ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Panhavaro
   [864] Sarano dhammo saranassa dhammassa hetupaccayena paccayo:
arupadukasadisam cattari.
   [865]  Sarano  dhammo  saranassa  dhammassa  arammanapaccayena
paccayo:  ragam  assadeti  abhinandati tam arabbha rago uppajjati
ditthi  ... vicikiccha ... uddhaccam ... domanassam uppajjati ditthim
assadeti abhinandati vicikiccha ... uddhaccam ... domanassam arabbha
domanassam uppajjati ditthi ... Vicikiccha ... Uddhaccam uppajjati.
   {865.1} Sarano dhammo aranassa dhammassa arammanapaccayena paccayo:
ariya pahine kilese ... Vikkhambhite kilese ... Pubbe ... Sarane khandhe
aniccato  ...  vipassanti  cetopariyananena saranacittasamangissa cittam
jananti  sarana  khandha  cetopariyananassa  pubbenivasanussatinanassa
yathakammupagananassa      anagatamsananassa      avajjanaya
arammanapaccayena paccayo.
   {865.2}  Arano  dhammo  aranassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo: danam ... silam ... Uposathakammam katva tam paccavekkhati pubbe
... jhana ... ariya magga vutthahitva maggam paccavekkhanti phalam ...
Nibbanam paccavekkhanti nibbanam
Gotrabhussa  vodanassa  maggassa phalassa avajjanaya arammanapaccayena
paccayo  cakkhum  ...  vatthum  ...  arane khandhe aniccato ...
Vipassanti  .pe.  dibbena  cakkhuna  .pe.  anagatamsananassa
avajjanaya  arammanapaccayena  paccayo  .  arano dhammo saranassa
dhammassa arammanapaccayena paccayo: danam ... silam ... Uposathakammam
katva  tam assadeti abhinandati tam arabbha rago uppajjati .pe.
Pubbe ... jhana ... cakkhum ... Vatthum ... Arane khandhe assadeti
abhinandati tam arabbha rago .pe. Domanassam uppajjati.
   [866]  Sarano  dhammo  saranassa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo:  arammanadhipati  sahajatadhipati  .  arammanadhipati:  ragam
garum  katva  assadeti  abhinandati tam garum katva rago uppajjati
ditthi  uppajjati  ditthim  garum  katva  assadeti  abhinandati .pe.
Sahajatadhipati:  sarana  adhipati  sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena
paccayo.
   {866.1}  Sarano  dhammo  aranassa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo:  sahajatadhipati:  sarana  adhipati  cittasamutthananam  rupanam
adhipatipaccayena  paccayo  .  sarano dhammo saranassa ca aranassa ca
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  sahajatadhipati:  sarana  adhipati
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  adhipatipaccayena
paccayo.
   {866.2}  Arano  dhammo  aranassa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo: arammanadhipati sahajatadhipati . arammanadhipati: danam ...
Silam ... uposathakammam katva tam garum katva paccavekkhati pubbe ...
Jhana ... ariya magga vutthahitva maggam garum katva paccavekkhanti
phalam  ...  nibbanam  garum  katva paccavekkhanti nibbanam gotrabhussa
vodanassa  maggassa phalassa adhipatipaccayena paccayo . sahajatadhipati:
arana   adhipati   sampayuttakanam   khandhanam   cittasamutthanananca
rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   {866.3} Arano dhammo saranassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo:
arammanadhipati: danam ... silam ... uposathakammam katva tam garum katva
assadeti abhinandati tam garum katva rago uppajjati ditthi uppajjati
pubbe sucinnani ... Jhana ... Cakkhum ... Vatthum ... Arane khandhe garum
katva assadeti abhinandati tam garum katva rago uppajjati ditthi ....
   [867]  Sarano  dhammo  saranassa  dhammassa  anantarapaccayena
paccayo:  purima  purima sarana khandha pacchimanam pacchimanam sarananam
khandhanam  anantarapaccayena  paccayo  .  sarano  dhammo  aranassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  sarana  khandha  vutthanassa
anantarapaccayena  paccayo  .  arano  dhammo  aranassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  purima  purima  arana khandha pacchimanam
pacchimanam  arananam  khandhanam  anantarapaccayena  paccayo  anulomam
gotrabhussa  phalasamapattiya  anantarapaccayena  paccayo  .  arano
dhammo  saranassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  avajjana
Sarananam  khandhanam anantarapaccayena paccayo . ... samanantarapaccayena
paccayo:   sahajatapaccayena  paccayo:  panca  annamannapaccayena
paccayo: dve nissayapaccayena paccayo: satta.
   [868]  Sarano  dhammo  saranassa  dhammassa  upanissayapaccayena
paccayo:   arammanupanissayo   anantarupanissayo   pakatupanissayo
.pe.  pakatupanissayo:  ragam  upanissaya  panam hanati .pe. sangham
bhindati dosam ...  patthanam  upanissaya  panam  hanati  .pe. sangham
bhindati  rago  .pe. patthana ragassa .pe. patthanaya upanissaya-
paccayena paccayo.
   {868.1}  Sarano  dhammo  aranassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .pe.  pakatupanissayo:
ragam  upanissaya  danam deti silam ... uposathakammam jhanam vipassanam
maggam abhinnam ... samapattim uppadeti dosam ... patthanam upanissaya
danam  .pe.  samapattim  uppadeti rago .pe. patthana saddhaya
.pe.  pannaya  kayikassa  sukhassa  kayikassa  dukkhassa  maggassa
phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo.
   {868.2}  Arano  dhammo  aranassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:  arammanupanissayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .pe.
Pakatupanissayo:  saddham  upanissaya  danam  deti  .pe.  samapattim
uppadeti silam ... pannam kayikam sukham kayikam dukkham utum bhojanam ...
Senasanam  upanissaya  danam  deti  .pe.  samapattim  uppadeti
Saddha  .pe.  senasanam  saddhaya .pe. pannaya kayikassa sukhassa
kayikassa   dukkhassa  maggassa  phalasamapattiya  upanissayapaccayena
paccayo.
   {868.3}  Arano  dhammo  saranassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:  arammanupanissayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .pe.
Pakatupanissayo:  saddham  upanissaya  manam  jappeti  ditthim  ganhati
silam  .pe.  senasanam  upanissaya panam hanati .pe. sangham bhindati
saddha  .pe.  senasanam ragassa .pe. patthanaya upanissayapaccayena
paccayo:.
   [869]  Arano  dhammo  aranassa  dhammassa  purejatapaccayena
paccayo:  arammanapurejatam  vatthupurejatam  .  arammanapurejatam:
cakkhum ... vatthum ... aniccato ... vipassati .pe. Dibbena cakkhuna
rupam  passati  dibbaya  sotadhatuya  saddam  sunati  rupayatanam
cakkhuvinnanassa  photthabbayatanam  ...  .  vatthupurejatam: cakkhayatanam
cakkhuvinnanassa   kayayatanam   kayavinnanassa   vatthu   arananam
khandhanam  purejatapaccayena  paccayo  .  arano  dhammo  saranassa
dhammassa purejatapaccayena paccayo: arammanapurejatam vatthupurejatam .
Arammanapurejatam: cakkhum ... vatthum assadeti abhinandati tam arabbha
rago  uppajjati  .pe.  domanassam  uppajjati  .  vatthupurejatam:
vatthu sarananam khandhanam purejatapaccayena paccayo . ... Pacchajata-
paccayena paccayo: dve asevanapaccayena paccayo: dve.
   [870] Sarano dhammo saranassa dhammassa kammapaccayena paccayo:
sarana  cetana  sampayuttakanam  khandhanam  kammapaccayena  paccayo .
Mulam  sahajata  nanakhanika  .  sahajata: sarana cetana citta-
samutthananam  rupanam  kammapaccayena  paccayo  .  nanakhanika:
sarana  cetana  vipakanam khandhanam katatta ca rupanam kammapaccayena
paccayo  .  mulam  sahajata: sarana cetana sampayuttakanam khandhanam
cittasamutthanananca rupanam kammapaccayena paccayo.
   {870.1}  Arano  dhammo  aranassa  dhammassa  kammapaccayena
paccayo:  sahajata  nanakhanika  .  sahajata: sankhittam . ...
Vipakapaccayena  paccayo:  ekam  aharapaccayena  paccayo: cattari
indriyapaccayena  paccayo:  cattari  jhanapaccayena paccayo: cattari
maggapaccayena  paccayo:  cattari  sampayuttapaccayena  paccayo: dve
vippayuttapaccayena paccayo: tini arupadukasadisa.
   [871] Sarano dhammo saranassa dhammassa atthipaccayena paccayo:.
Sarano   dhammo   aranassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:
sahajatam  pacchajatam  .  sarano  dhammo  saranassa  ca aranassa ca
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  .  arano  dhammo  aranassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajatam  purejatam  pacchajatam
aharam  indriyam  .  arano dhammo saranassa dhammassa atthipaccayena
paccayo: sahajatam purejatam . cakkhum ... vatthum assadeti abhinandati
Tam  arabbha  rago  uppajjati  .pe.  domanassam  uppajjati vatthu
sarananam khandhanam atthipaccayena paccayo.
   {871.1} Sarano ca arano ca dhamma saranassa dhammassa atthipaccayena
paccayo: sahajatam purejatam . Sarano ca arano ca dhamma aranassa dhammassa
atthipaccayena paccayo: sahajatam pacchajatam aharam indriyam. Sahajata:
sarana  khandha ca mahabhuta ca cittasamutthananam rupanam atthipaccayena
paccayo  . pacchajata: sarana khandha ca kabalimkaro aharo ca
imassa  kayassa  atthipaccayena  paccayo  .  pacchajata:  sarana
khandha ca rupajivitindriyanca katattarupanam atthipaccayena paccayo.
   [872]  Hetuya  cattari  arammane  cattari  adhipatiya
panca  anantare  cattari  samanantare  cattari  sahajate  panca
annamanne  dve  nissaye  satta  upanissaye  cattari  purejate
dve  pacchajate  dve  asevane dve kamme cattari vipake
ekam  ahare  cattari  indriye cattari jhane cattari magge
cattari  sampayutte  dve  vippayutte  tini  atthiya  satta
natthiya cattari vigate cattari avigate satta.
   [873]  Sarano  dhammo  saranassa  dhammassa  arammanapaccayena
paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena paccayo: .
Sarano  dhammo aranassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: sahajata-
paccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo: pacchajatapaccayena
Paccayo:  kammapaccayena  paccayo:  .  sarano  dhammo saranassa ca
aranassa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo:.
   {873.1}  Arano  dhammo  aranassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo
purejatapaccayena  paccayo: pacchajatapaccayena paccayo: kammapaccayena
paccayo:  aharapaccayena  paccayo:  indriyapaccayena  paccayo .
Arano  dhammo  saranassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena  paccayo: purejatapaccayena paccayo: . sarano ca
arano  ca  dhamma  saranassa  dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo:
purejatapaccayena  paccayo: . sarano ca arano ca dhamma aranassa
dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo:  pacchajatapaccayena  paccayo:
aharapaccayena paccayo: indriyapaccayena paccayo:.
   [874]  Nahetuya  satta .pe. nasamanantare satta nasahajate
panca   naannamanne   panca   nanissaye   panca  naupanissaye
satta  napurejate  cha  napacchajate  satta  .pe.  nasampayutte
panca  navippayutte  cattari  noatthiya  cattari  nonatthiya
satta novigate satta noavigate cattari.
   [875]  Hetupaccaya  naarammane  cattari  ... naadhipatiya
cattari  .pe.  nasamanantare cattari naannamanne dve naupanissaye
cattari  .pe.  nasampayutte  dve  navippayutte  dve nonatthiya
Cattari novigate cattari.
   [876] Nahetupaccaya arammane cattari ... adhipatiya panca
anantare cattari. Anulomamatika gahetabba. ... Avigate satta.
           Saranadukam nitthitam.
         Anuloma dukapatthanam pacchimam
            nitthitam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 523-531. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=10528&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=10528&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=864&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=121              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]