ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

          Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānadukaṃ
              paṭiccavāro
   [224]  Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ  paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  dve  khandhā  dve khandhe paṭicca eko khandho paṭisandhikkhaṇe
.pe.  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno
dhammo   uppajjati   hetupaccayā:  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāne  khandhe
paṭicca  cittaṃ  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  cittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhāne  khandhe  paṭicca  cittaṃ  kaṭattā ca rūpaṃ . cittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhānaṃ  dhammaṃ  paṭicca  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  ca  nocittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhāno  ca  dhammā  uppajjanti hetupaccayā: cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ
Ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā  cittañca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve
khandhe ... Paṭisandhi.
   {224.1} Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nocittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā: cittaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe  cittaṃ paṭicca  kaṭattārūpaṃ  cittaṃ paṭicca vatthu vatthuṃ
paṭicca cittaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ ... Mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ  . nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  cittaṃ  paṭicca  sampayuttakā khandhā
paṭisandhikkhaṇe  cittaṃ  paṭicca  sampayuttakā khandhā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ
paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā khandhā.
   {224.2} Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno
ca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  ca  dhammā uppajjanti hetupaccayā: cittaṃ
paṭicca  sampayuttakā  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe
cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā kaṭattā ca rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ
paṭicca  cittaṃ  sampayuttakā  ca  khandhā  .  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca
nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca  dhammaṃ  paṭicca  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo
uppajjati  hetupaccayā: cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ  ekaṃ  khandhañca  cittañca
paṭicca dve khandhā  dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ
ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe
Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paṭicca  dve  khandhā
dve khandhe ....
   {224.3}   Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca   nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca
dhammaṃ  paṭicca  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  dhammo uppajjati hetupaccayā:
cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāne  khandhe  ca  cittañca  paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ
cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāne  khandhe  ca  mahābhūte  ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāne  khandhe  ca  cittañca paṭicca
kaṭattārūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāne  khandhe  ca mahābhūte
ca  paṭicca kaṭattārūpaṃ paṭisandhikkhaṇe cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāne  khandhe  ca
vatthuñca paṭicca cittaṃ.
   {224.4}   Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca   nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca
dhammaṃ  paṭicca  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  ca  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ  ekaṃ khandhañca
cittañca  paṭicca  dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ...
Paṭisandhikkhaṇe  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve
khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ
ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca dve khandhā cittañca dve khandhe ....
Saṅkhittaṃ.
   [225]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe
nava  nissaye  nava  upanissaye  nava  purejāte  pañca āsevane
Pañca kamme nava vipāke nava sabbattha nava avigate nava.
   [226]  Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ  paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  ahetukaṃ cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ ekaṃ
khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve khandhe ... Ahetukapaṭisandhikkhaṇe vicikicchā-
sahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paṭicca  vicikicchāsahagato uddhacca-
sahagato  moho . cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca  nocittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhāno  dhammo  uppajjati nahetupaccayā: ahetuke cittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhāne khandhe paṭicca cittaṃ cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ ahetukapaṭisandhi.
   {226.1}  Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno
ca  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  ca  dhammā  uppajjanti  nahetupaccayā:
ahetukaṃ  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā cittañca
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe ... Ahetukapaṭisandhi .  nocitta-
saṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ   dhammaṃ  paṭicca  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  dhammo
uppajjati  nahetupaccayā:  ahetukaṃ  cittaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ
ahetukapaṭisandhikkhaṇe  cittaṃ  paṭicca  kaṭattārūpaṃ  cittaṃ  paṭicca vatthu
vatthuṃ paṭicca cittaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ yāva asaññasattā.
   {226.2}  Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ  paṭicca  cittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhāno  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  ahetukaṃ  cittaṃ
paṭicca  sampayuttakā   khandhā  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  cittaṃ  paṭicca
sampayuttakā     khandhā     ahetukapaṭisandhikkhaṇe    vatthuṃ
Paṭicca   cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā   khandhā  vicikicchāsahagataṃ  uddhacca-
sahagataṃ  cittaṃ  paṭicca  vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato  moho .
Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ   dhammaṃ   paṭicca   cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  ca
nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno   ca   dhammā  uppajjanti  nahetupaccayā:
ahetukaṃ  cittaṃ  paṭicca  sampayuttakā  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ
ahetukapaṭisandhikkhaṇe  cittaṃ  paṭicca  sampayuttakā  khandhā  kaṭattā
ca  rūpaṃ  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca cittaṃ sampayuttakā ca
khandhā.
   {226.3}   Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca   nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca
dhammaṃ  paṭicca  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  dhammo  uppajjati nahetupaccayā:
ahetukaṃ  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ  ekaṃ  khandhañca  cittañca  paṭicca dve
khandhā  dve  khandhe  ...  ahetukapaṭisandhikkhaṇe cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ
ekaṃ  khandhañca  cittañca ... ahetukapaṭisandhikkhaṇe cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ
ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca dve khandhā dve khandhe ... Vicikicchā-
sahagate  uddhaccasahagate  khandhe ca cittañca paṭicca vicikicchāsahagato
uddhaccasahagato moho.
   {226.4}   Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca   nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca
dhammaṃ  paṭicca  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati nahetupaccayā:
ahetuke cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāne khandhe ca cittañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  ahetuke  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāne  khandhe ca mahābhūte ca paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ   ahetukapaṭisandhikkhaṇe   cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāne
Khandhe  ca  cittañca  paṭicca  kaṭattārūpaṃ  ahetukapaṭisandhikkhaṇe
cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāne  khandhe  ca  mahābhūte  ca  paṭicca  kaṭattārūpaṃ
ahetukapaṭisandhikkhaṇe   cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāne  khandhe  ca  vatthuñca
paṭicca cittaṃ.
   {226.5}   Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca   nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca
dhammaṃ  paṭicca  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  ca  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno ca
dhammā  uppajjanti  nahetupaccayā:  ahetukaṃ cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ ekaṃ
khandhañca  cittañca  paṭicca  dve  khandhā  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve
khandhe ... Ahetukapaṭisandhikkhaṇe dvepi kātabbā.
   [227]  Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nocittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhāno   dhammo   uppajjati  naārammaṇapaccayā:  cittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhāne  khandhe  paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhi . nocitta-
saṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ   dhammaṃ  paṭicca  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  dhammo
uppajjati  naārammaṇapaccayā:  cittaṃ  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
paṭisandhikkhaṇe  cittaṃ  paṭicca  kaṭattārūpaṃ  cittaṃ paṭicca vatthu ekaṃ
mahābhūtaṃ  yāva  asaññasattā  .  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca  nocitta-
saṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca    dhammaṃ   paṭicca   nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno
dhammo   uppajjati   naārammaṇapaccayā:   cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāne
khandhe  ca  cittañca  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāne
khandhe  ca  mahābhūte  ca  paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe
dve kātabbā . saṅkhittaṃ.
   [228] Nahetuyā nava naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā nava naanantare
tīṇi  nasamanantare tīṇi naaññamaññe tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte
nava napacchājāte nava naāsevane  nava nakamme cattāri navipāke nava
naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne cha namagge nava nasampayutte tīṇi
navippayutte cha nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [229] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi. Saṅkhittaṃ.
   [230] Nahetupaccayā ārammaṇe nava ... Anantare nava. Saṅkhittaṃ.
        Sahajātavāro paṭiccavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 129-135. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=2585              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=2585              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=224&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=26              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=255              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]