ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Panhavaro
   [625]  Nivaranasampayutto  dhammo  nivaranasampayuttassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  nivaranasampayutta hetu sampayuttakanam khandhanam
hetupaccayena  paccayo  .  mulani  pucchitabbani . nivaranasampayutta
hetu cittasamutthananam rupanam hetupaccayena paccayo . Nivaranasampayutta
hetu   sampayuttakanam   khandhanam   cittasamutthanananca   rupanam
hetupaccayena  paccayo  .  nivaranavippayutto dhammo nivaranavippayuttassa
dhammassa    hetupaccayena    paccayo:    nivaranavippayutta
hetu  sampayuttakanam  khandhanam cittasamutthanananca rupanam hetupaccayena
paccayo patisandhi.
   [626]  Nivaranasampayutto  dhammo  nivaranasampayuttassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo:  ragam  assadeti  abhinandati  tam
arabbha  rago  ditthi  vicikiccha  uddhaccam  domanassam  uppajjati
ditthim  assadeti  abhinandati  tam  arabbha  rago  ditthi vicikiccha
uddhaccam   domanassam   uppajjati  vicikiccham  arabbha  vicikiccha
ditthi  uddhaccam  domanassam  uddhaccam  arabbha  uddhaccam  uppajjati
Ditthi ... vicikiccha uppajjati domanassam arabbha domanassam uppajjati
ditthi ... Vicikiccha ... Uddhaccam uppajjati.
   {626.1}  Nivaranasampayutto  dhammo  nivaranavippayuttassa dhammassa
arammanapaccayena  paccayo:  ariya  nivaranasampayutte pahine kilese
paccavekkhanti  vikkhambhite  kilese  paccavekkhanti pubbe samudacinne
kilese  jananti nivaranasampayutte khandhe aniccato dukkhato anattato
vipassati   cetopariyananena   nivaranasampayuttacittasamangissa   cittam
janati  nivaranasampayutta  khandha  iddhividhananassa  cetopariyananassa
pubbenivasanussatinanassa    yathakammupagananassa   anagatamsananassa
avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   {626.2}  Nivaranavippayutto  dhammo  nivaranavippayuttassa dhammassa
arammanapaccayena paccayo: danam ... silam ... uposathakammam ... Tam
paccavekkhati pubbe sucinnani ... jhana vutthahitva jhanam ... Ariya
magga vutthahitva maggam ... phalam paccavekkhanti nibbanam ... Nibbanam
gotrabhussa  vodanassa  maggassa phalassa avajjanaya arammanapaccayena
paccayo cakkhum ... vatthum ... Nivaranavippayutte khandhe aniccato dukkhato
anattato vipassati dibbena cakkhuna rupam passati yava avajjanaya.
   {626.3}  Nivaranavippayutto  dhammo  nivaranasampayuttassa dhammassa
arammanapaccayena paccayo: danam ... Silam ... Uposathakammam ... Pubbe ...
Jhana ... cakkhum ... vatthum ... nivaranavippayutte khandhe assadeti
Abhinandati  tam  arabbha  rago  ditthi  vicikiccha uddhaccam domanassam
uppajjati.
   [627]  Nivaranasampayutto  dhammo  nivaranasampayuttassa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo:   arammanadhipati   sahajatadhipati  .
Arammanadhipati:  ragam  garum  katva  assadeti  abhinandati tam garum
katva  rago ditthi uppajjati . sahajatadhipati: nivaranasampayuttadhipati
nivaranasampayuttanam   khandhanam   adhipatipaccayena   paccayo  .
Nivaranasampayutto  dhammo  nivaranavippayuttassa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo:   sahajatadhipati:   nivaranasampayuttadhipati  cittasamutthananam
rupanam   adhipatipaccayena   paccayo   .   mulam   pucchitabbam
nivaranasampayuttadhipati   sampayuttakanam   khandhanam  cittasamutthanananca
rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   {627.1}   Nivaranavippayutto   dhammo   nivaranavippayuttassa
dhammassa    adhipatipaccayena    paccayo:    arammanadhipati
sahajatadhipati . arammanadhipati danam ... silam ... Uposathakammam ...
Tam  garum  katva  paccavekkhati  pubbe  sucinnani  ...  jhana
vutthahitva jhanam ... ariya magga vutthahitva maggam garum katva ...
Phalam ... nibbanam ... nibbanam gotrabhussa vodanassa maggassa phalassa
adhipatipaccayena  paccayo  .  sahajatadhipati:  nivaranavippayuttadhipati
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  adhipatipaccayena
paccayo  .  nivaranavippayutto  dhammo  nivaranasampayuttassa  dhammassa
Adhipatipaccayena  paccayo:  arammanadhipati:  danam  ...  .pe.
Pubbe ... jhanam ... Cakkhum ... Vatthum ... Nivaranavippayutte khandhe garum
katva assadeti abhinandati tam garum katva rago ditthi uppajjati.
   [628]  Nivaranasampayutto  dhammo  nivaranasampayuttassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  purima  purima  nivaranasampayutta  khandha
pacchimanam  pacchimanam  nivaranasampayuttanam  khandhanam  anantarapaccayena
paccayo  .  mulam  pucchitabbam  nivaranasampayutta  khandha  vutthanassa
anantarapaccayena  paccayo  idha  purima  purima  natthi  .  mulam
pucchitabbam  purima  purima  nivaranavippayutta  khandha  pacchimanam
pacchimanam  nivaranavippayuttanam  khandhanam  anantarapaccayena  paccayo
anulomam phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo.
   {628.1}  Nivaranavippayutto  dhammo  nivaranasampayuttassa dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  avajjana  nivaranasampayuttanam  khandhanam
anantarapaccayena  paccayo . nivaranasampayutto dhammo nivaranasampayuttassa
dhammassa  samanantarapaccayena  paccayo:  .  sahajatapaccayena paccayo:
annamannapaccayena paccayo: nissayapaccayena paccayo:.
   [629]  Nivaranasampayutto  dhammo  nivaranasampayuttassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   arammanupanissayo  anantarupanissayo
pakatupanissayo  .pe.  pakatupanissayo:  ragam  upanissaya  panam
hanati .pe. sangham bhindati dosam ... moham manam ditthim ... Patthanam
Upanissaya  panam  hanati  .pe.  sangham  bhindati  rago  .pe.
Patthana ragassa .pe. Patthanaya upanissayapaccayena paccayo.
   {629.1}  Nivaranasampayutto  dhammo  nivaranavippayuttassa dhammassa
upanissayapaccayena  paccayo:  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .pe.
Pakatupanissayo:  ragam  upanissaya danam deti silam ... uposathakammam
jhanam  vipassanam  maggam abhinnam ... samapattim uppadeti dosam ...
Patthanam  upanissaya  danam  deti .pe. samapattim uppadeti rago
.pe.  patthana  saddhaya .pe. pannaya kayikassa sukhassa kayikassa
dukkhassa maggassa phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo.
   {629.2}  Nivaranavippayutto  dhammo  nivaranavippayuttassa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   arammanupanissayo  anantarupanissayo
pakatupanissayo  .pe.  pakatupanissayo:  saddham  upanissaya danam deti
silam ... .pe. maggam ... abhinnam ... Samapattim uppadeti silam ...
.pe.  Pannam  ... .pe. senasanam upanissaya danam deti .pe.
Samapattim  uppadeti  saddha  .pe.  senasanam  saddhaya  .pe.
Pannaya maggassa phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo.
   {629.3}  Nivaranavippayutto  dhammo  nivaranasampayuttassa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   arammanupanissayo  anantarupanissayo
pakatupanissayo  .pe.  pakatupanissayo: saddham upanissaya manam jappeti
ditthim ganhati silam ... .pe. pannam ... Kayikam ... .pe. Senasanam
Upanissaya  panam  hanati  .pe.  sangham  bhindati  saddha  .pe.
Senasanam  ragassa  dosassa  mohassa  manassa  ditthiya patthanaya
upanissayapaccayena paccayo.
   [630]  Nivaranavippayutto  dhammo  nivaranavippayuttassa  dhammassa
purejatapaccayena  paccayo:  arammanapurejatam  vatthupurejatam .
Arammanapurejatam:  cakkhum  ...  vatthum  aniccato dukkhato anattato
vipassati  dibbena  cakkhuna  rupam  passati  dibbaya  sotadhatuya
saddam   sunati   rupayatanam   cakkhuvinnanassa   photthabbayatanam
kayavinnanassa   .  vatthupurejatam:  cakkhayatanam  cakkhuvinnanassa
kayayatanam   kayavinnanassa   vatthu  nivaranavippayuttanam  khandhanam
purejatapaccayena paccayo . nivaranavippayutto dhammo nivaranasampayuttassa
dhammassa    purejatapaccayena    paccayo:   arammanapurejatam
vatthupurejatam  .  arammanapurejatam:  cakkhum  ... vatthum assadeti
abhinandati  tam arabbha rago doso moho . vatthupurejatam: vatthu
nivaranasampayuttanam khandhanam purejatapaccayena paccayo.
   [631]  Nivaranasampayutto  dhammo  nivaranavippayuttassa  dhammassa
pacchajatapaccayena paccayo: dve. Asevanapaccayena paccayo: dve.
   [632]  Nivaranasampayutto  dhammo  nivaranasampayuttassa  dhammassa
kammapaccayena  paccayo:  nivaranasampayutta  cetana  sampayuttakanam
khandhanam  kammapaccayena  paccayo  . mulani katabbani . sahajata
Nanakhanika  .  sahajata: nivaranasampayutta cetana cittasamutthananam
rupanam    kammapaccayena    paccayo    .   nanakhanika:
nivaranasampayutta  cetana  vipakanam  khandhanam  katatta  ca  rupanam
kammapaccayena  paccayo  .  nivaranasampayutta  cetana  sampayuttakanam
khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  kammapaccayena  paccayo .
Nivaranavippayutto  dhammo  nivaranavippayuttassa  dhammassa  kammapaccayena
paccayo:  sahajata  nanakhanika  .  sankhittam  .  vipakapaccayena
paccayo: ekam.
   [633]  Nivaranasampayutto  dhammo  nivaranasampayuttassa  dhammassa
aharapaccayena  paccayo: . indriyapaccayena paccayo: jhanapaccayena
paccayo:    maggapaccayena    paccayo:    sampayuttapaccayena
paccayo: dve.
   [634]  Nivaranasampayutto  dhammo  nivaranavippayuttassa  dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo:  sahajatam  pacchajatam  .  sankhittam .
Nivaranavippayutto  dhammo  nivaranavippayuttassa  dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo:  sahajatam  purejatam  pacchajatam  .  sankhittam  .
Nivaranavippayutto  dhammo  nivaranasampayuttassa  dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo:   purejatam:   vatthu   nivaranasampayuttanam   khandhanam
vippayuttapaccayena paccayo.
   [635]  Nivaranasampayutto  dhammo  nivaranasampayuttassa  dhammassa
Atthipaccayena  paccayo:  nivaranasampayutto  eko  khandho  tinnannam
khandhanam atthipaccayena paccayo. Nivaranasampayutto dhammo nivaranavippayuttassa
dhammassa   atthipaccayena   paccayo:   sahajatam   purejatam
pacchajatam  .  sahajata:  nivaranasampayutta  khandha cittasamutthananam
rupanam  atthipaccayena  paccayo  .  pacchajata:  nivaranasampayutta
khandha purejatassa imassa kayassa atthipaccayena paccayo.
   {635.1}  Nivaranasampayutto  dhammo  nivaranasampayuttassa  ca
nivaranavippayuttassa  ca dhammassa atthipaccayena paccayo: nivaranasampayutto
eko  khandho  tinnannam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam
atthipaccayena  paccayo  dve  khandha  dvinnam khandhanam atthipaccayena
paccayo  .  nivaranavippayutto  dhammo  nivaranavippayuttassa  dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  sahajatam  purejatam  pacchajatam  aharam
indriyam  .  sankhittam  .  nivaranavippayutto dhammo nivaranasampayuttassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  purejatam:  cakkhum  ...  vatthum
assadeti  abhinandati  tam  arabbha  rago ditthi vicikiccha uddhaccam
domanassam  uppajjati  vatthum  nivaranasampayuttanam  khandhanam atthipaccayena
paccayo.
   {635.2}  Nivaranasampayutto  ca  nivaranavippayutto  ca  dhamma
nivaranasampayuttassa   dhammassa   atthipaccayena  paccayo:  sahajatam
purejatam  .  sahajato:  nivaranasampayutto  eko  khandho  ca
vatthu  ca  tinnannam  khandhanam  atthipaccayena  paccayo  dve khandha
Ca vatthu ca dvinnam khandhanam atthipaccayena paccayo . Nivaranasampayutto
ca    nivaranavippayutto    ca   dhamma   nivaranavippayuttassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajatam  pacchajatam  aharam
indriyam  .  sahajata:  nivaranasampayutta  khandha  ca mahabhuta ca
cittasamutthananam  rupanam  atthipaccayena  paccayo  .  pacchajata:
nivaranasampayutta  khandha  ca  kabalimkaro  aharo  ca  imassa
kayassa   atthipacyena  paccayo  pacchajata:  nivaranasampayutta
khandha ca rupajivitindriyanca katattarupanam atthipaccayena paccayo.
   [636]  Hetuya  cattari  arammane  cattari  adhipatiya
panca  anantare  cattari  samanantare  cattari  sahajate  panca
annamanne   dve   nissaye   satta   upanissaye   cattari
purejate  dve pacchajate dve asevane dve kamme cattari
vipake  ekam  ahare  cattari  indriye  cattari  jhane
cattari  magge  cattari  sampayutte  dve  vippayutte  tini
atthiya  satta  natthiya  cattari  vigate  cattari  avigate
satta.
   [637]  Nivaranasampayutto  dhammo  nivaranasampayuttassa  dhammassa
arammanapaccayena paccayo: sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena
paccayo:   .   nivaranasampayutto   dhammo   nivaranavippayuttassa
dhammassa    arammanapaccayena    paccayo:    sahajatapaccayena
Paccayo:   upanissayapaccayena   paccayo:   pacchajatapaccayena
paccayo:  kammapaccayena  paccayo  .  nivaranasampayutto  dhammo
nivaranasampayuttassa  ca  nivaranavippayuttassa  ca dhammassa sahajatapaccayena
paccayo:.
   {637.1}   Nivaranavippayutto   dhammo   nivaranavippayuttassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena    paccayo:   purejatapaccayena   paccayo:
pacchajatapaccayena  paccayo:  kammapaccayena paccayo: aharapaccayena
paccayo:   indriyapaccayena   paccayo:   .   nivaranavippayutto
dhammo  nivaranasampayuttassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena paccayo: purejatapaccayena paccayo:.
   {637.2}  Nivaranasampayutto  ca  nivaranavippayutto  ca  dhamma
nivaranasampayutassa  dhammassa  sahajatapaccayena paccayo: purejatapaccayena
paccayo:  .  nivaranasampayutto  ca  nivaranavippayutto  ca  dhamma
nivaranavippayuttassa dhammassa sahajatapaccayena paccayo: pacchajatapaccayena
paccayo:    aharapaccayena    paccayo:    indriyapaccayena
paccayo:
   [638]  Nahetuya  satta  naarammane  satta  naadhipatiya
satta  naanantare  satta  nasamanantare  satta  nasahajate  panca
naannamanne   panca   nanissaye   panca   naupanissaye  satta
napurejate  cha  namagge  satta  nasampayutte  panca  navippayutte
Cattari  noatthiya  cattari  nonatthiya  satta  novigate  satta
noavigate cattari.
   [639]  Hetupaccaya  naarammane  cattari  ... naadhipatiya
cattari  naanantare  cattari  nasamanantare  cattari  naannamanne
dve  naupanissaye  cattari  namagge  cattari  nasampayutte  dve
navippayutte dve nonatthiya cattari novigate cattari.
   [640] Nahetupaccaya arammane cattari ... adhipatiya panca
anulomaganana katabba avigate satta.
         Nivaranasampayuttadukam nitthitam.
              -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 371-381. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=7560&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=7560&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=625&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=85              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=625              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]