ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

           Cittasamutthanadukam
            paticcavaro
   [153]  Cittasamutthanam  dhammam  paticca  cittasamutthano  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  cittasamutthanam  ekam  khandham  paticca  dve
khandha  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe ... patisandhikkhane
cittasamutthanam  ekam  khandham  paticca  dve  khandha dve khandhe ...
Cittasamutthanam  ekam  mahabhutam  ...  mahabhute paticca cittasamutthanam
rupam  upadarupam  .  cittasamutthanam  dhammam  paticca nocittasamutthano
Dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  cittasamutthane khandhe paticca cittam
patisandhikkhane  cittasamutthane  khandhe  paticca  cittam  katatta  ca
rupam.
   {153.1}  Cittasamutthanam  dhammam  paticca  cittasamutthano  ca
nocittasamutthano  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  citta-
samutthanam  ekam khandham paticca dve khandha cittanca cittasamutthananca
rupam dve khandhe ... patisandhikkhane cittasamutthanam ekam khandham paticca
dve  khandha cittanca katatta ca rupam dve khandhe .... Nocitta-
samutthanam  dhammam  paticca  nocittasamutthano  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  patisandhikkhane  cittam  paticca  katattarupam cittam paticca
vatthu vatthum paticca cittam ekam mahabhutam ... Mahabhute paticca katattarupam
upadarupam.
   {153.2}  Nocittasamutthanam dhammam paticca cittasamutthano dhammo
uppajjati hetupaccaya: cittam paticca sampayuttaka khandha cittasamutthananca
rupam  patisandhikkhane  cittam  paticca sampayuttaka khandha patisandhikkhane
vatthum paticca cittasamutthana khandha .  nocittasamutthanam dhammam paticca
cittasamutthano ca nocittasamutthano ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:
patisandhikkhane  cittam  paticca  sampayuttaka  khandha  katatta ca rupam
patisandhikkhane vatthum  paticca  cittam  sampayuttaka ca khandha . Citta-
samutthananca   nocittasamutthananca  dhammam  paticca  cittasamutthano
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  cittasamutthanam  ekam  khandhanca
Cittanca paticca dve khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ...
Patisandhikkhane  cittasamutthanam  ekam  khandhanca  cittanca  paticca dve
khandha dve khandhe ....
   {153.3}  Cittasamutthananca  nocittasamutthananca  dhammam  paticca
nocittasamutthano  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  patisandhikkhane
cittasamutthane khandhe  ca  cittanca  paticca katattarupam patisandhikkhane
cittasamutthane khandhe ca mahabhute ca paticca upadarupam patisandhikkhane
cittasamutthane khandhe  ca vatthunca paticca  cittam . cittasamutthananca
nocittasamutthananca  dhammam  paticca cittasamutthano ca nocittasamutthano
ca  dhamma uppajjanti hetupaccaya: patisandhikkhane cittasamutthanam ekam
khandhanca cittanca paticca dve khandha katatta ca rupam dve khandhe ...
Patisandhikkhane  cittasamutthanam  ekam  khandhanca vatthunca paticca dve
khandha cittanca dve khandhe ....
   [154]  Cittasamutthanam  dhammam  paticca  cittasamutthano  dhammo
uppajjati  arammanapaccaya:  cittasamutthanam  ekam khandham paticca dve
khandha  dve  khandhe ... patisandhi .  cittasamutthanam  dhammam paticca
nocittasamutthano  dhammo  uppajjati  arammanapaccaya: cittasamutthane
khandhe  paticca  cittam  patisandhi  .  cittasamutthanam  dhammam  paticca
cittasamutthano  ca  nocittasamutthano  ca  dhamma  uppajjanti
arammanapaccaya:  cittasamutthanam  ekam  khandham  paticca  dve khandha
Cittanca dve khandhe ... Patisandhi.
   {154.1}  Nocittasamutthanam  dhammam  paticca  nocittasamutthano
dhammo  uppajjati  arammanapaccaya:  patisandhikkhane  vatthum  paticca
cittam  .  nocittasamutthanam  dhammam  paticca  cittasamutthano  dhammo
uppajjati  arammanapaccaya:  cittam  paticca  sampayuttaka  khandha
patisandhikkhane  cittam  paticca  sampayuttaka  khandha  patisandhikkhane
vatthum  paticca  cittasamutthana  khandha  .  nocittasamutthanam  dhammam
paticca  cittasamutthano  ca  nocittasamutthano  ca dhamma uppajjanti
arammanapaccaya:  patisandhikkhane  vatthum  paticca  cittam  sampayuttaka
ca khandha.
   {154.2}  Cittasamutthananca  nocittasamutthananca  dhammam  paticca
cittasamutthano  dhammo  uppajjati  arammanapaccaya:  cittasamutthanam
ekam khandhanca cittanca paticca dve khandha dve khandhe ... Patisandhikkhane
cittasamutthanam ekam khandhanca cittanca paticca dve khandha dve khandhe ...
Patisandhikkhane  cittasamutthanam  ekam  khandhanca  vatthunca  paticca dve
khandha dve khandhe ....
   {154.3}   Cittasamutthananca   nocittasamutthananca   dhammam
paticca   nocittasamutthano  dhammo  uppajjati  arammanapaccaya:
patisandhikkhane   cittasamutthane   khandhe  ca  vatthunca  paticca
cittam  .  cittasamutthananca  nocittasamutthananca  dhammam  paticca
cittasamutthano  ca  nocittasamutthano  ca  dhamma  uppajjanti
arammanapaccaya:   patisandhikkhane  cittasamutthanam  ekam  khandhanca
Vatthunca paticca dve khandha cittanca dve khandhe ....
   [155]  Hetuya  nava  arammane  nava  adhipatiya  panca
anantare  nava  samanantare  nava  sahajate  nava  annamanne  nava
nissaye  nava  upanissaye  nava  purejate  panca asevane panca
kamme  nava  vipake  nava  ahare  nava  indriye  nava jhane
nava magge nava sampayutte nava sabbattha nava avigate nava.
   [156]  Cittasamutthanam  dhammam  paticca cittasamutthano dhammo
uppajjati  nahetupaccaya:  ahetukam  cittasamutthanam  ekam  khandham
paticca dve khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... Ahetuka-
patisandhikkhane  cittasamutthanam  ekam  khandham  paticca  dve khandha
dve khandhe ... cittasamutthanam  ekam  mahabhutam ... Mahabhute paticca
cittasamutthanam  rupam  upadarupam  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate
khandhe   paticca  vicikicchasahagato  uddhaccasahagato  moho  .
Cittasamutthanam  dhammam  paticca  nocittasamutthano  dhammo  uppajjati
nahetupaccaya:  ahetuke  cittasamutthane  khandhe  paticca  cittam
ahetukapatisandhikkhane   cittasamutthane   khandhe   paticca   cittam
katatta ca rupam.
   {156.1}  Cittasamutthanam  dhammam  paticca  cittasamutthano  ca
nocittasamutthano  ca  dhamma  uppajjanti  nahetupaccaya:  ahetukam
cittasamutthanam ekam khandham paticca dve khandha cittanca cittasamutthananca
rupam  dve  khandhe ... ahetukapatisandhikkhane .pe. nocittasamutthanam
Dhammam  paticca  nocittasamutthano  dhammo  uppajjati  nahetupaccaya:
ahetukapatisandhikkhane  cittam  paticca  katattarupam  cittam  paticca vatthu
vatthum  paticca  cittam  ekam mahabhutam yava asannasatta katabba .
Nocittasamutthanam  dhammam  paticca  cittasamutthano  dhammo  uppajjati
nahetupaccaya:  ahetukam  cittam  paticca  sampayuttaka  khandha citta-
samutthananca  rupam  ahetukapatisandhikkhane  cittam  .pe.  ahetuka-
patisandhikkhane  vatthum  paticca  cittasamutthana  khandha  vicikiccha-
sahagato uddhaccasahagato moho.
   {156.2} Nocittasamutthanam  dhammam  paticca  cittasamutthano  ca
nocittasamutthano  ca  dhamma  uppajjanti nahetupaccaya: ahetuka-
patisandhikkhane  cittam  paticca  sampayuttaka khandha  katatta ca rupam
ahetukapatisandhikkhane  vatthum  paticca  cittam sampayuttaka ca khandha .
Cittasamutthananca  nocittasamutthananca  dhammam  paticca  cittasamutthano
dhammo  uppajjati nahetupaccaya: ahetukam cittasamutthanam ekam khandhanca
cittanca  paticca  dve  khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ...
Ahetukapatisandhikkhane  cittasamutthanam  ekam  khandhanca  cittanca  paticca
dve khandha dve khandhe ... ahetukapatisandhikkhane cittasamutthanam ekam
khandhanca vatthunca paticca dve khandha dve khandhe ... Vicikicchasahagate
uddhaccasahagate  khandhe  ca cittanca paticca vicikicchasahagato uddhacca-
sahagato moho.
   {156.3} Cittasamutthananca nocittasamutthananca dhammam paticca nocittasamutthano
Dhammo  uppajjati  nahetupaccaya:  ahetukapatisandhikkhane cittasamutthane
khandhe ca cittanca paticca katattarupam ahetukapatisandhikkhane cittasamutthane
khandhe ca mahabhute ca paticca katattarupam ahetukapatisandhikkhane cittasamutthane
khandhe ca vatthunca paticca cittam . cittasamutthananca nocittasamutthananca
dhammam paticca cittasamutthano ca nocittasamutthano ca dhamma uppajjanti
nahetupaccaya:  ahetukapatisandhikkhane  cittasamutthanam  ekam  khandhanca
cittanca paticca dve khandha katatta ca rupam dve khandhe ... Ahetuka-
patisandhikkhane  cittasamutthanam  ekam khandhanca  vatthunca paticca dve
khandha cittanca dve khandhe ....
   [157] Cittasamutthanam dhammam paticca cittasamutthano dhammo uppajjati
naarammanapaccaya:  cittasamutthane  khandhe  paticca cittasamutthanam rupam
cittasamutthanam  ekam mahabhutam ... mahabhute paticca cittasamutthanam rupam
upadarupam .  cittasamutthanam  dhammam  paticca nocittasamutthano dhammo
uppajjati  naarammanapaccaya:  patisandhikkhane  cittasamutthane  khandhe
paticca  katattarupam . nocittasamutthanam dhammam paticca nocittasamutthano
dhammo  uppajjati  naarammanapaccaya:  patisandhikkhane  cittam  paticca
katattarupam cittam paticca vatthu ekam mahabhutam yava asannasatta. Nocitta-
samutthanam dhammam paticca cittasamutthano dhammo uppajjati naarammanapaccaya:
Cittam paticca cittasamutthanam rupam.
   {157.1}  Cittasamutthananca  nocittasamutthananca  dhammam  paticca
cittasamutthano  dhammo  uppajjati  naarammanapaccaya:  cittasamutthane
khandhe ca cittanca paticca cittasamutthanam rupam cittanca mahabhute ca paticca
cittasamutthanam  rupam  .  cittasamutthananca  nocittasamutthananca  dhammam
paticca  nocittasamutthano  dhammo  uppajjati  naarammanapaccaya:
patisandhikkhane  cittasamutthane  khandhe  ca cittanca paticca katattarupam
patisandhikkhane cittasamutthane khandhe ca mahabhute ca paticca katattarupam.
            Sankhittam.
   [158] Nahetuya nava naarammane cha naadhipatiya nava naanantare
cha  nasamanantare cha naannamanne cha naupanissaye cha napurejate nava
napacchajate  nava naasevane nava nakamme cattari navipake panca
naahare ekam naindriye ekam najhane cha namagge nava nasampayutte
cha navippayutte cha nonatthiya cha novigate cha.
   [159] Hetupaccaya naarammane cha ... Naadhipatiya nava nakamme
tini navipake panca nasampayutte cha navippayutte panca nonatthiya cha
novigate cha.
   [160] Nahetupaccaya arammane nava ... Anantare nava samanantare
nava  purejate  panca  asevane  panca  jhane tini magge tini
Avigate nava.
        Sahajatavaro paticcavarasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 83-91. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=1670&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=1670&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=153&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=17              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=175              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]