ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Panhavaro
   [99]  Cetasiko  dhammo  cetasikassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:  cetasika  hetu  sampayuttakanam  khandhanam  hetupaccayena
paccayo  patisandhi  .  cetasiko  dhammo  acetasikassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  cetasika  hetu cittassa cittasamutthanananca
rupanam hetupaccayena paccayo patisandhi . cetasiko dhammo cetasikassa
ca  acetasikassa  ca dhammassa hetupaccayena paccayo: cetasika hetu
sampayuttakanam  khandhanam  cittassa  ca  cittasamutthanananca  rupanam
hetupaccayena paccayo patisandhi.
   [100]  Cetasiko dhammo cetasikassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo:  cetasike  khandhe  arabbha  cetasika khandha uppajjanti
mulam  pucchitabbam  cetasike  khandhe  arabbha cittam uppajjati . mulam
pucchitabbam  cetasike  khandhe  arabbha  cetasika khandha ca cittanca
Uppajjanti.
   {100.1}  Acetasiko  dhammo acetasikassa dhammassa arammana-
paccayena  paccayo: ariya phalam paccavekkhanti nibbanam paccavekkhanti
nibbanam  gotrabhussa  vodanassa  maggassa  phalassa  avajjanaya
arammanapaccayena paccayo cakkhum ... vatthum acetasike khandhe aniccato
vipassati  assadeti  abhinandati  tam arabbha cittam uppajjati dibbena
cakkhuna  rupam passati dibbaya sotadhatuya  saddam  sunati  ceto-
pariyananena  acetasikacittasamangissa  cittam  janati  akasanan-
cayatanam  .pe.  akincannayatanam  .pe.  acetasika  khandha
iddhividhananassa    cetopariyananassa    pubbenivasanussatinanassa
yathakammupagananassa   anagatamsananassa   avajjanaya   arammana-
paccayena paccayo.
   {100.2}  Acetasiko  dhammo  cetasikassa dhammassa arammana-
paccayena  paccayo:  ariya nibbanam paccavekkhanti pathamagamanasadisam .
Cakkhum ... vatthum  ... Acetasike khandhe aniccato .pe. domanassam
uppajjati  dibbena  cakkhuna  rupam passati  dibbaya  sotadhatuya
saddam sunati cetopariyananena acetasike khandhe janati akasanan-
cayatanam   ...   akincannayatanam   nevasannanasannayatanassa
rupayatanam  cakkhuvinnanasahagatanam   khandhanam  photthabbayatanam  ...
Acetasika   khandha  iddhividhananassa  cetopariyananassa  pubbe-
nivasanussatinanassa    yathakammupagananassa    anagatamsananassa
avajjanaya  arammanapaccayena  paccayo  .  acetasiko  dhammo
Cetasikassa  ca  acetasikassa  ca dhammassa arammanapaccayena paccayo:
ariya nibbanam paccavekkhanti pathamagamanasadisam . cakkhum ... vatthum ...
Acetasike  khandhe  aniccato  vipassati  assadeti  abhinandati  tam
arabbha  cittanca  sampayuttaka  ca khandha uppajjanti dibbena ...
Sankhittam  .  rupayatanam  cakkhuvinnanassa  sampayuttakananca  khandhanam
arammanapaccayena  paccayo photthabbayatanam  ...  acetasika  khandha
iddhividhananassa    cetopariyananassa    pubbenivasanussatinanassa
yathakammupagananassa   anagatamsananassa   avajjanaya   arammana-
paccayena paccayo.
   {100.3} Cetasiko ca acetasiko ca dhamma cetasikassa dhammassa
arammanapaccayena  paccayo:  cetasike khandhe ca cittanca arabbha
cetasika  khandha  uppajjanti . mulam pucchitabbam cetasike khandhe ca
cittanca  arabbha  cittam  uppajjati .  mulam  pucchitabbam cetasike
khandhe ca cittanca arabbha cetasika khandha ca cittanca uppajjanti.
   [101] Cetasiko  dhammo  cetasikassa  dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:  arammanadhipati  sahajatadhipati . arammanadhipati: cetasike
khandhe  garum  katva  cetasika khandha uppajjanti . sahajatadhipati:
cetasika  adhipati  sampayuttakanam  khandhanam adhipatipaccayena paccayo .
Mulam  pucchitabbam  arammanadhipati:  cetasike  khandhe  garum  katva
cittam   uppajjati  sahajatadhipati:  cetasika  adhipati  cittassa
cittasamutthanananca   rupanam  adhipatipaccayena  paccayo  .  mulam
Pucchitabbam  arammanadhipati:  cetasike  khandhe  garum katva cetasika
khandha  ca  cittanca  uppajjanti  sahajatadhipati:  cetasika  adhipati
sampayuttakanam  khandhanam  cittassa  ca  cittasamutthanananca  rupanam
adhipatipaccayena paccayo.
   {101.1} Acetasiko dhammo acetasikassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo  arammanadhipati  sahajatadhipati .  arammanadhipati:  ariya
nibbanam  garum  katva  paccavekkhanti  nibbanam gotrabhussa vodanassa
maggassa phalassa adhipatipaccayena paccayo cakkhum ... Vatthum ... Acetasike
khandhe garum katva assadeti abhinandati tam garum katva cittam uppajjati.
Sahajatadhipati:  acetasika  adhipati  cittassa  cittasamutthanananca
rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   {101.2} Acetasiko dhammo cetasikassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:  arammanadhipati  sahajatadhipati  .  arammanadhipati: ariya
nibbanam garum katva ... Pathamagamanasadisam. Cakkhum ... Vatthum ... Acetasike
khandhe garum  katva  assadeti  abhinandati  tam garum  katva rago
uppajjati   ditthi  uppajjati  .pe.  sahajatadhipati:  acetasika
adhipati sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo.
   {101.3} Acetasiko dhammo cetasikassa ca acetasikassa ca dhammassa
adhipatipaccayena paccayo: arammanadhipati sahajatadhipati. Arammanadhipati:
ariya nibbanam ... Pathamagamanam . acetasike khandhe garum katva assadeti
abhinandati  tam garum katva cetasika khandha ca cittanca uppajjanti.
Sahajatadhipati:  acetasika  adhipati  sampayuttakanam  khandhanam  citta-
samutthanananca  rupanam  adhipatipaccayena  paccayo  .  cetasiko ca
acetasiko  ca  dhamma  cetasikassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo:
arammanadhipati. Tini. Arammanadhipatiyeva.
   [102]  Cetasiko  dhammo cetasikassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  purima  purima  cetasika  khandha  pacchimanam  pacchimanam
cetasikanam  khandhanam  anantarapaccayena  paccayo  .  mulam  pucchitabbam
purima  purima  cetasika  khandha  pacchimassa pacchimassa cittassa
anantarapaccayena  paccayo  . mulam pucchitabbam purima purima cetasika
khandha  pacchimanam  pacchimanam  cetasikanam  khandhanam  cittassa  ca
anantarapaccayena  paccayo  . acetasiko dhammo acetasikassa dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  purimam  purimam  cittam  pacchimassa pacchimassa
cittassa   anantarapaccayena   paccayo   anulomam   gotrabhussa
phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo.
   {102.1} Acetasiko dhammo cetasikassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  evam  tini  katabbani  pathamagamanasadisam  puretva katabbam
ninnanakaranam . cetasiko ca acetasiko ca dhamma cetasikassa dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  tini  avajjanapi vutthanampi natthi .
Samanantarapaccayena  paccayo:  nava  sahajatapaccayena  paccayo: nava
paticcavarasadisam  annamannapaccayena  paccayo:  nava  paticcavarasadisam
Nissayapaccayena paccayo: nava paccayavarasadisam.
   [103]  Cetasiko dhammo cetasikassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:  arammanupanissayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .pe.
Pakatupanissayo:  cetasika khandha cetasikanam khandhanam upanissayapaccayena
paccayo  . mulam pucchitabbam tini upanissaya cetasika khandha cittassa
upanissayapaccayena paccayo . mulam pucchitabbam tini upanissaya cetasika
khandha  cetasikanam khandhanam cittassa ca upanissayapaccayena paccayo .
Acetasiko  dhammo  acetasikassa  dhammassa upanissayapaccayena paccayo:
arammanupanissayo    anantarupanissayo    pakatupanissayo   .pe.
Pakatupanissayo: utum ...  bhojanam ... senasanam ... Cittam upanissaya
danam deti .pe. sangham bhindati utu ... Bhojanam ... Senasanam ... Cittam
saddhaya  .pe.  pannaya ragassa .pe. patthanaya kayikassa sukhassa
kayikassa   dukkhassa  maggassa  phalasamapattiya  upanissayapaccayena
paccayo  .  acetasiko dhammo cetasikassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:   arammanupanissayo   anantarupanissayo   pakatupanissayo
.pe. pakatupanissayo: utum ... Bhojanam ... Senasanam ... Cittam upanissaya
danam  deti  tini  pathamagamanasadisam  ninnanakaranam .  cetasiko ca
acetasiko  ca dhamma cetasikassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo:
tini.
   [104] Acetasiko dhammo acetasikassa dhammassa purejatapaccayena
Paccayo:  arammanapurejatam  vatthupurejatam  .  arammanapurejatam:
cakkhum ... vatthum aniccato vipassati assadeti abhinandati tam arabbha
cittam  uppajjati  dibbena  cakkhuna rupam passati dibbaya sotadhatuya
saddam   sunati   rupayatanam   cakkhuvinnanassa   photthabbayatanam
kayavinnanassa   .  vatthupurejatam:  cakkhayatanam  cakkhuvinnanassa
kayayatanam   kayavinnanassa   vatthu  cittassa  purejatapaccayena
paccayo.
   {104.1} Acetasiko dhammo cetasikassa dhammassa purejatapaccayena
paccayo:  arammanapurejatam  vatthupurejatam  .  arammanapurejatam:
cakkhum ... vatthum  aniccato  .pe.  domanassam  uppajjati  dibbena
cakkhuna  rupam  passati  dibbaya  sotadhatuya saddam sunati rupayatanam
cakkhuvinnanasahagatanam   khandhanam   photthabbayatanam   kayavinnana-
sahagatanam  khandhanam  .  vatthupurejatam:  cakkhayatanam  cakkhuvinnana-
sahagatanam  khandhanam  kayayatanam  ...  vatthu  cetasikanam  khandhanam
purejatapaccayena paccayo.
   {104.2} Acetasiko  dhammo  cetasikassa  ca  acetasikassa ca
dhammassa   purejatapaccayena   paccayo:  arammanapurejatam  vatthu-
purejatam .  arammanapurejatam: cakkhum ... vatthum aniccato vipassati
assadeti  abhinandati  tam  arabbha  cittanca sampayuttaka ca khandha
uppajjanti  dibbena  cakkhuna  rupam  passati  dibbaya  sotadhatuya
saddam   sunati   rupayatanam   cakkhuvinnanassa  sampayuttakananca
khandhanam  photthabbayatanam  ...  .  vatthupurejatam:  cakkhayatanam
Cakkhuvinnanassa  sampayuttakananca  khandhanam  kayayatanam  ...  vatthu
cittassa sampayuttakananca khandhanam purejatapaccayena paccayo.
   [105] Cetasiko dhammo acetasikassa dhammassa pacchajatapaccayena
paccayo:  sankhittam  .  acetasiko  dhammo  acetasikassa  dhammassa
pacchajatapaccayena  paccayo: sankhittam . cetasiko ca acetasiko ca
dhamma acetasikassa dhammassa pacchajatapaccayena paccayo: sankhittam.
   [106]  Cetasiko dhammo cetasikassa dhammassa asevanapaccayena
paccayo:.
   [107]  Cetasiko  dhammo  cetasikassa  dhammassa kammapaccayena
paccayo:  sahajata  nanakhanika  .  sahajata: cetasika cetana
sampayuttakanam  khandhanam  kammapaccayena  paccayo  .  nanakhanika:
cetasika  cetana  vipakanam  khandhanam  kammapaccayena paccayo .
Cetasiko  dhammo  acetasikassa  dhammassa  kammapaccayena  paccayo:
sahajata  nanakhanika  .  sahajata:  cetasika  cetana cittassa
cittasamutthanananca  rupanam  kammapaccayena  paccayo  . nanakhanika:
cetasika cetana vipakassa cittassa katatta ca rupanam kammapaccayena
paccayo.
   {107.1} Cetasiko dhammo cetasikassa ca acetasikassa ca dhammassa
kammapaccayena paccayo: sahajata nanakhanika . sahajata: cetasika
cetana  sampayuttakanam  khandhanam  cittassa  ca  cittasamutthanananca
Rupanam  kammapaccayena  paccayo  .  nanakhanika: cetasika cetana
vipakanam  khandhanam  cittassa  ca  katatta  ca rupanam kammapaccayena
paccayo.
   [108]  Cetasiko  dhammo  cetasikassa dhammassa vipakapaccayena
paccayo:  nava  aharapaccayena  paccayo:  nava  indriyapaccayena
paccayo:  nava  jhanapaccayena  paccayo: tini maggapaccayena paccayo:
tini sampayuttapaccayena paccayo: panca.
   [109] Cetasiko dhammo acetasikassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo:  sahajatam  pacchajatam  .  sankhittam  . acetasiko dhammo
acetasikassa   dhammassa   vippayuttapaccayena   paccayo:  sahajatam
purejatam  pacchajatam  .  sahajatam:  cittam  cittasamutthananam rupanam
vippayuttapaccayena   paccayo  patisandhikkhane  cittam  katattarupanam
vippayuttapaccayena   paccayo   cittam  vatthussa  vippayuttapaccayena
paccayo  vatthu  cittassa  vippayuttapaccayena paccayo  .  purejatam:
cakkhayatanam  cakkhuvinnanassa  vippayuttapaccayena  paccayo  kayayatanam
kayavinnanassa  vatthu  cittassa  vippayuttapaccayena  paccayo  .
Pacchajatam  cittam  purejatassa  imassa  kayassa  vippayuttapaccayena
paccayo.
   {109.1}  Acetasiko  dhammo  cetasikassa dhammassa vippayutta-
paccayena  paccayo:  sahajatam  purejatam . sahajatam: patisandhikkhane
vatthu  cetasikanam  khandhanam  vippayuttapaccayena paccayo . purejatam:
Cakkhayatanam  cakkhuvinnanasahagatanam  khandhanam  kayayatanam ...  vatthu
cetasikanam  khandhanam  vippayuttapaccayena paccayo . acetasiko dhammo
cetasikassa  ca  acetasikassa  ca  dhammassa vippayuttapaccayena paccayo:
sahajatam purejatam . sahajatam: patisandhikkhane vatthu cetasikanam khandhanam
cittassa  ca  vippayuttapaccayena  paccayo  .  purejatam: cakkhayatanam
cakkhuvinnanassa  sampayuttakananca  khandhanam  kayayatanam  ...  vatthu
cittassa  sampayuttakananca  khandhanam  vippayuttapaccayena  paccayo .
Cetasiko  ca  acetasiko ca dhamma acetasikassa dhammassa vippayutta-
paccayena paccayo: sahajatam pacchajatam. Sankhittam.
   [110] Cetasiko  dhammo  cetasikassa  dhammassa  atthipaccayena
paccayo:  ekam paticcasadisam . cetasiko dhammo acetasikassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo: sahajatam pacchajatam . sankhittam . cetasiko
dhammo  cetasikassa  ca  acetasikassa  ca  dhammassa  atthipaccayena
paccayo: ekam paticcasadisam . acetasiko dhammo acetasikassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  sahajatam  purejatam  pacchajatam  aharam
indriyam. Sankhittam.
   {110.1}  Acetasiko dhammo cetasikassa dhammassa atthipaccayena
paccayo:  sahajatam  .  purejatam  .  sahajatam:  cittam cetasikanam
khandhanam  atthipaccayena  paccayo  patisandhikkhane  cittam  .pe.
Patisandhikkhane  vatthu  cetasikanam  khandhanam  atthipaccayena paccayo .
Purejatam: cakkhum ... vatthum aniccato ... purejatasadisam ninnanam.
Acetasiko  dhammo  cetasikassa  ca  acetasikassa  ca  dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  sahajatam  purejatam  . sahajatam: cittam
sampayuttakanam   khandhanam   cittasamutthanananca  rupanam  atthi-
paccayena   paccayo   patisandhikkhane  cittam  .pe.  patisandhik-
khane  vatthu  cetasikanam  khandhanam  cittassa  ca  atthipaccayena
paccayo . purejatam: cakkhum ... vatthum aniccato ... Purejatasadisam
ninnanam.
   {110.2} Cetasiko ca acetasiko ca dhamma cetasikassa dhammassa
atthipaccayena paccayo: sahajatam purejatam . sahajato: cakkhuvinnana-
sahagato eko khandho ca cakkhayatananca dvinnam khandhanam kayavinnana-
sahagato ... cetasiko eko khandho ca vatthu ca cittanca dvinnam khandhanam
atthipaccayena paccayo dve khandha .... Sahajato: cetasiko eko khandho
ca vatthu ca cittanca dvinnam khandhanam atthipaccayena paccayo dve khandha
... Patisandhikkhane dvepi katabba.
   {110.3} Cetasiko ca acetasiko ca dhamma acetasikassa dhammassa
atthipaccayena paccayo: sahajatam purejatam pacchajatam aharam indriyam.
Sahajata:  cakkhuvinnanasahagata  khandha  ca  cakkhayatananca  cakkhu-
vinnanassa  kayavinnanasahagata  ...  cetasika khandha ca cittanca
cittasamutthananam rupanam atthipaccayena paccayo cetasika khandha ca cittanca
mahabhuta ca cittasamutthananam rupanam atthipaccayena paccayo. Sahajata:
cetasika khandha ca vatthu ca cittassa atthipaccayena paccayo patisandhikkhane
Tinipi  katabba  .  pacchajata:  cetasika  khandha  ca cittanca
purejatassa  imassa  kayassa atthipaccayena paccayo . pacchajata:
cetasika khandha ca cittanca kabalimkaro aharo ca imassa kayassa
atthipaccayena  paccayo . pacchajata: cetasika khandha ca cittanca
rupajivitindriyanca katattarupanam atthipaccayena paccayo.
   {110.4} Cetasiko  ca  acetasiko ca dhamma cetasikassa ca
acetasikassa  ca dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam purejatam.
Sahajato:  cakkhuvinnanasahagato  eko  khandho  ca  cakkhayatananca
dvinnam   khandhanam  cakkhuvinnanassa  ca  atthipaccayena  paccayo
kayavinnanasahagato  eko  khandho  ca  kayayatananca  dvinnam
khandhanam  kayavinnanassa  ca  atthipaccayena  paccayo  dve  khandha
... . sahajato: cetasiko eko  khandho ca vatthu ca dvinnam khandhanam
cittassa ca atthipaccayena paccayo dve khandha ... patisandhiya dve
katabba.
   [111]  Hetuya tini arammane nava adhipatiya nava anantare
nava  samanantare  nava  sahajate  nava annamanne nava nissaye nava
upanissaye  nava  purejate  tini pacchajate tini asevane nava
kamme  tini  vipake  nava ahare nava indriye  nava jhane tini
magge  tini sampayutte panca vippayutte panca atthiya nava natthiya
nava vigate nava avigate nava.
   [112]  Cetasiko dhammo cetasikassa dhammassa arammanapaccayena
Paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
kammapaccayena  paccayo:  .  cetasiko  dhammo acetasikassa dhammassa
arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:  upanissaya-
paccayena  paccayo:  pacchajatapaccayena  paccayo:  kammapaccayena
paccayo: . cetasiko dhammo cetasikassa ca acetasikassa ca dhammassa
arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:  upanissaya-
paccayena paccayo: kammapaccayena paccayo:.
   {112.1}  Acetasiko  dhammo acetasikassa dhammassa arammana-
paccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena
paccayo:  purejatapaccayena  paccayo:  pacchajatapaccayena  paccayo:
aharapaccayena  paccayo:  indriyapaccayena  paccayo: . acetasiko
dhammo  cetasikassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  sahajata-
paccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:  purejatapaccayena
paccayo:.
   {112.2}  Acetasiko  dhammo  cetasikassa  ca  acetasikassa
ca  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena paccayo:
upanissayapaccayena   paccayo:   purejatapaccayena  paccayo:  .
Cetasiko  ca  acetasiko  ca dhamma cetasikassa dhammassa arammana-
paccayena   paccayo:   sahajatapaccayena  paccayo:  upanissaya-
paccayena paccayo: . cetasiko ca acetasiko ca dhamma acetasikassa
dhammassa    arammanapaccayena    paccayo:    sahajatapaccayena
paccayo:    upanissayapaccayena   paccayo:   purejatapaccayena
Paccayo: pacchajatapaccayena paccayo: . cetasiko ca acetasiko ca
dhamma  cetasikassa  ca  acetasikassa  ca  dhammassa arammanapaccayena
paccayo: sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [113]  Nahetuya  nava  naarammane  nava  sabbattha  nava
noavigate nava.
   [114]  Hetupaccaya  naarammane  tini ... naadhipatiya tini
naanantare  tini  nasamanantare  tini  naannamanne  ekam naupanissaye
tini  sabbattha  tini  namagge  tini  nasampayutte  ekam navippayutte
ekam nonatthiya tini novigate tini.
   [115]  Nahetupaccaya arammane nava ... adhipatiya nava .
Anulomamatika katabba. ... Avigate nava.
          Cetasikadukam nitthitam.
          --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 53-66. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=1055&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=1055&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=99&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=11              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=130              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]