ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

              Ajjhattikadukaṃ
               paṭiccavāro
   [256]  Ajjhattikaṃ  dhammaṃ  paṭicca ajjhattiko dhammo uppajjati
hetupaccayā:  paṭisandhikkhaṇe  cittaṃ  paṭicca  ajjhattikaṃ kaṭattārūpaṃ .
Ajjhattikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  bāhiro dhammo uppajjati hetupaccayā:
cittaṃ  paṭicca  sampayuttakā  khandhā  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ paṭisandhik-
khaṇe  cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā bāhiraṃ kaṭattā ca rūpaṃ .
Ajjhattikaṃ  dhammaṃ paṭicca ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā:  paṭisandhikkhaṇe  cittaṃ  paṭicca  sampayuttakā khandhā
ajjhattikañca  bāhirañca  kaṭattārūpaṃ  .  bāhiraṃ  dhammaṃ  paṭicca
bāhiro  dhammo  uppajjati hetupaccayā: bāhiraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca
dve  khandhā  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe
bāhiraṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  dve  khandhā  bāhiraṃ  kaṭattā  ca
rūpaṃ  dve  khandhe  ...  khandhe  paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā
Ekaṃ  mahābhūtaṃ  ... mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ.
   {256.1}  Bāhiraṃ  dhammaṃ  paṭicca ajjhattiko dhammo uppajjati
hetupaccayā:  bāhire  khandhe  paṭicca  cittaṃ paṭisandhikkhaṇe bāhire
khandhe  paṭicca  cittaṃ  ajjhattikaṃ  kaṭattā  ca  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe
bāhiraṃ  vatthuṃ paṭicca cittaṃ  .  bāhiraṃ dhammaṃ paṭicca ajjhattiko ca
bāhiro  ca dhammā  uppajjanti hetupaccayā:  bāhiraṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  dve  khandhā  cittañca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe
...  paṭisandhikkhaṇe bāhiraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā cittañca
ajjhattikañca  bāhirañca  kaṭattārūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca
cittaṃ sampayuttakā ca khandhā.
   {256.2}  Ajjhattikañca  bāhirañca  dhammaṃ  paṭicca  ajjhattiko
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  paṭisandhikkhaṇe  cittañca sampayuttake
ca  khandhe  paṭicca  ajjhattikaṃ  kaṭattārūpaṃ . ajjhattikañca bāhirañca
dhammaṃ  paṭicca  bāhiro  dhammo uppajjati hetupaccayā: bāhiraṃ ekaṃ
khandhañca  cittañca  paṭicca  dve  khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve
khandhe ... cittañca mahābhūte ca paṭicca cittaṃ cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ
paṭisandhikkhaṇe  bāhiraṃ  ekaṃ  khandhañca  cittañca paṭicca dve khandhā
bāhiraṃ kaṭattā ca rūpaṃ cittañca mahābhūte ca paṭicca bāhiraṃ kaṭattārūpaṃ
paṭisandhikkhaṇe cittañca vatthuñca paṭicca bāhirā khandhā . ajjhattikañca
bāhirañca  dhammaṃ paṭicca ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā uppajjanti
Hetupaccayā:  paṭisandhikkhaṇe  bāhiraṃ  ekaṃ  khandhañca cittañca paṭicca
dve khandhā ajjhattikañca bāhirañca kaṭattārūpaṃ dve khandhe ....
   [257]  Ajjhattikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  bāhiro  dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā:  cittaṃ  paṭicca  sampayuttakā  khandhā  paṭisandhikkhaṇe
cittaṃ  paṭicca sampayuttakā khandhā  .  bāhiraṃ dhammaṃ paṭicca bāhiro
dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā: bāhiraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve
khandhā dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca khandhā. Bāhiraṃ
dhammaṃ  paṭicca  ajjhattiko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā: bāhire
khandhe  paṭicca  cittaṃ  paṭisandhikkhaṇe  bāhire  khandhe paṭicca cittaṃ
paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca cittaṃ.
   {257.1} Bāhiraṃ  dhammaṃ  paṭicca  ajjhattiko  ca bāhiro ca
dhammā  uppajjanti  ārammaṇapaccayā:  bāhiraṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca
dve khandhā  cittañca  dve  khandhe ... paṭisandhikkhaṇe bāhiraṃ ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca dve khandhā cittañca dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe
vatthuṃ  paṭicca  cittaṃ  sampayuttakā  ca  khandhā  .  ajjhattikañca
bāhirañca  dhammaṃ  paṭicca  bāhiro  dhammo uppajjati ārammaṇa-
paccayā:  bāhiraṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā dve
khandhe  ...  paṭisandhikkhaṇe  bāhiraṃ  ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca
dve  khandhā dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe bāhiraṃ ekaṃ khandhañca
cittañca vatthuñca paṭicca cittasampayuttakā khandhā. Saṅkhittaṃ.
   [258]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  pañca  adhipatiyā  pañca
anantare  pañca  samanantare  pañca  sahajāte  nava  aññamaññe
pañca  nissaye  nava  upanissaye  pañca purejāte pañca āsevane
pañca  kamme  nava  vipāke  nava  sabbattha  nava sampayutte pañca
vippayutte  nava  atthiyā  nava natthiyā pañca vigate pañca avigate
nava.
   [259]  Ajjhattikaṃ  dhammaṃ  paṭicca ajjhattiko dhammo uppajjati
nahetupaccayā:   ahetukapaṭisandhikkhaṇe   cittaṃ  paṭicca  ajjhattikaṃ
kaṭattārūpaṃ  .  ajjhattikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  bāhiro dhammo uppajjati
nahetupaccayā:  ahetukaṃ  cittaṃ  paṭicca sampayuttakā khandhā citta-
samuṭṭhānañca  rūpaṃ  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  cittaṃ  paṭicca  sampayuttakā
khandhā  bāhiraṃ  kaṭattā  ca rūpaṃ vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ cittaṃ
paṭicca  vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato  moho  .  ajjhattikaṃ
dhammaṃ  paṭicca  ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā uppajjanti nahetu-
paccayā:  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  cittaṃ  paṭicca  sampayuttakā  khandhā
ajjhattikañca bāhirañca kaṭattārūpaṃ.
   {259.1} Bāhiraṃ dhammaṃ paṭicca bāhiro dhammo uppajjati nahetupaccayā:
ahetukaṃ bāhiraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve
khandhe  ...  ahetukapaṭisandhikkhaṇe yāva asaññasattā vicikicchāsahagato
uddhaccasahagate  khandhe  paṭicca  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagato
Moho  .  bāhiraṃ  dhammaṃ  paṭicca  ajjhattiko  dhammo  uppajjati
nahetupaccayā:  ahetuke  bāhire  khandhe  paṭicca  cittaṃ ahetuka-
paṭisandhikkhaṇe  bāhire  khandhe  paṭicca  cittaṃ  ajjhattikaṃ  kaṭattā
ca rūpaṃ ahetukapaṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca cittaṃ.
   {259.2}  Bāhiraṃ  dhammaṃ  paṭicca  ajjhattiko ca bāhiro ca
dhammā  uppajjanti  nahetupaccayā:  ahetukaṃ  bāhiraṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  dve  khandhā  cittañca  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ dve khandhe
...  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  bāhiraṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā
cittañca   ajjhattikañca  bāhirañca  kaṭattārūpaṃ  ahetukapaṭisandhik-
khaṇe vatthuṃ paṭicca cittaṃ sampayuttakā ca khandhā.
   {259.3}  Ajjhattikañca  bāhirañca  dhammaṃ  paṭicca  ajjhattiko
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  cittañca
sampayuttake  ca  khandhe paṭicca ajjhattikaṃ kaṭattārūpaṃ . ajjhattikañca
bāhirañca  dhammaṃ  paṭicca  bāhiro  dhammo  uppajjati nahetupaccayā:
ahetukaṃ  bāhiraṃ  ekaṃ  khandhañca  cittañca  paṭicca  dve  khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve khandhe ... ahetukaṃ cittañca mahābhūte
ca  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  bāhiraṃ  ekaṃ
khandhañca  cittañca  paṭicca  dve khandhā bāhiraṃ  kaṭattā  ca  rūpaṃ
ahetukapaṭisandhikkhaṇe   cittañca   mahābhūte  ca  paṭicca  bāhiraṃ
kaṭattārūpaṃ   ahetukapaṭisandhikkhaṇe   cittañca   vatthuñca   paṭicca
bāhirā  khandhā  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  ca
Cittañca   paṭicca  vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato  moho .
Ajjhattikañca  bāhirañca  dhammaṃ  paṭicca  ajjhattiko  ca bāhiro  ca
dhammā  uppajjanti  nahetupaccayā:  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  bāhiraṃ
ekaṃ  khandhañca  cittañca  paṭicca dve khandhā ajjhattikañca bāhirañca
kaṭattārūpaṃ dve khandhe ....
   [260]  Ajjhattikaṃ  dhammaṃ  paṭicca ajjhattiko dhammo uppajjati
naārammaṇapaccayā:   paṭisandhikkhaṇe   cittaṃ   paṭicca   ajjhattikaṃ
kaṭattā  rūpaṃ  .  ajjhattikaṃ dhammaṃ paṭicca bāhiro dhammo uppajjati
naārammaṇapaccayā:  cittaṃ  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe
cittaṃ paṭicca bāhiraṃ kaṭattārūpaṃ . ajjhattikaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhattiko
ca  bāhiro  ca  dhammā uppajjanti naārammaṇapaccayā: paṭisandhikkhaṇe
cittaṃ paṭicca ajjhattikañca bāhirañca kaṭattārūpaṃ.
   {260.1} Bāhiraṃ  dhammaṃ  paṭicca  bāhiro  dhammo  uppajjati
naārammaṇapaccayā:  bāhire  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ
paṭisandhikkhaṇe  bāhire  khandhe  paṭicca  bāhiraṃ kaṭattārūpaṃ bāhire
khandhe paṭicca vatthu ekaṃ mahābhūtaṃ yāva asaññasattā . bāhiraṃ dhammaṃ
paṭicca  ajjhattiko  dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā: paṭisandhikkhaṇe
bāhire  khandhe paṭicca ajjhattikaṃ kaṭattārūpaṃ . bāhiraṃ dhammaṃ paṭicca
ajjhattiko  ca  bāhiro  ca  dhammā  uppajjanti naārammaṇapaccayā:
paṭisandhikkhaṇe  bāhire  khandhe  paṭicca  ajjhattikañca  bāhirañca
kaṭattārūpaṃ.
   {260.2}  Ajjhattikañca  bāhirañca  dhammaṃ  paṭicca  ajjhattiko
dhammo   uppajjati   naārammaṇapaccayā:  paṭisandhikkhaṇe  cittañca
sampayuttake  ca  khandhe paṭicca ajjhattikaṃ kaṭattārūpaṃ . ajjhattikañca
bāhirañca  dhammaṃ  paṭicca bāhiro dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā:
bāhire khandhe ca cittañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ cittañca mahābhūte
ca paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  dve . ajjhattikañca
bāhirañca  dhammaṃ paṭicca ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā uppajjanti
naārammaṇapaccayā:  paṭisandhikkhaṇe  cittañca  sampayuttake  ca  khandhe
paṭicca ajjhattikañca bāhirañca kaṭattārūpaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [261] Nahetuyā nava naārammaṇe nava naadhipatiyā nava naanantare
nava sabbattha nava nakamme tīṇi navipāke pañca naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ.
   [262]  Ajjhattikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  bāhiro  dhammo uppajjati
najhānapaccayā:   cakkhuviññāṇaṃ   paṭicca   sampayuttakā   khandhā
kāyaviññāṇaṃ  ... . bāhiraṃ dhammaṃ paṭicca bāhiro dhammo uppajjati
najhānapaccayā:  cakkhuviññāṇasahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca dve khandhā
dve khandhe ... kāyaviññāṇasahagataṃ ... bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ
... utusamuṭṭhānaṃ  ... asaññasattānaṃ  ... . Bāhiraṃ dhammaṃ paṭicca
ajjhattiko  dhammo  uppajjati  najhānapaccayā:  cakkhuviññāṇasahagate
khandhe  paṭicca  cakkhuviññāṇaṃ  kāyaviññāṇasahagate  khandhe  paṭicca
Kāyaviññāṇaṃ  .  bāhiraṃ  dhammaṃ  paṭicca ajjhattiko ca bāhiro ca
dhammā   uppajjanti  najhānapaccayā:  cakkhuviññāṇasahagataṃ   ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca dve khandhā cakkhuviññāṇañca dve khandhe ... kāya-
viññāṇasahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  ...  . ajjhattikañca bāhirañca dhammaṃ
paṭicca  bāhiro  dhammo  uppajjati  najhānapaccayā:  cakkhuviññāṇa-
sahagataṃ  ekaṃ  khandhañca  cakkhuviññāṇañca  paṭicca dve khandhā dve
khandhe ... Kāyaviññāṇasahagataṃ ... . Cakkaṃ.
   [263]  Najhāne  pañca  namagge  nava  nasampayutte  nava
navippayutte pañca nonatthiyā nava novigate nava.
   [264] Hetupaccayā naārammaṇe nava ... Naadhipatiyā nava.
            Saṅkhittaṃ.
   [265]  Nahetupaccayā  ārammaṇe pañca ... anantare pañca
samanantare pañca sahajāte nava. Saṅkhittaṃ.
        Sahajātavāropi paṭiccavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 149-156. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=2985              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=2985              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=256&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=32              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=302              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]