ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

           Kilesasaṅkiliṭṭhadukaṃ
            paṭiccavāro
   [546]  Kilesañcevasaṅkiliṭṭhañca  dhammaṃ  paṭicca  kilesoceva-
saṅkiliṭṭhoca  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  lobhaṃ paṭicca moho
diṭṭhi thīnaṃ uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappaṃ  .  cakkaṃ .  kilesañceva-
saṅkiliṭṭhañca   dhammaṃ  paṭicca  saṅkiliṭṭhocevanocakileso  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  kilese  paṭicca  sampayuttakā  khandhā .
Kilesañcevasaṅkiliṭṭhañca   dhammaṃ   paṭicca   kilesocevasaṅkiliṭṭhoca
saṅkiliṭṭhocevanocakileso  ca  dhammā  uppajjanti hetupaccayā: lobhaṃ
paṭicca  moho diṭṭhi thīnaṃ uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappaṃ sampayuttakā ca
Khandhā  .  saṅkiliṭṭhañcevanocakilesaṃ  dhammaṃ  paṭicca  saṅkiliṭṭhoceva-
nocakileso  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  saṅkiliṭṭhañceva-
nocakilesaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe ....
   {546.1}  Saṅkiliṭṭhañcevanocakilesaṃ  dhammaṃ paṭicca kilesoceva-
saṅkiliṭṭhoca  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  saṅkiliṭṭhecevanoca-
kilese  khandhe  paṭicca  kilesā . saṅkiliṭṭhañcevanocakilesaṃ dhammaṃ
paṭicca  kilesocevasaṅkiliṭṭhoca  saṅkiliṭṭhocevanocakileso  ca  dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  saṅkiliṭṭhañcevanocakilesaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca
tayo khandhā kilesā ca  .  kilesañcevasaṅkiliṭṭhañca saṅkiliṭṭhañceva-
nocakilesañca dhammaṃ paṭicca kilesocevasaṅkiliṭṭho ca dhammo uppajjati
hetupaccayā: lobhañca sampayuttake ca khandhe paṭicca moho diṭṭhi thīnaṃ
uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappaṃ. Cakkaṃ.
   {546.2}  Kilesañcevasaṅkiliṭṭhañca  saṅkiliṭṭhañcevanocakilesañca
dhammaṃ  paṭicca saṅkiliṭṭhocevanocakileso dhammo uppajjati hetupaccayā:
saṅkiliṭṭhañcevanocakilesaṃ ekaṃ khandhañca kilese  ca paṭicca tayo khandhā
dve khandhe ... . kilesañcevasaṅkiliṭṭhañca saṅkiliṭṭhañcevanocakilesañca
dhammaṃ paṭicca kilesocevasaṅkiliṭṭhoca saṅkiliṭṭhocevanocakileso ca dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  saṅkiliṭṭhañcevanocakilesaṃ  ekaṃ  khandhañca
lobhañca paṭicca tayo khandhā moho diṭṭhi thīnaṃ uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappaṃ
dve khandhe .... Cakkaṃ.
   [547] Hetuyā nava ārammaṇe nava sabbattha nava kamme nava
āhāre nava avigate nava.
   [548]  Kilesañcevasaṅkiliṭṭhañca  dhammaṃ  paṭicca  kilesoceva-
saṅkiliṭṭhoca  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  vicikicchaṃ  paṭicca
vicikicchāsahagato  moho  uddhaccaṃ  paṭicca  uddhaccasahagato moho .
Saṅkiliṭṭhañcevanocakilesaṃ   dhammaṃ   paṭicca   kilesocevasaṅkiliṭṭhoca
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate
khandhe   paṭicca  vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato  moho  .
Kilesañcevasaṅkiliṭṭhañca     saṅkiliṭṭhañcevanocakilesañca    dhammaṃ
paṭicca  kilesocevasaṅkiliṭṭhoca  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:
vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  ca  vicikicchañca  uddhaccañca
paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [549]  Nahetuyā  tīṇi  naadhipatiyā  nava  napurejāte  tīṇi
napacchājāte  nava  naāsevane  nava  nakamme  tīṇi navipāke nava
navippayutte nava.
       Evaṃ itare dve gaṇanāpi sahajātavāropi
       paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
        sampayuttavāropi paṭiccavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 326-328. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=6561              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=6561              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=546&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=70              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=546              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]