ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Panhavaro
   [240]  Cittasamsatthasamutthano  dhammo  cittasamsatthasamutthanassa
dhammassa   hetupaccayena   paccayo:  cittasamsatthasamutthana  hetu
sampayuttakanam  khandhanam  hetupaccayena  paccayo  patisandhi  .  mulam
katabbam  cittasamsatthasamutthana  hetu  cittassa  cittasamutthanananca
rupanam  hetupaccayena  paccayo patisandhi . mulam katabbam cittasamsattha-
samutthana  hetu  sampayuttakanam  khandhanam  cittassa  ca  citta-
samutthanananca rupanam hetupaccayena paccayo patisandhi.
   [241]  Cittasamsatthasamutthano  dhammo  cittasamsatthasamutthanassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  cittasamsatthasamutthane  khandhe
arabbha  cittasamsatthasamutthana  khandha  uppajjanti  .  mulam katabbam
cittasamsatthasamutthane  khandhe arabbha cittam uppajjati . mulam katabbam
cittasamsatthasamutthane  khandhe  arabbha cittanca sampayuttaka ca khandha
uppajjanti   .  nocittasamsatthasamutthano  dhammo  nocittasamsattha-
samutthanassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  ariya nibbanam
paccavekkhanti  nibbanam gotrabhussa . sankhittam . yatha cittasahabhuduke
arammanam evam katabbam ninnanakaranam navapi panha.
   [242]  Cittasamsatthasamutthano  dhammo  cittasamsatthasamutthanassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  arammanadhipati  sahajatadhipati
Tini  .  dvepi  adhipati katabba . nocittasamsatthasamutthano dhammo
nocittasamsatthasamutthanassa   dhammassa   adhipatipaccayena   paccayo:
arammanadhipati  sahajatadhipati  tini  .  dvepi adhipati katabba .
Cittasamsatthasamutthano   ca   nocittasamsatthasamutthano   ca  dhamma
cittasamsatthasamutthanassa    dhammassa   adhipatipaccayena   paccayo:
arammanadhipati  .  ekayeva  adhipati katabba navapi panha yatha
cittasahabhudukam evam katabba ninnanakaranam.
   [243]  Cittasamsatthasamutthano  dhammo  cittasamsatthasamutthanassa
dhammassa  anantarapaccayena paccayo: navapi panha cittasahabhudukasadisa .
... Samanantarapaccayena  paccayo:  nava  sahajatapaccayena paccayo: nava
paticcasadisa . ... annamannapaccayena paccayo: nava paticcasadisa .
... Nissayapaccayena paccayo: nava paccayasadisa. ... Upanissayapaccayena
paccayo: navapi panha cittasahabhudukasadisa ninnanakaranam.
   [244]  Nocittasamsatthasamutthano  dhammo  nocittasamsatthasamutthanassa
dhammassa  purejatapaccayena  paccayo:  arammanapurejatam vatthupurejatam
tini. Cittasahabhudukasadisa ninnanakaranam.
   [245]  Cittasamsatthasamutthano  dhammo  nocittasamsatthasamutthanassa
dhammassa  pacchajatapaccayena  paccayo:  cittasahabhudukasadisa  ninnana-
karanam tinipi pacchajata dve ekamula eka ghatana. ... Asevana-
paccayena paccayo: nava.
   [246]  Cittasamsatthasamutthano  dhammo  cittasamsatthasamutthanassa
dhammassa   kammapaccayena   paccayo:   tini   cittasahabhudukasadisa
ninnanakarana tinipi sahajata: nanakhanika: . ... vipakapaccayena
paccayo:  nava  aharapaccayena  paccayo:  nava  cittasahabhugamanasadisa
ekoyeva kabalimkaro aharo . ... indriyapaccayena paccayo: nava
jhanapaccayena  paccayo:  tini maggapaccayena paccayo: tini sampayutta-
paccayena paccayo: panca.
   [247]  Cittasamsatthasamutthano  dhammo  nocittasamsatthasamutthanassa
dhammassa vippayuttapaccayena paccayo: sahajatam pacchajatam . sankhittam.
Nocittasamsatthasamutthano   dhammo  nocittasamsatthasamutthanassa  dhammassa
vippayuttapaccayena paccayo: sahajatam purejatam pacchajatam . Sankhittam.
Nocittasamsatthasamutthano   dhammo   cittasamsatthasamutthanassa   dhammassa
vippayuttapaccayena paccayo: sahajatam purejatam . Sahajatam: patisandhikkhane
vatthu  cittasamsatthasamutthananam  khandhanam  vippayuttapaccayena  paccayo .
Purejatam:   cakkhayatanam  cakkhuvinnanasahagatanam  khandhanam  vippayutta-
paccayena  paccayo  kayayatanam  ...  vatthu  cittasamsatthasamutthananam
khandhanam vippayuttapaccayena paccayo .
   {247.1}   Nocittasamsatthasamutthano   dhammo   cittasamsattha-
samutthanassa  ca  nocittasamsatthasamutthanassa  ca  dhammassa  vippayutta-
paccayena  paccayo:  sahajatam purejatam . sahajatam: patisandhikkhane
vatthu   cittassa   sampayuttakananca   khandhanam  vippayuttapaccayena
Paccayo  .  purejatam:  cakkhayatanam  cakkhuvinnanassa sampayuttakananca
khandhanam  vippayuttapaccayena  paccayo  kayayatanam ... vatthu cittassa
sampayuttakananca  khandhanam  vippayuttapaccayena  paccayo  .  citta-
samsatthasamutthano  ca  nocittasamsatthasamutthano  ca  dhamma  nocitta-
samsatthasamutthanassa  dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo:  sahajatam
pacchajatam. Sankhittam.
   [248]  Cittasamsatthasamutthano  dhammo  cittasamsatthasamutthanassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo: paticcasadisa . cittasamsatthasamutthano
dhammo  nocittasamsatthasamutthanassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:
sahajatam  pacchajatam  .  sankhittam  .  cittasamsatthasamutthano dhammo
cittasamsatthasamutthanassa  ca  nocittasamsatthasamutthanassa  ca  dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  paticcasadisa  .  nocittasamsatthasamutthano
dhammo  nocittasamsatthasamutthanassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:
sahajatam  purejatam  pacchajatam  aharam  indriyam  . purejatasadisam
purejatam katabbam. Sabbam sankhittam vittharetabbam.
   {248.1}  Nocittasamsatthasamutthano  dhammo cittasamsatthasamutthanassa
dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam purejatam . sahajatam: cittam
sampayuttakanam  khandhanam  atthipaccayena  paccayo  patisandhikkhane  cittam
sampayuttakanam   khandhanam   atthipaccayena  paccayo  patisandhikkhane
vatthu  cittasamsatthasamutthananam  khandhanam  atthipaccayena  paccayo  .
Purejatam:  purejatasadisam  ninnanakaranam  .  nocittasamsatthasamutthano
dhammo   cittasamsatthasamutthanassa  ca  nocittasamsatthasamutthanassa  ca
dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam purejatam . sahajatam: cittam
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  atthipaccayena
paccayo  patisandhikkhane  cittam  sampayuttakanam  khandhanam  katatta  ca
rupanam  atthipaccayena  paccayo  patisandhikkhane  vatthu  cittassa
sampayuttakananca   khandhanam  atthipaccayena  paccayo  .  purejatam:
purejatasadisam.
   {248.2}  Cittasamsatthasamutthano  ca  nocittasamsatthasamutthano
ca  dhamma  cittasamsatthasamutthanassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:
sahajatam  purejatam  .  sahajato: cakkhuvinnanasahagato eko khandho
ca  cakkhuvinnananca  dvinnam  khandhanam  cakkhuvinnanasahagato  eko
khandho  ca  cakkhayatananca  dvinnam  khandhanam  kayavinnanasahagato
...  cittasamsatthasamutthano eko khandho ca cittanca dvinnam khandhanam
atthipaccayena  paccayo  cittasamsatthasamutthano  eko  khandho  ca
vatthu  ca  dvinnam  khandhanam  atthipaccayena  paccayo  patisandhikkhane
dvepi.
   {248.3}  Cittasamsatthasamutthano  ca  nocittasamsatthasamutthano
ca  dhamma  nocittasamsatthasamutthanassa  dhammassa atthipaccayena paccayo:
sahajatam  purejatam pacchajatam aharam indriyam . sahajata: cakkhu-
vinnanasahagata   khandha   ca   cakkhayatananca   cakkhuvinnanassa
atthipaccayena  paccayo  kayavinnanasahagata  ... cittasamsatthasamutthana
Khandha  ca  cittanca  cittasamsatthasamutthananam  rupanam  atthipaccayena
paccayo cittasamsatthasamutthana  khandha  ca  mahabhuta  ca cittasamsattha-
samutthananam   rupanam  atthipaccayena  paccayo  cittasamsatthasamutthana
khandha  ca  vatthu  ca  cittassa  atthipaccayena paccayo patisandhikkhane
tini  .  pacchajata:  cittasamsatthasamutthana  khandha  ca cittanca
purejatassa  imassa  nocittasamsatthasamutthanassa  kayassa  atthipaccayena
paccayo .  pacchajata:  cittasamsatthasamutthana  khandha  ca cittanca
kabalimkaro  aharo  ca  imassa  nocittasamsatthasamutthanassa  kayassa
atthipaccayena  paccayo  .  pacchajata: cittasamsatthasamutthana khandha
ca cittanca rupajivitindriyanca katattarupanam atthipaccayena paccayo.
   {248.4}  Cittasamsatthasamutthano  ca  nocittasamsatthasamutthano ca
dhamma  cittasamsatthasamutthanassa   ca  nocittasamsatthasamutthanassa  ca
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajatam purejatam .  sahajato:
cakkhuvinnanasahagato  eko  khandho  ca  cakkhayatananca  dvinnam
khandhanam  cakkhuvinnanassa ca atthipaccayena paccayo dve khandha ...
Kayavinnanasahagato  ...  .  sahajato: cittasamsatthasamutthano eko
khandho  ca  cittanca  dvinnam  khandhanam  cittasamutthanananca rupanam
atthipaccayena  paccayo dve khandha ... cittasamsatthasamutthano eko
khandho ca vatthu ca dvinnam khandhanam cittassa ca atthipaccayena paccayo
dve khandha ... Patisandhikkhane dvepi.
   [249] Hetuya tini arammane nava adhipatiya nava anantare nava
samanantare  nava  sahajate  nava  annamanne  nava  nissaye  nava
upanissaye  nava  purejate  tini  pacchajate  tini asevane nava
kamme tini vipake nava ahare nava indriye nava jhane tini magge
tini  sampayutte  panca  vippayutte panca atthiya nava natthiya nava
vigate nava avigate nava.
   [250]  Cittasamsatthasamutthano  dhammo  cittasamsatthasamutthanassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena  paccayo:  kammapaccayena  paccayo: . cittasamsattha-
samutthano  dhammo  nocittasamsatthasamutthanassa  dhammassa  arammana-
paccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo: upanissayapaccayena
paccayo:  pacchajatapaccayena  paccayo: kammapaccayena  paccayo: .
Cittasamsatthasamutthano  dhammo  cittasamsatthasamutthanassa  ca  nocitta-
samsatthasamutthanassa   ca   dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:
sahajatapaccayena   paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:  kamma-
paccayena paccayo:.
   {250.1}  Nocittasamsatthasamutthano   dhammo  nocittasamsattha-
samutthanassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena
paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:  purejatapaccayena  paccayo:
pacchajatapaccayena paccayo: aharapaccayena paccayo: indriyapaccayena
paccayo:  .  nocittasamsatthasamutthano  dhammo  cittasamsatthasamutthanassa
Dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena  paccayo: purejatapaccayena paccayo: .  nocitta-
samsatthasamutthano   dhammo  cittasamsatthasamutthanassa  ca  nocitta-
samsatthasamutthanassa   ca   dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:
sahajatapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:  purejata-
paccayena paccayo:.
   {250.2}  Cittasamsatthasamutthano  ca  nocittasamsatthasamutthano
ca   dhamma   cittasamsatthasamutthanassa  dhammassa  arammanapaccayena
paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena paccayo: .
Cittasamsatthasamutthano   ca   nocittasamsatthasamutthano   ca  dhamma
nocittasamsatthasamutthanassa   dhammassa   arammanapaccayena   paccayo:
sahajatapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:  pacchajata-
paccayena  paccayo:  .  cittasamsatthasamutthano  ca nocittasamsattha-
samutthano  ca  dhamma  cittasamsatthasamutthanassa  ca  nocittasamsattha-
samutthanassa  ca  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo: sahajata-
paccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [251] Nahetuya nava naarammane nava sabbattha nava noavigate
nava
   [252]  Hetupaccaya  naarammane  tini ... naadhipatiya nava
naanantare   tini   nasamanantare   tini   naannamanne   ekam
naupanissaye  tini  sabbattha  tini  nasampayutte  ekam  navippayutte
Tini nonatthiya tini novigate tini.
   [253] Nahetupaccaya arammane nava ... Adhipatiya nava
           sabbattha nava.
         Anulomamatika katabba.
        Cittasamsatthasamutthanadukam nitthitam.
               -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 140-148. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=2797&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=2797&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=240&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=29              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=270              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]