ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Pañhāvāro
   [625]  Nīvaraṇasampayutto  dhammo  nīvaraṇasampayuttassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  nīvaraṇasampayuttā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
hetupaccayena  paccayo  .  mūlāni  pucchitabbāni . nīvaraṇasampayuttā
hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo . Nīvaraṇasampayuttā
hetū   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ
hetupaccayena  paccayo  .  nīvaraṇavippayutto dhammo nīvaraṇavippayuttassa
dhammassa    hetupaccayena    paccayo:    nīvaraṇavippayuttā
hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena
paccayo paṭisandhi.
   [626]  Nīvaraṇasampayutto  dhammo  nīvaraṇasampayuttassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  rāgaṃ  assādeti  abhinandati  taṃ
ārabbha  rāgo  diṭṭhi  vicikicchā  uddhaccaṃ  domanassaṃ  uppajjati
diṭṭhiṃ  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  rāgo  diṭṭhi vicikicchā
uddhaccaṃ   domanassaṃ   uppajjati  vicikicchaṃ  ārabbha  vicikicchā
diṭṭhi  uddhaccaṃ  domanassaṃ  uddhaccaṃ  ārabbha  uddhaccaṃ  uppajjati
Diṭṭhi ... vicikicchā uppajjati domanassaṃ ārabbha domanassaṃ uppajjati
diṭṭhi ... Vicikicchā ... Uddhaccaṃ uppajjati.
   {626.1}  Nīvaraṇasampayutto  dhammo  nīvaraṇavippayuttassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  ariyā  nīvaraṇasampayutte pahīne kilese
paccavekkhanti  vikkhambhite  kilese  paccavekkhanti pubbe samudāciṇṇe
kilese  jānanti nīvaraṇasampayutte khandhe aniccato dukkhato anattato
vipassati   cetopariyañāṇena   nīvaraṇasampayuttacittasamaṅgissa   cittaṃ
jānāti  nīvaraṇasampayuttā  khandhā  iddhividhañāṇassa  cetopariyañāṇassa
pubbenivāsānussatiñāṇassa    yathākammūpagañāṇassa   anāgataṃsañāṇassa
āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   {626.2}  Nīvaraṇavippayutto  dhammo  nīvaraṇavippayuttassa dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: dānaṃ ... sīlaṃ ... uposathakammaṃ ... Taṃ
paccavekkhati pubbe suciṇṇāni ... jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ ... Ariyā
maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ ... phalaṃ paccavekkhanti nibbānaṃ ... Nibbānaṃ
gotrabhussa  vodānassa  maggassa phalassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena
paccayo cakkhuṃ ... vatthuṃ ... Nīvaraṇavippayutte khandhe aniccato dukkhato
anattato vipassati dibbena cakkhunā rūpaṃ passati yāva āvajjanāya.
   {626.3}  Nīvaraṇavippayutto  dhammo  nīvaraṇasampayuttassa dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: dānaṃ ... Sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ... Pubbe ...
Jhānā ... cakkhuṃ ... vatthuṃ ... nīvaraṇavippayutte khandhe assādeti
Abhinandati  taṃ  ārabbha  rāgo  diṭṭhi  vicikicchā uddhaccaṃ domanassaṃ
uppajjati.
   [627]  Nīvaraṇasampayutto  dhammo  nīvaraṇasampayuttassa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo:   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati  .
Ārammaṇādhipati:  rāgaṃ  garuṃ  katvā  assādeti  abhinandati taṃ garuṃ
katvā  rāgo diṭṭhi uppajjati . sahajātādhipati: nīvaraṇasampayuttādhipati
nīvaraṇasampayuttānaṃ   khandhānaṃ   adhipatipaccayena   paccayo  .
Nīvaraṇasampayutto  dhammo  nīvaraṇavippayuttassa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo:   sahajātādhipati:   nīvaraṇasampayuttādhipati  cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ   adhipatipaccayena   paccayo   .   mūlaṃ   pucchitabbaṃ
nīvaraṇasampayuttādhipati   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   {627.1}   Nīvaraṇavippayutto   dhammo   nīvaraṇavippayuttassa
dhammassa    adhipatipaccayena    paccayo:    ārammaṇādhipati
sahajātādhipati . ārammaṇādhipati dānaṃ ... sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ...
Taṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhati  pubbe  suciṇṇāni  ...  jhānā
vuṭṭhahitvā jhānaṃ ... ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā ...
Phalaṃ ... nibbānaṃ ... nibbānaṃ gotrabhussa vodānassa maggassa phalassa
adhipatipaccayena  paccayo  .  sahajātādhipati:  nīvaraṇavippayuttādhipati
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  adhipatipaccayena
paccayo  .  nīvaraṇavippayutto  dhammo  nīvaraṇasampayuttassa  dhammassa
Adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati:  dānaṃ  ...  .pe.
Pubbe ... jhānaṃ ... Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Nīvaraṇavippayutte khandhe garuṃ
katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo diṭṭhi uppajjati.
   [628]  Nīvaraṇasampayutto  dhammo  nīvaraṇasampayuttassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  purimā  purimā  nīvaraṇasampayuttā  khandhā
pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  nīvaraṇasampayuttānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena
paccayo  .  mūlaṃ  pucchitabbaṃ  nīvaraṇasampayuttā  khandhā  vuṭṭhānassa
anantarapaccayena  paccayo  idha  purimā  purimā  natthi  .  mūlaṃ
pucchitabbaṃ  purimā  purimā  nīvaraṇavippayuttā  khandhā  pacchimānaṃ
pacchimānaṃ  nīvaraṇavippayuttānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo
anulomaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo.
   {628.1}  Nīvaraṇavippayutto  dhammo  nīvaraṇasampayuttassa dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  āvajjanā  nīvaraṇasampayuttānaṃ  khandhānaṃ
anantarapaccayena  paccayo . nīvaraṇasampayutto dhammo nīvaraṇasampayuttassa
dhammassa  samanantarapaccayena  paccayo:  .  sahajātapaccayena paccayo:
aññamaññapaccayena paccayo: nissayapaccayena paccayo:.
   [629]  Nīvaraṇasampayutto  dhammo  nīvaraṇasampayuttassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo:  rāgaṃ  upanissāya  pāṇaṃ
hanati .pe. saṅghaṃ bhindati dosaṃ ... mohaṃ mānaṃ diṭṭhiṃ ... Patthanaṃ
Upanissāya  pāṇaṃ  hanati  .pe.  saṅghaṃ  bhindati  rāgo  .pe.
Patthanā rāgassa .pe. Patthanāya upanissayapaccayena paccayo.
   {629.1}  Nīvaraṇasampayutto  dhammo  nīvaraṇavippayuttassa dhammassa
upanissayapaccayena  paccayo:  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.
Pakatūpanissayo:  rāgaṃ  upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ ... uposathakammaṃ
jhānaṃ  vipassanaṃ  maggaṃ abhiññaṃ ... samāpattiṃ uppādeti dosaṃ ...
Patthanaṃ  upanissāya  dānaṃ  deti .pe. samāpattiṃ uppādeti rāgo
.pe.  patthanā  saddhāya .pe. paññāya kāyikassa sukhassa kāyikassa
dukkhassa maggassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   {629.2}  Nīvaraṇavippayutto  dhammo  nīvaraṇavippayuttassa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo:  saddhaṃ  upanissāya dānaṃ deti
sīlaṃ ... .pe. maggaṃ ... abhiññaṃ ... Samāpattiṃ uppādeti sīlaṃ ...
.pe.  Paññaṃ  ... .pe. senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti .pe.
Samāpattiṃ  uppādeti  saddhā  .pe.  senāsanaṃ  saddhāya  .pe.
Paññāya maggassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   {629.3}  Nīvaraṇavippayutto  dhammo  nīvaraṇasampayuttassa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo: saddhaṃ upanissāya mānaṃ jappeti
diṭṭhiṃ gaṇhāti sīlaṃ ... .pe. paññaṃ ... Kāyikaṃ ... .pe. Senāsanaṃ
Upanissāya  pāṇaṃ  hanati  .pe.  saṅghaṃ  bhindati  saddhā  .pe.
Senāsanaṃ  rāgassa  dosassa  mohassa  mānassa  diṭṭhiyā patthanāya
upanissayapaccayena paccayo.
   [630]  Nīvaraṇavippayutto  dhammo  nīvaraṇavippayuttassa  dhammassa
purejātapaccayena  paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ .
Ārammaṇapurejātaṃ:  cakkhuṃ  ...  vatthuṃ  aniccato dukkhato anattato
vipassati  dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā
saddaṃ   suṇāti   rūpāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa   phoṭṭhabbāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa   .  vatthupurejātaṃ:  cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa
kāyāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa   vatthu  nīvaraṇavippayuttānaṃ  khandhānaṃ
purejātapaccayena paccayo . nīvaraṇavippayutto dhammo nīvaraṇasampayuttassa
dhammassa    purejātapaccayena    paccayo:   ārammaṇapurejātaṃ
vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:  cakkhuṃ  ... vatthuṃ assādeti
abhinandati  taṃ ārabbha rāgo doso moho . vatthupurejātaṃ: vatthu
nīvaraṇasampayuttānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   [631]  Nīvaraṇasampayutto  dhammo  nīvaraṇavippayuttassa  dhammassa
pacchājātapaccayena paccayo: dve. Āsevanapaccayena paccayo: dve.
   [632]  Nīvaraṇasampayutto  dhammo  nīvaraṇasampayuttassa  dhammassa
kammapaccayena  paccayo:  nīvaraṇasampayuttā  cetanā  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  kammapaccayena  paccayo  . mūlāni kātabbāni . sahajātā
Nānākhaṇikā  .  sahajātā: nīvaraṇasampayuttā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ    kammapaccayena    paccayo    .   nānākhaṇikā:
nīvaraṇasampayuttā  cetanā  vipākānaṃ  khandhānaṃ  kaṭattā  ca  rūpānaṃ
kammapaccayena  paccayo  .  nīvaraṇasampayuttā  cetanā  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo .
Nīvaraṇavippayutto  dhammo  nīvaraṇavippayuttassa  dhammassa  kammapaccayena
paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā  .  saṅkhittaṃ  .  vipākapaccayena
paccayo: ekaṃ.
   [633]  Nīvaraṇasampayutto  dhammo  nīvaraṇasampayuttassa  dhammassa
āhārapaccayena  paccayo: . indriyapaccayena paccayo: jhānapaccayena
paccayo:    maggapaccayena    paccayo:    sampayuttapaccayena
paccayo: dve.
   [634]  Nīvaraṇasampayutto  dhammo  nīvaraṇavippayuttassa  dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  saṅkhittaṃ .
Nīvaraṇavippayutto  dhammo  nīvaraṇavippayuttassa  dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ  .  saṅkhittaṃ  .
Nīvaraṇavippayutto  dhammo  nīvaraṇasampayuttassa  dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo:   purejātaṃ:   vatthu   nīvaraṇasampayuttānaṃ   khandhānaṃ
vippayuttapaccayena paccayo.
   [635]  Nīvaraṇasampayutto  dhammo  nīvaraṇasampayuttassa  dhammassa
Atthipaccayena  paccayo:  nīvaraṇasampayutto  eko  khandho  tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. Nīvaraṇasampayutto dhammo nīvaraṇavippayuttassa
dhammassa   atthipaccayena   paccayo:   sahajātaṃ   purejātaṃ
pacchājātaṃ  .  sahajātā:  nīvaraṇasampayuttā  khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  .  pacchājātā:  nīvaraṇasampayuttā
khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo.
   {635.1}  Nīvaraṇasampayutto  dhammo  nīvaraṇasampayuttassa  ca
nīvaraṇavippayuttassa  ca dhammassa atthipaccayena paccayo: nīvaraṇasampayutto
eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
atthipaccayena  paccayo  dve  khandhā  dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena
paccayo  .  nīvaraṇavippayutto  dhammo  nīvaraṇavippayuttassa  dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ
indriyaṃ  .  saṅkhittaṃ  .  nīvaraṇavippayutto dhammo nīvaraṇasampayuttassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  purejātaṃ:  cakkhuṃ  ...  vatthuṃ
assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  rāgo diṭṭhi vicikicchā uddhaccaṃ
domanassaṃ  uppajjati  vatthuṃ  nīvaraṇasampayuttānaṃ  khandhānaṃ atthipaccayena
paccayo.
   {635.2}  Nīvaraṇasampayutto  ca  nīvaraṇavippayutto  ca  dhammā
nīvaraṇasampayuttassa   dhammassa   atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ
purejātaṃ  .  sahajāto:  nīvaraṇasampayutto  eko  khandho  ca
vatthu  ca  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo  dve khandhā
Ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo . Nīvaraṇasampayutto
ca    nīvaraṇavippayutto    ca   dhammā   nīvaraṇavippayuttassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ
indriyaṃ  .  sahajātā:  nīvaraṇasampayuttā  khandhā  ca mahābhūtā ca
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  .  pacchājātā:
nīvaraṇasampayuttā  khandhā  ca  kabaḷiṃkāro  āhāro  ca  imassa
kāyassa   atthipacyena  paccayo  pacchājātā:  nīvaraṇasampayuttā
khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [636]  Hetuyā  cattāri  ārammaṇe  cattāri  adhipatiyā
pañca  anantare  cattāri  samanantare  cattāri  sahajāte  pañca
aññamaññe   dve   nissaye   satta   upanissaye   cattāri
purejāte  dve pacchājāte dve āsevane dve kamme cattāri
vipāke  ekaṃ  āhāre  cattāri  indriye  cattāri  jhāne
cattāri  magge  cattāri  sampayutte  dve  vippayutte  tīṇi
atthiyā  satta  natthiyā  cattāri  vigate  cattāri  avigate
satta.
   [637]  Nīvaraṇasampayutto  dhammo  nīvaraṇasampayuttassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena
paccayo:   .   nīvaraṇasampayutto   dhammo   nīvaraṇavippayuttassa
dhammassa    ārammaṇapaccayena    paccayo:    sahajātapaccayena
Paccayo:   upanissayapaccayena   paccayo:   pacchājātapaccayena
paccayo:  kammapaccayena  paccayo  .  nīvaraṇasampayutto  dhammo
nīvaraṇasampayuttassa  ca  nīvaraṇavippayuttassa  ca dhammassa sahajātapaccayena
paccayo:.
   {637.1}   Nīvaraṇavippayutto   dhammo   nīvaraṇavippayuttassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena    paccayo:   purejātapaccayena   paccayo:
pacchājātapaccayena  paccayo:  kammapaccayena paccayo: āhārapaccayena
paccayo:   indriyapaccayena   paccayo:   .   nīvaraṇavippayutto
dhammo  nīvaraṇasampayuttassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena paccayo: purejātapaccayena paccayo:.
   {637.2}  Nīvaraṇasampayutto  ca  nīvaraṇavippayutto  ca  dhammā
nīvaraṇasampayutassa  dhammassa  sahajātapaccayena paccayo: purejātapaccayena
paccayo:  .  nīvaraṇasampayutto  ca  nīvaraṇavippayutto  ca  dhammā
nīvaraṇavippayuttassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo: pacchājātapaccayena
paccayo:    āhārapaccayena    paccayo:    indriyapaccayena
paccayo:
   [638]  Nahetuyā  satta  naārammaṇe  satta  naadhipatiyā
satta  naanantare  satta  nasamanantare  satta  nasahajāte  pañca
naaññamaññe   pañca   nanissaye   pañca   naupanissaye  satta
napurejāte  cha  namagge  satta  nasampayutte  pañca  navippayutte
Cattāri  noatthiyā  cattāri  nonatthiyā  satta  novigate  satta
noavigate cattāri.
   [639]  Hetupaccayā  naārammaṇe  cattāri  ... naadhipatiyā
cattāri  naanantare  cattāri  nasamanantare  cattāri  naaññamaññe
dve  naupanissaye  cattāri  namagge  cattāri  nasampayutte  dve
navippayutte dve nonatthiyā cattāri novigate cattāri.
   [640] Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri ... adhipatiyā pañca
anulomagaṇanā kātabbā avigate satta.
         Nīvaraṇasampayuttadukaṃ niṭṭhitaṃ.
              -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 371-381. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=7560              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=7560              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=625&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=85              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=625              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]