ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [61] Nocitto dhammo nocittassa dhammassa hetupaccayena paccayo:
nocittā   hetū   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  .pe. nocitto
dhammo  cittassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo: nocittā  hetū
cittassa  hetupaccayena  paccayo  paṭisandhi  .  nocitto dhammo
cittassa  ca  nocittassa  ca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:
nocittā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittassa  ca  citta-
samuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo paṭisandhi.
   [62] Citto dhammo cittassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:
cittaṃ  ārabbha  cittaṃ  uppajjati . mūlaṃ kātabbaṃ . cittaṃ ārabbha
nocittā  khandhā  uppajjanti  .  mūlaṃ  kātabbaṃ  . cittaṃ ārabbha
cittañca  sampayuttakā  ca  khandhā  uppajjanti . nocitto dhammo
nocittassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  dānaṃ  datvā
sīlaṃ  samādiyitvā  uposathakammaṃ  katvā  taṃ paccavekkhati assādeti
Abhinandati  taṃ  ārabbha  rāgo  uppajjati  .pe.  domanassaṃ
uppajjati  pubbe  suciṇṇāni  ...  jhānā  vuṭṭhahitvā jhānaṃ ...
Ariyā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ  paccavekkhanti  phalaṃ paccavekkhanti
nibbānaṃ  paccavekkhanti  nibbānaṃ  gotrabhussa  vodānassa  maggassa
phalassa  āvajjanāya  ārammaṇapaccayena  paccayo  ariyā  nocitte
pahīne  kilese  paccavekkhanti  vikkhambhite  kilese  paccavekkhanti
pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti cakkhuṃ ... vatthuṃ ... Nocitte
khandhe  aniccato  .pe.  domanassaṃ  uppajjati  dibbena  cakkhunā
rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā  saddaṃ  suṇāti cetopariyañāṇena
nocittasamaṅgissa   cittaṃ   jānāti   ākāsānañcāyatanaṃ  .pe.
Ākiñcaññāyatanaṃ    .pe.    rūpāyatanaṃ   cakkhuviññāṇasahagatānaṃ
khandhānaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  .pe.  nocittā  khandhā  iddhividhañāṇassa
cetopariyañāṇassa    pubbenivāsānussatiñāṇassa    yathākammupaga-
ñāṇassa   anāgataṃsañāṇassa   āvajjanāya   ārammaṇapaccayena
paccayo.
   {62.1}  Nocitto  dhammo cittassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo: dānaṃ datvā ... paṭhamagamanasadisaṃ ninnānākaraṇaṃ . imaṃ nānaṃ
rūpāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa   phoṭṭhabbāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  .
Nocittā  khandhā iddhividhañāṇassa .pe. āvajjanāya ārammaṇapaccayena
paccayo . nocitto dhammo cittassa ca nocittassa ca dhammassa ārammaṇa-
paccayena paccayo: dānaṃ datvā ... paṭhamagamanasadisaṃ ninnānākaraṇaṃ.
Imaṃ  nānaṃ  rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  sampayuttakānañca khandhānaṃ
phoṭṭhabbāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa   sampayuttakānañca  khandhānaṃ  .
Nocittā  khandhā  iddhividhañāṇassa  .pe.  āvajjanāya ārammaṇa-
paccayena paccayo . citto ca nocitto ca dhammā cittassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  cittañca sampayuttake ca khandhe ārabbha
cittaṃ tīṇi.
   [63] Citto dhammo cittassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo:
ārammaṇādhipati:  cittaṃ garuṃ katvā cittaṃ uppajjati . citto dhammo
nocittassa   dhammassa   adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati
sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati:  cittaṃ garuṃ  katvā  nocittā
khandhā  uppajjanti  .  sahajātādhipati:  cittādhipati  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   {63.1} Citto dhammo cittassa  ca nocittassa  ca  dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati:  cittaṃ  garuṃ  katvā
cittañca  sampayuttakā  ca  khandhā  uppajjanti  . nocitto dhammo
nocittassa   dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati
sahajātādhipati . ārammaṇādhipati: dānaṃ ... Sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ...
Taṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhati assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā
rāgo  uppajjati  diṭṭhi uppajjati .pe. pubbe ... jhānā ...
Ariyā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ  paccavekkhanti phalaṃ ... nibbānaṃ
Garuṃ  katvā  ...  nibbānaṃ  gotrabhussa vodānassa maggassa phalassa
adhipatipaccayena paccayo cakkhuṃ ... vatthuṃ ... nocitte khandhe garuṃ
katvā  assādeti  abhinandati  taṃ garuṃ  katvā rāgo uppajjati
diṭṭhi   uppajjati   .pe.  sahajātādhipati:  nocittā  adhipati
sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ  adhipati-
paccayena paccayo.
   {63.2}  Nocitto  dhammo  cittassa  dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:   dvepi   gamanā   paṭhamagamanasadisā   ninnānākaraṇā
ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  kātabbā  .  citto  ca  nocitto
ca  dhammā  cittassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: ārammaṇādhipati
tīṇipi garukārammaṇā kātabbā ārammaṇādhipatiyeva.
   [64] Citto dhammo cittassa dhammassa anantarapaccayena paccayo:
purimaṃ  purimaṃ  cittaṃ  pacchimassa  pacchimassa cittassa anantarapaccayena
paccayo  .  citto  dhammo  nocittassa  dhammassa  anantarapaccayena
paccayo  purimaṃ  purimaṃ cittaṃ pacchimānaṃ pacchimānaṃ nocittānaṃ khandhānaṃ
anantarapaccayena paccayo cittaṃ vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo .
Citto  dhammo cittassa  ca  nocittassa ca dhammassa anantarapaccayena
paccayo: purimaṃ purimaṃ cittaṃ pacchimassa pacchimassa cittassa sampayuttakānañca
khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.
   {64.1}  Nocitto dhammo nocittassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  purimā  purimā  nocittā  khandhā  .pe. phalasamāpattiyā
anantarapaccayena paccayo
Ime  dvepi  pūretukāmena  kātabbā  purimagamanasadisā . citto ca
nocitto  ca  dhammā  cittassa  dhammassa  anantarapaccayena paccayo:
purimaṃ  purimaṃ  cittañca sampayuttakā ca  khandhā  pacchimassa pacchimassa
cittassa  anantarapaccayena  paccayo  .  mūlaṃ pucchitabbaṃ  purimaṃ purimaṃ
cittañca  sampayuttakā  ca  khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ nocittānaṃ
khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  cittañca  sampayuttakā ca khandhā
vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo.
   {64.2} Mūlaṃ pucchitabbaṃ purimaṃ purimaṃ cittañca sampayuttakā ca khandhā
pacchimassa  pacchimassa cittassa sampayuttakānañca khandhānaṃ anantarapaccayena
paccayo . samanantarapaccayena paccayo: sahajātapaccayena paccayo: pañca
paṭiccavārasadisā  aññamaññapaccayena  paccayo:  pañca  paṭiccavārasadisā
nissayapaccayena paccayo: pañca paccayavārasadisā.
   [65] Citto dhammo cittassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo:
ārammaṇūpanissayo    anantarūpanissayo   pakatūpanissayo   .pe.
Pakatūpanissayo:  cittaṃ  cittassa  upanissayapaccayena  paccayo  tīṇi .
Nocitto  dhammo  nocittassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:
ārammaṇūpanissayo    anantarūpanissayo   pakatūpanissayo   .pe.
Pakatūpanissayo:  saddhaṃ  upanissāya  dānaṃ deti .pe. mānaṃ jappeti
diṭṭhiṃ  gaṇhāti  sīlaṃ .pe. senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti .pe.
Saṅghaṃ  bhindati  saddhā .pe.  senāsanaṃ saddhāya  .pe.  maggassa
Phalasamāpattiyā  upanissayapaccayena  paccayo  .  nocitto  dhammo
cittassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:  ime  dvepi
pūretukāmena  sabbattha  kātabbā  paṭhamagamanasadisā  ninnānākaraṇā .
Citto  ca  nocitto  ca dhammā cittassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo   pakatūpanissayo
.pe.  pakatūpanissayo:  cittañca  sampayuttakā  ca  khandhā  cittassa
upanissayapaccayena paccayo tīṇi.
   [66]  Nocitto  dhammo nocittassa dhammassa purejātapaccayena
paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:
cakkhuṃ  ... vatthuṃ  aniccato  .pe.  domanassaṃ  uppajjati dibbena
cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā saddaṃ suṇāti rūpāyatanaṃ
cakkhuviññāṇasahagatānaṃ   khandhānaṃ   phoṭṭhabbāyatanaṃ   kāyaviññāṇa-
sahagatānaṃ  khandhānaṃ  purejātapaccayena  paccayo  .  vatthupurejātaṃ:
cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇasahagatānaṃ  khandhānaṃ  kāyāyatanaṃ  ...  vatthu
nocittānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   {66.1} Nocitto  dhammo  cittassa  dhammassa purejātapaccayena
paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ . ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ
... vatthuṃ aniccato .pe. domanassaṃ uppajjati dibbena cakkhunā rūpaṃ
passati  dibbāya  sotadhātuyā  saddaṃ suṇāti rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa
phoṭṭhabbāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa  .  vatthupurejātaṃ:  cakkhāyatanaṃ
Cakkhuviññāṇassa   kāyāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa   vatthu   cittassa
purejātapaccayena paccayo.
   {66.2}  Nocitto dhammo cittassa ca nocittassa ca dhammassa
purejātapaccayena  paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ .
Ārammaṇapurejātaṃ:  cakkhuṃ  ...  vatthuṃ aniccato  .pe.  domanassaṃ
uppajjati  dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā
saddaṃ  suṇāti  rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  ca  sampayuttakānañca
khandhānaṃ   phoṭṭhabbāyatanaṃ   .pe.   vatthupurejātaṃ:  cakkhāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa   sampayuttakānañca   khandhānaṃ   purejātapaccayena
paccayo   kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  sampayuttakānañca  khandhānaṃ
vatthu  cittassa  ca  sampayuttakānañca  khandhānaṃ  purejātapaccayena
paccayo.
   [67]  Citto  dhammo  nocittassa dhammassa pacchājātapaccayena
paccayo:  saṅkhittaṃ  . nocitto dhammo nocittassa dhammassa pacchā-
jātapaccayena paccayo: saṅkhittaṃ .  citto  ca nocitto ca dhammā
nocittassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo: saṅkhittaṃ.
   [68] Citto dhammo cittassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo:
nava.
   [69]  Nocitto  dhammo  nocittassa  dhammassa  kammapaccayena
paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā .  sahajātā: nocittā cetanā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  kammapaccayena
paccayo  .  nānākhaṇikā:  nocittā  cetanā  vipākānaṃ  khandhānaṃ
Kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo . nocitto dhammo cittassa
dhammassa  kammapaccayena  paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā  .
Sahajātā:  nocittā  cetanā  cittassa  kammapaccayena  paccayo .
Nānākhaṇikā:  nocittā  cetanā  vipākassa  cittassa  kammapaccayena
paccayo  .  nocitto dhammo cittassa ca nocittassa ca dhammassa
kammapaccayena  paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā:
nocittā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittassa  ca  citta-
samuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:
nocittā  cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ cittassa ca kaṭattā ca rūpānaṃ
kammapaccayena paccayo.
   [70]  Citto  dhammo  nocittassa  dhammassa  vipākapaccayena
paccayo:  pañca  āhārapaccayena  paccayo:  pañca  indriyapaccayena
paccayo: pañca.
   [71]  Nocitto  dhammo  nocittassa  dhammassa  jhānapaccayena
paccayo:   tīṇi  maggapaccayena  paccayo:  tīṇi  sampayuttapaccayena
paccayo: pañca.
   [72]  Citto  dhammo  nocittassa  dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo:  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  saṅkhittaṃ  .  nocitto dhammo
nocittassa  dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo:  sahajātaṃ purejātaṃ
pacchājātaṃ  .  sahajātā:  nocittā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ
Vippayuttapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  nocittā  khandhā vatthussa
vippayuttapaccayena   paccayo   vatthu  khandhānaṃ  vippayuttapaccayena
paccayo  .  purejātaṃ:  cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇasahagatānaṃ  khandhānaṃ
kāyāyatanaṃ   kāyaviññāṇasahagatānaṃ   khandhānaṃ   vatthu  nocittānaṃ
khandhānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo  .  pacchājātā:  nocittā
khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo.
   {72.1}  Nocitto  dhammo cittassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ . sahajātaṃ: paṭisandhikkhaṇe vatthu cittassa
vippayuttapaccayena  paccayo  .  purejātaṃ: cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa
kāyāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa   vatthu  cittassa  vippayuttapaccayena
paccayo  .  nocitto  dhammo  cittassa ca  nocittassa ca dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  .  sahajātaṃ:
paṭisandhikkhaṇe  vatthu  cittassa  sampayuttakānañca  khandhānaṃ  vippayutta-
paccayena  paccayo  .  purejātaṃ:  cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa
sampayuttakānañca  khandhānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo  kāyāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa  ...  vatthu  cittassa  ca  sampayuttakānañca khandhānaṃ
vippayuttapaccayena  paccayo  .  citto  ca  nocitto  ca dhammā
nocittassa   dhammassa   vippayuttapaccayena   paccayo:   sahajātaṃ
pacchājātaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [73] Citto dhammo nocittassa dhammassa atthipaccayena paccayo:
sahajātaṃ  pacchājātaṃ .  saṅkhittaṃ  .  nocitto dhammo nocittassa
Dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ
āhāraṃ  indriyaṃ  . saṅkhittaṃ . nocitto dhammo cittassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ . sahajātā: nocittā
khandhā  cittassa  paṭisandhikkhaṇe  nocittā  .pe.  paṭisandhikkhaṇe
vatthu cittassa atthipaccayena paccayo . purejātaṃ: cakkhuṃ ... vatthuṃ
aniccato ... Purejātasadisaṃ saṅkhittaṃ.
   {73.1}  Nocitto dhammo cittassa ca nocittassa ca dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ . sahajāto: nocitto
eko  khandho  dvinnaṃ  khandhānaṃ  cittassa  ca  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  nocitto  eko
khandho  .pe.  paṭisandhikkhaṇe  vatthu  cittassa  sampayuttakānañca
khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo .  purejātaṃ: cakkhuṃ ... Vatthuṃ ...
Purejātasadisaṃ saṅkhittaṃ.
   {73.2} Citto  ca  nocitto  ca  dhammā nocittassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ
indriyaṃ  .  sahajāto: nocitto eko khandho ca cittañca dvinnaṃ
khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ   atthipaccayena  paccayo
dve khandhā ... . sahajātaṃ: cittañca vatthu ca nocittānaṃ khandhānaṃ
atthipaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇepi  dve  . sahajātaṃ: cittañca
sampayuttakā  ca  khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  atthipaccayena
paccayo  .  sahajātaṃ:  cittañca  mahābhūtā  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ   atthipaccayena  paccayo  .   pacchājātaṃ:  cittañca
Sampayuttakā  ca  khandhā  purejātassa  imassa kāyassa atthipaccayena
paccayo  .  pacchājātaṃ: cittañca sampayuttakā ca khandhā kabaḷiṃkāro
āhāro  ca  imassa kāyassa atthipaccayena paccayo . pacchājātaṃ:
cittañca  sampayuttakā  ca  khandhā  rūpajīvitindriyañca  kaṭattārūpānaṃ
atthipaccayena paccayo.
   [74] Hetuyā tīṇi ārammaṇe nava adhipatiyā nava anantare nava
samanantare  nava  sahajāte  pañca  aññamaññe  pañca nissaye pañca
upanissaye nava purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi āsevane nava kamme
tīṇi vipāke pañca āhāre pañca indriye pañca jhāne tīṇi magge
tīṇi  sampayutte  pañca vippayutte pañca atthiyā pañca natthiyā nava
vigate nava avigate pañca.
   [75] Citto dhammo cittassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:
upanissayapaccayena  paccayo:  .  citto  dhammo nocittassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissaya-
paccayena  paccayo:  pacchājātapaccayena paccayo: . citto dhammo
cittassa  ca  nocittassa  ca  dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:
upanissayapaccayena  paccayo:  . nocitto dhammo nocittassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissaya-
paccayena  paccayo:  purejātapaccayena  paccayo: pacchājātapaccayena
Paccayo:   kammapaccayena  paccayo:  āhārapaccayena  paccayo:
indriyapaccayena paccayo:.
   {75.1}  Nocitto  dhammo cittassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:   sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
purejātapaccayena  paccayo:  kammapaccayena  paccayo:  .  nocitto
dhammo  cittassa  ca  nocittassa  ca  dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
purejātapaccayena  paccayo:  kammapaccayena paccayo: .  citto ca
nocitto  ca  dhammā  cittassa  dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:
upanissayapaccayena paccayo:.
   {75.2} Citto  ca  nocitto  ca dhammā nocittassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissaya-
paccayena  paccayo:  pacchājātapaccayena paccayo:  .  citto  ca
nocitto  ca  dhammā cittassa ca nocittassa ca dhammassa ārammaṇa-
paccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [76] Nahetuyā nava naārammaṇe nava sabbattha nava noavigate nava.
   [77] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi .pe. ... Nasamanantare tīṇi
naaññamaññe  ekaṃ  naupanissaye  tīṇi  sabbattha tīṇi namagge  tīṇi
nasampayutte ekaṃ navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [78] Nahetupaccayā ārammaṇe nava ... Adhipatiyā nava.
        Anulomapaṭilomamātikā kātabbā.
           Cittadukaṃ niṭṭhitaṃ.
           ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 30-42. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=584              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=584              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=61&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=7              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=103              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]