ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Panhavaro
   [275] Bahiro dhammo bahirassa dhammassa hetupaccayena paccayo:
bahira  hetu  sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam
hetupaccayena  paccayo  patisandhikkhane  bahira  hetu  sampayuttakanam
khandhanam  bahirananca  katattarupanam  hetupaccayena  paccayo .
Bahiro  dhammo  ajjhattikassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:
bahira  hetu  cittassa hetupaccayena paccayo patisandhikkhane bahira
hetu  cittassa ajjhattikananca katattarupanam hetupaccayena paccayo .
Bahiro  dhammo  ajjhattikassa ca bahirassa ca dhammassa hetupaccayena
paccayo:  bahira  hetu  sampayuttakanam khandhanam cittassa ca citta-
samutthanananca   rupanam   hetupaccayena  paccayo  patisandhikkhane
bahira  hetu  sampayuttakanam  khandhanam  cittassa  ca ajjhattikananca
bahirananca katattarupanam hetupaccayena paccayo.
   [276]  Ajjhattiko  dhammo  ajjhattikassa  dhammassa arammana-
paccayena paccayo: cittam arabbha cittam uppajjati . mulam pucchitabbam
Cittam  arabbha  bahira  khandha  uppajjanti  .  mulam  pucchitabbam
cittam arabbha cittanca sampayuttaka ca khandha uppajjanti.
   {276.1}  Bahiro dhammo bahirassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo: danam ... Silam ... Uposathakammam katva tam paccavekkhati assadeti
abhinandati  tam  arabbha  rago  .pe.  domanassam uppajjati pubbe
sucinnani  paccavekkhati  jhana  vutthahitva  jhanam ... Ariya magga
vutthahitva  maggam  ...  phalam  ... nibbanam paccavekkhanti nibbanam
gotrabhussa  vodanassa  maggassa  phalassa  avajjanaya  arammana-
paccayena paccayo  ariya  bahire  pahine  kilese paccavekkhanti
vikkhambhite  kilese ... pubbe  samudacinne  kilese jananti rupe
.pe. vatthum ... bahire khandhe aniccato .pe. Domanassam uppajjati
dibbena  cakkhuna  rupam  passati  dibbaya  sotadhatuya saddam sunati
cetopariyananena  bahiracittasamangissa  cittam  janati  akasanan-
cayatanam   vinnanancayatanassa   akincannayatanam   nevasanna-
nasannayatanassa   rupayatanam   cakkhuvinnanasahagatanam   khandhanam
arammanapaccayena  paccayo  photthabbayatanam ...  bahira  khandha
iddhividhananassa    cetopariyananassa    pubbenivasanussatinanassa
yathakammupagananassa   anagatamsananassa   avajjanaya  arammana-
paccayena paccayo.
   {276.2}  Bahiro  dhammo  ajjhattikassa  dhammassa arammana-
paccayena paccayo: danam ... Silam ... Uposathakammam ... Tam paccavekkhati
Assadeti  abhinandati  tam  arabbha cittam uppajjati pubbe sucinnani
... jhana vutthahitva jhanam ... . sankhittam sabbam katabbam. Pubbe
samudacinne ... rupe .pe. vatthum aniccato vipassati .pe. Assadeti
abhinandati tam arabbha cittam uppajjati dibbena cakkhuna rupam passati.
Sankhittam  .  rupayatanam  cakkhuvinnanassa photthabbayatanam ... bahira
khandha   iddhividhananassa   cetopariyananassa   pubbenivasanussati-
nanassa   yathakammupagananassa   anagatamsananassa   avajjanaya
arammanapaccayena paccayo.
   {276.3} Bahiro dhammo ajjhattikassa ca bahirassa ca dhammassa
arammanapaccayena paccayo: danam ... silam ... uposathakammam ... tam
paccavekkhati  assadeti  abhinandati  tam arabbha cittanca sampayuttaka
ca  khandha  uppajjanti  . sankhittam sabbam katabbam . Bahire khandhe
aniccato  vipassati  .pe. assadeti abhinandati tam arabbha cittanca
sampayuttaka  ca  khandha uppajjanti dibbena cakkhuna rupam passati .
Sankhittam  .  rupayatanam  cakkhuvinnanassa  sampayuttakananca  khandhanam
photthabbayatanam  ... bahira khandha iddhividhananassa cetopariyananassa
pubbenivasanussatinanassa    yathakammupagananassa   anagatamsananassa
avajjanaya  arammanapaccayena paccayo . ajjhattiko ca bahiro ca
dhamma ajjhattikassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: tini.
   [277]  Ajjhattiko dhammo ajjhattikassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:  arammanadhipati:  ajjhattike  khandhe cittam garum katva cittam
uppajjati  .  ajjhattiko  dhammo  bahirassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:  arammanadhipati  sahajatadhipati .  arammanadhipati:  cittam
garum  katva bahira khandha uppajjanti . sahajatadhipati: cittadhipati
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  adhipatipaccayena
paccayo . mulam pucchitabbam arammanadhipati: ajjhattikam cittam garum katva
cittanca  sampayuttaka  ca  khandha  uppajjanti .  bahiro  dhammo
bahirassa   dhammassa   adhipatipaccayena  paccayo:  arammanadhipati
sahajatadhipati  . arammanadhipati: danam  datva  ... tini . Dve
adhipati  tinnampi  katabba  .  ajjhattiko  ca  bahiro ca dhamma
ajjhattikassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  tini  .  tinnampi
ekayeva adhipati.
   [278]  Ajjhattiko  dhammo  ajjhattikassa  dhammassa  anantara-
paccayena  paccayo:  purimam  purimam  cittam  pacchimassa  pacchimassa
cittassa  anantarapaccayena  paccayo tini . bahiro dhammo bahirassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purima  purima bahira khandha
pacchimanam  pacchimanam  khandhanam  anantarapaccayena  paccayo  anulomam
gotrabhussa  tini  .  tinnampi ekasadisa . ajjhattiko ca bahiro
ca  dhamma  ajjhattikassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:
Tini  .  ... samanantarapaccayena paccayo: sahajatapaccayena paccayo:
nava  paticcasadisa  .  ...  annamannapaccayena  paccayo:  panca
paticcasadisa. ... Nissayapaccayena paccayo: nava paccayavarasadisa.
   [279] Ajjhattiko dhammo ajjhattikassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:   arammanupanissayo   anantarupanissayo   pakatupanissayo
.pe.  pakatupanissayo:  cittam  cittassa  upanissayapaccayena  paccayo
tini  .  bahiro  dhammo  bahirassa  dhammassa  upanissayapaccayena
paccayo:   arammanupanissayo   anantarupanissayo   pakatupanissayo
.pe.  pakatupanissayo:  saddham  upanissaya danam deti danam jappeti
ditthim  ganhati silam .pe. senasanam uppanissaya danam deti .pe.
Sangham  bhindati saddha .pe. senasanam saddhaya .pe. phalasamapattiya
upanissayapaccayena  paccayo  .  tinipi puretva katabba cittassati
katabba  sampayuttakanancati  katabba  .  ajjhattiko ca bahiro
ca dhamma ajjhattikassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: tini.
   [280] Ajjhattiko dhammo ajjhattikassa dhammassa purejatapaccayena
paccayo:  arammanapurejatam  vatthupurejatam  .  arammanapurejatam:
cakkhum  .pe.  kayam  aniccato vipassati .pe. assadeti abhinandati
tam  arabbha  cittam  uppajjati  .  vatthupurejatam:  cakkhayatanam
cakkhuvinnanassa   kayayatanam   kayavinnanassa   purejatapaccayena
Paccayo  .  ajjhattiko  dhammo bahirassa dhammassa purejatapaccayena
paccayo:  arammanapurejatam  vatthupurejatam  .  arammanapurejatam:
cakkhum  .pe.  kayam  aniccato  vipassati  .pe. assadeti .pe.
Domanassam  uppajjati  .  vatthupurejatam:  cakkhayatanam  cakkhuvinnana-
sahagatanam   khandhanam  kayayatanam  kayavinnanasahagatanam  khandhanam
purejatapaccayena paccayo.
   {280.1} Ajjhattiko  dhammo  ajjhattikassa  ca  bahirassa ca
dhammassa purejatapaccayena paccayo: arammanapurejatam vatthupurejatam .
Arammanapurejatam: cakkhum  .pe.  kayam  aniccato vipassati .pe. tam
arabbha cittanca sampayuttaka ca khandha uppajjanti . vatthupurejatam:
cakkhayatanam  cakkhuvinnanassa  sampayuttakananca  khandhanam  kayayatanam
kayavinnanassa sampayuttakananca khandhanam purejatapaccayena paccayo.
   {280.2}  Bahiro dhammo bahirassa dhammassa purejatapaccayena
paccayo:  arammanapurejatam vatthupurejatam . arammanapurejatam: rupe
.pe. photthabbe ... Vatthum aniccato vipassati .pe. Domanassam uppajjati.
Vatthupurejatam:  vatthu bahiranam khandhanam purejatapaccayena paccayo .
Bahiro  dhammo  ajjhattikassa  dhammassa  purejatapaccayena  paccayo:
arammanapurejatam  vatthupurejatam  .  arammanapurejatam: rupe .pe.
Photthabbe ... Vatthum aniccato vipassati .pe. Tam arabbha cittam uppajjati.
Vatthupurejatam: vatthu cittassa purejatapaccayena paccayo.
   {280.3}    Bahiro   dhammo   ajjhattikassa   ca
Bahirassa  ca  dhammassa  purejatapaccayena paccayo: arammanapurejatam
vatthupurejatam . arammanapurejatam: rupe .pe. photthabbe ... Vatthum
aniccato  .pe.  tam  arabbha  cittanca  sampayuttaka  ca  khandha
uppajjanti   .  vatthupurejatam:  vatthu  cittassa  sampayuttakananca
khandhanam purejatapaccayena paccayo . ajjhattiko ca bahiro ca dhamma
ajjhattikassa  dhammassa  purejatapaccayena  paccayo:  arammanapurejatam
vatthupurejatam  .  cakkhayatananca  vatthu  ca  cittassa  kayayatananca
vatthu   ca  cittassa  purejatapaccayena  paccayo  rupayatananca
cakkhayatananca   cakkhuvinnanassa   photthabbayatananca   kayayatananca
kayavinnanassa purejatapaccayena paccayo.
   {280.4} Ajjhattiko ca bahiro ca dhamma bahirassa dhammassa
purejatapaccayena  paccayo:  arammanapurejatam  vatthupurejatam .
Cakkhayatananca  vatthu  ca bahiranam khandhanam purejatapaccayena paccayo
kayayatananca  vatthu  ca bahiranam khandhanam purejatapaccayena paccayo
rupayatananca    cakkhayatananca   cakkhuvinnanasahagatanam   khandhanam
purejatapaccayena   paccayo   photthabbayatananca   kayayatananca
kayavinnanasahagatanam khandhanam purejatapaccayena paccayo.
   {280.5} Ajjhattiko  ca  bahiro  ca  dhamma ajjhattikassa ca
bahirassa  ca  dhammassa  purejatapaccayena paccayo: arammanapurejatam
vatthupurejatam  .  cakkhayatananca  vatthu  ca cittassa sampayuttakananca
khandhanam  purejatapaccayena  paccayo  kayayatananca  vatthu  ca ...
Rupayatananca   cakkhayatananca   cakkhuvinnanassa   sampayuttakananca
khandhanam purejatapaccayena paccayo photthabbayatananca ....
   [281]  Ajjhattiko  dhammo  ajjhattikassa dhammassa pacchajata-
paccayena  paccayo:  pacchajata:  ajjhattika  khandha purejatassa
imassa  ajjhattikassa  kayassa  pacchajatapaccayena  paccayo  . mulam
katabbam  pacchajata:  ajjhattika  khandha  purejatassa  imassa
bahirassa  kayassa  pacchajatapaccayena  paccayo  . mulam katabbam
pacchajata:  ajjhattika  khandha purejatassa imassa ajjhattikassa ca
bahirassa ca kayassa pacchajatapaccayena paccayo . evam navapi panha
katabba. ... Asevanapaccayena paccayo: nava panha katabba.
   [282] Bahiro dhammo bahirassa dhammassa kammapaccayena paccayo:
sahajata  nanakhanika  . sahajata: bahira cetana sampayuttakanam
khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  kammapaccayena  paccayo .
Nanakhanika: bahira cetana vipakanam bahiranam khandhanam katatta ca
rupanam  kammapaccayena  paccayo  .  bahiro  dhammo  ajjhattikassa
dhammassa  kammapaccayena paccayo: sahajata nanakhanika . sahajata:
bahira cetana  cittassa  kammapaccayena  paccayo .  nanakhanika:
bahira  cetana  vipakassa  cittassa  ajjhattikananca  katattarupanam
kammapaccayena paccayo.
   {282.1} Bahiro dhammo ajjhattikassa ca bahirassa ca dhammassa
kammapaccayena  paccayo:  sahajata  nanakhanika  .  sahajata:
Bahira  cetana  sampayuttakanam  khandhanam  cittassa  ca  citta-
samutthanananca  rupanam  kammapaccayena  paccayo  .  nanakhanika:
bahira  cetana  vipakanam  khandhanam  cittassa  ca  ajjhattikananca
bahirananca  katatta rupanam kammapaccayena paccayo . ... vipaka-
paccayena paccayo: nava.
   [283]  Ajjhattiko  dhammo  ajjhattikassa  dhammassa  ahara-
paccayena  paccayo:  patisandhikkhane ajjhattika ahara ajjhattikanam
katattarupanam  aharapaccayena  paccayo  .  ajjhattiko  dhammo
bahirassa  dhammassa  aharapaccayena  paccayo:  ajjhattika ahara
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  aharapaccayena
paccayo  patisandhikkhane  ajjhattika  ahara  sampayuttakanam khandhanam
bahirananca  katattarupanam  aharapaccayena paccayo . mulam katabbam
patisandhikkhane   ajjhattika   ahara   sampayuttakanam  khandhanam
ajjhattikananca   bahirananca   katattarupanam   aharapaccayena
paccayo.
   {283.1} Bahiro  dhammo  bahirassa dhammassa aharapaccayena
paccayo:  bahira ahara sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca
rupanam  aharapaccayena  paccayo  patisandhikkhane  bahiro kabalimkaro
aharo bahirassa  kayassa  aharapaccayena  paccayo .  bahiro
dhammo  ajjhattikassa  dhammassa  aharapaccayena paccayo: bahira
ahara   cittassa   aharapaccayena   paccayo  patisandhikkhane
bahira   ahara   cittassa   ajjhattikananca   katattarupanam
Aharapaccayena  paccayo  bahiro  kabalimkaro aharo ajjhattikassa
kayassa aharapaccayena paccayo.
   {283.2} Bahiro dhammo ajjhattikassa ca bahirassa ca dhammassa
aharapaccayena  paccayo:  bahira  ahara sampayuttakanam khandhanam
cittassa  ca  cittasamutthanananca  rupanam  aharapaccayena  paccayo
patisandhikkhane  bahira  ahara  sampayuttakanam  khandhanam  cittassa
ca  ajjhattikananca  bahirananca  katattarupanam  aharapaccayena
paccayo  bahiro  kabalimkaro aharo ajjhattikassa ca bahirassa ca
katattarupanam aharapaccayena paccayo.
   {283.3} Ajjhattiko ca bahiro ca dhamma ajjhattikassa dhammassa
aharapaccayena  paccayo:  patisandhikkhane  ajjhattika ca bahira ca
ahara  ajjhattikanam  katattarupanam  aharapaccayena  paccayo .
Ajjhattiko  ca bahiro ca dhamma bahirassa dhammassa aharapaccayena
paccayo:  ajjhattika ca bahira ca ahara sampayuttakanam khandhanam
cittasamutthanananca  rupanam  aharapaccayena  paccayo  patisandhikkhane
ajjhattika ca bahira ca ahara sampayuttakanam khandhanam bahirananca
katattarupanam aharapaccayena paccayo.
   {283.4}  Ajjhattiko  ca bahiro ca dhamma ajjhattikassa ca
bahirassa  ca  dhammassa  aharapaccayena  paccayo:  patisandhikkhane
ajjhattika  ca  bahira  ca  ahara  sampayuttakanam  khandhanam
ajjhattikananca   bahirananca   katattarupanam   aharapaccayena
paccayo.
   [284]  Ajjhattiko  dhammo  ajjhattikassa  dhammassa  indriya-
paccayena   paccayo:   patisandhikkhane   ajjhattika   indriya
ajjhattikanam  katattarupanam  indriyapaccayena  paccayo  cakkhundriyam
cakkhuvinnanassa   kayindriyam   kayavinnanassa   indriyapaccayena
paccayo.
   {284.1}  Ajjhattiko  dhammo  bahirassa  dhammassa  indriya-
paccayena  paccayo:  ajjhattika  indriya  sampayuttakanam  khandhanam
cittasamutthanananca  rupanam  indriyapaccayena  paccayo  patisandhik-
khane  ajjhattika  indriya  sampayuttakanam  khandhanam  bahirananca
katattarupanam  indriyapaccayena  paccayo  cakkhundriyam  cakkhuvinnana-
sahagatanam   khandhanam   indriyapaccayena   paccayo   kayindriyam
kayavinnanasahagatanam khandhanam indriyapaccayena paccayo.
   {284.2}  Ajjhattiko  dhammo  ajjhattikassa ca bahirassa ca
dhammassa   indriyapaccayena   paccayo:  patisandhikkhane  ajjhattika
indriya   sampayuttakanam  khandhanam  ajjhattikananca  bahirananca
katattarupanam  indriyapaccayena  paccayo  cakkhundriyam  cakkhuvinnanassa
sampayuttakananca    khandhanam    kayindriyam    kayavinnanassa
sampayuttakananca khandhanam indriyapaccayena paccayo.
   {284.3} Bahiro dhammo bahirassa dhammassa indriyapaccayena paccayo:
bahira   indriya  sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca
rupanam  indriyapaccayena  paccayo  patisandhikkhane  bahira  indriya
sampayuttakanam  khandhanam  bahirananca  katattarupanam  indriyapaccayena
Paccayo  rupajivitindriyam  bahiranam  katattarupanam  indriyapaccayena
paccayo.
   {284.4}  Bahiro  dhammo  ajjhattikassa  dhammassa  indriya-
paccayena  paccayo:  bahira  indriya cittassa indriyapaccayena
paccayo  patisandhikkhane  bahira  indriya  cittassa  ajjhattikananca
katattarupanam  indriyapaccayena  paccayo  rupajivitindriyam  ajjhattikanam
katattarupanam indriyapaccayena paccayo.
   {284.5} Bahiro dhammo ajjhattikassa ca bahirassa ca dhammassa
indriyapaccayena  paccayo:  bahira  indriya sampayuttakanam khandhanam
cittassa  ca  cittasamutthanananca  rupanam  indriyapaccayena  paccayo
patisandhikkhane  bahira  indriya  sampayuttakanam khandhanam cittassa ca
ajjhattikananca   bahirananca   katattarupanam   indriyapaccayena
paccayo  rupajivitindriyam  ajjhattikananca  bahirananca  katattarupanam
indriyapaccayena paccayo.
   {284.6} Ajjhattiko ca bahiro ca dhamma ajjhattikassa dhammassa
indriyapaccayena  paccayo: patisandhikkhane ajjhattika  ca  bahira ca
indriya  ajjhattikanam  katattarupanam  indriyapaccayena  paccayo
cakkhundriyanca   upekkhindriyanca   cakkhuvinnanassa  indriyapaccayena
paccayo  kayindriyanca  sukhindriyanca  kayindriyanca  dukkhindriyanca
kayavinnanassa indriyapaccayena paccayo .
   {284.7} Ajjhattiko ca bahiro ca dhamma bahirassa dhammassa indriya-
paccayena paccayo: ajjhattika ca bahira ca indriya sampayuttakanam khandhanam
Cittasamutthanananca  rupanam  indriyapaccayena  paccayo  patisandhikkhane
ajjhattika ca bahira ca indriya sampayuttakanam khandhanam bahirananca
katattarupanam  indriyapaccayena  paccayo cakkhundriyanca upekkhindriyanca
cakkhuvinnanasahagatanam  khandhanam  indriyapaccayena  paccayo kayindriyanca
sukhindriyanca   kayindriyanca   dukkhindriyanca   kayavinnanasahagatanam
khandhanam indriyapaccayena paccayo.
   {284.8} Ajjhattiko ca bahiro ca dhamma ajjhattikassa ca bahirassa
ca  dhammassa  indriyapaccayena  paccayo: patisandhikkhane ajjhattika ca
bahira ca indriya sampayuttakanam khandhanam ajjhattikananca bahirananca
katattarupanam  indriyapaccayena  paccayo cakkhundriyanca upekkhindriyanca
cakkhuvinnanassa  sampayuttakananca  khandhanam  indriyapaccayena paccayo
kayindriyanca ....
   [285] Bahiro dhammo bahirassa dhammassa jhanapaccayena paccayo:
tini. ... Maggapaccayena paccayo: tini sampayuttapaccayena paccayo: panca.
   [286]  Ajjhattiko  dhammo  ajjhattikassa dhammassa  vippayutta-
paccayena  paccayo:  sahajatam  purejatam  pacchajatam  . sahajatam:
patisandhikkhane  cittam  ajjhattikanam  katattarupanam  vippayuttapaccayena
paccayo  . purejatam: cakkhayatanam cakkhuvinnanassa kayayatanam  kaya-
vinnanassa  vippayuttapaccayena  paccayo  . pacchajata: ajjhattika
Khandha  purejatassa  imassa  ajjhattikassa  kayassa vippayuttapaccayena
paccayo.
   {286.1}  Ajjhattiko  dhammo  bahirassa  dhammassa vippayutta-
paccayena  paccayo:  sahajatam purejatam pacchajatam .  sahajata:
ajjhattika   khandha   cittasamutthananam  rupanam  vippayuttapaccayena
paccayo  patisandhikkhane  ... . purejatam: cakkhayatanam cakkhuvinnana-
sahagatanam  khandhanam  kayayatanam   kayavinnanasahagatanam  khandhanam
vippayuttapaccayena  paccayo  .  pacchajata:  ajjhattika  khandha
purejatassa imassa bahirassa kayassa vippayuttapaccayena paccayo.
   {286.2} Ajjhattiko  dhammo  ajjhattikassa  ca  bahirassa ca
dhammassa  vippayuttapaccayena paccayo: sahajatam purejatam pacchajatam .
Sahajatam:   patisandhikkhane   ajjhattika   khandha  ajjhattikananca
bahirananca  katattarupanam  vippayuttapaccayena  paccayo . purejatam:
cakkhayatanam  cakkhuvinnanassa  sampayuttakananca  khandhanam  vippayutta-
paccayena   paccayo  kayayatanam  kayavinnanassa  sampayuttakananca
khandhanam  vippayuttapaccayena  paccayo .  pacchajatam:  pacchajata
ajjhattika  khandha  purejatassa imassa ajjhattikassa ca bahirassa ca
kayassa vippayuttapaccayena paccayo.
   {286.3}  Bahiro dhammo bahirassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo: sahajatam purejatam pacchajatam . sahajatam: sahajata bahira
khandha  cittasamutthananam  rupanam vippayuttapaccayena paccayo patisandhik-
khane  khandha  vatthussa  vippayuttapaccayena  paccayo  vatthu khandhanam
Vippayuttapaccayena  paccayo  .  purejatam:  vatthu bahiranam khandhanam
vippayuttapaccayena paccayo . pacchajatam: pacchajata bahira khandha
purejatassa imassa bahirassa kayassa vippayuttapaccayena paccayo.
   {286.4} Bahiro dhammo ajjhattikassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo: sahajatam purejatam pacchajatam. Sahajatam: patisandhikkhane bahira
khandha   ajjhattikanam  katattarupanam  vippayuttapaccayena  paccayo
patisandhikkhane  vatthu cittassa vippayuttapaccayena paccayo . purejatam:
vatthu  cittassa vippayuttapaccayena paccayo . pacchajatam: pacchajata
bahira  khandha  purejatassa imassa ajjhattikassa kayassa vippayutta-
paccayena paccayo.
   {286.5} Bahiro dhammo ajjhattikassa ca bahirassa ca dhammassa
vippayuttapaccayena paccayo: sahajatam purejatam pacchajatam . Sankhittam.
Ajjhattiko  ca bahiro ca dhamma  ajjhattikassa  dhammassa vippayutta-
paccayena  paccayo:  sahajatam pacchajatam . sahajatam: patisandhikkhane
ajjhattika  ca  bahira  ca  khandha  ajjhattikanam  katattarupanam
vippayuttapaccayena  paccayo  .  pacchajatam: pacchajata sankhittam .
Ajjhattiko ca bahiro ca dhamma bahirassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo: sahajatam pacchajatam. Sankhittam.
   {286.6} Ajjhattiko  ca  bahiro ca dhamma ajjhattikassa ca
bahirassa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo: sahajatam pacchajatam.
Sahajatam: patisandhikkhane ajjhattika ca bahira ca khandha sankhittam.
   [287]  Ajjhattiko  dhammo ajjhattikassa dhammassa atthipaccayena
paccayo:  sahajatam  purejatam  pacchajatam .  sahajatam: patisandhikkhane
cittam  ajjhattikanam katattarupanam atthipaccayena paccayo . purejatam:
cakkhum  .pe.  kayam aniccato .pe. purejatasadisam ninnanakaranam .
Pacchajatam:  pacchajatasadisam  katabbam . ajjhattiko dhammo bahirassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajatam  purejatam pacchajatam .
Sahajatam:  sahajata  ajjhattika  khandha  sampayuttakanam  khandhanam
cittasamutthanananca  rupanam atthipaccayena paccayo . sankhittam . idha
atthi  sabbatthane  sahajatam: paccayavarasadisam purejatam: purejatasadisam
pacchajatam: pacchajatasadisam katabbam ninnanakaranam.
   {287.1} Ajjhattiko dhammo ajjhattikassa ca bahirassa ca dhammassa
atthipaccayena paccayo:  sahajatam  purejatam pacchajatam . sankhittam .
Bahiro dhammo  bahirassa  dhammassa  atthipaccayena paccayo: sahajatam
purejatam pacchajatam aharam indriyam . sabbam vittharetabbam. Bahiro
dhammo ajjhattikassa dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam purejatam
pacchajatam aharam indriyam . sankhittam . bahiro dhammo ajjhattikassa
ca  bahirassa  ca  dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam purejatam
pacchajatam aharam indriyam. Sankhittam.
   {287.2}  Ajjhattiko  ca  bahiro  ca  dhamma ajjhattikassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajatam  purejatam  pacchajatam
aharam   indriyam   .   sahajata:   cakkhuvinnanasahagata
Khandha  ca  cakkhayatananca  cakkhuvinnanassa  atthipaccayena  paccayo
kayavinnanasahagata  khandha  ca  ... patisandhikkhane  ajjhattika ca
bahira  ca  khandha  ajjhattikanam  katattarupanam  atthipaccayena
paccayo  . purejatam: cakkhayatananca vatthu ca cittassa atthipaccayena
paccayo  kayayatananca  vatthu  ca  cittassa  atthipaccayena  paccayo
rupayatananca   cakkhayatananca   cakkhuvinnanassa   photthabbayatananca
kayayatananca  kayavinnanassa  atthipaccayena  paccayo  . paccha-
jata:  ajjhattika  ca  bahira  ca  khandha purejatassa imassa
ajjhattikassa  kayassa  atthipaccayena  paccayo  .  pacchajata:
ajjhattika ca bahira ca khandha kabalimkaro aharo ca purejatassa
imassa  ajjhattikassa  kayassa atthipaccayena paccayo . pacchajata:
ajjhattika  ca  bahira  ca  khandha rupajivitindriyanca ajjhattikanam
katattarupanam atthipaccayena paccayo.
   {287.3} Ajjhattiko ca bahiro ca dhamma bahirassa dhammassa
atthipaccayena paccayo: sahajatam purejatam pacchajatam aharam indriyam.
Sahajato:  cakkhuvinnanasahagato  eko  khandho  ca  cakkhayatananca
cakkhuvinnananca  dvinnam  khandhanam  atthipaccayena paccayo . sahajatam:
paccayavarasadisam  ninnanakaranam  pathamagamanasadisamyeva  .  sabbe pada
pathamaghatananayena vibhajitabba.
   {287.4} Ajjhattiko ca bahiro ca dhamma ajjhattikassa ca bahirassa
ca  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajatam purejatam pacchajatam
Aharam  indriyam . sahajato: cakkhuvinnanasahagato eko khandho ca
cakkhayatananca  dvinnam  khandhanam  cakkhuvinnanassa  ca  atthipaccayena
paccayo  . sankhittam . sabbe pada vibhajitabba pathamaghatananayena .
...  Natthipaccayena  paccayo: vigatapaccayena paccayo: avigatapaccayena
paccayo:.
   [288]  Hetuya tini arammane nava adhipatiya nava anantare
nava  samanantare  nava  sahajate  nava annamanne panca nissaye
nava upanissaye nava purejate nava pacchajate nava asevane nava
kamme  tini  vipake nava  ahare  nava  indriye nava jhane tini
magge  tini  sampayutte panca vippayutte nava atthiya nava natthiya
nava vigate nava avigate nava.
   [289]  Ajjhattiko  dhammo  ajjhattikassa  dhammassa arammana-
paccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena
paccayo:  purejatapaccayena paccayo: pacchajatapaccayena paccayo: .
Ajjhattiko  dhammo  bahirassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:
sahajatapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:  purejata-
paccayena  paccayo:  pacchajatapaccayena  paccayo:  .  ajjhattiko
dhammo  ajjhattikassa  ca  bahirassa  ca  dhammassa  arammanapaccayena
paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
Purejatapaccayena paccayo: pacchajatapaccayena paccayo:.
   {289.1}  Bahiro dhammo bahirassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
purejatapaccayena  paccayo: pacchajatapaccayena paccayo: kammapaccayena
paccayo:  aharapaccayena  paccayo:  indriyapaccayena paccayo: .
Bahiro  dhammo  ajjhattikassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:
sahajatapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo: purejata-
paccayena  paccayo:  pacchajatapaccayena  paccayo:  kammapaccayena
paccayo: aharapaccayena paccayo: indriyapaccayena paccayo:.
   {289.2} Bahiro dhammo ajjhattikassa ca bahirassa ca dhammassa
arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:  upanissaya-
paccayena  paccayo:  purejatapaccayena  paccayo: pacchajatapaccayena
paccayo:  kammapaccayena paccayo: aharapaccayena paccayo: indriya-
paccayena paccayo: . ajjhattiko ca bahiro ca dhamma ajjhattikassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena  paccayo:  purejatapaccayena  paccayo: pacchajata-
paccayena paccayo: aharapaccayena paccayo: indriyapaccayena paccayo:.
   {289.3} Ajjhattiko ca bahiro ca dhamma bahirassa dhammassa
arammanapaccayena paccayo: sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena
paccayo:  purejatapaccayena  paccayo:  pacchajatapaccayena  paccayo:
Aharapaccayena  paccayo:  indriyapaccayena  paccayo: . ajjhattiko
ca  bahiro  ca  dhamma  ajjhattikassa  ca  bahirassa  ca dhammassa
arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:  upanissaya-
paccayena  paccayo:  purejatapaccayena  paccayo: pacchajatapaccayena
paccayo: aharapaccayena paccayo: indriyapaccayena paccayo:.
   [290]  Nahetuya  nava  naarammane  nava  sabbattha  nava
noavigate nava.
   [291] Hetupaccaya naarammane tini ... Naadhipatiya tini naanantare
tini nasamanantare tini  naannamanne tini  naupanissaye  tini  sabbattha
tini nasampayutte tini navippayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [292]  Nahetupaccaya arammane nava ... adhipatiya nava .
Anulomamatika katabba. ... Avigate nava.
           Ajjhattikadukam nitthitam
             -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 161-180. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=3227&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=3227&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=275&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=35              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=326              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]