ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Paccayavāro
   [310] Upādā  dhammaṃ  paccayā  noupādā  dhammo uppajjati
hetupaccayā:  vatthuṃ  paccayā  noupādā  khandhā  paṭisandhikkhaṇe
.pe.  noupādā  dhammaṃ  paccayā  noupādā  dhammo uppajjati
hetupaccayā:   tīṇi  .  noupādāmūlake  tīṇipi  paṭiccasadisā
ninnānākaraṇā . upādā ca noupādā ca dhammaṃ paccayā noupādā
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  noupādā  ekaṃ khandhañca vatthuñca
paccayā tayo khandhā dve khandhe ... Paṭisandhi.
   [311] Upādā  dhammaṃ  paccayā  noupādā dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā:  cakkhāyatanaṃ  paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  kāyāyatanaṃ
paccayā  kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ  paccayā noupādā khandhā paṭisandhi .
Noupādā   dhammaṃ   paccayā   noupādā  dhammo  uppajjati
ārammaṇapaccayā:  ekaṃ  paṭiccasadisaṃ  .  upādā ca noupādā ca
dhammaṃ  paccayā  noupādā  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:
Cakkhuviññāṇasahagataṃ  ekaṃ  khandhañca  cakkhāyatanañca  paccayā  tayo
khandhā  dve  khandhe ... kāyaviññāṇasahagataṃ ... noupādā ekaṃ
khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve khandhe ... Paṭisandhi.
            Saṅkhittaṃ.
   [312]  Hetuyā  pañca  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā pañca
anantare   tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  pañca  aññamaññe
pañca  nissaye  pañca  upanissaye  tīṇi  purejāte tīṇi āsevane
tīṇi kamme pañca. Evaṃ gaṇetabbaṃ. Avigate pañca.
   [313] Upādā  dhammaṃ  paccayā  noupādā  dhammo uppajjati
nahetupaccayā:   cakkhāyatanaṃ   paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  kāyāyatanaṃ
paccayā  kāyaviññāṇaṃ vatthuṃ  paccayā  ahetukā  noupādā  khandhā
ahetukapaṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paccayā  vicikicchāsahagato  uddhacca-
sahagato  moho  .  noupādā  dhammaṃ paccayā noupādā dhammo
uppajjati  nahetupaccayā:  ahetukaṃ  noupādā  ekaṃ khandhaṃ paccayā
tayo khandhā noupādā ca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ dve khandhe ... Ahetuka-
paṭisandhikkhaṇe  ekaṃ  mahābhūtaṃ  yāva  asaññasattā  vicikicchāsahagate
uddhaccasahagate  khandhe  paccayā  vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato
moho.
   {313.1} Tīṇipi  paṭiccasadisā  ninnānākaraṇaṃ  .  upādā ca
noupādā ca dhammaṃ paccayā noupādā dhammo uppajjati nahetupaccayā:
cakkhuviññāṇasahagataṃ  ekaṃ  khandhañca cakkhāyatanañca paccayā tayo khandhā
Dve  khandhe ...  kāyaviññāṇasahagataṃ  ... noupādā ekaṃ khandhañca
vatthuñca  paccayā  tayo  khandhā  dve  khandhe  ... Paṭisandhikkhaṇe
vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  ca  vatthuñca  paccayā
vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato  moho  . ... naārammaṇapaccayā:
tīṇi naāsevanapaccayā: pañca.
   [314] Upādā  dhammaṃ  paccayā  noupādā dhammo uppajjati
nakammapaccayā: vatthuṃ paccayā noupādā cetanā . noupādā dhammaṃ
paccayā  noupādā  dhammo  uppajjati nakammapaccayā:  noupādā
khandhe paccayā sampayuttakā cetanā bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ...
Utusamuṭṭhānaṃ ... dve mahābhūte paccayā dve mahābhūtā. Noupādā
dhammaṃ paccayā upādā dhammo uppajjati nakammapaccayā: bāhire ...
Āhārasamuṭṭhāne ... utusamuṭṭhāne mahābhūte paccayā upādārūpaṃ .
Noupādā dhammaṃ paccayā upādā ca noupādā ca dhammā uppajjanti
nakammapaccayā:  bāhiraṃ ...  āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ
mahābhūtaṃ paccayā tayo mahābhūtā upādā ca rūpaṃ dve .... Upādā
ca  noupādā  ca  dhammaṃ  paccayā  noupādā  dhammo  uppajjati
nakammapaccayā:  noupādā  khandhe  ca  vatthuñca paccayā noupādā
cetanā  .  ...  navipākapaccayā:  pañca  naāhārapaccayā:  tīṇi
naindriyapaccayā: tīṇi.
   [315]  Upādā  dhammaṃ  paccayā noupādā dhammo uppajjati
Najhānapaccayā:   cakkhāyatanaṃ   paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  kāyāyatanaṃ
paccayā  kāyaviññāṇaṃ  .  noupādā  dhammaṃ  paccayā  noupādā
dhammo   uppajjati   najhānapaccayā:   pañcaviññāṇasahagataṃ   ekaṃ
khandhaṃ paccayā tayo khandhā dve khandhe ... Bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ
...  utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ dve mahābhūte paccayā dve
mahābhūtā  .  noupādā  dhammaṃ  paccayā upādā dhammo uppajjati
najhānapaccayā: bāhire ... āhārasamuṭṭhāne ... Utusamuṭṭhāne ...
Asaññasattānaṃ mahābhūte paccayā upādā kaṭattārūpaṃ.
   {315.1} Noupādā dhammaṃ paccayā upādā ca noupādā ca
dhammā  uppajjanti najhānapaccayā: bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ...
Utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā tayo mahābhūtā
upādā ca kaṭattārūpaṃ dve .... Upādā ca noupādā ca dhammaṃ paccayā
noupādā  dhammo  uppajjati  najhānapaccayā:  cakkhuviññāṇasahagataṃ
ekaṃ khandhañca cakkhāyatanañca paccayā tayo khandhā dve khandhe ....
...  Namaggapaccayā: pañca nasampayuttapaccayā: tīṇi navippayuttapaccayā:
tīṇi nonatthipaccayā: tīṇi novigatapaccayā: tīṇi.
   [316]  Nahetuyā  pañca  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā
pañca   nakamme   pañca  navipāke  pañca  naāhāre  tīṇi
naindriye  tīṇi  najhāne  pañca  namagge  pañca  nasampayutte
tīṇi  navippayutte  tīṇi  nonatthiyā  tīṇi  novigate  tīṇi .
Evaṃ itare dve gaṇanāpi nissayavāropi kātabbā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 188-192. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=3777              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=3777              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=310&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=37              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=336              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]