ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [550] Kilesocevasaṅkiliṭṭhoca dhammo kilesassacevasaṅkiliṭṭhadhammassa
Hetupaccayena  paccayo:  kilesācevasaṅkiliṭṭhāca  hetū  sampayuttakānaṃ
kilesānaṃ   hetupaccayena   paccayo  .  kilesocevasaṅkiliṭṭhoca
dhammo  saṅkiliṭṭhassacevanocakilesassa  dhammassa  hetupaccayena paccayo:
kilesācevasaṅkiliṭṭhāca  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  hetupaccayena
paccayo  .  kilesocevasaṅkiliṭṭhoca  dhammo kilesassacevasaṅkiliṭṭhassaca
saṅkiliṭṭhassacevanocakilesassa  ca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:
kilesācevasaṅkiliṭṭhāca  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  kilesānañca
hetupaccayena paccayo.
   [551]  Kilesocevasaṅkiliṭṭhoca dhammo kilesassacevasaṅkiliṭṭhassaca
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  kilese  ārabbha  kilesā
uppajjanti . mūlaṃ kātabbaṃ kilese ārabbha saṅkiliṭṭhācevanocakilesā
khandhā uppajjanti . mūlaṃ kātabbaṃ kilese ārabbha kilesā ca sampayuttakā
ca khandhā uppajjanti . saṅkiliṭṭhocevanocakileso dhammo saṅkiliṭṭhassa-
cevanocakilesassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: saṅkiliṭṭheceva-
nocakilese  khandhe  ārabbha  saṅkiliṭṭhācevanocakilesā  khandhā
uppajjanti  . mūlaṃ kātabbaṃ saṅkiliṭṭhecevanocakilese khandhe ārabbha
kilesā  uppajjanti . mūlaṃ kātabbaṃ saṅkiliṭṭhecevanocakilese khandhe
ārabbha kilesā ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti . Itarepi tīṇi
kātabbā.
   [552]  Kilesocevasaṅkiliṭṭhoca dhammo kilesassacevasaṅkiliṭṭhassaca
Dhammassa  adhipatipaccayena paccayo: ārammaṇādhipati tīṇi . saṅkiliṭṭho-
cevanocakileso   dhammo   saṅkiliṭṭhassacevanocakilesassa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo:   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati  .
Ārammaṇādhipati:  saṅkiliṭṭhecevanocakilese  khandhe garuṃ katvā .pe.
Tīṇi dvepi adhipatī tīṇipi kātabbā. Itare dvepi tīṇi kātabbā.
   [553]  Kilesocevasaṅkiliṭṭhoca dhammo kilesassacevasaṅkiliṭṭhassaca
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  navapi  kātabbā  āvajjanāpi
vuṭṭhānampi natthi . ... samanantarapaccayena paccayo: sahajātapaccayena
paccayo:  aññamaññapaccayena  paccayo:  nissayapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena paccayo: nava pañhā vibhaṅgo natthi. ... Āsevana-
paccayena paccayo: nava.
   [554]  Saṅkiliṭṭhocevanocakileso  dhammo saṅkiliṭṭhassacevanoca-
kilesassa  dhammassa  kammapaccayena paccayo: saṅkiliṭṭhācevanocakilesā
cetanā  sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo . saṅkiliṭṭho-
cevanocakileso   dhammo   kilesassacevasaṅkiliṭṭhassaca   dhammassa
kammapaccayena paccayo: saṅkiliṭṭhācevanocakilesā cetanā sampayuttakānaṃ
kilesānaṃ  kammapaccayena  paccayo . saṅkiliṭṭhocevanocakileso dhammo
kilesassacevasaṅkiliṭṭhassaca  saṅkiliṭṭhassacevanocakilesassa  ca  dhammassa
kammapaccayena paccayo: saṅkiliṭṭhācevanocakilesā cetanā sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  kilesānañca kammapaccayena paccayo . ... āhārapaccayena
Paccayo:  tīṇi indriyapaccayena paccayo: tīṇi jhānapaccayena paccayo:
tīṇi  maggapaccayena  paccayo:  nava  sampayuttapaccayena paccayo: nava
atthipaccayena  paccayo:  nava  natthipaccayena  paccayo: vigatapaccayena
paccayo: avigatapaccayena paccayo:.
   [555]  Hetuyā tīṇi ārammaṇe nava adhipatiyā nava anantare
nava  samanantare  nava  sahajāte  nava aññamaññe nava nissaye nava
upanissaye  nava āsevane nava kamme tīṇi āhāre tīṇi indriye
tīṇi  jhāne tīṇi magge nava sampayutte nava  atthiyā nava natthiyā
nava vigate nava avigate nava.
   [556]  Kilesocevasaṅkiliṭṭhoca dhammo kilesassacevasaṅkiliṭṭhassaca
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena paccayo:. Navapi tīṇiyeva padā kātabbā.
   [557]  Nahetuyā  nava  naārammaṇe  nava  sabbattha  nava
noavigate nava.
   [558]  Hetupaccayā  naārammaṇe  tīṇi ... naadhipatiyā tīṇi
naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  namagge
tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [559]  Nahetupaccayā  ārammaṇe  nava  .  anulomamātikā
kātabbā. ... Avigate nava.
         Kilesasaṅkiliṭṭhadukaṃ niṭṭhitaṃ.
              ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 328-331. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=6609              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=6609              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=550&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=71              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=564              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]