ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Panhavaro
   [864] Sarano dhammo saranassa dhammassa hetupaccayena paccayo:
arupadukasadisam cattari.
   [865]  Sarano  dhammo  saranassa  dhammassa  arammanapaccayena
paccayo:  ragam  assadeti  abhinandati tam arabbha rago uppajjati
ditthi  ... vicikiccha ... uddhaccam ... domanassam uppajjati ditthim
assadeti abhinandati vicikiccha ... uddhaccam ... domanassam arabbha
domanassam uppajjati ditthi ... Vicikiccha ... Uddhaccam uppajjati.
   {865.1} Sarano dhammo aranassa dhammassa arammanapaccayena paccayo:
ariya pahine kilese ... Vikkhambhite kilese ... Pubbe ... Sarane khandhe
aniccato  ...  vipassanti  cetopariyananena saranacittasamangissa cittam
jananti  sarana  khandha  cetopariyananassa  pubbenivasanussatinanassa
yathakammupagananassa      anagatamsananassa      avajjanaya
arammanapaccayena paccayo.
   {865.2}  Arano  dhammo  aranassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo: danam ... silam ... Uposathakammam katva tam paccavekkhati pubbe
... jhana ... ariya magga vutthahitva maggam paccavekkhanti phalam ...
Nibbanam paccavekkhanti nibbanam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page524.

Gotrabhussa vodanassa maggassa phalassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo cakkhum ... vatthum ... arane khandhe aniccato ... Vipassanti .pe. dibbena cakkhuna .pe. anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo . arano dhammo saranassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: danam ... silam ... Uposathakammam katva tam assadeti abhinandati tam arabbha rago uppajjati .pe. Pubbe ... jhana ... cakkhum ... Vatthum ... Arane khandhe assadeti abhinandati tam arabbha rago .pe. Domanassam uppajjati. [866] Sarano dhammo saranassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: arammanadhipati sahajatadhipati . arammanadhipati: ragam garum katva assadeti abhinandati tam garum katva rago uppajjati ditthi uppajjati ditthim garum katva assadeti abhinandati .pe. Sahajatadhipati: sarana adhipati sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo. {866.1} Sarano dhammo aranassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: sahajatadhipati: sarana adhipati cittasamutthananam rupanam adhipatipaccayena paccayo . sarano dhammo saranassa ca aranassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo: sahajatadhipati: sarana adhipati sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo. {866.2} Arano dhammo aranassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: arammanadhipati sahajatadhipati . arammanadhipati: danam ...

--------------------------------------------------------------------------------------------- page525.

Silam ... uposathakammam katva tam garum katva paccavekkhati pubbe ... Jhana ... ariya magga vutthahitva maggam garum katva paccavekkhanti phalam ... nibbanam garum katva paccavekkhanti nibbanam gotrabhussa vodanassa maggassa phalassa adhipatipaccayena paccayo . sahajatadhipati: arana adhipati sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo. {866.3} Arano dhammo saranassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: arammanadhipati: danam ... silam ... uposathakammam katva tam garum katva assadeti abhinandati tam garum katva rago uppajjati ditthi uppajjati pubbe sucinnani ... Jhana ... Cakkhum ... Vatthum ... Arane khandhe garum katva assadeti abhinandati tam garum katva rago uppajjati ditthi .... [867] Sarano dhammo saranassa dhammassa anantarapaccayena paccayo: purima purima sarana khandha pacchimanam pacchimanam sarananam khandhanam anantarapaccayena paccayo . sarano dhammo aranassa dhammassa anantarapaccayena paccayo: sarana khandha vutthanassa anantarapaccayena paccayo . arano dhammo aranassa dhammassa anantarapaccayena paccayo: purima purima arana khandha pacchimanam pacchimanam arananam khandhanam anantarapaccayena paccayo anulomam gotrabhussa phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo . arano dhammo saranassa dhammassa anantarapaccayena paccayo: avajjana

--------------------------------------------------------------------------------------------- page526.

Sarananam khandhanam anantarapaccayena paccayo . ... samanantarapaccayena paccayo: sahajatapaccayena paccayo: panca annamannapaccayena paccayo: dve nissayapaccayena paccayo: satta. [868] Sarano dhammo saranassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo .pe. pakatupanissayo: ragam upanissaya panam hanati .pe. sangham bhindati dosam ... patthanam upanissaya panam hanati .pe. sangham bhindati rago .pe. patthana ragassa .pe. patthanaya upanissaya- paccayena paccayo. {868.1} Sarano dhammo aranassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: anantarupanissayo pakatupanissayo .pe. pakatupanissayo: ragam upanissaya danam deti silam ... uposathakammam jhanam vipassanam maggam abhinnam ... samapattim uppadeti dosam ... patthanam upanissaya danam .pe. samapattim uppadeti rago .pe. patthana saddhaya .pe. pannaya kayikassa sukhassa kayikassa dukkhassa maggassa phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo. {868.2} Arano dhammo aranassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo .pe. Pakatupanissayo: saddham upanissaya danam deti .pe. samapattim uppadeti silam ... pannam kayikam sukham kayikam dukkham utum bhojanam ... Senasanam upanissaya danam deti .pe. samapattim uppadeti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page527.

Saddha .pe. senasanam saddhaya .pe. pannaya kayikassa sukhassa kayikassa dukkhassa maggassa phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo. {868.3} Arano dhammo saranassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo .pe. Pakatupanissayo: saddham upanissaya manam jappeti ditthim ganhati silam .pe. senasanam upanissaya panam hanati .pe. sangham bhindati saddha .pe. senasanam ragassa .pe. patthanaya upanissayapaccayena paccayo:. [869] Arano dhammo aranassa dhammassa purejatapaccayena paccayo: arammanapurejatam vatthupurejatam . arammanapurejatam: cakkhum ... vatthum ... aniccato ... vipassati .pe. Dibbena cakkhuna rupam passati dibbaya sotadhatuya saddam sunati rupayatanam cakkhuvinnanassa photthabbayatanam ... . vatthupurejatam: cakkhayatanam cakkhuvinnanassa kayayatanam kayavinnanassa vatthu arananam khandhanam purejatapaccayena paccayo . arano dhammo saranassa dhammassa purejatapaccayena paccayo: arammanapurejatam vatthupurejatam . Arammanapurejatam: cakkhum ... vatthum assadeti abhinandati tam arabbha rago uppajjati .pe. domanassam uppajjati . vatthupurejatam: vatthu sarananam khandhanam purejatapaccayena paccayo . ... Pacchajata- paccayena paccayo: dve asevanapaccayena paccayo: dve.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page528.

[870] Sarano dhammo saranassa dhammassa kammapaccayena paccayo: sarana cetana sampayuttakanam khandhanam kammapaccayena paccayo . Mulam sahajata nanakhanika . sahajata: sarana cetana citta- samutthananam rupanam kammapaccayena paccayo . nanakhanika: sarana cetana vipakanam khandhanam katatta ca rupanam kammapaccayena paccayo . mulam sahajata: sarana cetana sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam kammapaccayena paccayo. {870.1} Arano dhammo aranassa dhammassa kammapaccayena paccayo: sahajata nanakhanika . sahajata: sankhittam . ... Vipakapaccayena paccayo: ekam aharapaccayena paccayo: cattari indriyapaccayena paccayo: cattari jhanapaccayena paccayo: cattari maggapaccayena paccayo: cattari sampayuttapaccayena paccayo: dve vippayuttapaccayena paccayo: tini arupadukasadisa. [871] Sarano dhammo saranassa dhammassa atthipaccayena paccayo:. Sarano dhammo aranassa dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam pacchajatam . sarano dhammo saranassa ca aranassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo: . arano dhammo aranassa dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam purejatam pacchajatam aharam indriyam . arano dhammo saranassa dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam purejatam . cakkhum ... vatthum assadeti abhinandati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page529.

Tam arabbha rago uppajjati .pe. domanassam uppajjati vatthu sarananam khandhanam atthipaccayena paccayo. {871.1} Sarano ca arano ca dhamma saranassa dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam purejatam . Sarano ca arano ca dhamma aranassa dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam pacchajatam aharam indriyam. Sahajata: sarana khandha ca mahabhuta ca cittasamutthananam rupanam atthipaccayena paccayo . pacchajata: sarana khandha ca kabalimkaro aharo ca imassa kayassa atthipaccayena paccayo . pacchajata: sarana khandha ca rupajivitindriyanca katattarupanam atthipaccayena paccayo. [872] Hetuya cattari arammane cattari adhipatiya panca anantare cattari samanantare cattari sahajate panca annamanne dve nissaye satta upanissaye cattari purejate dve pacchajate dve asevane dve kamme cattari vipake ekam ahare cattari indriye cattari jhane cattari magge cattari sampayutte dve vippayutte tini atthiya satta natthiya cattari vigate cattari avigate satta. [873] Sarano dhammo saranassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: . Sarano dhammo aranassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: sahajata- paccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: pacchajatapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page530.

Paccayo: kammapaccayena paccayo: . sarano dhammo saranassa ca aranassa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo:. {873.1} Arano dhammo aranassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo purejatapaccayena paccayo: pacchajatapaccayena paccayo: kammapaccayena paccayo: aharapaccayena paccayo: indriyapaccayena paccayo . Arano dhammo saranassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: purejatapaccayena paccayo: . sarano ca arano ca dhamma saranassa dhammassa sahajatapaccayena paccayo: purejatapaccayena paccayo: . sarano ca arano ca dhamma aranassa dhammassa sahajatapaccayena paccayo: pacchajatapaccayena paccayo: aharapaccayena paccayo: indriyapaccayena paccayo:. [874] Nahetuya satta .pe. nasamanantare satta nasahajate panca naannamanne panca nanissaye panca naupanissaye satta napurejate cha napacchajate satta .pe. nasampayutte panca navippayutte cattari noatthiya cattari nonatthiya satta novigate satta noavigate cattari. [875] Hetupaccaya naarammane cattari ... naadhipatiya cattari .pe. nasamanantare cattari naannamanne dve naupanissaye cattari .pe. nasampayutte dve navippayutte dve nonatthiya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page531.

Cattari novigate cattari. [876] Nahetupaccaya arammane cattari ... adhipatiya panca anantare cattari. Anulomamatika gahetabba. ... Avigate satta. Saranadukam nitthitam. Anuloma dukapatthanam pacchimam nitthitam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 523-531. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=10528&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=10528&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=864&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=121              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]