ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [465] Upādānocevaupādānasampayuttoca dhammo upādānassaceva-
upādānasampayuttassa  dhammassa hetupaccayena paccayo: upādānāceva-
upādānasampayuttāca  hetū  sampayuttakānaṃ  upādānānaṃ hetupaccayena
paccayo   .  mūlaṃ  pucchitabbaṃ  upādānācevaupādānasampayuttāca
Hetū  sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo . mūlaṃ pucchitabbaṃ
upādānācevaupādānasampayuttāca   hetū   sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
upādānānañca hetupaccayena paccayo.
   {465.1}   Upādānasampayuttocevanocaupādāno    dhammo
upādānasampayuttassacevanocaupādānassa    dhammassa   hetupaccayena
paccayo:  upādānasampayuttācevanocaupādānā  hetū  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ hetupaccayena paccayo . mūlaṃ pucchitabbaṃ upādānasampayuttāceva-
nocaupādānā hetū sampayuttakānaṃ upādānānaṃ hetupaccayena paccayo.
Mūlaṃ   pucchitabbaṃ   upādānasampayuttācevanocaupādānā   hetū
sampayuttakānaṃ khandhānaṃ upādānānañca hetupaccayena paccayo.
   {465.2}  Upādānocevaupādānasampayuttoca upādānasampayutto-
cevanocaupādāno  ca  dhammā  upādānassacevaupādānasampayuttassaca
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  upādānācevaupādānasampayuttāca
upādānasampayuttācevanocaupādānā   ca   hetū   sampayuttakānaṃ
upādānānaṃ  hetupaccayena paccayo . mūlaṃ pucchitabbaṃ upādānāceva-
upādānasampayuttāca    upādānasampayuttācevanocaupādānā   ca
hetū  sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo . mūlaṃ pucchitabbaṃ
upādānācevaupādānasampayuttāca upādānasampayuttācevanoca-
upādānā  ca  hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ upādānānañca  hetu-
paccayena paccayo.
   [466]     Upādānocevaupādānasampayuttoca    dhammo
Upādānassacevaupādānasampayuttassaca   dhammassa   ārammaṇapaccayena
paccayo: upādāne ārabbha upādānā uppajjanti . mūlaṃ pucchitabbaṃ
upādāne   ārabbha  upādānasampayuttācevanocaupādānā  khandhā
uppajjanti .  mūlaṃ pucchitabbaṃ  upādāne  ārabbha  upādānā  ca
sampayuttakā  ca  khandhā  uppajjanti  . upādānasampayuttocevanoca-
upādāno  dhammo  upādānasampayuttassacevanocaupādānassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena   paccayo:   upādānasampayuttecevanocaupādāne
khandhe   ārabbha   upādānasampayuttācevanocaupādānā   khandhā
uppajjanti . tīṇipi kātabbā . ghaṭane tīṇipi kātabbā.
   [467]  Upādānocevaupādānasampayuttoca  dhammo upādānassa-
cevaupādānasampayuttassaca   dhammassa   adhipatipaccayena   paccayo:
tīṇi  .  upādānasampayuttocevanocaupādāno  dhammo  upādāna-
sampayuttassacevanocaupādānassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
ārammaṇādhipati sahajātādhipati tīṇipi . tīsupi dvepi adhipatī kātabbā.
Ghaṭanādhipatipi tīṇi.
   [468]  Upādānocevaupādānasampayuttoca  dhammo upādānassa-
cevaupādānasampayuttassaca   dhammassa   anantarapaccayena  paccayo:
purimā  purimā  upādānācevaupādānasampayuttāca  pacchimānaṃ pacchimānaṃ
upādānānaṃ anantarapaccayena paccayo . evaṃ navapi pañhā kātabbā
āvajjanāpi vuṭṭhānampi natthi.
   [469]  Upādānocevaupādānasampayuttoca  dhammo upādānassa-
cevaupādānasampayuttassaca   dhammassa  samanantarapaccayena  paccayo:
nava  .  ...  sahajātapaccayena  paccayo:  nava  aññamaññapaccayena
paccayo: nava nissayapaccayena paccayo: nava.
   [470]  Upādānocevaupādānasampayuttoca  dhammo upādānassa-
cevaupādānasampayuttassaca   dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:
.pe.   tīṇi  .  upādānasampayuttocevanocaupādāno   dhammo
upādānasampayuttassacevanocaupādānassa   dhammassa   upanissayapaccayena
paccayo:   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo   pakatūpanissayo
.pe.  pakatūpanissayo:  upādānasampayuttācevanocaupādānā  khandhā
upādānasampayuttānañcevanocaupādānānaṃ   khandhānaṃ  upanissayapaccayena
paccayo tīṇi . ghaṭanūpanissayepi tīṇi . ... Āsevanapaccayena paccayo:
nava.
   [471]  Upādānasampayuttocevanocaupādāno  dhammo upādāna-
sampayuttassacevanocaupādānassa   dhammassa  kammapaccayena  paccayo
tīṇi . ... āhārapaccayena paccayo: tīṇi indriyapaccayena paccayo:
tīṇi  jhānapaccayena  paccayo:  tīṇi  maggapaccayena  paccayo: nava
sampayuttapaccayena  paccayo:  nava  atthipaccayena  paccayo:  nava
natthipaccayena  paccayo:  nava  vigatapaccayena paccayo: nava  avigata-
paccayena paccayo: nava.
   [472] Hetuyā nava ārammaṇe nava adhipatiyā nava anantare nava
samanantare nava sahajāte nava aññamaññe nava nissaye nava upanissaye
nava āsevane nava kamme tīṇi āhāre tīṇi indriye tīṇi jhāne tīṇi
magge nava sampayutte nava atthiyā nava natthiyā nava vigate nava avigate
nava.
   [473]  Upādānocevaupādānasampayuttoca  dhammo upādānassa-
cevaupādānasampayuttassaca   dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
sahajātapaccayena  paccayo: upanissayapaccayena paccayo: . upādāno-
cevaupādānasampayuttoca   dhammo   upādānasampayuttassacevanoca-
upādānassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena
paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:  .  upādānocevaupādāna-
sampayuttoca    dhammo    upādānassacevaupādānasampayuttassaca
upādānasampayuttassacevanocaupādānassaca    dhammassa    ārammaṇa-
paccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena
paccayo:. Evampi nava kātabbā ekekassa mūle tīṇi tīṇi pañhā.
   [474] Nahetuyā nava naārammaṇe nava naadhipatiyā nava sabbattha
nava noavigate nava.
   [475]  Hetupaccayā  naārammaṇe  nava ... naadhipatiyā nava
naanantare  nava  nasamanantare  nava  naupanissaye  nava sabbattha nava
namagge nava nasampayutte nava nonatthiyā nava novigate nava.
   [476]  Nahetupaccayā  ārammaṇe nava ... adhipatiyā nava .
Anulomamātikā kātabbā.
       Upādānaupādānasampayuttadukaṃ niṭṭhitaṃ.
             ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 284-289. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=5734              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=5734              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=465&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=56              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=453              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]