ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

             Upādānadukaṃ
             paṭiccavāro
   [390] Upādānaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādāno dhammo uppajjati
hetupaccayā:  diṭṭhupādānaṃ  paṭicca  kāmupādānaṃ  kāmupādānaṃ paṭicca
Diṭṭhupādānaṃ   sīlabbatupādānaṃ  paṭicca  kāmupādānaṃ  kāmupādānaṃ
paṭicca   sīlabbatupādānaṃ   attavādupādānaṃ  paṭicca  kāmupādānaṃ
kāmupādānaṃ  paṭicca  attavādupādānaṃ  .  upādānaṃ  dhammaṃ  paṭicca
noupādāno  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  upādāne  paṭicca
sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   {390.1} Upādānaṃ dhammaṃ paṭicca upādāno ca noupādāno ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  diṭṭhupādānaṃ  paṭicca  kāmupādānaṃ
sampayuttakā ca khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ kāmupādānaṃ .... Sabbaṃ
cakkaṃ kātabbaṃ .  noupādānaṃ  dhammaṃ  paṭicca  noupādāno dhammo
uppajjati  hetupaccayā: noupādānaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ dve khandhe ...  paṭisandhikkhaṇe  noupādānaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe ... Khandhe
paṭicca vatthu vatthuṃ  paṭicca  khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ ... Mahābhūte paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   {390.2} Noupādānaṃ dhammaṃ paṭicca upādāno dhammo uppajjati
hetupaccayā:  noupādāne khandhe paṭicca upādānā . noupādānaṃ
dhammaṃ paṭicca  upādāno  ca  noupādāno  ca  dhammā uppajjanti
hetupaccayā: noupādānaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā upādānā
ca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  .  upādānañca  noupādānañca  dhammaṃ  paṭicca  upādāno
Dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  diṭṭhupādānañca  sampayuttake  ca
khandhe paṭicca kāmupādānaṃ. Sabbaṃ cakkaṃ kātabbaṃ.
   {390.3} Upādānañca noupādānañca dhammaṃ paṭicca noupādāno
dhammo uppajjati hetupaccayā: noupādānaṃ ekaṃ khandhañca upādānañca
paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... Upādānañca
noupādānañca  mahābhūte  ca  paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādānañca
vatthuñca  paṭicca  noupādānā khandhā . upādānañca noupādānañca
dhammaṃ paṭicca upādāno ca noupādāno ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:
noupādānaṃ  ekaṃ  khandhañca  diṭṭhupādānañca  paṭicca  tayo  khandhā
kāmupādānañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ dve khandhe .... Cakkaṃ kātabbaṃ.
   [391] Upādānaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādāno dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā: navapi pañhā kātabbā rūpaṃ chaḍḍetabbaṃ.
   [392] Hetuyā nava ārammaṇe nava adhipatiyā nava sabbattha nava
vipāke ekaṃ avigate nava.
   [393] Noupādānaṃ dhammaṃ paṭicca noupādāno dhammo uppajjati
nahetupaccayā:  ahetukaṃ  noupādānaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve khandhe ... ahetukapaṭisandhikkhaṇe khandhe
paṭicca  vatthu vatthuṃ  paṭicca  khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ ... mahābhūte
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  bāhiraṃ  ...
Āhārasamuṭṭhānaṃ  ...  utusamuṭṭhānaṃ  ...  .pe.  asaññasattānaṃ
vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paṭicca  vicikicchāsahagato
uddhaccasahagato moho.
   [394]  Upādānaṃ dhammaṃ paṭicca noupādāno dhammo uppajjati
naārammaṇapaccayā:  upādāne  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ .
Noupādānaṃ   dhammaṃ  paṭicca  noupādāno  dhammo  uppajjati
naārammaṇapaccayā:  noupādāne  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  noupādāne  khandhe  paṭicca kaṭattārūpaṃ khandhe
paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ yāva asaññasattā.
Upādānañca  noupādānañca  dhammaṃ  paṭicca  noupādāno  dhammo
uppajjati  naārammaṇapaccayā:  upādāne  ca sampayuttake ca khandhe
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādāne ca  mahābhūte ca paṭicca citta-
samuṭṭhānaṃ rūpaṃ  .  ... naadhipatipaccayā:  naanantarapaccayā: .pe.
Naupanissayapaccayā:.
   [395] Upādānaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādāno  dhammo uppajjati
napurejātapaccayā:  arūpe  attavādupādānaṃ  paṭicca  kāmupādānaṃ
kāmupādānaṃ  paṭicca  attavādupādānaṃ .  upādānaṃ  dhammaṃ  paṭicca
noupādāno  dhammo  uppajjati napurejātapaccayā: arūpe upādāne
paṭicca  sampayuttakā  khandhā  upādāne  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ. Saṅkhittaṃ. Navapi pañhā arūpe dve upādānā. Saṅkhittaṃ.
   [396]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā nava
naanantare  tīṇi  .pe.  naupanissaye  tīṇi  napurejāte  nava
napacchājāte  nava  naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke
nava  naāhāre  ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge
ekaṃ  nasampayutte  tīṇi  navippayutte  nava  nonatthiyā  tīṇi
novigate tīṇi.
   [397]  Hetupaccayā  naārammaṇe  tīṇi ... naadhipatiyā nava
naupanissaye  tīṇi  napurejāte  nava  napacchājāte nava naāsevane
nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  nasampayutte  tīṇi navippayutte
nava nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [398]  Nahetupaccayā  ārammaṇe  ekaṃ sabbattha ekaṃ ...
Magge ekaṃ avigate ekaṃ.
        Sahajātavāropi paṭiccavārasadiso
    vibhajantena diṭṭhupādānaṃ sahajātaṃ kāmupādānanti kātabbaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 233-237. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=4695              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=4695              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=390&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=44              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=384              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]