ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [240]  Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  dhammo  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa
dhammassa   hetupaccayena   paccayo:  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā  hetū
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  hetupaccayena  paccayo  paṭisandhi  .  mūlaṃ
kātabbaṃ  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā  hetū  cittassa  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo paṭisandhi . mūlaṃ kātabbaṃ cittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhānā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittassa  ca  citta-
samuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo paṭisandhi.
   [241]  Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  dhammo  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāne  khandhe
ārabbha  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā  khandhā  uppajjanti  .  mūlaṃ kātabbaṃ
cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāne  khandhe ārabbha cittaṃ uppajjati . mūlaṃ kātabbaṃ
cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāne  khandhe  ārabbha cittañca sampayuttakā ca khandhā
uppajjanti   .  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  dhammo  nocittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhānassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  ariyā nibbānaṃ
paccavekkhanti  nibbānaṃ gotrabhussa . saṅkhittaṃ . yathā cittasahabhuduke
ārammaṇaṃ evaṃ kātabbaṃ ninnānākaraṇaṃ navapi pañhā.
   [242]  Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  dhammo  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati
Tīṇi  .  dvepi  adhipatī kātabbā . nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo
nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa   dhammassa   adhipatipaccayena   paccayo:
ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  tīṇi  .  dvepi adhipatī kātabbā .
Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno   ca   nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno   ca  dhammā
cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa    dhammassa   adhipatipaccayena   paccayo:
ārammaṇādhipati  .  ekāyeva  adhipati kātabbā navapi pañhā yathā
cittasahabhudukaṃ evaṃ kātabbā ninnānākaraṇaṃ.
   [243]  Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  dhammo  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa
dhammassa  anantarapaccayena paccayo: navapi pañhā cittasahabhudukasadisā .
... Samanantarapaccayena  paccayo:  nava  sahajātapaccayena paccayo: nava
paṭiccasadisā . ... aññamaññapaccayena paccayo: nava paṭiccasadisā .
... Nissayapaccayena paccayo: nava paccayasadisā. ... Upanissayapaccayena
paccayo: navapi pañhā cittasahabhudukasadisā ninnānākaraṇaṃ.
   [244]  Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  dhammo  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa
dhammassa  purejātapaccayena  paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ
tīṇi. Cittasahabhudukasadisā ninnānākaraṇaṃ.
   [245]  Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  dhammo  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa
dhammassa  pacchājātapaccayena  paccayo:  cittasahabhudukasadisā  ninnānā-
karaṇaṃ tīṇipi pacchājātā dve ekamūlā ekā ghaṭanā. ... Āsevana-
paccayena paccayo: nava.
   [246]  Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  dhammo  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa
dhammassa   kammapaccayena   paccayo:   tīṇi   cittasahabhudukasadisā
ninnānākaraṇā tīṇipi sahajātā: nānākhaṇikā: . ... vipākapaccayena
paccayo:  nava  āhārapaccayena  paccayo:  nava  cittasahabhugamanasadisā
ekoyeva kabaḷiṃkāro āhāro . ... indriyapaccayena paccayo: nava
jhānapaccayena  paccayo:  tīṇi maggapaccayena paccayo: tīṇi sampayutta-
paccayena paccayo: pañca.
   [247]  Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  dhammo  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa
dhammassa vippayuttapaccayena paccayo: sahajātaṃ pacchājātaṃ . saṅkhittaṃ.
Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno   dhammo  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa  dhammassa
vippayuttapaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ . Saṅkhittaṃ.
Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno   dhammo   cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa   dhammassa
vippayuttapaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ . Sahajātaṃ: paṭisandhikkhaṇe
vatthu  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānaṃ  khandhānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo .
Purejātaṃ:   cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇasahagatānaṃ  khandhānaṃ  vippayutta-
paccayena  paccayo  kāyāyatanaṃ  ...  vatthu  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānaṃ
khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo .
   {247.1}   Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno   dhammo   cittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhānassa  ca  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa  ca  dhammassa  vippayutta-
paccayena  paccayo:  sahajātaṃ purejātaṃ . sahajātaṃ: paṭisandhikkhaṇe
vatthu   cittassa   sampayuttakānañca   khandhānaṃ  vippayuttapaccayena
Paccayo  .  purejātaṃ:  cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa sampayuttakānañca
khandhānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo  kāyāyatanaṃ ... vatthu cittassa
sampayuttakānañca  khandhānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo  .  citta-
saṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  ca  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  ca  dhammā  nocitta-
saṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa  dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo:  sahajātaṃ
pacchājātaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [248]  Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  dhammo  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo: paṭiccasadisā . cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno
dhammo  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:
sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  saṅkhittaṃ  .  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo
cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa  ca  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa  ca  dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  paṭiccasadisā  .  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno
dhammo  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:
sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ  indriyaṃ  . purejātasadisaṃ
purejātaṃ kātabbaṃ. Sabbaṃ saṅkhittaṃ vitthāretabbaṃ.
   {248.1}  Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  dhammo cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa
dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ . sahajātaṃ: cittaṃ
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  cittaṃ
sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ   atthipaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
vatthu  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo  .
Purejātaṃ:  purejātasadisaṃ  ninnānākaraṇaṃ  .  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno
dhammo   cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa  ca  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa  ca
dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ . sahajātaṃ: cittaṃ
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena
paccayo  paṭisandhikkhaṇe  cittaṃ  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  kaṭattā  ca
rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  vatthu  cittassa
sampayuttakānañca   khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo  .  purejātaṃ:
purejātasadisaṃ.
   {248.2}  Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  ca  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno
ca  dhammā  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:
sahajātaṃ  purejātaṃ  .  sahajāto: cakkhuviññāṇasahagato eko khandho
ca  cakkhuviññāṇañca  dvinnaṃ  khandhānaṃ  cakkhuviññāṇasahagato  eko
khandho  ca  cakkhāyatanañca  dvinnaṃ  khandhānaṃ  kāyaviññāṇasahagato
...  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno eko khandho ca cittañca dvinnaṃ khandhānaṃ
atthipaccayena  paccayo  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  eko  khandho  ca
vatthu  ca  dvinnaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
dvepi.
   {248.3}  Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  ca  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno
ca  dhammā  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa  dhammassa atthipaccayena paccayo:
sahajātaṃ  purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ . sahajātā: cakkhu-
viññāṇasahagatā   khandhā   ca   cakkhāyatanañca   cakkhuviññāṇassa
atthipaccayena  paccayo  kāyaviññāṇasahagatā  ... cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā
Khandhā  ca  cittañca  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  atthipaccayena
paccayo cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā  khandhā  ca  mahābhūtā  ca cittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhānānaṃ   rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā
khandhā  ca  vatthu  ca  cittassa  atthipaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe
tīṇi  .  pacchājātā:  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā  khandhā  ca cittañca
purejātassa  imassa  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa  kāyassa  atthipaccayena
paccayo .  pacchājātā:  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā  khandhā  ca cittañca
kabaḷiṃkāro  āhāro  ca  imassa  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa  kāyassa
atthipaccayena  paccayo  .  pacchājātā: cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā khandhā
ca cittañca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   {248.4}  Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  ca  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno ca
dhammā  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa   ca  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa  ca
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ purejātaṃ .  sahajāto:
cakkhuviññāṇasahagato  eko  khandho  ca  cakkhāyatanañca  dvinnaṃ
khandhānaṃ  cakkhuviññāṇassa ca atthipaccayena paccayo dve khandhā ...
Kāyaviññāṇasahagato  ...  .  sahajāto: cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno eko
khandho  ca  cittañca  dvinnaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ
atthipaccayena  paccayo dve khandhā ... cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno eko
khandho ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ cittassa ca atthipaccayena paccayo
dve khandhā ... Paṭisandhikkhaṇe dvepi.
   [249] Hetuyā tīṇi ārammaṇe nava adhipatiyā nava anantare nava
samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava  nissaye  nava
upanissaye  nava  purejāte  tīṇi  pacchājāte  tīṇi āsevane nava
kamme tīṇi vipāke nava āhāre nava indriye nava jhāne tīṇi magge
tīṇi  sampayutte  pañca  vippayutte pañca atthiyā nava natthiyā nava
vigate nava avigate nava.
   [250]  Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  dhammo  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena  paccayo:  kammapaccayena  paccayo: . cittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhāno  dhammo  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa  dhammassa  ārammaṇa-
paccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo: upanissayapaccayena
paccayo:  pacchājātapaccayena  paccayo: kammapaccayena  paccayo: .
Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  dhammo  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa  ca  nocitta-
saṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa   ca   dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
sahajātapaccayena   paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:  kamma-
paccayena paccayo:.
   {250.1}  Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno   dhammo  nocittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhānassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena
paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:  purejātapaccayena  paccayo:
pacchājātapaccayena paccayo: āhārapaccayena paccayo: indriyapaccayena
paccayo:  .  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  dhammo  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa
Dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena  paccayo: purejātapaccayena paccayo: .  nocitta-
saṃsaṭṭhasamuṭṭhāno   dhammo  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa  ca  nocitta-
saṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa   ca   dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:  purejāta-
paccayena paccayo:.
   {250.2}  Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  ca  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno
ca   dhammā   cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena paccayo: .
Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno   ca   nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno   ca  dhammā
nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa   dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo:
sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:  pacchājāta-
paccayena  paccayo:  .  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  ca nocittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhāno  ca  dhammā  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa  ca  nocittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhānassa  ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo: sahajāta-
paccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [251] Nahetuyā nava naārammaṇe nava sabbattha nava noavigate
nava
   [252]  Hetupaccayā  naārammaṇe  tīṇi ... naadhipatiyā nava
naanantare   tīṇi   nasamanantare   tīṇi   naaññamaññe   ekaṃ
naupanissaye  tīṇi  sabbattha  tīṇi  nasampayutte  ekaṃ  navippayutte
Tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [253] Nahetupaccayā ārammaṇe nava ... Adhipatiyā nava
           sabbattha nava.
         Anulomamātikā kātabbā.
        Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānadukaṃ niṭṭhitaṃ.
               -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 140-148. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=2797              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=2797              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=240&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=29              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=270              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]