ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Panhavaro
   [676] Noparamaso dhammo noparamasassa dhammassa hetupaccayena
paccayo:   noparamasa   hetu   sampayuttakanam   khandhanam
cittasamutthanananca  rupanam  hetupaccayena  paccayo  . noparamaso
dhammo  paramasassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo: noparamasa
hetu  paramasassa  hetupaccayena  paccayo  . noparamaso dhammo
paramasassa  ca  noparamasassa  ca dhammassa hetupaccayena paccayo:
noparamasa  hetu  sampayuttakanam  khandhanam  paramasassa  ca
cittasamutthanananca rupanam hetupaccayena paccayo.
   [677]   Paramaso   dhammo   paramasassa   dhammassa
arammanapaccayena paccayo: paramasam arabbha paramaso uppajjati .
Mulani  katabbani  .  paramasam  arabbha  noparamasa  khandha
uppajjanti  .  paramasam  arabbha  paramaso  ca sampayuttaka ca
khandha uppajjanti.
   {677.1}  Noparamaso  dhammo  noparamasassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo:  danam  ...  silam  ...  uposathakammam
katva  tam  paccavekkhati  assadeti  abhinandati  tam arabbha rago
vicikiccha  uddhaccam  domanassam  uppajjati  pubbe  sucinnani  ...
Jhana  vutthahitva  jhanam  ...  ariya  magga  vutthahitva maggam
paccavekkhanti   phalam   paccavekkhanti   nibbanam   paccavekkhanti
nibbanam  gotrabhussa  vodanassa  maggassa  phalassa  avajjanaya
Arammanapaccayena  paccayo ariya noparamase pahine kilese ...
Vikkhambhite kilese ... pubbe ... Cakkhum ... Vatthum ... Noparamase
khandhe  aniccato  vipassati  assadeti abhinandati tam arabbha rago
vicikiccha  uddhaccam  domanassam  uppajjati  dibbena  cakkhuna  rupam
passati  dibbaya  sotadhatuya  saddam  sunati  cetopariyananena
noparamasacittasamangissa   cittam   janati   akasanancayatanam
vinnanancayatanassa    akincannayatanam   nevasannanasannayatanassa
rupayatanam    cakkhuvinnanassa   photthabbayatanam   kayavinnanassa
noparamasa  khandha  iddhividhananassa cetopariyananassa pubbenivasa-
nussatinanassa   yathakammupagananassa  anagatamsananassa  avajjanaya
arammanapaccayena paccayo.
   {677.2}   Noparamaso  dhammo  paramasassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo: danam ... silam ... uposathakammam ...
Tam   assadeti   abhinandati  tam  arabbha  ditthi  uppajjati
pubbe ... jhana ... .pe. Cakkhum ... Vatthum ... Noparamase khandhe
assadeti  abhinandati  tam  arabbha  ditthi  ...  . noparamaso
dhammo  paramasassa  ca noparamasassa ca dhammassa arammanapaccayena
paccayo:  danam  ...  silam ... uposathakammam ... tam assadeti
abhinandati  tam  arabbha  paramaso  ca  sampayuttaka  ca  khandha
uppajjanti pubbe ... jhana ... Cakkhum ... Vatthum ... Noparamase
khandhe assadeti abhinandati tam arabbha paramaso ca sampayuttaka ca
Khandha  uppajjanti  .  paramaso  ca  noparamaso  ca  dhamma
paramasassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  paramasanca
sampayuttake ca khandhe arabbha ... Tini.
   [678]  Paramaso dhammo paramasassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo: paramasam garum katva paramaso ... Tini arammanadhipatiyeva
katabba  .  noparamaso  dhammo  noparamasassa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo:   arammanadhipati   sahajatadhipati  .
Arammanadhipati: danam ... silam ... uposathakammam ... Tam garum katva
paccavekkhati  assadeti  abhinandati  tam garum katva rago uppajjati
pubbe ... jhana ... ariya magga vutthahitva maggam garum katva ...
Phalam  garum  ...  nibbanam garum ... nibbanam gotrabhussa vodanassa
maggassa  phalassa  adhipatipaccayena  paccayo  cakkhum  ... vatthum ...
Noparamase khandhe garum katva assadeti abhinandati tam garum katva
rago  uppajjati  .  sahajatadhipati: noparamasadhipati sampayuttakanam
khandhanam cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   {678.1} Noparamaso dhammo paramasassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo: arammanadhipati sahajatadhipati . arammanadhipati: danam ...
Silam ... Uposathakammam ... Pubbe ... Jhana ... .pe. Cakkhum ... Vatthum ...
Noparamase khandhe garum katva assadeti abhinandati tam garum katva
ditthi  ...  .pe.  sahajatadhipati:  noparamasadhipati  paramasassa
Adhipatipaccayena paccayo.
   {678.2} Noparamaso dhammo paramasassa ca noparamasassa ca
adhipatipaccayena   paccayo:   arammanadhipati   sahajatadhipati  .
Arammanadhipati: danam ... Silam ... Uposathakammam ... Pubbe ... Jhana
... .pe. Cakkhum ... Vatthum ... Noparamase khandhe garum katva assadeti
abhinandati  tam  garum  katva  paramaso  ca sampayuttaka ca khandha
uppajjanti     .    sahajatadhipati:    noparamasadhipati
sampayuttakanam   khandhanam   paramasassa   ca  cittasamutthanananca
rupanam  adhipatipaccayena  paccayo  .  paramaso  ca  noparamaso
ca   dhamma  paramasassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
arammanadhipati:   paramasanca  sampayuttake  ca  khandhe  garum
katva paramaso ... Tini.
   [679] Paramaso dhammo paramasassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:   purimo   purimo  paramaso  pacchimassa  pacchimassa
paramasassa  anantarapaccayena  paccayo  .  mulam  katabbam  purimo
purimo  paramaso  pacchimanam  pacchimanam  noparamasanam  khandhanam
anantarapaccayena  paccayo  paramaso  vutthanassa  anantarapaccayena
paccayo  .  mulam  katabbam  purimo  purimo  paramaso  pacchimassa
pacchimassa  paramasassa  sampayuttakananca  khandhanam  anantarapaccayena
paccayo.
   {679.1}  Noparamaso  dhammo  noparamasassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  purima  purima  noparamasa  khandha
Pacchimanam   pacchimanam  noparamasanam  khandhanam  anantarapaccayena
paccayo  anulomam  phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo . mulani
katabbani . purima purima noparamasa khandha pacchimassa pacchimassa
paramasassa  anantarapaccayena  paccayo  avajjana  paramasassa
anantarapaccayena  paccayo  .  purima  purima  noparamasa khandha
pacchimassa  pacchimassa  paramasassa  ca  sampayuttakananca  khandhanam
anantarapaccayena  paccayo  avajjana paramasassa ca sampayuttakananca
khandhanam anantarapaccayena paccayo.
   {679.2}  Paramaso ca noparamaso ca dhamma paramasassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purimo  purimo  paramaso ca
sampayuttaka ca khandha pacchimassa pacchimassa paramasassa anantarapaccayena
paccayo . mulani katabbani . Purimo purimo paramaso ca sampayuttaka
ca khandha pacchimanam pacchimanam noparamasanam khandhanam anantarapaccayena
paccayo paramaso ca sampayuttaka ca khandha vutthanassa anantarapaccayena
paccayo . purimo purimo paramaso ca sampayuttaka ca khandha pacchimassa
pacchimassa  paramasassa  sampayuttakananca  khandhanam  anantarapaccayena
paccayo  . paramaso dhammo paramasassa dhammassa samanantarapaccayena
paccayo:  .  sahajatapaccayena  paccayo: annamannapaccayena paccayo:
nissayapaccayena paccayo: panca.
   [680] Paramaso dhammo paramasassa dhammassa upanissayapaccayena
Paccayo:   arammanupanissayo   anantarupanissayo   pakatupanissayo
.pe.  pakatupanissayo:  paramaso  paramasassa  upanissayapaccayena
paccayo  .  tini  .  noparamaso  dhammo  noparamasassa
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo:   arammanupanissayo
anantarupanissayo   pakatupanissayo   .pe.  pakatupanissayo:  saddham
upanissaya  danam  deti  .pe. samapattim uppadeti manam jappeti
silam ... .pe. pannam ragam dosam moham manam patthanam kayikam sukham ...
Senasanam  upanissaya  danam  deti  .pe.  samapattim  uppadeti
panam  hanati  .pe.  sangham  bhindati  saddha  .pe.  senasanam
saddhaya  .pe.  pannaya  ragassa  .pe.  patthanaya  kayikassa
sukhassa maggassa phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo.
   {680.1} Noparamaso dhammo paramasassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:   arammanupanissayo   anantarupanissayo   pakatupanissayo
.pe.  pakatupanissayo:  saddham  upanissaya  ditthim ganhati silam ...
.pe.  Pannam  ragam  patthanam kayikam sukham ... senasanam upanissaya
ditthim  ganhati saddha .pe. senasanam paramasassa upanissayapaccayena
paccayo  .  noparamaso dhammo paramasassa ca noparamasassa ca
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo:   arammanupanissayo
anantarupanissayo   pakatupanissayo   .pe.  pakatupanissayo:  saddham
upanissaya  ditthim  ganhati  silam  ... .pe. senasanam upanissaya
Ditthim  ganhati  saddha .pe. senasanam paramasassa sampayuttakananca
khandhanam  upanissayapaccayena  paccayo  . paramaso ca noparamaso
ca  dhamma  paramasassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:
tini   upanissaya  paramaso  ca  sampayuttaka  ca  khandha
paramasassa upanissayapaccayena paccayo. Tini.
   [681]   Noparamaso  dhammo  noparamasassa  dhammassa
purejatapaccayena  paccayo:  arammanapurejatam  vatthupurejatam .
Arammanapurejatam: cakkhum ... vatthum aniccato ... Vipassati assadeti
abhinandati  tam  arabbha rago vicikiccha uddhaccam domanassam uppajjati
dibbena  cakkhuna  rupam  passati  dibbaya  sotadhatuya saddam sunati
rupayatanam   cakkhuvinnanassa   photthabbayatanam  kayavinnanassa  .
Vatthupurejatam:  cakkhayatanam  cakkhuvinnanassa  kayayatanam kayavinnanassa
vatthu noparamasanam khandhanam purejatapaccayena paccayo.
   {681.1} Noparamaso dhammo paramasassa dhammassa purejatapaccayena
paccayo:  arammanapurejatam  vatthupurejatam  .  arammanapurejatam:
cakkhum  ...  vatthum assadeti abhinandati tam arabbha ditthi ... .
Vatthupurejatam:  vatthu  paramasassa  purejatapaccayena  paccayo .
Noparamaso  dhammo  paramasassa  ca  noparamasassa  ca dhammassa
purejatapaccayena  paccayo:  arammanapurejatam  vatthupurejatam .
Arammanapurejatam: cakkhum ... vatthum assadeti abhinandati tam arabbha
Paramaso  ca  sampayuttaka ca khandha uppajjanti . vatthupurejatam:
vatthu  paramasassa  ca  sampayuttakananca  khandhanam  purejatapaccayena
paccayo.
   [682]   Paramaso   dhammo   noparamasassa  dhammassa
pacchajatapaccayena  paccayo:  tini  pacchajata  katabba .
Asevanapaccayena paccayo: nava.
   [683] Noparamaso dhammo noparamasassa dhammassa kammapaccayena
paccayo:  sahajata  nanakhanika  .  sahajata:  noparamasa
cetanasampayuttakanam    khandhanam   cittasamutthanananca   rupanam
kammapaccayena  paccayo  .  nanakhanika:  noparamasa  cetana
vipakanam  khandhanam  katatta  ca  rupanam  kammapaccayena paccayo .
Mulani   katabbani  .  noparamasa  cetana  paramasassa
kammapaccayena  paccayo  .  noparamasa  cetana  paramasassa ca
sampayuttakananca  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  kammapaccayena
paccayo.
   [684] Noparamaso dhammo noparamasassa dhammassa vipakapaccayena
paccayo:   ekam  .  aharapaccayena  paccayo:  tini  .
Indriyapaccayena paccayo: tini. Jhanapaccayena paccayo: tini.
   [685] Paramaso dhammo noparamasassa dhammassa maggapaccayena
paccayo: paramasani maggangani ... evam panca panha katabba.
Sampayuttapaccayena paccayo: panca.
   [686] Paramaso dhammo noparamasassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo:  sahajatam  pacchajatam  .  sankhittam  .  noparamaso
dhammo   noparamasassa   dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo:
sahajatam  purejatam  pacchajatam  . sankhittam . noparamaso dhammo
paramasassa   dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo:  purejatam:
vatthu  paramasassa  vippayuttapaccayena  paccayo  .  noparamaso
dhammo  paramasassa  ca noparamasassa ca dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo:  purejatam:  vatthu  paramasassa  ca  sampayuttakananca
khandhanam   vippayuttapaccayena   paccayo   .   paramaso  ca
noparamaso  ca  dhamma  noparamasassa  dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo: sahajatam pacchajatam. Sankhittam.
   [687] Paramaso dhammo noparamasassa dhammassa atthipaccayena
paccayo:   sahajatam   pacchajatam  .  sahajato:  paramaso
sampayuttakananca  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  atthipaccayena
paccayo  .  pacchajato:  paramaso  purejatassa imassa kayassa
atthipaccayena  paccayo  .  noparamaso  dhammo  noparamasassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajatam  purejatam  pacchajatam
aharam  indriyam  .  sankhittam . noparamaso dhammo paramasassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajatam  purejatam . sahajata:
Noparamasa  khandha  paramasassa  atthipaccayena  paccayo .
Purejatam:  cakkhum  ...  vatthum  assadeti  abhinandati  tam arabbha
ditthi uppajjati vatthu paramasassa atthipaccayena paccayo.
   {687.1}  Noparamaso dhammo paramasassa ca noparamasassa
ca  dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam purejatam . sahajato:
noparamaso  eko  khandho  tinnannam  khandhanam  paramasassa  ca
cittasamutthanananca rupanam atthipaccayena paccayo. Purejatam: cakkhum ...
Vatthum  assadeti  abhinandati  tam arabbha paramaso ca sampayuttaka
ca  khandha  uppajjanti  vatthu  paramasassa  ca  sampayuttakananca
khandhanam atthipaccayena paccayo.
   {687.2} Paramaso ca noparamaso ca dhamma noparamasassa
dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam purejatam pacchajatam aharam
indriyam . sahajato: noparamaso eko khandho ca paramaso ca tinnannam
khandhanam cittasamutthanananca rupanam atthipaccayena paccayo dve khandha ...
Paramaso  ca  sampayuttaka  ca  khandha  cittasamutthananam  rupanam
atthipaccayena  paccayo  paramaso  ca mahabhuta ca cittasamutthananam
rupanam   atthipaccayena  paccayo  paramaso  ca  vatthu  ca
noparamasanam  khandhanam  atthipaccayena  paccayo  .  pacchajato:
paramaso  ca  sampayuttaka  ca khandha purejatassa imassa kayassa
atthipaccayena  paccayo  pacchajato:  paramaso  ca  sampayuttaka
Ca  khandha  kabalimkaro  aharo  ca  purejatassa imassa kayassa
atthipaccayena  paccayo  pacchajato:  paramaso ca sampayuttaka ca
khandha rupajivitindriyanca katattarupanam atthipaccayena paccayo.
   [688]  Hetuya  tini  arammane  nava  adhipatiya  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajate  panca  annamanne
panca  nissaye  panca  upanissaye  nava purejate tini pacchajate
tini   asevane   nava   kamme   tini   vipake   ekam
ahare  tini  indriye  tini  jhane  tini  magge  panca
sampayutte  panca  vippayutte  panca  atthiya  panca  natthiya
nava vigate nava avigate panca.
   [689] Paramaso dhammo paramasassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo:   upanissayapaccayena   paccayo:   .   paramaso
dhammo   noparamasassa   dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:
sahajatapaccayena    paccayo:    upanissayapaccayena   paccayo:
pacchajatapaccayena  paccayo  .  paramaso  dhammo paramasassa ca
noparamasassa ca dhammassa arammanapaccayena paccayo: upanissayapaccayena
paccayo   .  noparamaso  dhammo  noparamasassa  dhammassa
arammanapaccayena    paccayo:    sahajatapaccayena   paccayo:
upanissayapaccayena    paccayo:   purejatapaccayena   paccayo:
pacchajatapaccayena  paccayo:  kammapaccayena paccayo: aharapaccayena
Paccayo: indriyapaccayena paccayo:.
   {689.1} Noparamaso dhammo paramasassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
purejatapaccayena  paccayo:  . noparamaso dhammo paramasassa ca
noparamasassa ca dhammassa arammanapaccayena paccayo: sahajatapaccayena
paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo: purejatapaccayena paccayo: .
Paramaso  ca  noparamaso  ca  dhamma  paramasassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo: upanissayapaccayena paccayo: . paramaso
ca  noparamaso ca dhamma noparamasassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
pacchajatapaccayena  paccayo  .  paramaso  ca  noparamaso  ca
dhamma  paramasassa  ca noparamasassa ca dhammassa arammanapaccayena
paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [690]  Nahetuya  nava  naarammane  nava  sabbattha  nava
noavigate nava.
   [691]  Hetupaccaya  naarammane  tini ... naadhipatiya tini
naanantare  tini  nasamanantare  tini  naannamanne  ekam naupanissaye
tini  .pe.  namagge  tini  nasampayutte  ekam  navippayutte
tini nonatthiya tini novigate tini.
   [692]  Nahetupaccaya arammane nava ... adhipatiya nava .
Anulomamatika katabba. ... Avigate panca.
          Paramasadukam nitthitam.
            --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 396-408. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=8054&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=8054&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=676&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=94              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=676              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]