ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

   [643]  Nīvaraṇocevanīvaraṇiyoca  dhammo  nīvaraṇassacevanīvaraṇiyassaca
dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo:   nīvaraṇe   ārabbha
nīvaraṇā  uppajjanti  .  mūlaṃ  pucchitabbaṃ  nīvaraṇe  ārabbha
nīvaraṇiyācevanocanīvaraṇā  khandhā uppajjanti . mūlaṃ pucchitabbaṃ nīvaraṇe
ārabbha nīvaraṇā ca sampayuttā ca khandhā uppajjanti. Nīvaraṇiyoceva-
nocanīvaraṇo   dhammo   nīvaraṇiyassacevanocanīvaraṇassa   dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: dānaṃ ... sīlaṃ ... uposathakammaṃ katvā
taṃ  paccavekkhati  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  rāgo diṭṭhi
vicikicchā  uddhaccaṃ  domanassaṃ  uppajjati  pubbe  suciṇṇāni  ...
Jhānā  ...  ariyā  gotrabhuṃ  paccavekkhanti vodānaṃ ... pahīne
Kilese ... vikkhambhite kilese ... Pubbe samudāciṇṇe ... Cakkhuṃ ...
Vatthuṃ  ...  nīvaraṇiyecevanocanīvaraṇe khandhe aniccato ... vipassati
assādeti  abhinandati  .pe. domanassaṃ ... dibbena cakkhunā ...
Yāva āvajjanā tāva kātabbā.
   {643.1} Nīvaraṇiyocevanocanīvaraṇo dhammo nīvaraṇassacevanīvaraṇiyassaca
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: dānaṃ ... Sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ...
Pubbe suciṇṇāni ... Jhānā ... Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Nīvaraṇiyecevanocanīvaraṇe
khandhe assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo diṭṭhi vicikicchā uddhaccaṃ
domanassaṃ  uppajjati . nīvaraṇiyocevanocanīvaraṇo dhammo nīvaraṇassaceva-
nīvaraṇiyassaca  nīvaraṇiyassacevanocanīvaraṇassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo: dānaṃ ... Sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ... Pubbe suciṇṇāni ... Jhānā
... cakkhuṃ ... vatthuṃ ... nīvaraṇiyecevanocanīvaraṇe khandhe assādeti
abhinandati taṃ ārabbha nīvaraṇā ca sampayuttakāca khandhā uppajjanti .
Evaṃ itarepi tīṇi kātabbā . ārammaṇasadisā adhipati . Purejātampi
ārammaṇasadisaṃ  .  upanissayepi lokuttaraṃ na kātabbaṃ . saṅkhittaṃ .
Evaṃ vitthāretabbaṃ. Yathā nīvaraṇadukaṃ evaṃ paccavekkhitvā kātabbaṃ.
         Nīvaraṇanīvaraṇiyadukaṃ niṭṭhitaṃ.
               ----------
          Nīvaraṇanīvaraṇasampayuttadukaṃ
              paṭiccavāro
   [644]   Nīvaraṇañcevanīvaraṇasampayuttañca   dhammaṃ   paṭicca
nīvaraṇocevanīvaraṇasampayuttoca   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:
kāmacchandanīvaraṇaṃ  paṭicca  thīnamiddhanīvaraṇaṃ  uddhaccanīvaraṇaṃ  avijjānīvaraṇaṃ
cakkaṃ  sabbepi  nīvaraṇā  kātabbā  .  nīvaraṇañcevanīvaraṇasampayuttañca
dhammaṃ    paṭicca    nīvaraṇasampayuttocevanocanīvaraṇo    dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nīvaraṇe  paṭicca  sampayuttakā  khandhā .
Nīvaraṇañcevanīvaraṇasampayuttañca  dhammaṃ  paṭicca nīvaraṇocevanīvaraṇasampayuttoca
nīvaraṇasampayuttocevanocanīvaraṇo    ca    dhammā    uppajjanti
hetupaccayā:    kāmacchandanīvaraṇaṃ    paṭicca    thīnamiddhanīvaraṇaṃ
uddhaccanīvaraṇaṃ avijjānīvaraṇaṃ sampayuttakā ca khandhā cakkaṃ.
   {644.1}   Nīvaraṇasampayuttañcevanocanīvaraṇaṃ   dhammaṃ   paṭicca
nīvaraṇasampayuttocevanocanīvaraṇo   dhammo   uppajjati  hetupaccayā:
nīvaraṇasampayuttañcevanocanīvaraṇaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve
khandhe ... . nīvaraṇasampayuttañcevanocanīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇoceva-
nīvaraṇasampayuttoca dhammo uppajjati hetupaccayā: nīvaraṇasampayutteceva-
nocanīvaraṇe  khandhe  paṭicca  nīvaraṇā  .  nīvaraṇasampayuttañceva
nocanīvaraṇaṃ    dhammaṃ    paṭicca    nīvaraṇocevanīvaraṇasampayuttoca
Nīvaraṇasampayuttocevanocanīvaraṇo  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:
nīvaraṇasampayuttañcevanocanīvaraṇaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
nīvaraṇā ca dve khandhe ....
   {644.2}  Nīvaraṇañcevanīvaraṇasampayuttañca  nīvaraṇasampayuttañceva-
nocanīvaraṇañca   dhammaṃ   paṭicca   nīvaraṇocevanīvaraṇasampayuttoca
dhammo    uppajjati    hetupaccayā:    kāmacchandanīvaraṇañca
sampayuttake  ca  khandhe  paṭicca  thīnamiddhanīvaraṇaṃ  uddhaccanīvaraṇaṃ
avijjānīvaraṇaṃ    cakkaṃ    .    nīvaraṇañcevanīvaraṇasampayuttañca
nīvaraṇasampayuttañcevanocanīvaraṇañca  dhammaṃ  paṭicca  nīvaraṇasampayuttoceva-
nocanīvaraṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nīvaraṇasampayuttañceva-
nocanīvaraṇaṃ ekaṃ khandhañca nīvaraṇe ca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ....
   {644.3}  Nīvaraṇañcevanīvaraṇasampayuttañca  nīvaraṇasampayuttañceva-
nocanīvaraṇañca   dhammaṃ   paṭicca   nīvaraṇocevanīvaraṇasampayuttoca
nīvaraṇasampayuttocevanocanīvaraṇo  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:
nīvaraṇasampayuttañcevanocanīvaraṇaṃ   ekaṃ  khandhañca  kāmacchandanīvaraṇañca
paṭicca  tayo  khandhā thīnamiddhanīvaraṇaṃ uddhaccanīvaraṇaṃ avijjānīvaraṇaṃ dve
khandhe ... Cakkaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [645] Hetuyā nava ārammaṇe nava adhipatiyā nava sabbattha nava
kamme nava āhāre nava avigate nava.
   [646] Nīvaraṇañcevanīvaraṇasampayuttañca dhammaṃ paṭicca nīvaraṇocevanīvaraṇa-
sampayuttoca  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  vicikicchānīvaraṇaṃ
Paṭicca  avijjānīvaraṇaṃ  uddhaccanīvaraṇaṃ  paṭicca  avijjānīvaraṇaṃ .
Nīvaraṇasampayuttañcevanocanīvaraṇaṃ   dhammaṃ   paṭicca   nīvaraṇoceva-
nīvaraṇasampayuttoca  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā: vicikicchāsahagate
uddhaccasahagate  khandhe  paṭicca  avijjānīvaraṇaṃ  .  nīvaraṇañceva-
nīvaraṇasampayuttañca nīvaraṇasampayuttañcevanocanīvaraṇañca
dhammaṃ   paṭicca   nīvaraṇocevanīvaraṇasampayuttoca  dhammo  uppajjati
nahetupaccayā:  vicikicchānīvaraṇañca  sampayuttake  ca  khandhe  paṭicca
avijjānīvaraṇaṃ  uddhaccanīvaraṇañca  sampayuttake  ca  khandhe  paṭicca
avijjānīvaraṇaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [647]  Nahetuyā  tīṇi  naadhipatiyā  nava  napurejāte  nava
napacchājāte  nava  naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke
nava navippayutte nava.
   [648] Hetupaccayā naadhipatiyā nava. Saṅkhittaṃ. ... Navippayutte
nava.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 382-386. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=7789              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=7789              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=644&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=88              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=644              Contents of The Tipitaka Volume 42 http://84000.org/tipitaka/read/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com