ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

          Nīvaraṇanīvaraṇasampayuttadukaṃ
              paṭiccavāro
   [644]   Nīvaraṇañcevanīvaraṇasampayuttañca   dhammaṃ   paṭicca
nīvaraṇocevanīvaraṇasampayuttoca   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:
kāmacchandanīvaraṇaṃ  paṭicca  thīnamiddhanīvaraṇaṃ  uddhaccanīvaraṇaṃ  avijjānīvaraṇaṃ
cakkaṃ  sabbepi  nīvaraṇā  kātabbā  .  nīvaraṇañcevanīvaraṇasampayuttañca
dhammaṃ    paṭicca    nīvaraṇasampayuttocevanocanīvaraṇo    dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nīvaraṇe  paṭicca  sampayuttakā  khandhā .
Nīvaraṇañcevanīvaraṇasampayuttañca  dhammaṃ  paṭicca nīvaraṇocevanīvaraṇasampayuttoca
nīvaraṇasampayuttocevanocanīvaraṇo    ca    dhammā    uppajjanti
hetupaccayā:    kāmacchandanīvaraṇaṃ    paṭicca    thīnamiddhanīvaraṇaṃ
uddhaccanīvaraṇaṃ avijjānīvaraṇaṃ sampayuttakā ca khandhā cakkaṃ.
   {644.1}   Nīvaraṇasampayuttañcevanocanīvaraṇaṃ   dhammaṃ   paṭicca
nīvaraṇasampayuttocevanocanīvaraṇo   dhammo   uppajjati  hetupaccayā:
nīvaraṇasampayuttañcevanocanīvaraṇaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve
khandhe ... . nīvaraṇasampayuttañcevanocanīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇoceva-
nīvaraṇasampayuttoca dhammo uppajjati hetupaccayā: nīvaraṇasampayutteceva-
nocanīvaraṇe  khandhe  paṭicca  nīvaraṇā  .  nīvaraṇasampayuttañceva
nocanīvaraṇaṃ    dhammaṃ    paṭicca    nīvaraṇocevanīvaraṇasampayuttoca
Nīvaraṇasampayuttocevanocanīvaraṇo  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:
nīvaraṇasampayuttañcevanocanīvaraṇaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
nīvaraṇā ca dve khandhe ....
   {644.2}  Nīvaraṇañcevanīvaraṇasampayuttañca  nīvaraṇasampayuttañceva-
nocanīvaraṇañca   dhammaṃ   paṭicca   nīvaraṇocevanīvaraṇasampayuttoca
dhammo    uppajjati    hetupaccayā:    kāmacchandanīvaraṇañca
sampayuttake  ca  khandhe  paṭicca  thīnamiddhanīvaraṇaṃ  uddhaccanīvaraṇaṃ
avijjānīvaraṇaṃ    cakkaṃ    .    nīvaraṇañcevanīvaraṇasampayuttañca
nīvaraṇasampayuttañcevanocanīvaraṇañca  dhammaṃ  paṭicca  nīvaraṇasampayuttoceva-
nocanīvaraṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nīvaraṇasampayuttañceva-
nocanīvaraṇaṃ ekaṃ khandhañca nīvaraṇe ca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ....
   {644.3}  Nīvaraṇañcevanīvaraṇasampayuttañca  nīvaraṇasampayuttañceva-
nocanīvaraṇañca   dhammaṃ   paṭicca   nīvaraṇocevanīvaraṇasampayuttoca
nīvaraṇasampayuttocevanocanīvaraṇo  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:
nīvaraṇasampayuttañcevanocanīvaraṇaṃ   ekaṃ  khandhañca  kāmacchandanīvaraṇañca
paṭicca  tayo  khandhā thīnamiddhanīvaraṇaṃ uddhaccanīvaraṇaṃ avijjānīvaraṇaṃ dve
khandhe ... Cakkaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [645] Hetuyā nava ārammaṇe nava adhipatiyā nava sabbattha nava
kamme nava āhāre nava avigate nava.
   [646] Nīvaraṇañcevanīvaraṇasampayuttañca dhammaṃ paṭicca nīvaraṇocevanīvaraṇa-
sampayuttoca  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  vicikicchānīvaraṇaṃ
Paṭicca  avijjānīvaraṇaṃ  uddhaccanīvaraṇaṃ  paṭicca  avijjānīvaraṇaṃ .
Nīvaraṇasampayuttañcevanocanīvaraṇaṃ   dhammaṃ   paṭicca   nīvaraṇoceva-
nīvaraṇasampayuttoca  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā: vicikicchāsahagate
uddhaccasahagate  khandhe  paṭicca  avijjānīvaraṇaṃ  .  nīvaraṇañceva-
nīvaraṇasampayuttañca nīvaraṇasampayuttañcevanocanīvaraṇañca
dhammaṃ   paṭicca   nīvaraṇocevanīvaraṇasampayuttoca  dhammo  uppajjati
nahetupaccayā:  vicikicchānīvaraṇañca  sampayuttake  ca  khandhe  paṭicca
avijjānīvaraṇaṃ  uddhaccanīvaraṇañca  sampayuttake  ca  khandhe  paṭicca
avijjānīvaraṇaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [647]  Nahetuyā  tīṇi  naadhipatiyā  nava  napurejāte  nava
napacchājāte  nava  naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke
nava navippayutte nava.
   [648] Hetupaccayā naadhipatiyā nava. Saṅkhittaṃ. ... Navippayutte
nava.
   [649]  Nahetupaccayā  ārammaṇe  tīṇi  ... anantare tīṇi
samanantare tīṇi sabbattha tīṇi magge tīṇi avigate tīṇi.
   Evaṃ sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
   sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā ninnānākaraṇā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 384-386. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=7817              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=7817              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=644&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=88              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=644              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]