ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

         Dassanenapahātabbahetukadukaṃ
             paṭiccavāro
   [602]  Dassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  dassanena-
pahātabbahetuko   dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  dassanena-
pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe ....
Dassanenapahātabbahetukaṃ   dhammaṃ   paṭicca  nadassanenapahātabbahetuko
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  dassanenapahātabbahetuke  khandhe
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  dassanenapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca
dassanenapahātabbahetuko  ca  nadassanenapahātabbahetuko  ca  dhammā
uppajjanti   hetupaccayā:  dassanenapahātabbahetukaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ....
   {602.1}  Nadassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca nadassanena-
pahātabbahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nadassanena-
pahātabbahetukaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ dve khandhe ... vicikicchāsahagataṃ mohaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ
paṭisandhikkhaṇe  yāva  ajjhattikā  mahābhūtā  .  nadassanenapahātabba-
hetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  dassanenapahātabbahetuko  dhammo  uppajjati
hetupaccayā: vicikicchāsahagataṃ mohaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā.
   {602.2}  Nadassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  dassanena-
pahātabbahetuko ca nadassanenapahātabbahetuko
Ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  vicikicchāsahagataṃ  mohaṃ paṭicca
sampayuttakā  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  .  dassanenapahātabba-
hetukañca  nadassanenapahātabbahetukañca  dhammaṃ  paṭicca  dassanena-
pahātabbahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  vicikicchāsahagataṃ
ekaṃ khandhañca mohañca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ....
   {602.3}   Dassanenapahātabbahetukañca   nadassanenapahātabba-
hetukañca  dhammaṃ  paṭicca  nadassanenapahātabbahetuko dhammo uppajjati
hetupaccayā:  dassanenapahātabbahetuke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  vicikicchāsahagate  khandhe  ca  mohañca  paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ  .  dassanenapahātabbahetukañca  nadassanena-
pahātabbahetukañca   dhammaṃ  paṭicca  dassanenapahātabbahetuko  ca
nadassanenapahātabbahetuko   ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:
vicikicchāsahagataṃ  ekaṃ  khandhañca  mohañca  paṭicca  tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca ....
   [603]  Dassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  dassanena-
pahātabbahetuko  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:  dassanena-
pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ  paṭicca tayo khandhā dve khandhe ....
Dassanenapahātabbahetukaṃ   dhammaṃ   paṭicca  nadassanenapahātabbahetuko
dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:  vicikicchāsahagate  khandhe paṭicca
vicikicchāsahagato  moho  .  dassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca
Dassanenapahātabbahetuko  ca  nadassanenapahātabbahetuko  ca  dhammā
uppajjanti  ārammaṇapaccayā:  vicikicchāsahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
tayo khandhā moho ca dve khandhe ....
   {603.1}  Nadassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca nadassanena-
pahātabbahetuko  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:  nadassanena-
pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca ...
Paṭisandhikkhaṇe   .pe.   nadassanenapahātabbahetukaṃ   dhammaṃ  paṭicca
dassanenapahātabbahetuko   dhammo   uppajjati   ārammaṇapaccayā:
vicikicchāsahagataṃ  mohaṃ  paṭicca  sampayuttakā khandhā  .  dassanena-
pahātabbahetukañca   nadassanenapahātabbahetukañca   dhammaṃ   paṭicca
dassanenapahātabbahetuko   dhammo   uppajjati   ārammaṇapaccayā:
vicikicchāsahagataṃ  ekaṃ  khandhañca mohañca  paṭicca  tayo  khandhā dve
khandhe .... Saṅkhittaṃ.
   [604] Hetuyā nava ārammaṇe cha adhipatiyā pañca anantare cha
samanantare  cha sahajāte nava aññamaññe cha nissaye nava upanissaye
cha purejāte cha āsevane cha kamme nava vipāke ekaṃ āhāre nava
indriye nava jhāne nava magge nava sampayutte cha vippayutte nava
atthiyā nava natthiyā cha vigate cha avigate nava.
   [605]  Dassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nadassanena-
pahātabbahetuko  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  vicikicchāsahagate
Khandhe  paṭicca  vicikicchāsahagato  moho  .  nadassanenapahātabba-
hetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nadassanenapahātabbahetuko  dhammo  uppajjati
nahetupaccayā:  ahetukaṃ  nadassanenapahātabbahetukaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca
tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  yāva  asaññasattā  uddhacca-
sahagate khandhe paṭicca uddhaccasahagato moho.
   [606]  Nahetuyā  dve  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā nava
naanantare   tīṇi   nasamanantare   tīṇi   naaññamaññe   tīṇi
naupanissaye   tīṇi   napurejāte   satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  cattāri  navipāke  nava  naāhāre
ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte
tīṇi navippayutte cha nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [607] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi ... Naadhipatiyā nava .pe.
Napurejāte  satta  .pe. navippayutte  cattāri  nonatthiyā tīṇi
novigate tīṇi.
   [608] Nahetupaccayā ārammaṇe dve ... Anantare dve .pe.
Magge dve .pe. Avigate dve.
        Sahajātavāro paṭiccavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 356-359. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=7158              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=7158              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=602&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=80              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=594              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]