ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

             Upādinnadukaṃ
             paṭiccavāro
   [340]  Upādinnaṃ  dhammaṃ  paṭicca upādinno dhammo uppajjati
hetupaccayā: upādinnaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe ...
Paṭisandhikkhaṇe  upādinnaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca
rūpaṃ dve khandhe ... khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ
mahābhūtaṃ  ...  mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ . upādinnaṃ
dhammaṃ  paṭicca  anupādinno dhammo uppajjati hetupaccayā: upādinne
khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . upādinnaṃ dhammaṃ paṭicca upādinno
ca  anupādinno  ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: upādinnaṃ ekaṃ
khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ....
   {340.1}  Anupādinnaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anupādinno  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  anupādinnaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo
Khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  ...  ekaṃ mahābhūtaṃ
paṭicca  ...  mahābhūte  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ upādārūpaṃ .
Upādinnañca   anupādinnañca   dhammaṃ   paṭicca   anupādinno
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  upādinne  khandhe  ca  mahābhūte
ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [341]  Upādinnaṃ  dhammaṃ  paṭicca upādinno dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā:  upādinnaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve
khandhe  ...  paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ  paṭicca khandhā  .  anupādinnaṃ
dhammaṃ  paṭicca  anupādinno  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:
anupādinnaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe ....
   [342]  Anupādinnaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinno dhammo uppajjati
adhipatipaccayā:  anupādinnaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca tayo khandhā citta-
samuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... Ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca ... Mahābhūte
paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [343]  Hetuyā  pañca  ārammaṇe  dve  adhipatiyā  ekaṃ
anantare  dve  samanantare  dve  sahajāte pañca aññamaññe
dve  nissaye  pañca  upanissaye  dve  purejāte  dve
āsevane  ekaṃ  kamme  pañca  vipāke  pañca  āhāre pañca
indriye  pañca  jhāne  pañca  magge  pañca  sampayutte  dve
vippayutte  pañca  atthiyā  pañca  natthiyā  dve  vigate  dve
Avigate pañca.
   [344]  Upādinnaṃ  dhammaṃ  paṭicca upādinno dhammo uppajjati
nahetupaccayā:  ahetukaṃ  upādinnaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
dve  khandhe ... ahetukapaṭisandhikkhaṇe upādinnaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca
tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe ... Khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ
paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca ... mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca ... mahābhūte paṭicca
kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ . upādinnaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinno dhammo
uppajjati  nahetupaccayā:  ahetuke  upādinne  khandhe paṭicca citta-
samuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   {344.1}  Upādinnaṃ  dhammaṃ paṭicca upādinno ca anupādinno
ca  dhammā  uppajjanti nahetupaccayā: ahetukaṃ upādinnaṃ ekaṃ khandhaṃ
paṭicca tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe ....
Anupādinnaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anupādinno  dhammo  uppajjati  nahetu-
paccayā:  ahetukaṃ  anupādinnaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve khandhe ... ekaṃ mahābhūtaṃ ... Mahābhūte
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ  upādārūpaṃ  bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ
... utusamuṭṭhānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ ... mahābhūte paṭicca upādārūpaṃ
vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paṭicca  vicikicchāsahagato
uddhaccasahagato  moho  .  upādinnañca  anupādinnañca  dhammaṃ
paṭicca  anupādinno  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  ahetuke
Upādinne khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [345]  Upādinnaṃ  dhammaṃ  paṭicca upādinno dhammo uppajjati
naārammaṇapaccayā:   paṭisandhikkhaṇe   upādinne  khandhe  paṭicca
kaṭattārūpaṃ khandhe paṭicca vatthu ekaṃ mahābhūtaṃ  ... Mahābhūte paṭicca
kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  asaññasattānaṃ  ekaṃ mahābhūtaṃ ... mahābhūte
paṭicca  kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ . upādinnaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinno
dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā:  upādinne  khandhe  paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  anupādinnaṃ  dhammaṃ  paṭicca anupādinno
dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā:  anupādinne  khandhe  paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ ekaṃ  mahābhūtaṃ ... bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ
... utusamuṭṭhānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ ... Mahābhūte paṭicca upādārūpaṃ.
Upādinnañca  anupādinnañca  dhammaṃ  paṭicca  anupādinno  dhammo
uppajjati  naārammaṇapaccayā:  upādinne  khandhe  ca mahābhūte  ca
paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [346]  Upādinnaṃ  dhammaṃ  paṭicca upādinno dhammo uppajjati
naadhipatipaccayā:  .  ...  naanantarapaccayā:  nasamanantarapaccayā:
naaññamaññapaccayā: naupanissayapaccayā:.
   [347]  Upādinnaṃ  dhammaṃ  paṭicca upādinno dhammo uppajjati
napurejātapaccayā:  arūpe upādinnaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe  upādinnaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca tayo
Khandhā  kaṭattā  ca  rūpaṃ  yāva  asaññasattā  . upādinnaṃ dhammaṃ
paṭicca  anupādinno  dhammo  uppajjati napurejātapaccayā: upādinne
khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  anupādinnaṃ  dhammaṃ  paṭicca
anupādinno  dhammo  uppajjati  napurejātapaccayā: arūpe anupādinnaṃ
ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... Anupādinne khandhe
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  yāva  asaññasattā
utusamuṭṭhānaṃ   .   upādinnañca  anupādinnañca  dhammaṃ  paṭicca
anupādinno   dhammo  uppajjati  napurejātapaccayā:  upādinne
khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. ... Napacchājāta-
paccayā: naāsevanapaccayā:.
   [348]  Anupādinnaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinno dhammo uppajjati
nakammapaccayā:  anupādinne  khandhe  paṭicca  anupādinnā  cetanā
bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... .pe. Mahābhūte paṭicca
upādārūpaṃ.
   [349]  Upādinnaṃ  dhammaṃ  paṭicca upādinno dhammo uppajjati
navipākapaccayā:  asaññasattānaṃ  ekaṃ mahābhūtaṃ ... mahābhūte paṭicca
kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  .  anupādinnaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anupādinno
dhammo  uppajjati  navipākapaccayā:  anupādinnaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca
tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve khandhe ... Ekaṃ mahābhūtaṃ
yāva utusamuṭṭhānaṃ.
   [350]  Upādinnaṃ  dhammaṃ  paṭicca upādinno dhammo uppajjati
naāhārapaccayā:  asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ ... . anupādinnaṃ
dhammaṃ  paṭicca  anupādinno  dhammo  uppajjati  naāhārapaccayā:
bāhiraṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... .pe.
   [351]  Upādinnaṃ  dhammaṃ  paṭicca upādinno dhammo uppajjati
naindriyapaccayā:  asaññasattānaṃ  mahābhūte  paṭicca  rūpajīvitindriyaṃ .
Anupādinnaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anupādinno  dhammo uppajjati naindriya-
paccayā: bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... .pe.
   [352]  Upādinnaṃ  dhammaṃ  paṭicca upādinno dhammo uppajjati
najhānapaccayā:  pañcaviññāṇasahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca tayo khandhā
dve  khandhe ...  asaññasattānaṃ  .pe.  anupādinnaṃ dhammaṃ paṭicca
anupādinno  dhammo  uppajjati najhānapaccayā: bāhiraṃ ... āhāra-
samuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... .pe.
   [353]  Upādinnaṃ  dhammaṃ  paṭicca upādinno dhammo uppajjati
namaggapaccayā: nahetusadisaṃ moho natthi. ... Nasampayuttapaccayā:.
   [354]  Upādinnaṃ  dhammaṃ paṭicca anupādinno dhammo uppajjati
navippayuttapaccayā:  arūpe upādinnaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
dve khandhe ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca .... Anupādinnaṃ
dhammaṃ  paṭicca  anupādinno  dhammo  uppajjati  navippayuttapaccayā:
arūpe anupādinnaṃ ekaṃ  khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe ...
Bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... .pe. ... Nonatthi-
paccayā: novigatapaccayā:.
   [355]  Nahetuyā  pañca  naārammaṇe  cattāri  naadhipatiyā
pañca  naanantare  cattāri  nasamanantare  cattāri  naaññamaññe
cattāri  naupanissaye  cattāri  napurejāte  cattāri  napacchājāte
pañca  naāsevane  pañca  nakamme ekaṃ navipāke dve naāhāre
dve  naindriye  dve  najhāne  dve namagge pañca nasampayutte
cattāri navippayutte dve nonatthiyā cattāri novigate cattāri.
   [356] Hetupaccayā naārammaṇe cattāri ... naadhipatiyā pañca
napurejāte  cattāri  napacchājāte  pañca  naāsevane  pañca
nakamme  ekaṃ  navipāke  ekaṃ  nasampayutte  cattāri navippayutte
dve nonatthiyā cattāri novigate cattāri.
   [357] Nahetupaccayā  ārammaṇe  dve ... anantare dve
samanantare  dve  sahajāte  pañca  aññamaññe dve nissaye pañca
upanissaye  dve  purejāte  dve  āsevane ekaṃ kamme pañca
vipāke pañca magge ekaṃ sampayutte dve .pe. Avigate pañca.
        Sahajātavāro paṭiccavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 205-211. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=4119              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=4119              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=340&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=40              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=362              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]