ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [574]   Dassanenapahātabbo   dhammo  dassanenapahātabbassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo: tīṇi . nadassanenapahātabbo dhammo
nadassanenapahātabbassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  nadassanena-
pahātabbā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ
hetupaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .pe.
   [575]  Dassanenapahātabbo dhammo dassanenapahātabbassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  dassanenapahātabbaṃ  rāgaṃ  assādeti
abhinandati taṃ ārabbha dassanenapahātabbo rāgo uppajjati diṭṭhi ...
Vicikicchā  ...  dassanenapahātabbaṃ  domanassaṃ  uppajjati  dassanena-
pahātabbaṃ  diṭṭhiṃ  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  dassanena-
pahātabbo  rāgo uppajjati diṭṭhi ... vicikicchā ... dassanena-
pahātabbaṃ   domanassaṃ   uppajjati  vicikicchaṃ  ārabbha  vicikicchā
uppajjati  diṭṭhi  ...  domanassaṃ  uppajjati  dassanenapahātabbaṃ
domanassaṃ   ārabbha   dassanenapahātabbaṃ   domanassaṃ   uppajjati
diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati.
   {575.1}  Dassanenapahātabbo  dhammo  nadassanenapahātabbassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  ariyā  dassanenapahātabbe
pahīne kilese paccavekkhanti  pubbe  samudāciṇṇe  ... dassanena-
pahātabbe  khandhe  aniccato  ... vipassanti  cetopariyañāṇena
dassanenapahātabbacittasamaṅgissa   cittaṃ  jānanti  dassanenapahātabbā
khandhā  cetopariyañāṇassa  pubbenivāsānussatiñāṇassa  yathākammupaga-
ñāṇassa   anāgataṃsañāṇassa   āvajjanāya   ārammaṇapaccayena
paccayo.
   {575.2}   Nadassanenapahātabbo   dhammo   nadassanena-
pahātabbassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  dānaṃ  ...
Sīlaṃ  ...  uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati assādeti abhinandati
taṃ  ārabbha  nadassanenapahātabbo  rāgo  uppajjati  nadassanena-
pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati pubbe suciṇṇāni ... Jhānā ... Ariyā
maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ  paccavekkhanti  .pe.  phalassa  āvajjanāya
ārammaṇapaccayena  paccayo  ariyā  nadassanenapahātabbe  pahīne
Kilese  paccavekkhanti  vikkhambhite  kilese  paccavekkhanti  pubbe
.pe. cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... nadassanenapahātabbe khandhe aniccato ...
Vipassanti  assādenti  abhinandanti  taṃ  ārabbha nadassanenapahātabbo
rāgo  uppajjati  uddhaccaṃ  ...  nadassanenapahātabbaṃ  domanassaṃ
uppajjati  dibbena  cakkhunā  .pe.  anāgataṃsañāṇassa  āvajjanāya
ārammaṇapaccayena paccayo.
   {575.3}  Nadassanenapahātabbo  dhammo  dassanenapahātabbassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: dānaṃ ... Sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ...
Pubbe ... Jhānā .pe. Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Nadassanenapahātabbe khandhe
assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  dassanenapahātabbo  rāgo
uppajjati  diṭṭhi  ...  vicikicchā  ... dassanenapahātabbaṃ domanassaṃ
uppajjati.
   [576]   Dassanenapahātabbo   dhammo  dassanenapahātabbassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati .
Ārammaṇādhipati:  dassanenapahātabbaṃ  rāgaṃ  garuṃ  katvā  assādeti
abhinandati  taṃ  garuṃ katvā dassanenapahātabbo  rāgo  ...  diṭṭhi
uppajjati  diṭṭhiṃ garuṃ katvā .pe. sahajātādhipati: dassanenapahātabbā
adhipati  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo . dassanena-
pahātabbo   dhammo   nadassanenapahātabbassa  dhammassa  adhipati-
paccayena  paccayo:  sahajātādhipati:  dassanenapahātabbā  adhipati
cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   {576.1}  Dassanenapahātabbo  dhammo  dassanenapahātabbassa
ca  nadassanenapahātabbassa  ca  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
sahajātādhipati:    dassanenapahātabbā   adhipati   sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ    cittasamuṭṭhānānañca    rūpānaṃ    adhipatipaccayena
paccayo  .  nadassanenapahātabbo  dhammo  nadassanenapahātabbassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati .
Ārammaṇādhipati: dānaṃ ... sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ... Pubbe suciṇṇāni
... jhānā  vuṭṭhahitvā  jhānaṃ  assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā
nadassanenapahātabbo  rāgo  uppajjati  .pe.  ariyā  maggā
vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā .pe. phalassa adhipatipaccayena paccayo.
Sahajātādhipati:   nadassanenapahātabbā   adhipati   sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   {576.2}  Nadassanenapahātabbo  dhammo  dassanenapahātabbassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati:  dānaṃ  datvā
.pe. jhānaṃ ... cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... nadassanenapahātabbe khandhe garuṃ
katvā  assādeti  abhinandati  taṃ garuṃ  katvā  dassanenapahātabbo
rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati.
   [577]  Dassanenapahātabbo dhammo dassanenapahātabbassa dhammassa
anantarapaccayena paccayo:  purimā  purimā  dassanenapahātabbā khandhā
pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo . dassanena-
pahātabbo  dhammo  nadassanenapahātabbassa  dhammassa  anantarapaccayena
Paccayo:  dassanenapahātabbā  khandhā  vuṭṭhānassa  anantarapaccayena
paccayo  .  mūlaṃ  purimā purimā nadassanenapahātabbā khandhā .pe.
Phalasamāpattiyā  anantarapaccayena  paccayo  .  mūlaṃ  āvajjanā
dassanenapahātabbānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  .  ...
Samanantarapaccayena    paccayo:    sahajātapaccayena   paccayo:
aññamaññapaccayena paccayo: dve nissayapaccayena paccayo:.
   [578]  Dassanenapahātabbo dhammo dassanenapahātabbassa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo
pakatūpanissayo   .pe.  pakatūpanissayo:  dassanenapahātabbaṃ  rāgaṃ
upanissāya  pāṇaṃ  hanati  .pe.  saṅghaṃ  bhindati  dassanenapahātabbaṃ
domanassaṃ ...  mohaṃ ... diṭṭhiṃ ... patthanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati
.pe.  saṅghaṃ  bhindati  dassanenapahātabbo  rāgo  .pe.  patthanā
dassanenapahātabbassa  rāgassa  .pe.  patthanāya  upanissayapaccayena
paccayo.
   {578.1}  Dassanenapahātabbo  dhammo  nadassanenapahātabbassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo
.pe.  pakatūpanissayo:  dassanenapahātabbaṃ  rāgaṃ  upanissāya  dānaṃ
deti  .pe.  samāpattiṃ uppādeti dassanenapahātabbaṃ domanassaṃ ...
Mohaṃ ...  diṭṭhiṃ ... Patthanaṃ upanissāya dānaṃ deti .pe. Samāpattiṃ
uppādeti  dassanenapahātabbo  rāgo  .pe.  patthanā  saddhāya
.pe.  paññāya  nadassanenapahātabbassa  rāgassa  dosassa  mohassa
Mānassa  patthanāya  kāyikassa sukhassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena
paccayo.
   {578.2}  Nadassanenapahātabbo  dhammo  nadassanenapahātabbassa
dhammassa  upanissayapaccayena paccayo: ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo
pakatūpanissayo .pe. pakatūpanissayo: saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti .pe.
Samāpattiṃ uppādeti mānaṃ jappeti sīlaṃ ... paññaṃ nadassanenapahātabbaṃ
rāgaṃ dosaṃ mohaṃ mānaṃ patthanaṃ kāyikaṃ sukhaṃ ... Senāsanaṃ upanissāya dānaṃ
deti .pe. samāpattiṃ uppādeti mānaṃ jappeti saddhā .pe. Paññā
... Nadassanenapahātabbo rāgo .pe. Patthanā ... Kāyikaṃ sukhaṃ ... Senāsanaṃ
saddhāya .pe. paññāya nadassanenapahātabbassa rāgassa .pe. Patthanāya
kāyikassa sukhassa maggassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   {578.3}  Nadassanenapahātabbo  dhammo  dassanenapahātabbassa
dhammassa    upanissayapaccayena   paccayo:   ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo   pakatūpanissayo   .pe.  pakatūpanissayo:  saddhaṃ
upanissāya  ...  diṭṭhiṃ gaṇhāti sīlaṃ .pe. paññaṃ upanissāya ...
Nadassanenapahātabbaṃ  rāgaṃ ... dosaṃ mohaṃ mānaṃ patthanaṃ kāyikaṃ sukhaṃ
... senāsanaṃ  upanissāya  pāṇaṃ  hanati  .pe. saṅghaṃ bhindati saddhā
.pe.  senāsanaṃ  dassanenapahātabbassa  rāgassa  dosassa  mohassa
diṭṭhiyā patthanāya upanissayapaccayena paccayo.
   [579]  Nadassanenapahātabbo  dhammo  nadassanenapahātabbassa
Dhammassa purejātapaccayena paccayo: ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ .
Ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ ... vatthuṃ aniccato ... Vipassati assādeti
abhinandati taṃ ārabbha nadassanenapahātabbo rāgo ... uddhaccaṃ ...
Nadassanenapahātabbaṃ  domanassaṃ  uppajjati  dibbena  cakkhunā  .pe.
Phoṭṭhabbāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa  .  vatthupurejātaṃ:  cakkhāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa  kāyāyatanaṃ   ...  vatthu  nadassanenapahātabbānaṃ
khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   {579.1}  Nadassanenapahātabbo  dhammo  dassanenapahātabbassa
dhammassa purejātapaccayena paccayo: ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ .
Ārammaṇapurejātaṃ  cakkhuṃ ... vatthuṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha
dassanenapahātabbo rāgo ... Diṭṭhi ... Vicikicchā ... Dassanenapahātabbaṃ
domanassaṃ  uppajjati  .  vatthupurejātaṃ:  vatthu  dassanenapahātabbānaṃ
khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   [580]   Dassanenapahātabbo  dhammo  nadassanenapahātabbassa
dhammassa  pacchājātapaccayena  paccayo:  .  saṅkhittaṃ . nadassanena-
pahātabbo  dhammo  nadassanenapahātabbassa  dhammassa  pacchājāta-
paccayena paccayo:. Saṅkhittaṃ. ... Āsevanapaccayena paccayo: dve.
   [581]  Dassanenapahātabbo   dhammo   dassanenapahātabbassa
dhammassa   kammapaccayena  paccayo:  dassanenapahātabbā  cetanā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  kammapaccayena  paccayo . dassanenapahātabbo
Dhammo  nadassanenapahātabbassa   dhammassa  kammapaccayena  paccayo:
sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā:  dassanenapahātabbā  cetanā
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:
dassanenapahātabbā  cetanā  vipākānaṃ  khandhānaṃ  kaṭattā ca rūpānaṃ
kammapaccayena paccayo.
   {581.1}  Dassanenapahātabbo  dhammo  dassanenapahātabbassa
ca  nadassanenapahātabbassa  ca  dhammassa  kammapaccayena  paccayo:
dassanenapahātabbā   cetanā   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ  citta-
samuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  .  nadassanena-
pahātabbo  dhammo  nadassanenapahātabbassa  dhammassa  kammapaccayena
paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā  . sahajātā: nadassanenapahātabbā
cetanā   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
kammapaccayena   paccayo  .  nānākhaṇikā:  nadassanenapahātabbā
cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [582]  Nadassanenapahātabbo  dhammo  nadassanenapahātabbassa
dhammassa vipākapaccayena paccayo:  .  ... Āhārapaccayena paccayo:
cattāri  indriyapaccayena  paccayo:  cattāri jhānapaccayena paccayo:
cattāri  maggapaccayena  paccayo:  cattāri sampayuttapaccayena paccayo
dve.
   [583]   Dassanenapahātabbo  dhammo  nadassanenapahātabbassa
dhammassa vippayuttapaccayena paccayo: sahajātaṃ pacchājātaṃ . saṅkhittaṃ.
Nadassanenapahātabbo   dhammo   nadassanenapahātabbassa   dhammassa
vippayuttapaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ . Saṅkhittaṃ.
Nadassanenapahātabbo   dhammo   dassanenapahātabbassa   dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo:  purejātaṃ:  vatthu  dassanenapahātabbānaṃ
khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo.
   [584]  Dassanenapahātabbo   dhammo   dassanenapahātabbassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  paṭiccasadisaṃ  . dassanenapahātabbo
dhammo  nadassanenapahātabbassa dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ
pacchājātaṃ  .  dassanenapahātabbo  dhammo  dassanenapahātabbassa
ca  nadassanenapahātabbassa  ca  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:
paṭiccasadisā  .  nadassanenapahātabbo  dhammo  nadassanenapahātabbassa
dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ
indriyaṃ. Saṅkhittaṃ.
   {584.1}  Nadassanenapahātabbo  dhammo  dassanenapahātabbassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  purejātaṃ: cakkhuṃ ... . Saṅkhittaṃ
purejātasadisaṃ   .  dassanenapahātabbo  ca  nadassanenapahātabbo
ca  dhammā  dassanenapahātabbassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:
sahajātaṃ purejātaṃ . sahajāto: dassanenapahātabbo eko khandho ca
vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā ....
   {584.2} Dassanenapahātabbo ca nadassanenapahātabbo ca dhammā
nadassanenapahātabbassa dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ pacchājātaṃ
Āhāraṃ indriyaṃ . sahajātā: dassanenapahātabbā khandhā ca mahābhūtā
ca  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  atthipaccayena paccayo . pacchājātā:
dassanenapahātabbā khandhā ca kabaḷiṃkāro āhāro ca imassa kāyassa
atthipaccayena  paccayo . pacchājātā: dassanenapahātabbā khandhā ca
rūpajīvitindriyañca  kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo . ... natthi-
paccayena paccayo: vigatapaccayena paccayo: avigatapaccayena paccayo:.
   [585] Hetuyā cattāri ārammaṇe cattāri adhipatiyā pañca anantare
cattāri samanantare cattāri sahajāte pañca aññamaññe dve nissaye
satta upanissaye cattāri purejāte dve pacchājāte dve āsevane
dve kamme cattāri vipāke ekaṃ āhāre cattāri indriye cattāri
jhāne cattāri magge cattāri sampayutte dve vippayutte tīṇi atthiyā
satta natthiyā cattāri vigate cattāri avigate satta.
   [586]  Dassanenapahātabbo dhammo dassanenapahātabbassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo: sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena
paccayo:   .  dassanenapahātabbo  dhammo  nadassanenapahātabbassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena  paccayo: pacchājātapaccayena paccayo: kammapaccayena
paccayo:   .  dassanenapahātabbo  dhammo  dassanenapahātabbassa
Ca  nadassanenapahātabbassa  ca  dhammassa sahajātapaccayena paccayo: .
Nadassanenapahātabbo   dhammo   nadassanenapahātabbassa   dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissaya-
paccayena  paccayo:  purejātapaccayena  paccayo: pacchājātapaccayena
paccayo:   kammapaccayena   paccayo:  āhārapaccayena  paccayo:
indriyapaccayena paccayo:.
   {586.1}  Nadassanenapahātabbo  dhammo  dassanenapahātabbassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
purejātapaccayena  paccayo:  .  dassanenapahātabbo  ca nadassanena-
pahātabbo  ca  dhammā  dassanenapahātabbassa  dhammassa  sahajāta-
paccayena paccayo: purejātapaccayena paccayo: . dassanenapahātabbo
ca  nadassanenapahātabbo  ca  dhammā  nadassanenapahātabbassa  dhammassa
sahajātapaccayena paccayo: pacchājātapaccayena paccayo: āhārapaccayena
paccayo: indriyapaccayena paccayo:.
   [587]  Nahetuyā  satta  naārammaṇe satta naadhipatiyā satta
naanantare  satta  nasamanantare  satta  nasahajāte pañca naaññamaññe
pañca nanissaye pañca naupanissaye satta napurejāte cha napacchājāte
satta  .pe.  namagge satta nasampayutte pañca navippayutte cattāri
noatthiyā  cattāri  nonatthiyā  satta  novigate  satta noavigate
cattāri.
   [588] Hetupaccayā naārammaṇe cattāri ... naadhipatiyā nava
Naanantare  cattāri  nasamanantare  cattāri  naaññamaññe  dve
naupanissaye   cattāri  sabbattha  cattāri  nasampayutte  dve
navippayutte dve nonatthiyā cattāri novigate cattāri.
   [589] Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri ... Adhipatiyā pañca.
Anulomamātikā kātabbā. ... Avigate satta.
           Dassanadukaṃ niṭṭhitaṃ.
             -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 337-348. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=6781              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=6781              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=574&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=77              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=576              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]