ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [207]  Cittasahabhū  dhammo  cittasahabhussa dhammassa hetupaccayena
paccayo:  cittasahabhū  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasahabhūnaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
.pe.  cittasahabhū  dhammo  nocittasahabhussa  dhammassa hetupaccayena
paccayo:  cittasahabhū  hetū cittassa nocittasahabhūnaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo paṭisandhikkhaṇe cittasahabhū hetū cittassa
kaṭattā ca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. Cittasahabhū dhammo cittasahabhussa
ca nocittasahabhussa ca dhammassa hetupaccayena paccayo: cittasahabhū hetū
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittassa  ca  cittasahabhūnañca  nocittasahabhūnañca
cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [208] Cittasahabhū dhammo cittasahabhussa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo: nava cittasamuṭṭhānadukasadisaṃ ninnānākaraṇaṃ.
   [209] Cittasahabhū dhammo cittasahabhussa dhammassa adhipatiyā paccayena
paccayo:  tīṇi  ārammaṇādhipatipi  sahajātādhipatipi  kātabbā .
Nocittasahabhū   dhammo   nocittasahabhussa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo:  tīṇi  ārammaṇādhipatipi  sahajātādhipatipi  imesampi  tiṇṇaṃ
kātabbā   navapi  pañhā  cittasamuṭṭhānadukasadisā  ante  tīṇi
ārammaṇādhipatiyeva.
   [210] Cittasahabhū  dhammo cittasahabhussa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  nava cittasamuṭṭhānadukasadisaṃ ninnānākaraṇaṃ . samanantarapaccayena
paccayo: nava paṭiccavārasadisā. Sahajātapaccayena paccayo: nava paṭiccavāra-
sadisā  .  aññamaññapaccayena paccayo:  nava  paṭiccavārasadisā .
Nissayapaccayena  paccayo:  nava  paccayavārasadisā . upanissayapaccayena
paccayo: nava cittasamuṭṭhānadukasadisā.
   [211]  Nocittasahabhū   dhammo   nocittasahabhussa  dhammassa
purejātapaccayena  paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ tīṇi .
Nocittasahabhumūlaṃyeva    labbhati    cittasamuṭṭhānadukasadisā   tīṇipi
ninnānākaraṇaṃ.
   [212]  Cittasahabhū  dhammo nocittasahabhussa dhammassa pacchājāta-
paccayena paccayo: pacchājātā: cittasahabhū khandhā purejātassa imassa
nocittasahabhussa  kāyassa  pacchājātapaccayena  paccayo . nocittasahabhū
dhammo  nocittasahabhussa  dhammassa  pacchājātapaccayena  paccayo: .
Cittasahabhū  ca  nocittasahabhū  ca  dhammā  nocittasahabhussa  dhammassa
pacchājātapaccayena paccayo:. Āsevanapaccayena paccayo: nava.
   [213]  Cittasahabhū  dhammo  cittasahabhussa dhammassa kammapaccayena
paccayo:  sahajātā nānākhaṇikā .  sahajātā:  cittasahabhū  cetanā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ   cittasahabhūnaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
kammapaccayena  paccayo  . nānākhaṇikā: cittasahabhū cetanā vipākānaṃ
cittasahabhūnaṃ  khandhānaṃ  kammapaccayena  paccayo .  cittasahabhū  dhammo
nocittasahabhussa dhammassa kammapaccayena paccayo: sahajātā nānākhaṇikā.
   {213.1}  Sahajātā: cittasahabhū cetanā cittassa nocittasahabhūnaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  . nānākhaṇikā:
cittasahabhū cetanā vipākassa cittassa kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena
paccayo  .  cittasahabhū  dhammo  cittasahabhussa  ca  nocittasahabhussa
ca  dhammassa  kammapaccayena  paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā .
Sahajātā:  cittasahabhū  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittassa ca
cittasahabhūnañca   nocittasahabhūnañca   cittasamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ
kammapaccayena  paccayo  . nānākhaṇikā: cittasahabhū cetanā vipākānaṃ
khandhānaṃ cittassa kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [214]  Cittasahabhū  dhammo cittasahabhussa dhammassa vipākapaccayena
paccayo:  cittasamuṭṭhānadukasadisaṃ  .  āhārapaccayena  paccayo: nava
cittasamuṭṭhānadukasadisā imampi ekaṃ kabaḷiṃkāraāhārasadisaṃ.
   [215]  Cittasahabhū  dhammo  cittasahabhussa  dhammassa  indriya-
paccayena  paccayo:  nava  cittasamuṭṭhānadukasadisaṃ  ninnānākaraṇaṃ .
Jhānapaccayena   paccayo:  tīṇi  maggapaccayena  paccayo:  tīṇi
sampayuttapaccayena paccayo pañca.
   [216] Cittasahabhū dhammo cittasahabhussa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo:  sahajātā:  cittasahabhū  khandhā  cittasahabhūnaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ  vippayuttapaccayena paccayo . cittasahabhū dhammo nocittasahabhussa
dhammassa vippayuttapaccayena paccayo: sahajātaṃ pacchājātaṃ . sahajātā:
cittasahabhū  khandhā  nocittasahabhūnaṃ  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ vippayutta-
paccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ... . Pacchājātā: cittasahabhū khandhā
purejātassa imassa nocittasahabhussa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo.
Cittasahabhū dhammo cittasahabhussa ca nocittasahabhussa ca dhammassa vippayutta-
paccayena  paccayo:  sahajātā:  cittasahabhū  khandhā  cittasahabhūnañca
nocittasahabhūnañca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo.
   {216.1} Nocittasahabhū dhammo nocittasahabhussa dhammassa vippayutta-
paccayena  paccayo:  sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ .  sahajātaṃ: cittaṃ
nocittasahabhūnaṃ  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo
paṭisandhikkhaṇe  cittaṃ  kaṭattārūpānaṃ  vippayuttapaccayena paccayo cittaṃ
vatthussa  vippayuttapaccayena  paccayo  vatthu cittassa vippayuttapaccayena
paccayo  .  purejātaṃ:  cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa vippayuttapaccayena
paccayo  kāyāyatanaṃ  ...  vatthu  cittassa  vippayuttapaccayena
Paccayo  .  pacchājātaṃ:  cittaṃ  purejātassa imassa nocittasahabhussa
kāyassa vippayuttapaccayena paccayo.
   {216.2} Nocittasahabhū dhammo cittasahabhussa dhammassa  vippayutta-
paccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ . sahajātaṃ: cittaṃ cittasahabhūnaṃ
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo  .  purejātaṃ:
cakkhāyatanaṃ   cakkhuviññāṇasahagatānaṃ   khandhānaṃ   vippayuttapaccayena
paccayo kāyāyatanaṃ ... vatthu cittasahabhūnaṃ khandhānaṃ  vippayuttapaccayena
paccayo  .  nocittasahabhū  dhammo cittasahabhussa ca nocittasahabhussa ca
dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ . sahajātaṃ:
cittaṃ  cittasahabhūnañca  nocittasahabhūnañca   cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ
vippayuttapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  ...  .  vatthupurejātaṃ:
cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  sampayuttakānañca  khandhānaṃ  vippayutta-
paccayena  paccayo  kāyāyatanaṃ ... vatthu cittassa sampayuttakānañca
khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo.
   {216.3} Cittasahabhū  ca  nocittasahabhū  ca  dhammā cittasahabhussa
dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo: sahajātā: cittasahabhū khandhā ca
cittañca  cittasahabhūnaṃ  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  vippayuttapaccayena
paccayo .  cittasahabhū  ca  nocittasahabhū  ca  dhammā nocittasahabhussa
dhammassa vippayuttapaccayena paccayo: sahajātaṃ pacchājātaṃ . sahajātā:
cittasahabhū  ca  nocittasahabhū  ca  khandhā  cittañca  nocittasahabhūnaṃ
cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
Pacchājātā:  cittasahabhū  ca  nocittasahabhū  ca  khandhā  purejātassa
imassa  nocittasahabhussa  kāyassa  vippayuttapaccayena  paccayo .
Cittasahabhū  ca  nocittasahabhū ca dhammā cittasahabhussa ca nocittasahabhussa
ca  dhammassa vippayuttapaccayena  paccayo:  cittasahabhū  ca nocittasahabhū
ca  khandhā  cittañca  cittasahabhūnañca  nocittasahabhūnañca cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo.
   [217]  Cittasahabhū  dhammo  cittasahabhussa dhammassa atthipaccayena
paccayo:  cittasahabhū  eko  khandho ... paṭiccasadisaṃ  . cittasahabhū
dhammo  nocittasahabhussa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ
pacchājātaṃ  .  saṅkhittaṃ  .  cittasahabhū  dhammo  cittasahabhussa  ca
nocittasahabhussa  ca  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  cittasahabhū
eko khandho ... paṭiccasadisaṃ . nocittasahabhū dhammo nocittasahabhussa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ
āhāraṃ indriyaṃ. Saṅkhittaṃ.
   {217.1} Nocittasahabhū dhammo cittasahabhussa dhammassa atthipaccayena
paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ . nocittasahabhū dhammo cittasahabhussa ca
nocittasahabhussa ca dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ.
Saṅkhittaṃ . cittasahabhū ca  nocittasahabhū  ca dhammā cittasahabhussa dhammassa
atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ. Sahajāto: cakkhuviññāṇasahagato
eko khandho ca cakkhāyatanañca cakkhuviññāṇañca dvinnaṃ khandhānaṃ ... Sabbaṃ
Paṭisandhiyaṃ kātabbaṃ sahajātaṃ purejātaṃ.
   {217.2}  Cittasahabhū ca nocittasahabhū ca dhammā nocittasahabhussa
dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ
indriyaṃ  .  sahajātā:  cakkhuviññāṇasahagatā khandhā ca cakkhāyatanañca
cakkhuviññāṇassa  atthipaccayena  paccayo  kāyaviññāṇasahagatā  ...
Cittasahabhū  khandhā  ca  cittañca nocittasahabhūnaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ
atthipaccayena paccayo . sahajātā: cittasahabhū khandhā ca vatthu ca cittassa
atthipaccayena paccayo . sahajātā: cittasahabhū  khandhā ca mahābhūtā ca
nocittasahabhūnaṃ   cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo
paṭisandhikkhaṇe tīṇipi kātabbā . pacchājātā: cittasahabhū ca nocitta-
sahabhū  ca  khandhā  purejātassa  imassa  nocittasahabhussa  kāyassa
atthipaccayena  paccayo . pacchājātā: cittasahabhū ca nocittasahabhū ca
khandhā  kabaḷiṃkāro  āhāro  ca  imassa  nocittasahabhussa  kāyassa
atthipaccayena  paccayo . pacchājātā: cittasahabhū ca nocittasahabhū ca
khandhā rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   {217.3} Cittasahabhū ca nocittasahabhū ca dhammā cittasahabhussa ca
nocittasahabhussa ca dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ.
Sahajāto:  cakkhuviññāṇasahagato  eko khandho ca cakkhāyatanañca ...
Paccayavārasadisaṃ.
   [218]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava
Nissaye  nava  upanissaye  nava  purejāte  tīṇi  pacchājāte tīṇi
āsevane  nava  kamme  tīṇi vipāke nava āhāre nava indriye
nava  jhāne  tīṇi  magge  tīṇi  sampayutte  pañca  vippayutte
nava atthiyā nava natthiyā nava vigate nava avigate nava.
   [219] Cittasahabhū dhammo cittasahabhussa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
kammapaccayena  paccayo:  . cittasahabhū dhammo nocittasahabhussa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissaya-
paccayena  paccayo:  pacchājātapaccayena  paccayo:  kammapaccayena
paccayo:  .  cittasahabhū dhammo cittasahabhussa ca  nocittasahabhussa  ca
dhammassa   ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena paccayo: kammapaccayena paccayo:.
   {219.1}  Nocittasahabhū  dhammo  nocittasahabhussa  dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena
paccayo:  purejātapaccayena  paccayo:  pacchājātapaccayena  paccayo:
āhārapaccayena  paccayo:  indriyapaccayena paccayo: . nocittasahabhū
dhammo  cittasahabhussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo: sahajāta-
paccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:  purejātapaccayena
paccayo:  .  nocittasahabhū  dhammo  cittasahabhussa ca nocittasahabhussa
ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena paccayo:
Upanissayapaccayena paccayo: purejātapaccayena paccayo:.
   {219.2} Cittasahabhū  ca  nocittasahabhū  ca dhammā cittasahabhussa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena  paccayo:  . cittasahabhū ca nocittasahabhū ca dhammā
nocittasahabhussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo: sahajātapaccayena
paccayo:  upanissayapaccayena paccayo: pacchājātapaccayena paccayo: .
Cittasahabhū  ca  nocittasahabhū ca dhammā cittasahabhussa ca nocittasahabhussa
ca dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena paccayo:.
   [220] Nahetuyā nava naārammaṇe nava sabbattha nava noavigate
nava.
   [221]  Hetupaccayā  naārammaṇe  tīṇi ... naadhipatiyā tīṇi
naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye
tīṇi  sabbattha  tīṇi  nasampayutte  tīṇi  navippayutte tīṇi nonatthiyā
tīṇi novigate tīṇi.
   [222] Nahetupaccayā ārammaṇe nava ... Adhipatiyā nava.
         Anulomamātikā kātabbā.
          Cittasahabhudukaṃ niṭṭhitaṃ.
             ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 120-128. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=2403              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=2403              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=207&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=24              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=230              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]