ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

          Upādānasampayuttadukaṃ
             paṭiccavāro
   [426]  Upādānasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādānasampayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  upādānasampayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  tayo  khandhā  dve khandhe ... . upādānasampayuttaṃ dhammaṃ
paṭicca  upādānavippayutto  dhammo uppajjati hetupaccayā: upādāna-
sampayutte  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ diṭṭhigatavippayuttalobha-
sahagate  khandhe  paṭicca lobho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ . upādāna-
sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādānasampayutto  ca upādānavippayutto
Ca   dhammā   uppajjanti   hetupaccayā:   upādānasampayuttaṃ
ekaṃ   khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ
dve  khandhe  ...  diṭṭhigatavippayuttalobhasahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca
tayo khandhā lobho ca dve khandhe ....
   {426.1}  Upādānavippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca upādānavippayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccayā: upādānavippayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca
tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... diṭṭhigatavippayuttaṃ
lobhaṃ  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  upādānavippayuttaṃ
ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe ... Khandhe
paṭicca  vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ ... . upādāna-
vippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādānasampayutto  dhammo uppajjati
hetupaccayā:  diṭṭhigatavippayuttaṃ  lobhaṃ paṭicca  sampayuttakā khandhā .
Upādānavippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādānasampayutto  ca  upādāna-
vippayutto  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  diṭṭhigatavippayuttaṃ
lobhaṃ  paṭicca sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ . upādāna-
sampayuttañca  upādānavippayuttañca  dhammaṃ  paṭicca  upādānasampayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  diṭṭhigatavippayuttalobhasahagataṃ  ekaṃ
khandhañca lobhañca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ....
   {426.2}    Upādānasampayuttañca    upādānavippayuttañca
dhammaṃ   paṭicca   upādānavippayutto   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:   upādānasampayutte   khandhe   ca  mahābhūte  ca
Paṭicca   cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate  khandhe
ca  lobhañca  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  upādānasampayuttañca
upādānavippayuttañca   dhammaṃ   paṭicca   upādānasampayutto   ca
upādānavippayutto   ca   dhammā   uppajjanti   hetupaccayā:
diṭṭhigatavippayuttalobhasahagataṃ   ekaṃ   khandhañca   lobhañca   tayo
khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ....
   [427]  Upādānasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādānasampayutto
dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:  upādānasampayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca tayo khandhā dve khandhe .... Upādānasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca
upādānavippayutto  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:  diṭṭhigata-
vippayuttalobhasahagate  khandhe  paṭicca  lobho  .  upādānasampayuttaṃ
dhammaṃ  paṭicca  upādānasampayutto  ca  upādānavippayutto ca dhammā
uppajjanti   ārammaṇapaccayā:   diṭṭhigatavippayuttalobhasahagataṃ   ekaṃ
khandhaṃ paṭicca tayo khandhā lobho ca dve khandhe ....
   {427.1}  Upādānavippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca upādānavippayutto
dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:  upādānavippayutte  khandhe
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ
paṭicca  khandhā  . upādānavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca upādānasampayutto
dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:  diṭṭhigatavippayuttaṃ  lobhaṃ  paṭicca
sampayuttakā  khandhā  .  upādānasampayuttañca  upādānavippayuttañca
Dhammaṃ  paṭicca  upādānasampayutto  dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā:
diṭṭhigatavippayuttalobhasahagataṃ  ekaṃ  khandhañca  lobhañca  paṭicca  tayo
khandhā dve khandhe .... Saṅkhittaṃ.
   [428] Hetuyā nava ārammaṇe cha adhipatiyā nava anantare cha
samanantare  cha sahajāte nava aññamaññe cha nissaye nava upanissaye
cha purejāte cha āsevane cha kamme nava vipāke ekaṃ āhāre nava
sabbattha nava magge nava sampayutte cha vippayutte nava atthiyā nava
natthiyā cha vigate cha avigate nava.
   [429]  Upādānavippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādānavippayutto
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  ahetukaṃ  upādānavippayuttaṃ  ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ...
Ahetukapaṭisandhi  yāva  asaññasattā  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate
khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [430]  Upādānasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādānavippayutto
dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā:  upādānasampayutte  khandhe
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  upādānavippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
upādānavippayutto  dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā:  upādāna-
vippayutte  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  diṭṭhigatavippayuttaṃ
lobhaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe yāva asaññasattā.
   {430.1} Upādānasampayuttañca upādānavippayuttañca dhammaṃ paṭicca
Upādānavippayutto    dhammo   uppajjati   naārammaṇapaccayā:
upādānasampayutte  khandhe  ca  mahābhūte  ca  paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate  khandhe  ca  lobhañca  paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  ...  naadhipatipaccayā:  naanantarapaccayā:
nasamanantarapaccayā: naupanissayapaccayā:.
   [431]  Upādānasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādānasampayutto
dhammo  uppajjati  napurejātapaccayā:  arūpe  upādānasampayuttaṃ
ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe .... Upādānasampayuttaṃ
dhammaṃ  paṭicca  upādānavippayutto dhammo uppajjati napurejātapaccayā:
arūpe   diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate   khandhe   paṭicca   lobho
upādānasampayutte khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   {431.1}  Upādānasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca upādānasampayutto
ca upādānavippayutto ca dhammā uppajjanti napurejātapaccayā: arūpe
diṭṭhigatasampayuttalobhasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā lobho  ca
dve khandhe ... . upādānavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca upādānavippayutto
dhammo  uppajjati  napurejātapaccayā:  arūpe  upādānavippayuttaṃ
ekaṃ khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā dve khandhe ... Upādānavippayutte
khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  diṭṭhigatavippayuttaṃ  lobhaṃ  paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe yāva asaññasattā.
   {431.2} Upādānavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca upādānasampayutto dhammo uppajjati
Napurejātapaccayā:  arūpe  diṭṭhigatavippayuttaṃ lobhaṃ paṭicca sampayuttakā
khandhā  .  upādānasampayuttañca  upādānavippayuttañca  dhammaṃ  paṭicca
upādānasampayutto  dhammo  uppajjati  napurejātapaccayā:  arūpe
diṭṭhigatavippayuttalobhasahagataṃ  ekaṃ  khandhañca  lobhañca  paṭicca  tayo
khandhā dve khandhe ....
   {431.3}  Upādānasampayuttañca  upādānavippayuttañca  dhammaṃ
paṭicca  upādānavippayutto  dhammo  uppajjati  napurejātapaccayā:
upādānavippayutte  khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ
diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate  khandhe  ca lobhañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ. ... Napacchājātapaccayā: naāsevanapaccayā:.
   [432]  Upādānasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādānasampayutto
dhammo  uppajjati  nakammapaccayā:  upādānasampayutte  khandhe paṭicca
sampayuttakā cetanā . upādānavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca upādānavippayutto
dhammo  uppajjati  nakammapaccayā:  upādānavippayutte  khandhe paṭicca
sampayuttakā cetanā bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ....
Upādānavippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādānasampayutto dhammo uppajjati
nakammapaccayā:  diṭṭhigatavippayuttaṃ lobhaṃ paṭicca sampayuttakā cetanā .
Upādānasampayuttañca  upādānavippayuttañca  dhammaṃ  paṭicca  upādāna-
sampayutto  dhammo  uppajjati  nakammapaccayā:  diṭṭhigatavippayuttalobha-
sahagate khandhe ca lobhañca paṭicca sampayuttakā cetanā. Saṅkhittaṃ.
   [433] Nahetuyā ekaṃ naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā nava naanantare
tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte satta napacchājāte
nava naāsevane nava nakamme cattāri navipāke nava naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte tīṇi
navippayutte cha nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
 Itare dve gaṇanāpi kātabbā sahajātavāro paṭiccavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 254-260. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=5115              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=5115              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=426&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=49              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=417              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]