ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [841] Niyato dhammo niyatassa dhammassa hetupaccayena paccayo:
cattāri niyyānikadukasadisā ninnānākaraṇā.
   [842]  Niyato  dhammo  aniyatassa  dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  ariyā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ  paccavekkhanti  niyate
pahīne kilese paccavekkhanti pubbe samudāciṇṇe ... niyate khandhe
aniccato  ...  vipassati  cetopariyañāṇena  niyatacittasamaṅgissa cittaṃ
jānāti  niyatā  khandhā  cetopariyañāṇassa  pubbenivāsānussatiñāṇassa
yathākammupagañāṇassa   anāgataṃsañāṇassa   āvajjanāya   ārammaṇa-
paccayena paccayo.
   {842.1}  Aniyato dhammo aniyatassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo: dānaṃ ... Sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ... Pubbe suciṇṇāni ... Jhānā
vuṭṭhahitvā  jhānaṃ  paccavekkhati  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha
aniyato rāgo uppajjati diṭṭhi ... Vicikicchā ... Uddhaccaṃ ... Aniyataṃ
domanassaṃ    uppajjati    ariyā    phalaṃ    paccavekkhanti
Nibbānaṃ  paccavekkhanti  nibbānaṃ  gotrabhussa  vodānassa āvajjanāya
ārammaṇapaccayena paccayo ariyā aniyate pahīne kilese paccavekkhanti
vikkhambhite kilese ... Pubbe samudāciṇṇe ... Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Aniyate
khandhe  aniccato  dukkhato  ...  vipassanti assādenti abhinandanti
taṃ  ārabbha  aniyato  rāgo  .pe.  domanassaṃ uppajjati dibbena
cakkhunā .pe. Āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   {842.2}  Aniyato  dhammo niyatassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  nibbānaṃ  maggassa  ārammaṇapaccayena paccayo rūpajīvitindriyaṃ
mātughātakammassa  pitughātakammassa  arahantaghātakammassa   ruhiruppāda-
kammassa ārammaṇapaccayena paccayo yaṃ vatthuṃ āmasantassa micchattaniyatā
khandhā uppajjanti taṃ vatthu micchattaniyatānaṃ khandhānaṃ  ārammaṇapaccayena
paccayo.
   [843] Niyato dhammo niyatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo:
sahajātādhipati:  niyatā  adhipati  sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena
paccayo . niyato dhammo aniyatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo:
ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati:  ariyā  maggā
vuṭṭhahitvā  maggaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhanti  .  sahajātādhipati:
niyatā  adhipati  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  adhipatipaccayena paccayo .
Niyato  dhammo  niyatassa  ca  aniyatassa  ca dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:   sahajātādhipati:   niyatā   adhipati   sampayuttakānaṃ
Khandhānaṃ    cittasamuṭṭhānānañca    rūpānaṃ    adhipatipaccayena
paccayo.
   {843.1}  Aniyato  dhammo  aniyatassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo  ārammaṇādhipati sahajātādhipati . ārammaṇādhipati: dānaṃ ...
Sīlaṃ ... uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati assādeti
abhinandati  taṃ  garuṃ  katvā  aniyato  rāgo uppajjati diṭṭhi ...
Pubbe  .pe.  jhānā .pe. ariyā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti
nibbānaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhanti  nibbānaṃ gotrabhussa vodānassa
phalassa adhipatipaccayena paccayo cakkhuṃ ... vatthuṃ ... aniyate khandhe
garuṃ  katvā aniyato rāgo uppajjati diṭṭhi ... . sahajātādhipati:
aniyatā  adhipati  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
adhipatipaccayena  paccayo  .  aniyato  dhammo  niyatassa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo:   ārammaṇādhipati:  nibbānaṃ  maggassa
adhipatipaccayena paccayo.
   [844]  Niyato  dhammo  aniyatassa  dhammassa  anantarapaccayena
paccayo:  maggo  phalassa  anantarapaccayena  paccayo  niyatā khandhā
vuṭṭhānassa  anantarapaccayena  paccayo  .  aniyato dhammo aniyatassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purimā  purimā aniyatā khandhā
pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  aniyatānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo
anulomaṃ  gotrabhussa  anulomaṃ  vodānassa  phalaṃ  phalassa  anulomaṃ
phalasamāpattiyā   nirodhā   vuṭṭhahantassa   nevasaññānāsaññāyatanaṃ
Phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo.
   {844.1}  Aniyato  dhammo  niyatassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  aniyataṃ  domanassaṃ niyatassa domanassassa aniyatā micchādiṭṭhi
niyatamicchādiṭṭhiyā  anantarapaccayena  paccayo gotrabhu maggassa vodānaṃ
maggassa  anantarapaccayena paccayo . ... samantarapaccayena paccayo:
sahajātapaccayena  paccayo:  pañca  aññamaññapaccayena  paccayo: dve
nissayapaccayena paccayo: satta.
   [845] Niyato dhammo niyatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo:
pakatūpanissayo:   mātughātakammaṃ   mātughātakammassa   pitughātakammassa
arahantaghātakammassa     ruhiruppādakammassa     saṅghabhedakammassa
niyatamicchādiṭṭhiyā  upanissayapaccayena  paccayo  .  cakkaṃ  . paṭhamo
maggo  dutiyassa  maggassa  dutiyo  maggo  tatiyassa maggassa tatiyo
maggo catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo.
   {845.1}  Niyato  dhammo aniyatassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:  ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.
Pakatūpanissayo: mātaraṃ jīvitā voropetvā .pe. saṅghaṃ bhinditvā tassa
paṭighātatthāya dānaṃ ... Sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ... Ariyā maggaṃ upanissāya
anuppannaṃ  samāpattiṃ  uppādenti uppannaṃ .pe. ṭhānāṭhānakosallassa
upanissayapaccayena  paccayo  maggo  phalasamāpattiyā  upanissayapaccayena
paccayo.
   {845.2}   Aniyato   dhammo   aniyatassa   dhammassa
Upanissayapaccayena   paccayo:   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo:  aniyataṃ  saddhaṃ  upanissāya
dānaṃ  ...  sīlaṃ uposathakammaṃ jhānaṃ vipassanaṃ abhiññaṃ ... samāpattiṃ
uppādeti  mānaṃ  jappeti  diṭṭhiṃ gaṇhāti aniyataṃ sīlaṃ .pe. paññaṃ
rāgaṃ  patthanaṃ  kāyikaṃ sukhaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ .pe. senāsanaṃ upanissāya
dānaṃ .pe. samāpattiṃ uppādeti pāṇaṃ hanati .pe. nigamaghātaṃ ...
Aniyatā  saddhā .pe. senāsanaṃ aniyatāya saddhāya .pe. patthanāya
kāyikassa  sukhassa  kāyikassa dukkhassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena
paccayo.
   {845.3}  Aniyato  dhammo niyatassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo   pakatūpanissayo
.pe.  pakatūpanissayo:  aniyataṃ  rāgaṃ  upanissāya  mātaraṃ  jīvitā
voropeti  .pe.  saṅghaṃ  bhindati aniyataṃ domanassaṃ .pe. senāsanaṃ
upanissāya mātaraṃ jīvitā voropeti .pe. saṅghaṃ bhindati aniyato rāgo
domanassaṃ  .pe.  senāsanaṃ  mātughātakammassa .pe. saṅghabhedakammassa
upanissayapaccayena  paccayo  paṭhamassa  maggassa  parikammaṃ  paṭhamassa
maggassa  .pe.  catutthassa  maggassa  parikammaṃ  catutthassa  maggassa
upanissayapaccayena paccayo.
   [846]  Aniyato  dhammo  aniyatassa dhammassa purejātapaccayena
paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  saṅkhittaṃ . aniyato
dhammo  niyatassa dhammassa purejātapaccayena paccayo: ārammaṇapurejātaṃ
Vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:  rūpajīvitindriyaṃ  mātughātakammassa
pitughātakammassa     arahantaghātakammassa     ruhiruppādakammassa
purejātapaccayena  paccayo  . vatthupurejātaṃ: vatthu niyatānaṃ khandhānaṃ
purejātapaccayena paccayo dve . ... pacchājātapaccayena paccayo:
dve āsevanapaccayena paccayo: dve.
   [847] Niyato dhammo niyatassa dhammassa kammapaccayena paccayo:
niyatā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  kammapaccayena  paccayo .
Niyato  dhammo  aniyatassa  dhammassa kammapaccayena paccayo: sahajātā
nānākhaṇikā  .  sahajātā:  niyatā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ
kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:  niyatā cetanā vipākānaṃ
khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. Mūlaṃ niyatā cetanā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  kammapaccayena
paccayo.
   {847.1}  Aniyato  dhammo  aniyatassa  dhammassa kammapaccayena
paccayo:  sahajātā nānākhaṇikā . saṅkhittaṃ . ... vipākapaccayena
paccayo:  ekaṃ  āhārapaccayena  paccayo: cattāri indriyapaccayena
paccayo:  cattāri  jhānapaccayena  paccayo:  cattāri  maggapaccayena
paccayo:  cattāri  sampayuttapaccayena  paccayo:  dve  vippayutta-
paccayena  paccayo:  tīṇi  arūpadukasadisaṃ  .  ...  atthipaccayena
paccayo:  satta  arūpāvacaradukasadisaṃ  . ... natthipaccayena paccayo:
vigatapaccayena paccayo: avigatapaccayena paccayo: satta.
   [848]  Hetuyā  cattāri  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā pañca
anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  pañca  aññamaññe
dve  nissaye  satta  upanissaye  cattāri  purejāte  dve
pacchājāte  dve  āsevane  dve  kamme  cattāri  vipāke
ekaṃ  āhāre  cattāri  indriye  cattāri  jhāne  cattāri
magge  cattāri  sampayutte  dve  vippayutte  tīṇi  atthiyā
satta natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate satta.
   [849]  Niyato  dhammo  niyatassa  dhammassa  sahajātapaccayena
paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:  .  niyato dhammo aniyatassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena   paccayo:   pacchājātapaccayena   paccayo:
kammapaccayena  paccayo:  . niyato dhammo niyatassa ca aniyatassa ca
dhammassa sahajātapaccayena paccayo:.
   {849.1}  Aniyato dhammo aniyatassa dhammassa āramamaṇapaccayena
paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
purejātapaccayena  paccayo: pacchājātapaccayena paccayo: kammapaccayena
paccayo: āhārapaccayena paccayo: indriyapaccayena paccayo:. Aniyato
dhammo  niyatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: upanissayapaccayena
paccayo: purejātapaccayena paccayo:. Niyato ca aniyato ca dhammā niyatassa
dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo:  purejātapaccayena  paccayo: .
Niyato  ca  aniyato  ca  dhammā aniyatassa dhammassa sahajātapaccayena
paccayo:  pacchājātapaccayena  paccayo:  āhārapaccayena  paccayo:
indriyapaccayena paccayo:.
   [850]  Nahetuyā  satta  naārammaṇe satta naadhipatiyā satta
naanantare  nasamanantare  satta  nasahajāte  pañca  naaññamaññe
pañca   nanissaye   pañca   naupanissaye   satta  napurejāte
cha   napacchājāte   satta   nasampayutte  pañca  navippayutte
cattāri   noatthiyā   cattāri  nonatthiyā  satta  novigate
satta noavigate cattāri.
   [851] Hetupaccayā naārammaṇe cattāri ... Naadhipatiyā cattāri
naanantare  nasamanantare  cattāri  naaññamaññe  dve  naupanissaye
cattāri  nasampayutte  dve  navippayutte  dve nonatthiyā cattāri
novigate cattāri.
   [852] Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi ... adhipatiyā pañca .
Anulomamātikā vitthāretabbā. ... Avigate satta.
           Niyatadukaṃ niṭṭhitaṃ.
            ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 512-519. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=10313              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=10313              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=841&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=117              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]