ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

                 Kilesadukaṃ
                paṭiccavāro
   [479]  Kilesaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kileso  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  lobhaṃ  paṭicca  moho  diṭṭhi  thīnaṃ  uddhaccaṃ ahirikaṃ
anottappaṃ  lobhaṃ  paṭicca  moho  diṭṭhi uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappaṃ
lobhaṃ  paṭicca  moho  māno  thīnaṃ  uddhaccaṃ  ahirikaṃ anottappaṃ
lobhaṃ  paṭicca  moho  māno  uddhaccaṃ  ahirikaṃ  anottappaṃ  lobhaṃ
paṭicca  moho  thīnaṃ  uddhaccaṃ  ahirikaṃ  anottappaṃ  lobhaṃ  paṭicca
moho  uddhaccaṃ  ahirikaṃ  anottappaṃ  dosaṃ  paṭicca  moho  thīnaṃ
uddhaccaṃ  ahirikaṃ  anottappaṃ  dosaṃ  paṭicca  moho uddhaccaṃ ahirikaṃ
Anottappaṃ  vicikicchaṃ  paṭicca  moho  uddhaccaṃ  ahirikaṃ  anottappaṃ
uddhaccaṃ paṭicca moho ahirikaṃ anottappaṃ.
   {479.1} Kilesaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nokileso  dhammo uppajjati
hetupaccayā:  kilesaṃ  paṭicca  sampayuttakā  khandhā  cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ . kilesaṃ dhammaṃ  paṭicca kileso ca nokileso ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā: lobhaṃ paṭicca moho diṭṭhi thīnaṃ uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappaṃ
sampayuttakā  ca  khandhā  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ . cakkaṃ . Nokilesaṃ
dhammaṃ paṭicca nokileso dhammo uppajjati hetupaccayā: nokilesaṃ ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ dve khandhe ...
Paṭisandhikkhaṇe khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ ....
   {479.2}  Nokilesaṃ  dhammaṃ  paṭicca kileso dhammo uppajjati
hetupaccayā:  nokilese  khandhe paṭicca kilesā . nokilesaṃ dhammaṃ
paṭicca  kileso  ca  nokileso ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:
nokilesaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kilesā ca cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ dve khandhe ... . kilesañca nokilesañca dhammaṃ paṭicca kileso
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  lobhañca  sampayuttake  ca khandhe
paṭicca  moho  diṭṭhi  thīnaṃ uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappaṃ . cakkaṃ .
Kilesañca  nokilesañca  dhammaṃ  paṭicca  nokileso  dhammo uppajjati
hetupaccayā: nokilesaṃ ekaṃ khandhañca kilese ca paṭicca tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... kilese ca mahābhūte ca paṭicca
Cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . kilesañca nokilesañca dhammaṃ paṭicca kileso ca
nokileso  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  nokilesaṃ  ekaṃ
khandhañca  lobhañca  paṭicca  tayo  khandhā moho diṭṭhi thīnaṃ uddhaccaṃ
ahirikaṃ anottappaṃ cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe .... Cakkaṃ.
            Saṅkhittaṃ.
   [480]  Hetuyā nava ārammaṇe nava adhipatiyā nava anantare
nava samanantare nava sabbattha nava vipāke ekaṃ avigate nava.
   [481]  Kilesaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kileso  dhammo  uppajjati
nahetupaccayā:  vicikicchaṃ  paṭicca  moho  uddhaccaṃ paṭicca moho .
Nokilesaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nokileso dhammo uppajjati nahetupaccayā:
ahetukaṃ  nokilesaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ dve khandhe ... ahetukapaṭisandhi yāva asaññasattā . Nokilesaṃ
dhammaṃ paṭicca kileso dhammo uppajjati nahetupaccayā: vicikicchāsahagate
uddhaccasahagate  khandhe  paṭicca  vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato
moho  .  kilesañca  nokilesañca  dhammaṃ  paṭicca  kileso dhammo
uppajjati  nahetupaccayā:  vicikicchāsahagate  khandhe  ca  vicikicchañca
paṭicca   vicikicchāsahagato  moho  uddhaccasahagate  khandhe  ca
uddhaccañca paṭicca uddhaccasahagato moho.
   [482]  Kilesaṃ  dhammaṃ  paṭicca nokileso  dhammo  uppajjati
naārammaṇapaccayā:  kilese  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . nokilesaṃ
Dhammaṃ  paṭicca  nokileso  dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā:
nokilese  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe khandhe
paṭicca  vatthu  yāva  asaññasattā  .  kilesañca  nokilesañca
dhammaṃ  paṭicca  nokileso  dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā:
kilese  ca  sampayuttake  ca  khandhe  paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ
kilese ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . ... naadhipati
paccayā:  naanantarapaccayā:  nasamanantarapaccayā:  naaññamaññapaccayā:
naupanissayapaccayā:.
   [483]  Kilesaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kileso  dhammo  uppajjati
napurejātapaccayā:  arūpe  lobhaṃ paṭicca moho diṭṭhi thīnaṃ uddhaccaṃ
ahirikaṃ  anottappaṃ  lobhaṃ  paṭicca  moho  diṭṭhi  uddhaccaṃ  ahirikaṃ
anottappaṃ  lobhaṃ  paṭicca  moho  māno  thīnaṃ  uddhaccaṃ  ahirikaṃ
anottappaṃ  lobhaṃ  paṭicca  moho māno uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappaṃ
lobhaṃ  paṭicca  moho  thīnaṃ uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappaṃ lobhaṃ paṭicca
moho  uddhaccaṃ  ahirikaṃ  anottappaṃ vicikicchaṃ paṭicca moho uddhaccaṃ
ahirikaṃ  anottappaṃ  uddhaccaṃ  paṭicca  moho  ahirikaṃ anottappaṃ .
Arūpe  dosamūlakaṃ  natthi  . kilesaṃ dhammaṃ paṭicca nokileso dhammo
uppajjati  napurejātapaccayā:  arūpe  kilese  paṭicca  sampayuttakā
khandhā  kilese  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ . evaṃ navapi pañhā
kātabbā. ... Napacchājātapaccayā: naāsevanapaccayā:.
   [484]  Kilesaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nokileso  dhammo uppajjati
nakammapaccayā:  kilese  paṭicca  sampayuttakā  cetanā . nokilesaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nokileso dhammo uppajjati nakammapaccayā: nokilese
khandhe paṭicca sampayuttakā cetanā bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ...
Utusamuṭṭhānaṃ ... .pe. kilesañca nokilesañca dhammaṃ paṭicca nokileso
dhammo  uppajjati  nakammapaccayā: kilese ca sampayuttake ca khandhe
paṭicca sampayuttakā cetanā. Evaṃ sabbe paccayā kātabbā.
   [485]  Nahetuyā  cattāri  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā
nava  naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi
naupanissaye  tīṇi  napurejāte  nava  napacchājāte nava naāsevane
nava  nakamme  tīṇi navipāke nava naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte  tīṇi navippayutte
nava nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   Evaṃ itare dve gaṇanāpi sahajātavāropi kātabbā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 290-294. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=5848              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=5848              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=479&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=58              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=464              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]