ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Paccayavaro
   [609] Dassanenapahatabbahetukam dhammam paccaya dassanenapahatabba-
hetuko dhammo uppajjati hetupaccaya: tini. Nadassanenapahatabbahetukam
Dhammam   paccaya   nadassanenapahatabbahetuko   dhammo  uppajjati
hetupaccaya:   nadassanenapahatabbahetukam   ekam  khandham  paccaya
tayo  khandha  cittasamutthananca rupam dve khandhe ... patisandhikkhane
yava  ajjhattika  mahabhuta  vatthum  paccaya  nadassanenapahatabba-
hetuka  khandha  .  nadassanenapahatabbahetukam  dhammam  paccaya
dassanenapahatabbahetuko    dhammo   uppajjati   hetupaccaya:
vatthum  paccaya  dassanenapahatabbahetuka  khandha  vicikicchasahagatam
moham paccaya sampayuttaka khandha.
   {609.1}  Nadassanenapahatabbahetukam  dhammam  paccaya dassanena-
pahatabbahetuko  ca  nadassanenapahatabbahetuko ca dhamma uppajjanti
hetupaccaya:  vatthum paccaya dassanenapahatabbahetuka khandha mahabhute
paccaya  cittasamutthanam rupam vicikicchasahagatam moham paccaya sampayuttaka
khandha   cittasamutthananca   rupam   .  dassanenapahatabbahetukanca
nadassanenapahatabbahetukanca  dhammam  paccaya  dassanenapahatabbahetuko
dhammo  uppajjati  hetupaccaya: dassanenapahatabbahetukam ekam khandhanca
vatthunca paccaya  tayo khandha dve khandhe ... Vicikicchasahagatam ekam
khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve khandhe ....
   {609.2}  Dassanenapahatabbahetukanca  nadassanenapahatabbahetukanca
dhammam paccaya nadassanenapahatabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya:
dassanenapahatabbahetuke khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam
Rupam  vicikicchasahagate  khandhe  ca  mohanca  paccaya cittasamutthanam
rupam   .   dassanenapahatabbahetukanca   nadassanenapahatabbahetukanca
dhammam  paccaya  dassanenapahatabbahetuko  ca  nadassanenapahatabba-
hetuko  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  dassanenapahatabba-
hetukam ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve khandhe ca ...
Dassanenapahatabbahetuke khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam
rupam  vicikicchasahagatam  ekam  khandhanca  mohanca paccaya tayo khandha
cittasamutthananca rupam dve khandhe ca ....
   [610] Dassanenapahatabbahetukam dhammam paccaya dassanenapahatabba-
hetuko  dhammo  uppajjati  arammanapaccaya:  tini paticcasadisa .
Nadassanenapahatabbahetukam   dhammam   paccaya   nadassanenapahatabba-
hetuko  dhammo  uppajjati  arammanapaccaya:  paticcasadisa  vatthum
paccaya  ... tini nadassanenapahatabbahetukam ekam khandham paticca tayo
khandha dve khandhe ... patisandhikkhane cakkhayatanam paccaya cakkhuvinnanam
vatthum  paccaya  nadassanenapahatabbahetuka  khandha  vatthum paccaya
vicikicchasahagato moho.
   {610.1} Nadassanenapahatabbahetukam dhammam paccaya dassanenapahatabba-
hetuko  dhammo uppajjati arammanapaccaya: vatthum paccaya dassanena-
pahatabbahetuka  khandha  vicikicchasahagatam moham paccaya sampayuttaka
khandha . Nadassanenapahatabbahetukam dhammam paccaya dassanenapahatabbahetuko ca
Nadassanenapahatabbahetuko  ca  dhamma  uppajjanti  arammanapaccaya:
vatthum paccaya vicikicchasahagata khandha ca moho ca.
   {610.2}  Dassanenapahatabbahetukanca  nadassanenapahatabbahetukanca
dhammam paccaya dassanenapahatabbahetuko dhammo uppajjati arammanapaccaya:
dassanenapahatabbahetukam  ekam  khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha
dve khandhe ... Vicikicchasahagatam ekam khandhanca mohanca paccaya tayo
khandha  dve  khandhe ca ... . Dassanenapahatabbahetukanca nadassanena-
pahatabbahetukanca  dhammam  paccaya  nadassanenapahatabbahetuko dhammo
uppajjati arammanapaccaya: vicikicchasahagate khandhe ca vatthunca paccaya
vicikicchasahagato moho.
   {610.3}  Dassanenapahatabbahetukanca  nadassanenapahatabbahetukanca
dhammam  paccaya  dassanenapahatabbahetuko  ca nadassanenapahatabbahetuko
ca  dhamma  uppajjanti arammanapaccaya: dassanenapahatabbahetukam ekam
khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve khandhe ca ... Vicikicchasahagatam
ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha moho ca dve khandhe ca ....
   [611] Hetuya nava arammane nava adhipatiya nava sabbattha nava vipake
ekam avigate nava.
   [612]  Dassanenapahatabbahetukam  dhammam  paccaya  nadassanena-
pahatabbahetuko  dhammo  uppajjati  nahetupaccaya: vicikicchasahagate
khandhe  paccaya  vicikicchasahagato  moho . nadassanenapahatabbahetukam
Dhammam   paccaya   nadassanenapahatabbahetuko   dhammo  uppajjati
nahetupaccaya:      ahetukam      nadassanenapahatabbahetukam
yava  asannasatta  cakkhayatanam  paccaya  cakkhuvinnanam  uddhacca-
sahagate  khandhe  ca  vatthunca  paccaya  uddhaccasahagato moho .
Dassanenapahatabbahetukanca nadassanenapahatabbahetukanca
dhammam  paccaya   nadassanenapahatabbahetuko   dhammo   uppajjati
nahetupaccaya:  vicikicchasahagate  khandhe  ca  vatthunca  paccaya
vicikicchasahagato moho. Sankhittam.
   [613] Nahetuya tini naarammane tini naadhipatiya nava naanantare
tini  nasamanantare  tini  naannamanne  tini  naupanissaye  tini
napurejate  satta  napacchajate  nava  naasevane  nava nakamme
cattari navipake nava naahare ekam naindriye ekam najhane ekam
namagge  ekam  nasampayutte  tini  navippayutte  cha nonatthiya tini
novigate  tini  .  evam  itare  dve  gananapi  nissayavaropi
katabba.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 359-363. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=7235&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=7235&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=609&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=81              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=610              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]