ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [523]  Saṅkiliṭṭho  dhammo saṅkiliṭṭhassa dhammassa hetupaccayena
paccayo:  saṅkiliṭṭhā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  hetupaccayena
paccayo  .  saṅkiliṭṭho  dhammo asaṅkiliṭṭhassa dhammassa hetupaccayena
Paccayo:  saṅkiliṭṭhā  hetū  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  hetupaccayena
paccayo . saṅkiliṭṭho  dhammo  saṅkiliṭṭhassa  ca  asaṅkiliṭṭhassa  ca
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  saṅkiliṭṭhā  hetū  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo .
Asaṅkiliṭṭho  dhammo  asaṅkiliṭṭhassa  dhammassa  hetupaccayena paccayo:
asaṅkiliṭṭhā   hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ hetupaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .pe.
   [524]  Saṅkiliṭṭho  dhammo  saṅkiliṭṭhassa  dhammassa ārammaṇa-
paccayena  paccayo:  rāgaṃ  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha
rāgo ... diṭṭhi vicikicchā uddhaccaṃ ... domanassaṃ uppajjati diṭṭhiṃ
assādeti  .  kusalattikasadisaṃ  .  vicikicchaṃ  ārabbha ... uddhaccaṃ
ārabbha ... domanassaṃ uppajjati diṭṭhi ... vicikicchā ... Uddhaccaṃ
...  .  saṅkiliṭṭho  dhammo  asaṅkiliṭṭhassa  dhammassa  ārammaṇa-
paccayena  paccayo: ariyā pahīne kilese paccavekkhanti vikkhambhite
kilese ... pubbe samudāciṇṇe ... Saṅkiliṭṭhe khandhe aniccato ...
Vipassanti   .pe.   cetopariyañāṇena   saṅkiliṭṭhacittasamaṅgissa
cittaṃ  jānanti  saṅkiliṭṭhā  khandhā  cetopariyañāṇassa  pubbe-
nivāsānussatiñāṇassa     yathākammupagañāṇassa     anāgataṃsa-
ñāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   {524.1} Asaṅkiliṭṭho dhammo asaṅkiliṭṭhassa dhammassa ārammaṇa-
paccayena paccayo: dānaṃ ... Sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ... Pubbe .pe.
Jhānā  vuṭṭhahitvā  jhānaṃ  paccavekkhati  ariyā  maggā  vuṭṭhahitvā
maggaṃ  paccavekkhanti  .pe.  āvajjanāya  ārammaṇapaccayena paccayo
cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Asaṅkiliṭṭhe khandhe aniccato ... vipassati .pe.
Dibbena  cakkhunā  .pe.  anāgataṃsañāṇassa  āvajjanāya  ārammaṇa-
paccayena  paccayo  .  asaṅkiliṭṭho  dhammo  saṅkiliṭṭhassa dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: dānaṃ ... sīlaṃ .pe. jhānā vuṭṭhahitvā
... cakkhuṃ ... vatthuṃ ... asaṅkiliṭṭhe khandhe assādeti abhinandati taṃ
ārabbha rāgo .pe. Domanassaṃ uppajjati.
   [525]  Saṅkiliṭṭho dhammo saṅkiliṭṭhassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati: rāgaṃ
garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi
uppajjati diṭṭhiṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo
uppajjati diṭṭhi ... . sahajātādhipati: saṅkiliṭṭhā adhipati sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  adhipatipaccayena  paccayo . saṅkiliṭṭho dhammo asaṅkiliṭṭhassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  sahajātādhipati: saṅkiliṭṭhā adhipati
cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   {525.1}  Saṅkiliṭṭho  dhammo  saṅkiliṭṭhassa  ca asaṅkiliṭṭhassa
ca  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  sahajātādhipati:  saṅkiliṭṭhā
adhipati   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ
adhipatipaccayena  paccayo  .  asaṅkiliṭṭho  dhammo  asaṅkiliṭṭhassa
Dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati .
Ārammaṇādhipati:  dānaṃ  ... sīlaṃ  ...  uposathakammaṃ ... pubbe
.pe.  jhānā  vuṭṭhitvā  jhānaṃ garuṃ  katvā  paccavekkhati ariyā
maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ  garuṃ katvā paccavekkhanti .pe. nibbānaṃ
phalassa  adhipatipaccayena  paccayo  .  sahajātādhipati:  asaṅkiliṭṭhā
adhipati   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ
adhipatipaccayena paccayo.
   {525.2}  Asaṅkiliṭṭho  dhammo  saṅkiliṭṭhassa dhammassa adhipati-
paccayena paccayo: ārammaṇādhipati: dānaṃ ... sīlaṃ ... Uposathakammaṃ
... Pubbe .pe. Jhānā vuṭṭhahitvā ... Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Asaṅkiliṭṭhe
khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati
diṭṭhi uppajjati.
   [526]  Saṅkiliṭṭho  dhammo  saṅkiliṭṭhassa  dhammassa  anantara-
paccayena  paccayo:  purimā purimā  saṅkiliṭṭhā  khandhā  pacchimānaṃ
pacchimānaṃ  saṅkiliṭṭhānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo .
Saṅkiliṭṭho   dhammo  asaṅkiliṭṭhassa   dhammassa   anantarapaccayena
paccayo:  saṅkiliṭṭhā  khandhā vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo .
Asaṅkiliṭṭho  dhammo  asaṅkiliṭṭhassa dhammassa anantarapaccayena paccayo:
purimā  purimā  asaṅkiliṭṭhā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ asaṅkiliṭṭhānaṃ
khandhānaṃ .pe. Phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo.
   {526.1} Asaṅkiliṭṭho dhammo saṅkiliṭṭhassa dhammassa anantarapaccayena paccayo:
Āvajjanā  saṅkiliṭṭhānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena paccayo . ...
Samanantarapaccayena  paccayo:  cattāri sahajātapaccayena paccayo: pañca
aññamaññapaccayena paccayo: dve nissayapaccayena paccayo: satta.
   [527] Saṅkiliṭṭho dhammo saṅkiliṭṭhassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:  ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo .pe.
Pakatūpanissayo: rāgaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati .pe. saṅghaṃ bhindati dosaṃ
... patthanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati .pe. saṅghaṃ bhindati rāgo .pe.
Patthanā  rāgassa  .pe.  patthanāya  upanissayapaccayena paccayo .
Saṅkiliṭṭho  dhammo  asaṅkiliṭṭhassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo:
anantarūpanissayo   pakatūpanissayo   .pe.  pakatūpanissayo:  rāgaṃ
upanissāya dānaṃ deti .pe. samāpattiṃ uppādeti dosaṃ ... Patthanaṃ
upanissāya dānaṃ deti .pe. samāpattiṃ uppādeti rāgo ... Patthanā
saddhāya  paññāya  kāyikassa  sukhassa  kāyikassa  dukkhassa  maggassa
phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   {527.1} Asaṅkiliṭṭho dhammo asaṅkiliṭṭhassa dhammassa upanissaya-
paccayena    paccayo:   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo:  saddhaṃ  upanissāya  dānaṃ
deti .pe. samāpattiṃ uppādeti sīlaṃ ... paññaṃ kāyikaṃ sukhaṃ kāyikaṃ
dukkhaṃ  utuṃ  bhojanaṃ  ...  senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti .pe.
Samāpattiṃ  uppādeti  saddhā  .pe.  senāsanaṃ  saddhāya  .pe.
Phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   {527.2}  Asaṅkiliṭṭho dhammo saṅkiliṭṭhassa dhammassa upanissaya-
paccayena  paccayo:  ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo
.pe. pakatūpanissayo: saddhaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati .pe. Saṅghaṃ bhindati
sīlaṃ ... Paññaṃ kāyikaṃ sukhaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ utuṃ bhojanaṃ ... Senāsanaṃ upanissāya
pāṇaṃ hanati .pe. saṅghaṃ bhindati saddhā .pe. Senāsanaṃ rāgassa .pe.
Patthanāya upanissayapaccayena paccayo.
   [528]  Asaṅkiliṭṭho  dhammo asaṅkiliṭṭhassa dhammassa purejāta-
paccayena  paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ . saṅkhittaṃ .
Asaṅkiliṭṭho  dhammo  saṅkiliṭṭhassa dhammassa purejātapaccayena paccayo:
ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [529]  Saṅkiliṭṭho  dhammo asaṅkiliṭṭhassa dhammassa pacchājāta-
paccayena  paccayo:  .  asaṅkiliṭṭho dhammo asaṅkiliṭṭhassa dhammassa
pacchājātapaccayena paccayo:. ... Āsevanapaccayena paccayo: dve.
   [530]  Saṅkiliṭṭho  dhammo saṅkiliṭṭhassa dhammassa kammapaccayena
paccayo:  saṅkiliṭṭhā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ kammapaccayena
paccayo  .  saṅkiliṭṭho  dhammo asaṅkiliṭṭhassa dhammassa kammapaccayena
paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā  . sahajātā: saṅkiliṭṭhā cetanā
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:
Saṅkiliṭṭhā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena
paccayo .  mūlaṃ  saṅkiliṭṭhā  cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ citta-
samuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   {530.1} Asaṅkiliṭṭho dhammo asaṅkiliṭṭhassa dhammassa kammapaccayena
paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā . sahajātā: asaṅkiliṭṭhā cetanā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  kammapaccayena
paccayo . nānākhaṇikā:  asaṅkiliṭṭhā  cetanā  vipākānaṃ  khandhānaṃ
kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [531] Asaṅkiliṭṭho dhammo asaṅkiliṭṭhassa dhammassa vipākapaccayena
paccayo: ekaṃ.
   [532] Saṅkiliṭṭho dhammo saṅkiliṭṭhassa dhammassa āhārapaccayena
paccayo: .  ... indriyapaccayena paccayo: jhānapaccayena paccayo:
maggapaccayena paccayo: sampayuttapaccayena paccayo:.
   [533] Saṅkiliṭṭho dhammo asaṅkiliṭṭhassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo:  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  saṅkhittaṃ . asaṅkiliṭṭho dhammo
asaṅkiliṭṭhassa   dhammassa   vippayuttapaccayena  paccayo:  sahajātaṃ
purejātaṃ  pacchājātaṃ . saṅkhittaṃ . asaṅkiliṭṭho dhammo saṅkiliṭṭhassa
dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo:  purejātaṃ:  vatthu saṅkiliṭṭhānaṃ
khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo.
   [534]  Saṅkiliṭṭho  dhammo saṅkiliṭṭhassa dhammassa atthipaccayena
Paccayo:  ekaṃ  paṭiccasadisaṃ  .  saṅkiliṭṭho  dhammo  asaṅkiliṭṭhassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo: sahajātaṃ pacchājātaṃ . saṅkhittaṃ .
Saṅkiliṭṭho  dhammo  saṅkiliṭṭhassa  ca  asaṅkiliṭṭhassa  ca  dhammassa
atthipaccayena paccayo: paṭiccasadisaṃ . asaṅkiliṭṭho dhammo asaṅkiliṭṭhassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ
āhāraṃ  indriyaṃ  .  saṅkhittaṃ  . asaṅkiliṭṭho dhammo saṅkiliṭṭhassa
dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ. Saṅkhittaṃ.
   {534.1}  Saṅkiliṭṭho  ca asaṅkiliṭṭho ca dhammā saṅkiliṭṭhassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ . sahajāto:
saṅkiliṭṭho eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena
paccayo  dve khandhā ... . Saṅkhittaṃ . saṅkiliṭṭho ca asaṅkiliṭṭho ca
dhammā  asaṅkiliṭṭhassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ
pacchājātaṃ  āhāraṃ  indriyaṃ  .  sahajātā:  saṅkiliṭṭhā khandhā ca
mahābhūtā  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo .
Pacchājātā: saṅkiliṭṭhā  khandhā  ca kabaḷiṃkāro āhāro ca imassa
kāyassa atthipaccayena paccayo . pacchājātā: saṅkiliṭṭhā khandhā ca
rūpajīvitindriyañca  kaṭattārūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  .  ...
Natthipaccayena  paccayo:  vigatapaccayena  paccayo:  avigatapaccayena
paccayo:.
   [535]  Hetuyā  cattāri ārammaṇe cattāri adhipatiyā pañca
Anantare  cattāri  samanantare  cattāri  sahajāte pañca aññamaññe
dve nissaye satta upanissaye cattāri purejāte dve pacchājāte
dve āsevane dve kamme cattāri vipāke ekaṃ āhāre cattāri
indriye  cattāri  jhāne cattāri magge cattāri sampayutte dve
vippayutte  tīṇi  atthiyā  satta  natthiyā  cattāri vigate cattāri
avigate satta.
   [536]  Saṅkiliṭṭho  dhammo  saṅkiliṭṭhassa  dhammassa ārammaṇa-
paccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena
paccayo  .  saṅkiliṭṭho  dhammo  asaṅkiliṭṭhassa  dhammassa ārammaṇa-
paccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena
paccayo:  pacchājātapaccayena  paccayo:  kammapaccayena paccayo: .
Saṅkiliṭṭho  dhammo  saṅkiliṭṭhassa  ca  asaṅkiliṭṭhassa  ca  dhammassa
sahajātapaccayena paccayo:.
   {536.1} Asaṅkiliṭṭho dhammo asaṅkiliṭṭhassa dhammassa ārammaṇa-
paccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena
paccayo:  purejātapaccayena  paccayo:  pacchājātapaccayena  paccayo:
kammapaccayena  paccayo:  āhārapaccayena  paccayo:  indriyapaccayena
paccayo: . asaṅkiliṭṭho dhammo saṅkiliṭṭhassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo: upanissayapaccayena paccayo: purejātapaccayena paccayo:. Saṅkiliṭṭho
ca asaṅkiliṭṭho ca dhammā saṅkiliṭṭhassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo
Purejātapaccayena  paccayo: .  saṅkiliṭṭho ca asaṅkiliṭṭho ca dhammā
asaṅkiliṭṭhassa  dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo: pacchājātapaccayena
paccayo: āhārapaccayena paccayo: indriyapaccayena paccayo:.
   [537]  Nahetuyā  satta  naārammaṇe satta naadhipatiyā satta
naanantare  satta  nasamanantare  satta  nasahajāte pañca naaññamaññe
pañca nanissaye pañca naupanissaye satta napurejāte cha napacchājāte
satta  .pe.  namagge satta nasampayutte pañca navippayutte cattāri
noatthiyā  cattāri  nonatthiyā  satta  novigate  satta noavigate
cattāri.
   [538] Hetupaccayā naārammaṇe cattāri ... Naadhipatiyā cattāri
naanantare  cattāri  nasamanantare  cattāri  naaññamaññe  dve
naupanissaye cattāri nasampayutte dve navippayutte dve  nonatthiyā
cattāri novigate cattāri.
   [539] Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri ... Adhipatiyā pañca.
Anulomamātikā. ... Avigate satta.
          Saṅkiliṭṭhadukaṃ niṭṭhitaṃ.
             ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 313-322. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=6313              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=6313              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=523&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=66              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=526              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]