ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Paccayavāro
   [266]  Ajjhattikaṃ  dhammaṃ paccayā ajjhattiko dhammo uppajjati
hetupaccayā:   tīṇi  paṭiccasadisā  .  bāhiraṃ  dhammaṃ  paccayā
bāhiro  dhammo  uppajjati hetupaccayā: bāhiraṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā
dve  khandhā  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe
dvepi   kātabbā   yāva   ajjhattikā   mahābhūtā  vatthuṃ
Paccayā  bāhirā  khandhā  .  bāhiraṃ  dhammaṃ  paccayā  ajjhattiko
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  bāhire  khandhe  paccayā  cittaṃ
vatthuṃ  paccayā  cittaṃ  paṭisandhikkhaṇe  dvepi  kātabbā  . bāhiraṃ
dhammaṃ  paccayā  ajjhattiko  ca  bāhiro  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā:  bāhiraṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  dve  khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  ...  vatthuṃ  paccayā  cittaṃ
sampayuttakā ca khandhā paṭisandhikkhaṇe dvepi kātabbā.
   {266.1}  Ajjhattikañca  bāhirañca  dhammaṃ  paccayā ajjhattiko
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  paṭisandhikkhaṇe  cittañca sampayuttake
ca  khandhe  paccayā  ajjhattikaṃ kaṭattārūpaṃ . ajjhattikañca bāhirañca
dhammaṃ  paccayā  bāhiro dhammo uppajjati hetupaccayā: bāhiraṃ ekaṃ
khandhañca  cittañca  paccayā  dve  khandhā  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ
cittañca  mahābhūte  ca  paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ cittañca vatthuñca
paccayā bāhirā khandhā paṭisandhikkhaṇe tīṇipi kātabbā . ajjhattikañca
bāhirañca dhammaṃ paccayā ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā:  paṭisandhikkhaṇe  bāhiraṃ  ekaṃ khandhañca cittañca paccayā
dve khandhā ajjhattikañca bāhirañca kaṭattārūpaṃ dve khandhe ....
   [267]  Ajjhattikaṃ  dhammaṃ  paccayā  ajjhattiko  dhammo
uppajjati   ārammaṇapaccayā:  cakkhāyatanaṃ  paccayā  cakkhuviññāṇaṃ
Kāyāyatanaṃ ... . ajjhattikaṃ dhammaṃ paccayā bāhiro dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā:    cakkhāyatanañca   cakkhuviññāṇañca   paccayā
cakkhuviññāṇasahagatā  khandhā  kāyāyatanañca  ...  cittaṃ  paccayā
sampayuttakā  khandhā  paṭisandhikkhaṇe  .pe.  ajjhattikaṃ dhammaṃ paccayā
ajjhattiko  ca  bāhiro  ca  dhammā  uppajjanti  ārammaṇapaccayā:
cakkhāyatanaṃ   paccayā   cakkhuviññāṇaṃ  sampayuttakā  ca  khandhā
kāyāyatanaṃ  ... . bāhiraṃ dhammaṃ paccayā bāhiro dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā:  bāhiraṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā dve khandhā dve
khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paccayā bāhirā khandhā.
   {267.1} Bāhiraṃ dhammaṃ  paccayā  ajjhattiko  dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā:  bāhire  khandhe  paccayā  cittaṃ vatthuṃ paccayā cittaṃ
paṭisandhikkhaṇe  dvepi  kātabbā . bāhiraṃ dhammaṃ paccayā ajjhattiko
ca bāhiro ca  dhammā  uppajjanti  ārammaṇapaccayā: vatthuṃ paccayā
cittaṃ  sampayuttakā  ca khandhā paṭisandhikkhaṇe ekaṃ  .  ajjhattikañca
bāhirañca dhammaṃ paccayā ajjhattiko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā:
cakkhuviññāṇasahagate  khandhe  ca  cakkhāyatanañca  paccayā  cakkhuviññāṇaṃ
kāyaviññāṇasahagate ....
   {267.2}  Ajjhattikañca  bāhirañca  dhammaṃ  paccayā  bāhiro
dhammo    uppajjati    ārammaṇapaccayā:    cakkhuviññāṇasahagataṃ
ekaṃ    khandhañca   cakkhāyatanañca   cakkhuviññāṇañca   paccayā
dve  khandhā  dve  khandhe  ...  kāyaviññāṇasahagataṃ  ...
Bāhiraṃ  ekaṃ  khandhañca  cittañca  paccayā  dve  khandhā dve
khandhe  ...  cittañca  vatthuñca  paccayā  bāhirā  khandhā
paṭisandhikkhaṇe    dvepi    kātabbā    .   ajjhattikañca
bāhirañca  dhammaṃ  paccayā  ajjhattiko  ca  bāhiro  ca  dhammā
uppajjanti    ārammaṇapaccayā:    cakkhuviññāṇasahagataṃ    ekaṃ
khandhañca  cakkhāyatanañca  paccayā  dve  khandhā  cakkhuviññāṇañca
dve khandhe .... Saṅkhittaṃ.
   [268]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  pañca
anantare   nava   samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe
nava  nissaye  nava  upanissaye nava purejāte nava āsevane nava
kamme nava sabbattha nava avigate nava.
   [269]  Ajjhattikaṃ  dhammaṃ paccayā ajjhattiko dhammo uppajjati
nahetupaccayā:   ahetukapaṭisandhikkhaṇe  cittaṃ  paccayā  ajjhattikaṃ
kaṭattārūpaṃ  cakkhāyatanaṃ  paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  . saṅkhittaṃ . evaṃ
navapi  pañhā  kātabbā  pañcaviññāṇampi  pavesetabbaṃ  tīṇi  yeva
moho.
   [270]  Nahetuyā  nava  naārammaṇe  nava  naadhipatiyā  nava
naanantare  nava  nasamanantare  nava  naaññamaññe  nava  naupanissaye
nava  napurejāte  nava  napacchājāte nava naāsevane nava nakamme
tīṇi  navipāke  pañca  naāhāre  ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne
nava   namagge  nava  nasampayutte  nava  navippayutte  pañca
Nonatthiyā     nava     novigate     nava    .
Evaṃ itare dve gaṇanāpi nissayavāropi kātabbā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 156-160. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=3136              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=3136              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=266&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=33              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=303              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]