ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [494] Kileso dhammo kilesassa dhammassa hetupaccayena paccayo:
kilesā  hetū  sampayuttakānaṃ  kilesānaṃ  hetupaccayena  paccayo .
Mūlaṃ pucchitabbaṃ kilesā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo  .  mūlaṃ  pucchitabbaṃ  kilesā hetū
sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ   kilesānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
hetupaccayena  paccayo  .  nokileso  dhammo nokilesassa dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  nokilesā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo paṭisandhi.
   [495]  Kileso  dhammo  kilesassa dhammassa ārammaṇapaccayena
Paccayo:  kilese  ārabbha  kilesā uppajjanti . mūlaṃ pucchitabbaṃ
kilese  ārabbha  nokilesā  uppajjanti . mūlaṃ pucchitabbaṃ kilese
ārabbha kilesā ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti . nokileso
dhammo  nokilesassa  dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: dānaṃ ...
Sīlaṃ ... uposathakammaṃ ... pubbe suciṇṇāni ... jhānā vuṭṭhahitvā
jhānaṃ  paccavekkhati  assādeti  abhinandati taṃ ārabbha rāgo ...
Diṭṭhi  vicikicchā  uddhaccaṃ ... domanassaṃ uppajjati ariyā maggā
vuṭṭhahitvā  .pe.  phalassa  āvajjanāya  ārammaṇapaccayena  paccayo
cakkhuṃ ... vatthuṃ ... nokilese khandhe aniccato .pe. domanassaṃ
uppajjati  dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā
.pe.    anāgataṃsañāṇassa    āvajjanāya   ārammaṇapaccayena
paccayo.
   {495.1}  Nokileso  dhammo  kilesassa  dhammassa ārammaṇa-
paccayena paccayo: dānaṃ .pe. jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ assādeti
abhinandati taṃ ārabbha rāgo ... Diṭṭhi ... Vicikicchā ... Uddhaccaṃ .pe.
Jhāne parihīne vippaṭisārissa domanassaṃ uppajjati cakkhuṃ ... Vatthuṃ ...
Nokilese khandhe  assādeti  abhinandati  taṃ ārabbha rāgo .pe.
Domanassaṃ ... .  nokileso  dhammo kilesassa ca nokilesassa ca
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo: dānaṃ .pe. jhānā vuṭṭhahitvā
.pe. cakkhuṃ ... vatthuṃ ... nokilese khandhe assādeti abhinandati
taṃ  ārabbha  kilesā  ca  sampayuttakā ca khandhā uppajjanti .
Kileso ca nokileso ca dhammā kilesassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo: tīṇi.
   [496] Kileso dhammo kilesassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo:
ārammaṇādhipati:  kilese  garuṃ  katvā  kilesā  uppajjanti . tīṇi
ārammaṇādhipatiyeva  .  nokileso  dhammo  nokilesassa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo:   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati  .
Ārammaṇādhipati: dānaṃ ... sīlaṃ ... uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā
paccavekkhati  assādeti  abhinandati  taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati
diṭṭhi uppajjati pubbe ... jhānā ... Ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ
garuṃ katvā .pe. phalassa adhipatipaccayena paccayo cakkhuṃ ... Vatthuṃ ...
Nokilese  khandhe  garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā
rāgo  uppajjati  diṭṭhi  ... . sahajātādhipati: nokilesā adhipati
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  adhipatipaccayena
paccayo.
   {496.1}  Nokileso dhammo kilesassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati:  dānaṃ
.pe. jhānaṃ ... cakkhuṃ ... vatthuṃ ... Nokilese khandhe garuṃ katvā
assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi ... .
Sahajātādhipati:   nokilesā   adhipati   sampayuttakānaṃ  kilesānaṃ
adhipatipaccayena paccayo . nokileso dhammo kilesassa ca nokilesassa ca
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati .
Ārammaṇādhipati: dānaṃ .pe. jhānaṃ ... Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Nokilese
khandhe  garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā kilesā ca
sampayuttakā  ca  khandhā  uppajjanti  .  sahajātādhipati: nokilesā
adhipati  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  kilesānañca  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  adhipatipaccayena paccayo . kileso ca nokileso ca dhammā
kilesassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: tīṇi ārammaṇādhipatiyeva.
   [497] Kileso dhammo kilesassa dhammassa anantarapaccayena paccayo:
purimā  purimā kilesā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kilesānaṃ anantarapaccayena
paccayo . mūlaṃ purimā purimā kilesā pacchimānaṃ pacchimānaṃ nokilesānaṃ
khandhānaṃ  anantarapaccayena paccayo kilesā vuṭṭhānassa anantarapaccayena
paccayo .  mūlaṃ  purimā  purimā kilesā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kilesānaṃ
sampayuttakānañca khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.
   {497.1} Nokileso dhammo nokilesassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  purimā  purimā  nokilesā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
nokilesānaṃ   anantarapaccayena  paccayo  .pe.  phalasamāpattiyā
anantarapaccayena  paccayo  .  mūlaṃ purimā purimā nokilesā khandhā
pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  kilesānaṃ  anantarapaccayena  paccayo āvajjanā
kilesānaṃ  anantarapaccayena paccayo . mūlaṃ purimā purimā nokilesā
khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  kilesānaṃ  sampayuttakānañca  khandhānaṃ
anantarapaccayena  paccayo  āvajjanā  kilesānaṃ  sampayuttakānañca
Khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.
   {497.2} Kileso ca nokileso ca dhammā kilesassa dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  purimā  purimā  kilesā ca sampayuttakā
ca  khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kilesānaṃ anantarapaccayena paccayo .
Mūlaṃ purimā purimā kilesā  ca  sampayuttakā  ca  khandhā pacchimānaṃ
pacchimānaṃ  nokilesānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  kilesā  ca
sampayuttakā  ca  khandhā  vuṭṭhānassa  anantarapaccayena  paccayo .
Mūlaṃ  purimā  purimā  kilesā  ca sampayuttakā ca khandhā pacchimānaṃ
pacchimānaṃ  kilesānaṃ  sampayuttakānañca  khandhānaṃ  anantarapaccayena
paccayo . ... samanantarapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo:
aññamaññapaccayena paccayo: nissayapaccayena paccayo:.
   [498] Kileso  dhammo  kilesassa  dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:  ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.
Pakatūpanissayo:  kilesā  kilesānaṃ  ... tīṇi . nokileso dhammo
nokilesassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:  ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo   pakatūpanissayo   .pe.  pakatūpanissayo:  saddhaṃ
upanissāya  dānaṃ  deti mānaṃ  jappeti  diṭṭhiṃ gaṇhāti sīlaṃ .pe.
Paññaṃ ... rāgaṃ dosaṃ mohaṃ mānaṃ diṭṭhiṃ patthanaṃ kāyikaṃ sukhaṃ ... Senāsanaṃ
upanissāya  dānaṃ deti .pe. saṅghaṃ bhindati saddhā .pe. senāsanaṃ
saddhāya .pe. phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo .
   {498.1} Nokileso dhammo kilesassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:  ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.
Pakatūpanissayo:  saddhaṃ  upanissāya  mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti sīlaṃ
.pe.  senāsanaṃ  upanissāya  pāṇaṃ  hanati  .pe.  saṅghaṃ  bhindati
saddhā  .pe.  senāsanaṃ  kilesānaṃ  upanissayapaccayena  paccayo .
Nokileso  dhammo  kilesassa ca nokilesassa ca dhammassa upanissaya-
paccayena    paccayo:   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo:  saddhaṃ  upanissāya  mānaṃ
jappeti  diṭṭhiṃ  gaṇhāti  sīlaṃ  .pe.  senāsanaṃ  upanissāya pāṇaṃ
hanati  .pe.  saṅghaṃ  bhindati  saddhā  .pe.  senāsanaṃ  kilesānaṃ
sampayuttakānañca  khandhānaṃ  upanissayapaccayena  paccayo  .  kileso
ca  nokileso  ca  dhammā  kilesassa  dhammassa upanissayapaccayena
paccayo: tīṇi.
   [499] Nokileso dhammo nokilesassa dhammassa purejātapaccayena
paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:
cakkhuṃ ... vatthuṃ  aniccato  .pe.  domanassaṃ  uppajjati  dibbena
cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā saddaṃ suṇāti rūpāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa  phoṭṭhabbāyatanaṃ  ...  .  vatthupurejātaṃ:  vatthu
nokilesānaṃ  khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo . nokileso dhammo
kilesassa  dhammassa  purejātapaccayena  paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ
vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ  ... vatthuṃ  assādeti
Abhinandati  taṃ  ārabbha  rāgo  .pe.  domanassaṃ  uppajjati .
Vatthupurejātaṃ: vatthu kilesānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   {499.1} Nokileso dhammo kilesassa ca nokilesassa ca dhammassa
purejātapaccayena  paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ .
Ārammaṇapurejātaṃ  cakkhuṃ ... vatthuṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha
kilesā ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti . vatthupurejātaṃ: vatthu
kilesānaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   [500] Kileso dhammo nokilesassa dhammassa pacchājātapaccayena
paccayo:  .  saṅkhittaṃ .  nokileso  dhammo nokilesassa dhammassa
pacchājātapaccayena paccayo: . saṅkhittaṃ . kileso ca nokileso ca
dhammā  nokilesassa  dhammassa  pacchājātapaccayena  paccayo: .
Saṅkhittaṃ. ... Āsevanapaccayena paccayo: nava.
   [501] Nokileso  dhammo  nokilesassa  dhammassa kammapaccayena
paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā  . sahajātā: nokilesā cetanā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  kammapaccayena
paccayo .  nānākhaṇikā:  nokilesā  cetanā  vipākānaṃ  khandhānaṃ
kaṭattā  ca  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  .  nokileso dhammo
kilesassa  dhammassa  kammapaccayena  paccayo: nokilesā  cetanā
kilesānaṃ  kammapaccayena  paccayo . nokileso dhammo kilesassa ca
nokilesassa  ca  dhammassa kammapaccayena paccayo: nokilesā cetanā
Sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ   kilesānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
kammapaccayena paccayo.
   [502]  Nokileso dhammo nokilesassa dhammassa vipākapaccayena
paccayo: ekaṃ . ... āhārapaccayena paccayo: tīṇi indriyapaccayena
paccayo:  tīṇi  jhānapaccayena  paccayo: tīṇi maggapaccayena paccayo:
nava sampayuttapaccayena paccayo: nava.
   [503]  Kileso dhammo nokilesassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo:  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  saṅkhittaṃ  . nokileso dhammo
nokilesassa  dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ
pacchājātaṃ  .  saṅkhittaṃ  .  nokileso  dhammo kilesassa dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo:  purejātaṃ:  vatthu  kilesānaṃ vippayutta-
paccayena paccayo . nokileso dhammo kilesassa ca nokilesassa ca
dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo:  purejātaṃ: vatthu kilesānaṃ
sampayuttakānañca  khandhānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo  .  kileso
ca  nokileso  ca  dhammā  nokilesassa  dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo: sahajātaṃ pacchājātaṃ. Saṅkhittaṃ vitthāretabbaṃ.
   [504] Kileso dhammo kilesassa dhammassa atthipaccayena paccayo:
ekaṃ  paṭiccasadisaṃ  .  kileso  dhammo  nokilesassa  dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ pacchājātaṃ . saṅkhittaṃ . kileso
dhammo  kilesassa ca nokilesassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo:
Paṭiccasadisaṃ  .  nokileso dhammo nokilesassa dhammassa atthipaccayena
paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ . Saṅkhittaṃ.
Nokileso  dhammo kilesassa dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ
purejātaṃ. Saṅkhittaṃ. Sahajātaṃ: sahajātasadisaṃ purejātaṃ: purejātasadisaṃ.
   {504.1} Nokileso dhammo kilesassa ca nokilesassa ca dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ purejātaṃ . sahajātaṃ: sahajātasadisaṃ
purejātaṃ: purejātasadisaṃ . kileso ca nokileso ca dhammā kilesassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ purejātaṃ  . sahajāto:
lobho ca sampayuttakā ca khandhā mohassa diṭṭhiyā thīnassa uddhaccassa
ahirikassa  anottappassa  atthipaccayena  paccayo  .  sahajāto:
lobho  ca vatthu ca mohassa  diṭṭhiyā  thīnassa uddhaccassa ahirikassa
anottappassa atthipaccayena paccayo. Cakkaṃ.
   {504.2} Kileso ca nokileso ca dhammā nokilesassa dhammassa
atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ.
Sahajāto: nokileso eko khandho ca kileso ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  .  sahajātā:
kilesā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
Sahajātā: kilesā ca vatthu ca nokilesānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.
Pacchājātā:  kilesā ca sampayuttakā ca khandhā purejātassa imassa
kāyassa  atthipaccayena  paccayo  .  pacchājātā:  kilesā  ca
Sampayuttakā ca khandhā kabaḷiṃkāro āhāro ca imassa kāyassa atthi-
paccayena paccayo . pacchājātā: kilesā ca sampayuttakā ca khandhā
rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   {504.3} Kileso ca nokileso ca dhammā kilesassa ca nokilesassa
ca  dhammassa  atthipaccayena  paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ. Sahajāto:
nokileso  eko  khandho  ca  lobho ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ citta-
samuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  mohassa  ca  diṭṭhiyā thīnassa uddhaccassa
ahirikassa  anottappassa  atthipaccayena paccayo . sahajāto: lobho
ca vatthu ca mohassa diṭṭhiyā thīnassa uddhaccassa ahirikassa anottappassa
sampayuttakānañca khandhānaṃ atthipaccayena paccayo . ... natthipaccayena
paccayo: vigatapaccayena paccayo: avigatapaccayena paccayo:.
   [505] Hetuyā cattāri ārammaṇe nava adhipatiyā nava anantare
nava samanantare nava sahajāte nava  aññamaññe  nava  nissaye  nava
upanissaye nava purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi āsevane nava kamme
tīṇi vipāke ekaṃ āhāre tīṇi indriye tīṇi jhāne tīṇi magge nava
sampayutte  nava vippayutte pañca  atthiyā nava natthiyā nava vigate
nava avigate nava.
   [506]  Kileso  dhammo  kilesassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena paccayo: .
Kileso  dhammo  nokilesassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:  pacchājāta-
paccayena paccayo: . kileso dhammo kilesassa ca nokilesassa ca
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena paccayo:.
   {506.1}  Nokileso  dhammo nokilesassa dhammassa ārammaṇa-
paccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena
paccayo:  purejātapaccayena  paccayo:  pacchājātapaccayena paccayo:
kammapaccayena  paccayo:  āhārapaccayena  paccayo:  indriyapaccayena
paccayo:  . nokileso dhammo kilesassa  dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
purejātapaccayena paccayo: . nokileso dhammo kilesassa ca nokilesassa
ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena paccayo:
upanissayapaccayena paccayo: purejātapaccayena paccayo:.
   {506.2} Kileso  ca  nokileso  ca dhammā kilesassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissaya-
paccayena paccayo: . kileso ca nokileso ca dhammā nokilesassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena  paccayo:  pacchājātapaccayena  paccayo:  āhāra-
paccayena paccayo: indriyapaccayena paccayo: . Kileso ca nokileso
ca  dhammā  kilesassa  ca nokilesassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena
Paccayo:    sahajātapaccayena    paccayo:   upanissayapaccayena
paccayo:.
   [507]  Nahetuyā  nava  naārammaṇe  nava  naadhipatiyā  nava
sabbattha nava noavigate nava.
   [508] Hetupaccayā naārammaṇe cattāri ... Naadhipatiyā cattāri
naanantare  cattāri  nasamanantare  cattāri  naaññamaññe  dve
naupanissaye   cattāri  sabbattha  cattāri  nasampayutte  dve
navippayutte cattāri nonatthiyā cattāri novigate cattāri.
   [509]  Nahetupaccayā ārammaṇe nava ... adhipatiyā nava .
Anulomamātikā kātabbā. ... Avigate nava.
           Kilesadukaṃ niṭṭhitaṃ.
           -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 297-308. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=5988              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=5988              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=494&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=61              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=487              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]