uppajjanti sahajātapaccayā: sahetukaṃ ekaṃ khandhañca
vatthuñca paccayā tayo khandhā dve khandhe ... Sahetuke khandhe ca mahābhūte
ca  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ ekaṃ
Khandhañca  vatthuñca paccayā tayo khandhā dve khandhe ... sahetuke
khandhe  ca  mahābhūte  ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ vicikicchāsahagataṃ
uddhaccasahagataṃ  ekaṃ  khandhañca  mohañca  paccayā  tayo  khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ dve khandhe ... vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ
ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā moho ca dve khandhe ...
Paṭisandhikkhaṇe  sahetukaṃ  ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā
dve khandhe ... Sahetuke khandhe ca mahābhūte ca paccayā kaṭattārūpaṃ.
   [64]  Sahetukaṃ  dhammaṃ  paccayā  sahetuko  dhammo uppajjati
aññamaññapaccayā:. Saṅkhittaṃ. ... Avigatapaccayā:.
   [65]  Hetuyā  nava  ārammaṇe nava adhipatiyā nava sabbattha
nava avigate nava. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [66] Sahetukaṃ dhammaṃ paccayā ahetuko dhammo uppajjati nahetupaccayā:
vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paccayā  vicikicchāsahagato
uddhaccasahagato  moho  .  ahetukaṃ  dhammaṃ  paccayā  ahetuko
dhammo uppajjati nahetupaccayā: ahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ ... Paṭisandhikkhaṇe ...
Yāva   asaññasattā   cakkhāyatanaṃ   paccayā   cakkhuviññāṇaṃ
kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ  paccayā  ahetukā khandhā
moho  ca . sahetukañca ahetukañca dhammaṃ paccayā ahetuko dhammo
uppajjati  nahetupaccayā:  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate khandhe ca
Vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. Saṅkhittaṃ.
   [67]  Nahetuyā  tīṇi  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  nava
naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  nanissaye
tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte  nava  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  cattāri navipāke nava naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte tīṇi
navippayutte cha nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [68]  Hetupaccayā  naārammaṇe  tīṇi  ... naadhipatiyā nava
naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye
tīṇi napurejāte nava napacchājāte nava naāsevane nava nakamme tīṇi
navipāke  nava  nasampayutte  tīṇi  navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi
novigate tīṇi evaṃ gaṇetabbaṃ.
          Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [69]  Nahetupaccayā  ārammaṇe tīṇi ... anantare tīṇi .
Saṅkhittaṃ. ... Magge tīṇi sampayutte tīṇi avigate tīṇi.
           Evaṃ gaṇetabbaṃ.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
        Nissayavāro paccayavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 36-42. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=729              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=729              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=59&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=4              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=59              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]