ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

          Upadanasampayuttadukam
             paticcavaro
   [426]  Upadanasampayuttam  dhammam  paticca  upadanasampayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  upadanasampayuttam  ekam  khandham
paticca  tayo  khandha  dve khandhe ... . upadanasampayuttam dhammam
paticca  upadanavippayutto  dhammo uppajjati hetupaccaya: upadana-
sampayutte  khandhe  paticca  cittasamutthanam rupam ditthigatavippayuttalobha-
sahagate  khandhe  paticca lobho cittasamutthananca rupam . upadana-
sampayuttam  dhammam  paticca  upadanasampayutto  ca upadanavippayutto
Ca   dhamma   uppajjanti   hetupaccaya:   upadanasampayuttam
ekam   khandham  paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam
dve  khandhe  ...  ditthigatavippayuttalobhasahagatam  ekam  khandham paticca
tayo khandha lobho ca dve khandhe ....
   {426.1}  Upadanavippayuttam  dhammam  paticca upadanavippayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccaya: upadanavippayuttam ekam khandham paticca
tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... ditthigatavippayuttam
lobham  paticca  cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane  upadanavippayuttam
ekam khandham paticca tayo khandha katatta ca rupam dve khandhe ... Khandhe
paticca  vatthu vatthum paticca khandha ekam mahabhutam ... . upadana-
vippayuttam  dhammam  paticca  upadanasampayutto  dhammo uppajjati
hetupaccaya:  ditthigatavippayuttam  lobham paticca  sampayuttaka khandha .
Upadanavippayuttam  dhammam  paticca  upadanasampayutto  ca  upadana-
vippayutto  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  ditthigatavippayuttam
lobham  paticca sampayuttaka khandha cittasamutthananca rupam . upadana-
sampayuttanca  upadanavippayuttanca  dhammam  paticca  upadanasampayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  ditthigatavippayuttalobhasahagatam  ekam
khandhanca lobhanca paticca tayo khandha dve khandhe ....
   {426.2}    Upadanasampayuttanca    upadanavippayuttanca
dhammam   paticca   upadanavippayutto   dhammo   uppajjati
hetupaccaya:   upadanasampayutte   khandhe   ca  mahabhute  ca
Paticca   cittasamutthanam  rupam  ditthigatavippayuttalobhasahagate  khandhe
ca  lobhanca  paticca  cittasamutthanam  rupam  .  upadanasampayuttanca
upadanavippayuttanca   dhammam   paticca   upadanasampayutto   ca
upadanavippayutto   ca   dhamma   uppajjanti   hetupaccaya:
ditthigatavippayuttalobhasahagatam   ekam   khandhanca   lobhanca   tayo
khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ....
   [427]  Upadanasampayuttam  dhammam  paticca  upadanasampayutto
dhammo  uppajjati  arammanapaccaya:  upadanasampayuttam  ekam  khandham
paticca tayo khandha dve khandhe .... Upadanasampayuttam dhammam paticca
upadanavippayutto  dhammo  uppajjati  arammanapaccaya:  ditthigata-
vippayuttalobhasahagate  khandhe  paticca  lobho  .  upadanasampayuttam
dhammam  paticca  upadanasampayutto  ca  upadanavippayutto ca dhamma
uppajjanti   arammanapaccaya:   ditthigatavippayuttalobhasahagatam   ekam
khandham paticca tayo khandha lobho ca dve khandhe ....
   {427.1}  Upadanavippayuttam  dhammam  paticca upadanavippayutto
dhammo  uppajjati  arammanapaccaya:  upadanavippayutte  khandhe
paticca  cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane khandhe paticca vatthu vatthum
paticca  khandha  . upadanavippayuttam dhammam paticca upadanasampayutto
dhammo  uppajjati  arammanapaccaya:  ditthigatavippayuttam  lobham  paticca
sampayuttaka  khandha  .  upadanasampayuttanca  upadanavippayuttanca
Dhammam  paticca  upadanasampayutto  dhammo uppajjati arammanapaccaya:
ditthigatavippayuttalobhasahagatam  ekam  khandhanca  lobhanca  paticca  tayo
khandha dve khandhe .... Sankhittam.
   [428] Hetuya nava arammane cha adhipatiya nava anantare cha
samanantare  cha sahajate nava annamanne cha nissaye nava upanissaye
cha purejate cha asevane cha kamme nava vipake ekam ahare nava
sabbattha nava magge nava sampayutte cha vippayutte nava atthiya nava
natthiya cha vigate cha avigate nava.
   [429]  Upadanavippayuttam  dhammam  paticca  upadanavippayutto
dhammo  uppajjati  nahetupaccaya:  ahetukam  upadanavippayuttam  ekam
khandham  paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca rupam dve khandhe ...
Ahetukapatisandhi  yava  asannasatta  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate
khandhe paticca vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   [430]  Upadanasampayuttam  dhammam  paticca  upadanavippayutto
dhammo  uppajjati  naarammanapaccaya:  upadanasampayutte  khandhe
paticca  cittasamutthanam  rupam  .  upadanavippayuttam  dhammam  paticca
upadanavippayutto  dhammo  uppajjati  naarammanapaccaya:  upadana-
vippayutte  khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam  ditthigatavippayuttam
lobham paticca cittasamutthanam rupam patisandhikkhane yava asannasatta.
   {430.1} Upadanasampayuttanca upadanavippayuttanca dhammam paticca
Upadanavippayutto    dhammo   uppajjati   naarammanapaccaya:
upadanasampayutte  khandhe  ca  mahabhute  ca  paticca cittasamutthanam
rupam  ditthigatavippayuttalobhasahagate  khandhe  ca  lobhanca  paticca
cittasamutthanam  rupam  .  ...  naadhipatipaccaya:  naanantarapaccaya:
nasamanantarapaccaya: naupanissayapaccaya:.
   [431]  Upadanasampayuttam  dhammam  paticca  upadanasampayutto
dhammo  uppajjati  napurejatapaccaya:  arupe  upadanasampayuttam
ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe .... Upadanasampayuttam
dhammam  paticca  upadanavippayutto dhammo uppajjati napurejatapaccaya:
arupe   ditthigatavippayuttalobhasahagate   khandhe   paticca   lobho
upadanasampayutte khandhe paticca cittasamutthanam rupam.
   {431.1}  Upadanasampayuttam  dhammam  paticca upadanasampayutto
ca upadanavippayutto ca dhamma uppajjanti napurejatapaccaya: arupe
ditthigatasampayuttalobhasahagatam ekam khandham paticca tayo khandha lobho  ca
dve khandhe ... . upadanavippayuttam dhammam paticca upadanavippayutto
dhammo  uppajjati  napurejatapaccaya:  arupe  upadanavippayuttam
ekam khandham  paticca  tayo  khandha dve khandhe ... Upadanavippayutte
khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam  ditthigatavippayuttam  lobham  paticca
cittasamutthanam rupam patisandhikkhane yava asannasatta.
   {431.2} Upadanavippayuttam dhammam paticca upadanasampayutto dhammo uppajjati
Napurejatapaccaya:  arupe  ditthigatavippayuttam lobham paticca sampayuttaka
khandha  .  upadanasampayuttanca  upadanavippayuttanca  dhammam  paticca
upadanasampayutto  dhammo  uppajjati  napurejatapaccaya:  arupe
ditthigatavippayuttalobhasahagatam  ekam  khandhanca  lobhanca  paticca  tayo
khandha dve khandhe ....
   {431.3}  Upadanasampayuttanca  upadanavippayuttanca  dhammam
paticca  upadanavippayutto  dhammo  uppajjati  napurejatapaccaya:
upadanavippayutte  khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam
ditthigatavippayuttalobhasahagate  khandhe  ca lobhanca paticca cittasamutthanam
rupam. ... Napacchajatapaccaya: naasevanapaccaya:.
   [432]  Upadanasampayuttam  dhammam  paticca  upadanasampayutto
dhammo  uppajjati  nakammapaccaya:  upadanasampayutte  khandhe paticca
sampayuttaka cetana . upadanavippayuttam dhammam paticca upadanavippayutto
dhammo  uppajjati  nakammapaccaya:  upadanavippayutte  khandhe paticca
sampayuttaka cetana bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ....
Upadanavippayuttam  dhammam  paticca  upadanasampayutto dhammo uppajjati
nakammapaccaya:  ditthigatavippayuttam lobham paticca sampayuttaka cetana .
Upadanasampayuttanca  upadanavippayuttanca  dhammam  paticca  upadana-
sampayutto  dhammo  uppajjati  nakammapaccaya:  ditthigatavippayuttalobha-
sahagate khandhe ca lobhanca paticca sampayuttaka cetana. Sankhittam.
   [433] Nahetuya ekam naarammane tini naadhipatiya nava naanantare
tini nasamanantare tini naupanissaye tini napurejate satta napacchajate
nava naasevane nava nakamme cattari navipake nava naahare ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte tini
navippayutte cha nonatthiya tini novigate tini.
 Itare dve gananapi katabba sahajatavaro paticcavarasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 254-260. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=5115&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=5115&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=426&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=49              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=417              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]