ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

         Dassanenapahatabbahetukadukam
             paticcavaro
   [602]  Dassanenapahatabbahetukam  dhammam  paticca  dassanena-
pahatabbahetuko   dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  dassanena-
pahatabbahetukam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ....
Dassanenapahatabbahetukam   dhammam   paticca  nadassanenapahatabbahetuko
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  dassanenapahatabbahetuke  khandhe
paticca  cittasamutthanam  rupam  .  dassanenapahatabbahetukam dhammam paticca
dassanenapahatabbahetuko  ca  nadassanenapahatabbahetuko  ca  dhamma
uppajjanti   hetupaccaya:  dassanenapahatabbahetukam  ekam  khandham
paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ....
   {602.1}  Nadassanenapahatabbahetukam  dhammam  paticca nadassanena-
pahatabbahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nadassanena-
pahatabbahetukam  ekam  khandham  paticca tayo khandha cittasamutthananca
rupam dve khandhe ... vicikicchasahagatam moham paticca cittasamutthanam rupam
patisandhikkhane  yava  ajjhattika  mahabhuta  .  nadassanenapahatabba-
hetukam  dhammam  paticca  dassanenapahatabbahetuko  dhammo  uppajjati
hetupaccaya: vicikicchasahagatam moham paticca sampayuttaka khandha.
   {602.2}  Nadassanenapahatabbahetukam  dhammam  paticca  dassanena-
pahatabbahetuko ca nadassanenapahatabbahetuko
Ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  vicikicchasahagatam  moham paticca
sampayuttaka  khandha  cittasamutthananca  rupam  .  dassanenapahatabba-
hetukanca  nadassanenapahatabbahetukanca  dhammam  paticca  dassanena-
pahatabbahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  vicikicchasahagatam
ekam khandhanca mohanca paticca tayo khandha dve khandhe ....
   {602.3}   Dassanenapahatabbahetukanca   nadassanenapahatabba-
hetukanca  dhammam  paticca  nadassanenapahatabbahetuko dhammo uppajjati
hetupaccaya:  dassanenapahatabbahetuke khandhe ca mahabhute ca paticca
cittasamutthanam  rupam  vicikicchasahagate  khandhe  ca  mohanca  paticca
cittasamutthanam   rupam  .  dassanenapahatabbahetukanca  nadassanena-
pahatabbahetukanca   dhammam  paticca  dassanenapahatabbahetuko  ca
nadassanenapahatabbahetuko   ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:
vicikicchasahagatam  ekam  khandhanca  mohanca  paticca  tayo khandha
cittasamutthananca rupam dve khandhe paticca ....
   [603]  Dassanenapahatabbahetukam  dhammam  paticca  dassanena-
pahatabbahetuko  dhammo  uppajjati  arammanapaccaya:  dassanena-
pahatabbahetukam ekam khandham  paticca tayo khandha dve khandhe ....
Dassanenapahatabbahetukam   dhammam   paticca  nadassanenapahatabbahetuko
dhammo  uppajjati  arammanapaccaya:  vicikicchasahagate  khandhe paticca
vicikicchasahagato  moho  .  dassanenapahatabbahetukam  dhammam  paticca
Dassanenapahatabbahetuko  ca  nadassanenapahatabbahetuko  ca  dhamma
uppajjanti  arammanapaccaya:  vicikicchasahagatam  ekam  khandham  paticca
tayo khandha moho ca dve khandhe ....
   {603.1}  Nadassanenapahatabbahetukam  dhammam  paticca nadassanena-
pahatabbahetuko  dhammo  uppajjati  arammanapaccaya:  nadassanena-
pahatabbahetukam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe paticca ...
Patisandhikkhane   .pe.   nadassanenapahatabbahetukam   dhammam  paticca
dassanenapahatabbahetuko   dhammo   uppajjati   arammanapaccaya:
vicikicchasahagatam  moham  paticca  sampayuttaka khandha  .  dassanena-
pahatabbahetukanca   nadassanenapahatabbahetukanca   dhammam   paticca
dassanenapahatabbahetuko   dhammo   uppajjati   arammanapaccaya:
vicikicchasahagatam  ekam  khandhanca mohanca  paticca  tayo  khandha dve
khandhe .... Sankhittam.
   [604] Hetuya nava arammane cha adhipatiya panca anantare cha
samanantare  cha sahajate nava annamanne cha nissaye nava upanissaye
cha purejate cha asevane cha kamme nava vipake ekam ahare nava
indriye nava jhane nava magge nava sampayutte cha vippayutte nava
atthiya nava natthiya cha vigate cha avigate nava.
   [605]  Dassanenapahatabbahetukam  dhammam  paticca  nadassanena-
pahatabbahetuko  dhammo  uppajjati  nahetupaccaya:  vicikicchasahagate
Khandhe  paticca  vicikicchasahagato  moho  .  nadassanenapahatabba-
hetukam  dhammam  paticca  nadassanenapahatabbahetuko  dhammo  uppajjati
nahetupaccaya:  ahetukam  nadassanenapahatabbahetukam  ekam khandham paticca
tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  yava  asannasatta  uddhacca-
sahagate khandhe paticca uddhaccasahagato moho.
   [606]  Nahetuya  dve  naarammane  tini  naadhipatiya nava
naanantare   tini   nasamanantare   tini   naannamanne   tini
naupanissaye   tini   napurejate   satta  napacchajate  nava
naasevane  nava  nakamme  cattari  navipake  nava  naahare
ekam  naindriye  ekam  najhane  ekam namagge ekam nasampayutte
tini navippayutte cha nonatthiya tini novigate tini.
   [607] Hetupaccaya naarammane tini ... Naadhipatiya nava .pe.
Napurejate  satta  .pe. navippayutte  cattari  nonatthiya tini
novigate tini.
   [608] Nahetupaccaya arammane dve ... Anantare dve .pe.
Magge dve .pe. Avigate dve.
        Sahajatavaro paticcavarasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 356-359. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=7158&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=7158&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=602&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=80              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=594              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]