ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Panhavaro
   [170]  Cittasamutthano  dhammo  cittasamutthanassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  cittasamutthana  hetu sampayuttakanam khandhanam
cittasamutthanananca  rupanam  hetupaccayena  paccayo  patisandhi  .
Cittasamutthano  dhammo  nocittasamutthanassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:  cittasamutthana  hetu  cittassa  hetupaccayena  paccayo
patisandhikkhane  cittasamutthana  hetu  cittassa  katatta  ca  rupanam
hetupaccayena  paccayo  .  cittasamutthano  dhammo  cittasamutthanassa
ca  nocittasamutthanassa  ca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:
cittasamutthana  hetu  sampayuttakanam  khandhanam  cittassa  ca  citta-
samutthanananca rupanam hetupaccayena paccayo patisandhikkhane .pe.
   [171]  Cittasamutthano  dhammo  cittasamutthanassa  dhammassa
arammanapaccayena   paccayo:   cittasamutthane  khandhe  arabbha
cittasamutthana  khandha  uppajjanti  .  mulam katabbam cittasamutthane
Khandhe  arabbha  cittam  uppajjati .  mulam  katabbam cittasamutthane
khandhe arabbha cittasamutthana khandha ca cittanca uppajjanti.
   {171.1}  Nocittasamutthano dhammo nocittasamutthanassa dhammassa
arammanapaccayena  paccayo:  ariya  nibbanam  paccavekkhanti nibbanam
gotrabhussa  vodanassa  maggassa phalassa avajjanaya arammanapaccayena
paccayo cakkhum ... vatthum ... Nocittasamutthane khandhe aniccato vipassati
.pe.  assadeti  abhinandati  tam  arabbha cittam uppajjati dibbena
cakkhuna rupam passati dibbaya sotadhatuya saddam sunati cetopariyananena
nocittasamutthanacittasamangissa  cittam  janati  akasanancayatanam ...
Akincannayatanam  ...  rupayatanam cakkhuvinnanassa photthabbayatanam ...
Nocittasamutthana   khandha   iddhividhananassa   cetopariyananassa
pubbenivasanussatinanassa    yathakammupagananassa   anagatamsananassa
avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   {171.2} Nocittasamutthano  dhammo  cittasamutthanassa  dhammassa
arammanapaccayena paccayo: ariya nibbanam paccavekkhanti pathamagamanasadisam
cakkhum ... Vatthum ... Nocittasamutthane khandhe aniccato .pe. domanassam
uppajjati dibbena cakkhuna rupam passati. Sankhittam . rupayatanam cakkhuvinnana-
sahagatanam khandhanam photthabbayatanam ... nocittasamutthana khandha iddhividhananassa
cetopariyananassa  pubbenivasanussatinanassa  .pe.  anagatamsananassa
Avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   {171.3} Nocittasamutthano dhammo cittasamutthanassa ca nocitta-
samutthanassa ca dhammassa arammanapaccayena paccayo: ariya  nibbanam
paccavekkhanti  pathamagamanasadisam  nocittasamutthane  khandhe  aniccato
vipassati .pe. assadeti abhinandati tam arabbha cittanca sampayuttaka
ca khandha uppajjanti dibbena cakkhuna ... rupayatanam cakkhuvinnanassa
sampayuttakananca khandhanam photthabbayatanam ...  nocittasamutthana khandha
iddhividhananassa  cetopariyananassa  pubbenivasanussatinanassa  .pe.
Anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo. Cittasamutthano
ca nocittasamutthano ca dhamma cittasamutthanassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo: tini arabbha katabba.
   [172] Cittasamutthano dhammo cittasamutthanassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo: arammanadhipati sahajatadhipati . Arammanadhipati: cittasamutthana
khandhe garum katva cittasamutthane khandha uppajjanti . sahajatadhipati:
cittasamutthana  adhipati  sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca
rupanam adhipatipaccayena paccayo . tinipi arammanadhipatipi sahajatadhipatipi
katabba .  nocittasamutthano  dhammo  nocittasamutthanassa  dhammassa
adhipatipaccayena paccayo: arammanadhipati: ariya nibbanam garum katva .pe.
Nocittasamutthane  khandhe  garum  katva assadeti abhinandati tam garum
katva cittam uppajjati.
   {172.1}  Nocittasamutthano  dhammo cittasamutthanassa  dhammassa
adhipatipaccayena paccayo: arammanadhipati sahajatadhipati. Arammanadhipati:
ariya nibbanam garum katva .pe. nocittasamutthane khandhe garum katva
assadeti abhinandati rago uppajjati ditthi uppajjati. Sahajatadhipati:
nocittasamutthana  adhipati  sampayuttakanam  khandhanam cittasamutthanananca
rupanam adhipatipaccayena paccayo . nocittasamutthano dhammo cittasamutthanassa
ca nocittasamutthanassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo: arammanadhipati:
ariya nibbanam garum katva .pe. Nocittasamutthane khandhe garum katva .pe.
Cittanca  sampayuttaka  ca  khandha  uppajjanti . cittasamutthano ca
nocittasamutthano  ca  dhamma cittasamutthanassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo: arammanadhipati tini arammanadhipatiyeva.
   [173]  Cittasamutthano  dhammo  cittasamutthanassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  tini  vutthanam natthi . nocittasamutthano
dhammo  nocittasamutthanassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:
purimam  purimam cittam pacchimassa .pe. nirodha vutthahantassa nevasanna-
nasannayatanam  phalasamapattiya  anantarapaccayena  paccayo  . itare
dve  ganana  imassa  sadisayeva  katabba .  cittasamutthano ca
Nocittasamutthano  ca  dhamma  cittasamutthanassa  dhammassa  anantara-
paccayena paccayo: tini katabba vutthanam natthi.
   [174]  Cittasamutthano  dhammo  cittasamutthanassa  dhammassa
sahajatapaccayena   paccayo:   paticcasadisam  .  annamannapaccayena
paccayo: paticcasadisam. Nissayapaccayena paccayo: paccayasadisam.
   [175]  Cittasamutthano  dhammo  cittasamutthanassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   arammanupanissayo  anantarupanissayo
pakatupanissayo  .pe.  pakatupanissayo:  tini  panha  katabba .
Nocittasamutthano  dhammo  nocittasamutthanassa  dhammassa  upanissaya-
paccayena    paccayo:   arammanupanissayo   anantarupanissayo
pakatupanissayo .pe. pakatupanissayo: utum ... Bhojanam ... Senasanam ...
Cittam upanissaya danam deti .pe. sangham bhindati utu ... Bhojanam ...
Senasanam ... Cittam cittassa upanissayapaccayena paccayo.
   {175.1}  Nocittasamutthano  dhammo  cittasamutthanassa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   arammanupanissayo  anantarupanissayo
pakatupanissayo .pe. pakatupanissayo: utum ... Bhojanam ... Senasanam ...
Cittam upanissaya danam deti .pe. sangham bhindati utu ... Bhojanam ...
Senasanam  ...  cittam  saddhaya  .pe.  maggassa  phalasamapattiya
upanissayapaccayena  paccayo  .  nocittasamutthano  dhammo  citta-
samutthanassa  ca  nocittasamutthanassa  ca  dhammassa  upanissaya-
paccayena   paccayo:    arammanupanissayo   anantarupanissayo
Pakatupanissayo  .pe.  pakatupanissayo:  utum  ...  bhojanam  ...
Senasanam ... cittam upanissaya danam deti .pe. sangham bhindati utu
... bhojanam ... senasanam ... Cittam cittasamutthananam khandhanam cittassa
ca  upanissayapaccayena paccayo . cittasamutthano ca nocittasamutthano
ca  dhamma  cittasamutthanassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:
arammanupanissayo    anantarupanissayo   pakatupanissayo   .pe.
Pakatupanissayo: tini.
   [176] Cittasamutthano dhammo cittasamutthanassa dhammassa purejata-
paccayena  paccayo:  arammanapurejatam: cittasamutthane rupe .pe.
Photthabbe  aniccato  vipassati  .pe.  domanassam uppajjati dibbena
cakkhuna  rupam  passati  dibbaya  sotadhatuya saddam sunati rupayatanam
cakkhuvinnanasahagatanam  khandhanam purejatapaccayena paccayo photthabbayatanam
kayavinnanasahagatanam khandhanam purejatapaccayena paccayo.
   {176.1}  Cittasamutthano  dhammo  nocittasamutthanassa dhammassa
purejatapaccayena  paccayo:  arammanapurejatam  cittasamutthane  rupe
.pe.  photthabbe  aniccato  vipassati  .pe. assadeti abhinandati
tam  arabbha  cittam  uppajjati dibbena cakkhuna rupam passati dibbaya
sotadhatuya  saddam  sunati  rupayatanam  cakkhuvinnanassa photthabbayatanam
kayavinnanassa  purejatapaccayena  paccayo  . cittasamutthano dhammo
Cittasamutthanassa  ca  nocittasamutthanassa ca dhammassa purejatapaccayena
paccayo:  arammanapurejatam:  cittasamutthane rupe .pe. photthabbe
aniccato  vipassati  .pe. assadeti abhinandati tam arabbha cittanca
sampayuttaka  ca  khandha  uppajjanti  dibbena cakkhuna rupam passati
dibbaya  sotadhatuya  saddam  sunati  rupayatanam  cakkhuvinnanassa
sampayuttakananca  khandhanam  purejatapaccayena  paccayo  photthabbayatanam
....
   {176.2}  Nocittasamutthano dhammo nocittasamutthanassa dhammassa
purejatapaccayena paccayo: arammanapurejatam vatthupurejatam. Arammana-
purejatam: cakkhum  .pe. Vatthum ... kayam ...  rupe .pe. photthabbe
aniccato .pe.  tam  arabbha  cittam uppajjati dibbena cakkhuna rupam
passati  dibbaya  sotadhatuya  saddam sunati rupayatanam cakkhuvinnanassa
photthabbayatanam  ...  .  vatthupurejatam:  cakkhayatanam cakkhuvinnanassa
kayayatanam  ...  vatthu  cittassa  purejatapaccayena  paccayo .
Nocittasamutthano  dhammo  cittasamutthanassa  dhammassa  purejata-
paccayena  paccayo:  arammanapurejatam  vatthupurejatam . arammana-
purejatam:  cakkhum  ... vatthum aniccato .pe. domanassam uppajjati
dibbena  cakkhuna  rupam  passati  dibbaya sotadhatuya saddam  sunati
rupayatanam  cakkhuvinnanasahagatanam  khandhanam  photthabbayatanam  ... .
Vatthupurejatam:    cakkhayatanam   cakkhuvinnanasahagatanam   khandhanam
kayayatanam  ...  vatthu  cittasamutthananam  khandhanam purejatapaccayena
Paccayo.
   {176.3} Nocittasamutthano dhammo cittasamutthanassa ca nocitta-
samutthanassa ca dhammassa purecatapaccayena paccayo: arammanapurejatam
vatthupurejatam . Arammanapurejatam: cakkhum ... Vatthum aniccato .pe. tam
arabbha  cittanca sampayuttaka ca khandha uppajjanti dibbena cakkhuna
... dibbaya sotadhatuya ... Rupayatanam cakkhuvinnanassa sampayuttakananca
khandhanam photthabbayatanam ... . Vatthupurejatam: cakkhayatanam cakkhuvinnanassa
sampayuttakananca khandhanam kayayatanam ... vatthu cittassa sampayuttakananca
khandhanam purejatapaccayena paccayo . Cittasamutthano ca nocittasamutthano
ca  dhamma  cittasamutthanassa  dhammassa  purejatapaccayena  paccayo:
arammanapurejatam vatthupurejatam.
   {176.4}  Cittasamutthanam rupayatananca vatthu ca cittasamutthananam
khandhanam  purejatapaccayena  paccayo  cittasamutthanam  photthabbayatananca
...  cittasamutthanam  rupayatananca  cakkhayatananca  cakkhuvinnanasahagatanam
khandhanam  cittasamutthanam  photthabbayatananca  kayayatananca ... .
Cittasamutthano  ca  nocittasamutthano  ca  dhamma nocittasamutthanassa
dhammassa purejatapaccayena paccayo: arammanapurejatam vatthupurejatam .
Cittasamutthanam  rupayatananca  vatthu  ca  cittassa  purejatapaccayena
paccayo  cittasamutthanam photthabbayatananca vatthu ca ... cittasamutthanam
rupayatananca    cakkhayatananca   cakkhuvinnanassa   cittasamutthanam
photthabbayatananca kayayatananca ....
   {176.5}  Cittasamutthano  ca  nocittasamutthano  ca  dhamma
cittasamutthanassa  ca  nocittasamutthanassa  ca  dhammassa  purejata-
paccayena  paccayo:  arammanapurejatam  vatthupurejatam  .  citta-
samutthanam  rupayatananca  vatthu   ca  cittassa  sampayuttakananca
khandhanam  purejatapaccayena  paccayo  cittasamutthanam  photthabbayatananca
vatthu  ca  ...  cittasamutthanam  rupayatananca  cakkhayatananca  cakkhu-
vinnanassa   sampayuttakananca   khandhanam    purejatapaccayena
paccayo cittasamutthanam photthabbayatananca ....
   [177]  Cittasamutthano  dhammo  cittasamutthanassa  dhammassa
pacchajatapaccayena  paccayo:  pacchajata:  cittasamutthana  khandha
purejatassa  imassa  cittasamutthanassa  kayassa  pacchajatapaccayena
paccayo   iminakareneva   pacchajato   vittharetabbo  .
Asevanapaccayena paccayo: nava.
   [178]  Cittasamutthano  dhammo  cittasamutthanassa  dhammassa
kammapaccayena  paccayo:  sahajata  nanakhanika  .  sahajata:
cittasamutthana  cetana  sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca
rupanam kammapaccayena paccayo . nanakhanika: cittasamutthana cetana
vipakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam kammapaccayena paccayo .
Cittasamutthano  dhammo  nocittasamutthanassa  dhammassa  kammapaccayena
paccayo: sahajata nanakhanika . sahajata: cittasamutthana cetana
Cittassa  kammapaccayena  paccayo  .  nanakhanika:  cittasamutthana
cetana  vipakassa  cittassa  katatta  ca  rupanam kammapaccayena
paccayo  .  cittasamutthano  dhammo  cittasamutthanassa  ca nocitta-
samutthanassa  ca  dhammassa  kammapaccayena  paccayo:  sahajata
nanakhanika  .  sahajata:  cittasamutthana  cetana  sampayuttakanam
khandhanam  cittassa  ca  cittasamutthanananca  rupanam  kammapaccayena
paccayo  .  nanakhanika: cittasamutthana cetana vipakanam khandhanam
cittassa ca katatta ca rupanam kammapaccayena paccayo.
   [179]  Cittasamutthano  dhammo  cittasamutthanassa  dhammassa
vipakapaccayena paccayo: nava.
   [180]  Cittasamutthano  dhammo  cittasamutthanassa  dhammassa
aharapaccayena  paccayo:  cittasamutthana  ahara  sampayuttakanam
khandhanam   cittasamutthanananca  rupanam  aharapaccayena  paccayo
patisandhi  .  mulam  katabbam  cittasamutthana  ahara  cittassa
aharapaccayena  paccayo  patisandhikkhane  cittasamutthano  kabalimkaro
aharo  imassa  nocittasamutthanassa  kayassa  aharapaccayena
paccayo  .  mulam  katabbam  cittasamutthana  ahara sampayuttakanam
khandhanam  cittassa  ca  cittasamutthananca  rupanam  aharapaccayena
paccayo patisandhi.
   {180.1}  Nocittasamutthano   dhammo   nocittasamutthanassa
dhammassa  aharapaccayena  paccayo:  patisandhikkhane  nocittasamutthana
Ahara  katattarupanam  aharapaccayena  paccayo  nocittasamutthano
kabalimkaro  aharo  imassa  nocittasamutthanassa  kayassa ahara-
paccayena  paccayo  . mulam  katabbam  nocittasamutthana  ahara
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  aharapaccayena
paccayo  patisandhi  .  mulam  katabbam patisandhikkhane nocittasamutthana
ahara  sampayuttakanam  khandhanam katatta ca rupanam aharapaccayena
paccayo.
   {180.2}  Cittasamutthano  ca  nocittasamutthano  ca  dhamma
cittasamutthanassa  dhammassa  aharapaccayena  paccayo:  cittasamutthana
ca   nocittasamutthana  ca  ahara  sampayuttakanam  khandhanam
cittasamutthanananca  rupanam  aharapaccayena  paccayo  patisandhi .
Mulam  katabbam  patisandhikkhane  cittasamutthana  ca  nocittasamutthana
ca  ahara  katattarupanam  aharapaccayena paccayo cittasamutthano
ca nocittasamutthano ca kabalimkaro aharo imassa nocittasamutthanassa
kayassa  aharapaccayena  paccayo  .  mulam  katabbam patisandhikkhane
cittasamutthana  ca  nocittasamutthana  ca  ahara  sampayuttakanam
khandhanam katatta ca rupanam aharapaccayena paccayo.
   [181]  Cittasamutthano  dhammo  cittasamutthanassa  dhammassa
indriyapaccayena  paccayo: tini . nocittasamutthano dhammo nocitta-
samutthanassa  dhammassa  indriyapaccayena  paccayo:  patisandhikkhane
Nocittasamutthana   indriya   katattarupanam   indriyapaccayena
paccayo   patisandhikkhane  cakkhundriyam  cakkhuvinnanassa  kayindriyam
kayavinnanassa   rupajivitindriyam   katattarupanam   indriyapaccayena
paccayo  .  mulam  katabbam nocittasamutthana indriya sampayuttakanam
khandhanam   cittasamutthanananca   rupanam  indriyapaccayena  paccayo
patisandhikkhane    cakkhundriyam    cakkhuvinnanasahagatanam   khandhanam
kayindriyam  ...  .  mulam  katabbam patisandhikkhane nocittasamutthana
indriya  sampayuttakanam  khandhanam katatta ca rupanam indriyapaccayena
paccayo  cakkhundriyam   cakkhuvinnanasahagatanam   khandhanam  indriya-
paccayena paccayo kayindriyam ....
   {181.1}  Cittasamutthano  ca  nocittasamutthano  ca  dhamma
cittasamutthanassa  dhammassa  indriyapaccayena  paccayo:  cittasamutthana
ca   nocittasamutthana  ca  indriya  sampayuttakanam  khandhanam
cittasamutthanananca  rupanam  indriyapaccayena  paccayo  patisandhikkhane
cakkhundriyanca   upekkhindriyanca   cakkhuvinnanasahagatanam   khandhanam
kayindriyanca    sukhindriyanca    kayindriyanca   dukkhindriyanca
kayavinnanasahagatanam  khandhanam  indriyapaccayena  paccayo  .  mulam
katabbam  patisandhikkhane  cittasamutthana  ca  nocittasamutthana  ca
indriya  katattarupanam  indriyapaccayena  paccayo  cakkhundriyanca
upekkhindriyanca  cakkhuvinnanassa  kayindriyam  ...  . mulam katabbam
patisandhikkhane  cittasamutthana  ca  nocittasamutthana  ca  indriya
Sampayuttakanam  khandhanam  katatta  ca rupanam indriyapaccayena paccayo
cakkhundriyanca   upekkhindriyanca   cakkhuvinnanassa  sampayuttakananca
khandhanam indriyapaccayena paccayo kayindriyanca ... . jhanapaccayena
paccayo:  tini  maggapaccayena  paccayo:  tini  sampayuttapaccayena
paccayo: panca.
   [182] Cittasamutthano dhammo cittasamutthanassa dhammassa vippayutta-
paccayena paccayo: sahajatam pacchajatam . sankhittam . cittasamutthano
dhammo nocittasamutthanassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo: sahajatam
pacchajatam . sahajatam: patisandhikkhane sankhittam . Cittasamutthano dhammo
cittasamutthanassa  ca  nocittasamutthanassa ca dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo: pacchajatam. Sankhittam.
   {182.1}  Nocittasamutthano   dhammo   nocittasamutthanassa
dhammassa vippayuttapaccayena paccayo:  sahajatam  purejatam pacchajatam.
Sahajatam:  patisandhikkhane  cittam  katattarupanam  vippayuttapaccayena
paccayo cittam vatthussa  vatthu  cittassa  vippayuttapaccayena paccayo.
Purejatam:  cakkhayatanam  cakkhuvinnanassa  kayayatanam  kayavinnanassa
vatthu  cittassa  vippayuttapaccayena paccayo . pacchajata: nocitta-
samutthana  khandha  purejatassa  imassa nocittasamutthanassa kayassa
vippayuttapaccayena  paccayo  .  nocittasamutthano  dhammo  citta-
samutthanassa  dhammassa  vippayuttapaccayena paccayo: sahajatam purejatam
Pacchajatam. Sankhittam.
   {182.2}  Nocittasamutthano  dhammo  cittasamutthanassa  ca
nocittasamutthanassa  ca  dhammassa  vippayuttapaccayena paccayo: sahajatam
purejatam pacchajatam . sankhittam . cittasamutthano ca nocittasamutthano
ca  dhamma  cittasamutthanassa  dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo:
sahajatam pacchajatam . sankhittam . cittasamutthano ca nocittasamutthano
ca  dhamma  nocittasamutthanassa  dhammassa  vippayuttapaccayena paccayo:
sahajatam pacchajatam . sankhittam . cittasamutthano ca nocittasamutthano
ca  dhamma  cittasamutthanassa  ca  nocittasamutthanassa  ca  dhammassa
vippayuttapaccayena paccayo: sahajatam pacchajatam. Sankhittam.
   [183]  Cittasamutthano  dhammo  cittasamutthanassa  dhammassa
atthipaccayena  paccayo: sahajatam purejatam pacchajatam . sankhittam .
Cittasamutthano  dhammo  nocittasamutthanassa  dhammassa  atthipaccayena
paccayo:   sahajatam  purejatam  pacchajatam aharam . sankhittam .
Cittasamutthano  dhammo  cittasamutthanassa  ca  nocittasamutthanassa  ca
dhammassa  atthipaccayena paccayo:  sahajatam  purejatam  pacchajatam .
Sankhittam  .  nocittasamutthano  dhammo  nocittasamutthanassa  dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  sahajatam  purejatam  pacchajatam  aharam
indriyam  .  sankhittam  .  nocittasamutthano dhammo cittasamutthanassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajatam  purejatam pacchajatam .
Sankhittam.
   {183.1}  Nocittasamutthano  dhammo  cittasamutthanassa  ca
nocittasamutthanassa  ca  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajatam
purejatam  pacchajatam  aharam  .  sankhittam  . cittasamutthano ca
nocittasamutthano  ca  dhamma  cittasamutthanassa  dhammassa atthi-
paccayena  paccayo:  sahajatam  purejatam  pacchajatam . sahajato:
cakkhuvinnanasahagato eko khandho ... Sankhittam.
   {183.2}  Cittasamutthano  ca  nocittasamutthano  ca  dhamma
nocittasamutthanassa   dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajatam
purejatam  pacchajatam  aharam  indriyam . sahajata: cakkhuvinnana-
sahagata  khandha  ca  cakkhayatananca  cakkhuvinnanassa  atthipaccayena
paccayo  kayavinnanasahagata ... . sahajata: cittasamutthana ...
Paccayavarasadisa  patisandhipi  pavattipi katabba sabbesampi panhanam .
Pacchajata:  cittasamutthana  khandha ca cittanca purejatassa imassa
nocittasamutthanassa  kayassa  atthipaccayena  paccayo . pacchajata:
cittasamutthana  khandha  ca  cittanca kabalimkaro aharo ca imassa
nocittasamutthanassa  kayassa  atthipaccayena  paccayo . pacchajata:
cittasamutthana  khandha  ca  cittanca  rupajivitindriyanca  katattarupanam
atthipaccayena paccayo.
   {183.3}  Cittasamutthano  ca  nocittasamutthano  ca  dhamma
cittasamutthanassa   ca   nocittasamutthanassa   ca   dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  sahajatam purejatam pacchajatam . sahajato:
cakkhuvinnanasahagato  ...  sankhittam  . paccayavaro sahajatavarasadiso
Sahajatapada   sabbe  katabba  .  natthipaccayena  paccayo:
vigatapaccayena paccayo: avigatapaccayena paccayo:.
   [184] Hetuya tini arammane nava adhipatiya nava anantare nava
samanantare nava sahajate nava annamanne nava nissaye nava upanissaye
nava purejate nava pacchajate nava asevane nava kamme tini vipake nava
sabbattha  nava indriye nava  jhane tini magge tini sampayutte panca
vippayutte nava .pe. Avigate nava.
   [185] Cittasamutthano dhammo cittasamutthanassa dhammassa arammana-
paccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena
paccayo:  purejatapaccayena  paccayo:  pacchajatapaccayena  paccayo:
kammapaccayena  paccayo:  . cittasamutthano dhammo nocittasamutthanassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena  paccayo:  purejatapaccayena  paccayo: pacchajata-
paccayena paccayo: kammapaccayena paccayo: aharapaccayena paccayo:.
Cittasamutthano  dhammo  cittasamutthanassa  ca  nocittasamutthanassa  ca
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena  paccayo:  purejatapaccayena  paccayo: pacchajata-
paccayena paccayo: kammapaccayena paccayo:.
   {185.1}  Nocittasamutthano dhammo nocittasamutthanassa dhammassa
Arammanapaccayena paccayo: sahajatapaccayena  paccayo: upanissayapaccayena
paccayo:  purejatapaccayena  paccayo:  pacchajatapaccayena  paccayo:
aharapaccayena paccayo: indriyapaccayena paccayo: . nocittasamutthano
dhammo  cittasamutthanassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: sahajata-
paccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: purejatapaccayena paccayo:
pacchajatapaccayena paccayo:.
   {185.2} Nocittasamutthano dhammo cittasamutthanassa ca nocitta-
samutthanassa ca dhammassa arammanapaccayena paccayo:  sahajatapaccayena
paccayo: upanissayapaccayena paccayo: purejatapaccayena paccayo: paccha-
jatapaccayena paccayo: . Cittasamutthano ca nocittasamutthano ca dhamma
cittasamutthanassa  dhammassa arammanapaccayena  paccayo: sahajatapaccayena
paccayo: upanissayapaccayena paccayo: purejatapaccayena paccayo: paccha-
jatapaccayena paccayo:.
   {185.3} Cittasamutthano ca nocittasamutthano ca dhamma nocitta-
samutthanassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena
paccayo: upanissayapaccayena paccayo: purejatapaccayena paccayo: paccha-
jatapaccayena paccayo: aharapaccayena paccayo: indriyapaccayena paccayo:.
Cittasamutthano  ca  nocittasamutthano  ca  dhamma cittasamutthanassa ca
nocittasamutthanassa  ca  dhammassa arammanapaccayena paccayo: sahajata-
paccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:  purejatapaccayena
Paccayo: pacchajatapaccayena paccayo:.
   [186] Nahetuya nava naarammane nava sabbattha nava noavigate nava.
   [187] Hetupaccaya naarammane tini ... Naadhipatiya tini naanantare
tini  nasamanantare  tini  naannamanne  dve naupanissaye tini namagge
tini nasampayutte dve navippayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [188]  Nahetupaccaya arammane nava ... adhipatiya nava .
Anulomaganana katabba. ... Avigate nava.
         Cittasamutthanadukam nitthitam.
            ------------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 95-112. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=1904&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=1904&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=170&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=20              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=193              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]