ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [134]  Cittasampayutto  dhammo  cittasampayuttassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  cittasampayuttā  hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
hetupaccayena  paccayo  paṭisandhi  .  cittasampayutto  dhammo citta-
vippayuttassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  cittasampayuttā
hetū  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo  paṭisandhi .
Cittasampayutto  dhammo  cittasampayuttassa  ca  cittavippayuttassa  ca
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  cittasampayuttā hetū sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo paṭisandhi.
   [135]  Cittasampayutto  dhammo  cittasampayuttassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: dānaṃ ... sīlaṃ ... uposathakammaṃ katvā
taṃ  paccavekkhati  assādeti  abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati
domanassaṃ  uppajjati  pubbe  suciṇṇāni  ...  jhānā vuṭṭhahitvā
jhānaṃ  ...  ariyā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ  paccavekkhanti phalaṃ
paccavekkhanti  pahīne kilese ... vikkhambhite kilese paccavekkhanti
pubbe  samudāciṇṇe  kilese  jānanti  cittasampayutte  khandhe
aniccato  .pe.  domanassaṃ  uppajjati  cetopariyañāṇena  citta-
sampayuttasamaṅgissa  cittaṃ  jānāti  ākāsānañcāyatanaṃ  viññāṇañ-
cāyatanassa     ākiñcaññāyatanaṃ     nevasaññānāsaññāyatanassa
cittasampayuttā    khandhā   iddhividhañāṇassa   cetopariyañāṇassa
Pubbenivāsānussatiñāṇassa     yathākammupagañāṇassa    anāgataṃsa-
ñāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   {135.1}  Cittavippayutto  dhammo  cittasampayuttassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  ariyā  nibbānaṃ  paccavekkhanti nibbānaṃ
gotrabhussa  vodānassa  maggassa  phalassa  āvajjanāya  ārammaṇa-
paccayena paccayo cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Cittavippayutte khandhe aniccato
.pe.  domanassaṃ  uppajjati  dibbena  cakkhunā rūpaṃ passati dibbāya
sotadhātuyā  saddaṃ  suṇāti  rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇasahagatānaṃ  khandhānaṃ
phoṭṭhabbāyatanaṃ  ...   cittavippayuttā   khandhā  iddhividhañāṇassa
pubbenivāsānussatiñāṇassa     yathākammupagañāṇassa    anāgataṃsa-
ñāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [136]  Cittasampayutto  dhammo  cittasampayuttassa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo:   ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  .
Ārammaṇādhipati:  dānaṃ ...  sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ... Taṃ garuṃ katvā
paccavekkhati assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi
uppajjati pubbe ... jhānā ... ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ
katvā ... phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti cittasampayutte khandhe garuṃ
katvā  assādeti  abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi
uppajjati  .  sahajātādhipati:  cittasampayuttā  adhipati  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  adhipatipaccayena  paccayo  .  cittasampayutto  dhammo
Cittavippayuttassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  sahajātādhipati:
cittasampayuttā  adhipati  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  adhipatipaccayena
paccayo.
   {136.1}  Cittasampayutto  dhammo cittasampayuttassa ca  citta-
vippayuttassa  ca  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo: sahajātādhipati:
cittasampayuttā  adhipati  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  adhipatipaccayena paccayo  .  cittavippayutto  dhammo  citta-
sampayuttassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati:
ariyā  nibbānaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhanti  nibbānaṃ  gotrabhussa
vodānassa maggassa phalassa adhipatipaccayena paccayo cakkhuṃ ... Vatthuṃ ...
Cittavippayutte  khandhe garuṃ  katvā  assādeti  abhinandati  taṃ garuṃ
katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati.
   [137]  Cittasampayutto  dhammo  cittasampayuttassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  purimā  purimā  cittasampayuttā  khandhā
.pe.  phalasamāpattiyā  anantarapaccayena  paccayo  .  samanantara-
paccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  satta paṭiccasadisā
pañhā  ghaṭanā  natthi  .  aññamaññapaccayena  paccayo:  cha
paṭiccasadisā  .  nissayapaccayena  paccayo:  satta  paccayavārasadisā
pañhā ghaṭanā natthi.
   [138]  Cittasampayutto  dhammo  cittasampayuttassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo
Pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo:  saddhaṃ  upanissāya  dānaṃ
deti .pe. mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti sīlaṃ ... .pe. Patthanaṃ ...
Kāyikaṃ sukhaṃ ... kāyikaṃ dukkhaṃ upanissāya dānaṃ deti  .pe. pāṇaṃ
hanati  saṅghaṃ  bhindati saddhā  .pe.  kāyikaṃ dukkhaṃ saddhāya  .pe.
Maggassa  phalasamāpattiyā  upanissayapaccayena  paccayo  .  citta-
vippayutto  dhammo  cittasampayuttassa  dhammassa  upanissayapaccayena
paccayo:  ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.
Pakatūpanissayo: utuṃ ... bhojanaṃ ... senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti
.pe.  saṅghaṃ  bhindati  utu ... Bhojanaṃ ... Senāsanaṃ saddhāya .pe.
Phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   [139]  Cittavippayutto  dhammo  cittasampayuttassa  dhammassa
purejātapaccayena  paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ .
Ārammaṇapurejātaṃ:  cakkhuṃ  ...  vatthuṃ  aniccato  .pe. domanassaṃ
uppajjati  dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā
saddaṃ   suṇāti   rūpāyatanaṃ   cakkhuviññāṇasahagatānaṃ   khandhānaṃ
phoṭṭhabbāyatanaṃ  ...  .  vatthupurejātaṃ:  cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇa-
sahagatānaṃ  khandhānaṃ  kāyāyatanaṃ  ...  vatthu  cittasampayuttakānaṃ
khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   [140]  Cittasampayutto  dhammo  cittavippayuttassa  dhammassa
pacchājātapaccayena  paccayo:  saṅkhittaṃ  ekaṃ  .  āsevanapaccayena
Paccayo: ekaṃ.
   [141]  Cittasampayutto  dhammo  cittasampayuttassa  dhammassa
kammapaccayena  paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā:
cittasampayuttā   cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  kammapaccayena
paccayo  .  nānākhaṇikā: cittasampayuttā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ
kammapaccayena  paccayo  .  cittasampayutto  dhammo  cittavippayuttassa
dhammassa  kammapaccayena paccayo: sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā:
cittasampayuttā  cetanā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  kammapaccayena
paccayo  .  nānākhaṇikā:  cittasampayuttā  cetanā  kaṭattārūpānaṃ
kammapaccayena  paccayo  .  cittasampayutto  dhammo  cittasampayuttassa
ca  cittavippayuttassa  ca  dhammassa  kammapaccayena paccayo: sahajātā
nānākhaṇikā  .  sahajātā:  cittasampayuttā  cetanā  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo .
Nānākhaṇikā:  cittasampayuttā  cetanā  vipākānaṃ  khandhānaṃ  kaṭattā
ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [142]  Cittasampayutto  dhammo  cittasampayuttassa  dhammassa
vipākapaccayena paccayo: tīṇi.
   [143] Cittasampayutto dhammo cittasampayuttassa dhammassa āhāra-
paccayena  paccayo:  tīṇi . cittavippayutto dhammo cittavippayuttassa
dhammassa   āhārapaccayena   paccayo:   kabaḷiṃkāro   āhāro
Imassa kāyassa āhārapaccayena paccayo.
   [144]  Cittasampayutto  dhammo  cittasampayuttassa  dhammassa
indriyapaccayena   paccayo:  tīṇi  .  cittavippayutto  dhammo
cittavippayuttassa  dhammassa  indriyapaccayena  paccayo:  rūpajīvitindriyaṃ
kaṭattārūpānaṃ  indriyapaccayena  paccayo  .  cittavippayutto  dhammo
cittasampayuttassa  dhammassa  indriyapaccayena  paccayo:  cakkhundriyaṃ
cakkhuviññāṇasahagatānaṃ    khandhānaṃ    indriyapaccayena   paccayo
kāyindriyaṃ  .pe.  cittasampayutto  ca  cittavippayutto  ca  dhammā
cittasampayuttassa  dhammassa  indriyapaccayena  paccayo:  cakkhundriyañca
upekkhindriyañca   cakkhuviññāṇasahagatānaṃ   khandhānaṃ  indriyapaccayena
paccayo  kāyindriyañca  sukhindriyañca  kāyindriyañca  dukkhindriyañca
kāyaviññāṇasahagatānaṃ   khandhānaṃ   indriyapaccayena   paccayo  .
Jhānapaccayena   paccayo:  tīṇi  maggapaccayena  paccayo:  tīṇi
sampayuttapaccayena paccayo: ekaṃ.
   [145]  Cittasampayutto  dhammo  cittavippayuttassa  dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  pacchājātaṃ . saṅkhittaṃ .
Cittavippayutto   dhammo   cittasampayuttassa  dhammassa  vippayutta-
paccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ . sahajātaṃ: paṭisandhikkhaṇe vatthu
cittasampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo . purejātaṃ:
cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇasahagatānaṃ  khandhānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo
Kāyāyatanaṃ  ...  vatthu  cittasampayuttakānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena
paccayo.
   [146]  Cittasampayutto  dhammo  cittasampayuttassa  dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  ekaṃ  paṭiccasadisaṃ . cittasampayutto dhammo
cittavippayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ pacchājātaṃ.
Saṅkhittaṃ  .  cittasampayutto  dhammo  cittasampayuttassa  ca  citta-
vippayuttassa  ca  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  paṭiccasadisaṃ .
Cittavippayutto  dhammo  cittavippayuttassa  dhammassa  atthipaccayena
paccayo:  sahajātaṃ  āhāraṃ indriyaṃ . saṅkhittaṃ . cittavippayutto
dhammo  cittasampayuttassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ
purejātaṃ  .  sahajātaṃ:  paṭisandhikkhaṇe  vatthu  cittasampayuttakānaṃ
khandhānaṃ atthipaccayena paccayo . purejātaṃ: cakkhuṃ ... Vatthuṃ aniccato
... Purejātasadisaṃ.
   {146.1} Cittasampayutto  ca  cittavippayutto ca dhammā citta-
sampayuttassa  dhammassa  atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ .
Sahajāto:  cakkhuviññāṇasahagato  eko  khandho  ca  cakkhāyatanañca
dvinnaṃ  khandhānaṃ  ...  kāyāyatanaṃ cittasampayutto eko khandho ca
vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ ... Dve khandhā ... Paṭisandhi. Cittasampayutto
ca  cittavippayutto  ca dhammā cittavippayuttassa dhammassa atthipaccayena
paccayo:  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ  indriyaṃ  .  sahajātā:
cittasampayuttā  khandhā  ca  mahābhūtā  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ
Atthipaccayena  paccayo  paṭisandhi  .  pacchājātā:  cittasampayuttakā
khandhā  ca  kabaḷiṃkāro  āhāro  ca imassa kāyassa atthipaccayena
paccayo  . pacchājātā: cittasampayuttakā khandhā ca rūpajīvitindriyañca
kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [147] Hetuyā tīṇi ārammaṇe dve adhipatiyā cattāri anantare
ekaṃ  samanantare ekaṃ sahajāte satta aññamaññe cha nissaye satta
upanissaye  dve purejāte ekaṃ pacchājāte ekaṃ āsevane ekaṃ
kamme  tīṇi vipāke tīṇi  āhāre cattāri indriye cha jhāne tīṇi
magge  tīṇi sampayutte ekaṃ vippayutte dve atthiyā satta natthiyā
ekaṃ vigate ekaṃ avigate satta.
   [148]  Cittasampayutto  dhammo  cittasampayuttassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissaya-
paccayena  paccayo:  kammapaccayena  paccayo: .  cittasampayutto
dhammo   cittavippayuttassa   dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo:
pacchājātapaccayena paccayo: kammapaccayena paccayo: . cittasampayutto
dhammo   cittasampayuttassa   ca  cittavippayuttassa  ca  dhammassa
sahajātapaccayena  paccayo:  kammapaccayena paccayo: . cittavippayutto
dhammo   cittavippayuttassa   dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo:
āhārapaccayena paccayo: indriyapaccayena paccayo: . cittavippayutto
Dhammo   cittasampayuttassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:  purejāta-
paccayena  paccayo:  .  cittasampayutto  ca cittavippayutto  ca
dhammā  cittasampayuttassa   dhammassa   sahajātapaccayena  paccayo:
purejātapaccayena  paccayo:  .  cittasampayutto  ca  cittavippayutto
ca  dhammā  cittavippayuttassa  dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo:
pacchājātapaccayena  paccayo:  āhārapaccayena  paccayo:  indriya-
paccayena paccayo.
   [149] Nahetuyā  satta  naārammaṇe  satta  naadhipatiyā satta
naanantare  satta  nasamanantare  satta  nasahajāte  cha  naaññamaññe
cha  nanissaye cha naupanissaye satta napurejāte satta sabbattha satta
nasampayutte  cha  navippayutte  pañca  noatthiyā cattāri nonatthiyā
satta novigate satta noavigate cattāri.
   [150] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi ... Naadhipatiyā tīṇi naanantare
tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe ekaṃ naupanissaye tīṇi sabbattha
tīṇi nasampayutte  ekaṃ  navippayutte ... Ekaṃ nonatthiyā tīṇi novigate
tīṇi.
   [151] Nahetupaccayā ārammaṇe dve ... Adhipatiyā cattāri.
Anulomamātikā kātabbā. ... Avigate satta.
         Cittasampayuttadukaṃ niṭṭhitaṃ.
          ----------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 74-82. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=1479              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=1479              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=134&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=15              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=166              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]